1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Kế toán - Kiểm toán >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SAI SÓT TRONG KẾ TOÁN

SAI SÓT TRONG KẾ TOÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. SAI SĨT TRONG KẾ TỐN

• Phân loại sai sót:

Sai sót ảnh hưởng đến BCTC

Bảng CĐKT

Báo cáo KQHĐ

Bảng CĐKT và

BCKQHĐ

Sai sót tự cân bằngSai sót khơng tự cân

bằngLà sai sót Tự động điều

chỉnh chính xác ở kỳ kế

tốn tiếp theoLà sai sót khơng tự bù

trừ trong kỳ kế tốn sau1. SAI SĨT TRONG KẾ TỐN

Ví dụ 1:

Khoản chi phí phải trả lãi vay 20 tr phục vụ hoạt

động kinh doanh, kế tốn sử dụng nhầm qua TK

chi phí trả trước  chỉ ảnh hưởng đến BCĐKT1. SAI SÓT TRONG KẾ TỐN

Ví dụ 2:

Lãi bán hàng trả chậm 10tr kế tốn ghi vào

doanh thu bán hàng  BCKQKD sai chỉ tiêu

doanh thu: Doanh thu bán hàng tăng, doanh thu

tài chính giảm  điều chỉnh doanh thu chỉ ảnh

hưởng BCKQKD => không ảnh hưởng đến tổng

thu nhập, chi phí thuế TNDN và BCĐKT1. SAI SĨT TRONG KẾ TỐN

• NGUN TẮC ĐIỀU CHỈNH SAI SĨT

1) Các sai sót của kỳ kế tốn hiện hành được sửa chữa

vào kỳ hiện hành trước khi công bố BCTC (qua 3

phương pháp: cải chính, ghi số âm, ghi bổ sung)

2) Các sai sót của năm trước trọng yếu, hoặc sai sót

khơng trọng yếu nhưng cố tình làm sai lệch

thông tin BCTC được sửa chữa bằng phương

pháp điều chỉnh hồi tố khi phát hiện ra sai sót.

3) Các sai sót khơng trọng yếu của năm trước được

sửa chữa bằng phương pháp điều chỉnh phi hồi tố

vào kỳ hiện hành (qua PP ghi số âm, ghi bổ sung).1. SAI SĨT TRONG KẾ TỐN

• Sửa chữa sai sót bằng phương pháp hồi tố

- Lập bảng kê phân tích ảnh hưởng của sai sót đến BCTC của

từng năm.

- -Lập chứng từ điều chỉnh số dư đầu năm của các tài khoản liên

quan (sổ kế toán năm hiện tại)

- Điều chỉnh số liệu cột năm trước của BCTC năm hiện tại  Từng

khoản mục trên BCTC bị ảnh hưởng

Chú ý:

• Nếu khơng thực hiện được điều chỉnh hồi tố đối với một năm cụ

thể trong quá khứ, cần trình bày rõ lý do, mô tả cách thức và thời

gian điều chỉnh sai sót.

• BCTC của các năm tiếp theo khơng phải trình bày lại những thơng

tin này.1. SAI SĨT TRONG KẾ TỐN

Ví dụ 3: Lấy thơng tin ví dụ 1, 2, hãy thực hiện

điều chỉnh sai sót trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: sai sót xảy ra tháng 6/N và

được phát hiện tháng 7/N

Trường hợp 2: sai sót xảy ra tháng 6/ N-1

được phát hiện 5/N – giả định sai sót khơng

trọng yếu.1. SAI SĨT TRONG KẾ TỐN

Ví dụ 4:

Tháng 6/N kế tốn phát hiện lơ hàng hóa đã xuất bán

trong năm N-1 nhưng chưa ghi sổ, trị giá 50.000.000đ

(thuế suất thuế TNDN 20%).

Đây là sai sót trọng yếu, BCTC năm N-1 đã phát hành .

• Bước 1: Phân tích sai sót

đơn vị : triệu đồng

Qn ghi bút tốn: Nợ TK 632/ Có 156: 50, ảnh

hưởng:

BCĐKT: chỉ tiêu HTK, LNSTCPP, Thuế phải nộp

BCKQHĐ: chỉ tiêu GVHB, LN gộp, LNHĐKD, LNKTTT,

CPTTNDNHH, LNST1. SAI SĨT TRONG KẾ TỐN

BCKQHĐ

Giá vốn hàng Thiếu  đ/ch

bán

tăng 50BCĐKT

Hàng tồn

khoDư  đ/ch

giảm 50Lợi nhuận kế

toán trước

thuếDư  đ/ch

giảm 50Chi phí thuế

TNDN hiện

hànhDư đ/ch

giảm 10Thuế và các Dư đ/ch giảm

khoản phải

10

nộpLợi nhuận

sau thuếDư đ/ch

giảm 40Lợi nhuận

sau thuế

chưa PPDư đ/ch giảm

401. SAI SĨT TRONG KẾ TỐN

• Bước 2: Điều chỉnh số dư đầu năm trên sổ kế

toán năm N

Nợ TK 3334: 10

Nợ TK 4211:

Có TK 156:40

50• Bước 3: Cuối năm lập BCTC năm N, điều chỉnh số liệu

các chỉ tiêu ảnh hưởng sai sót cột Năm trước N- 1Báo cáo KQHĐKD

Giá vốn hàng bán đ/ch tăng 50

Lợi nhuận kế toán trước thuế 

đ/ch giảm 50

Chi phí thuế TNDN hiện hành  đ/ch

giảm 10

Lợi nhuận sau thuế  đ/ch giảm 40Bảng CĐKT

Tài sản

Hàng tồn kho  đ/ch giảm 50

Nguồn vốn

Thuế và các khoản phải nộp 

đ/ch giảm 10

Lợi nhuận sau thuế chưa PP  đ/ch

giảm 402. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TỐN

• 2. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TỐN VÀ KẾ

TỐN ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ÁP DỤNG HỒI TỐ

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TỐN

• 2.1. Thay đổi chính sách kế tốn và áp dụng các

thay đổi chính sách kế tốn

• 2.2. Kế toán ảnh hưởng của việc áp dụng hồi tố

thay đổi chính sách kế tốn

• 2.3. Trình bày về áp dụng hồi tố thay đổi chính

sách kế tốn2. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TỐN

• Thay đổi chính sách kế tốn là việc thay đổi các

nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ

thể mà doanh nghiệp đang áp dụng trong việc lập

và trình bày báo cáo tài chính.

• Doanh nghiệp chỉ được thay đổi chính sách kế

tốn trong các trường hợp dưới đây:

 Thay đổi theo quy định của pháp luật hoặc của

chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

 DN thay đổi sẽ dẫn đến báo cáo tài chính cung

cấp thơng tin tin cậy và thích hợp hơn về ảnh

hưởng của các giao dịch, sự kiện đối với tình

hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và

lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SAI SÓT TRONG KẾ TOÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×