1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Kế toán - Kiểm toán >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THAY ĐỔI ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN

THAY ĐỔI ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. THAY ĐỔI ƯỚC TÍNH KẾ TỐN

• Một số trường hợp đặc biệt cần lưu ý khi

xác định thay đổi ước tính kế tốn:

 Thay đổi cách thức xác định thơng tin là thay

đổi chính sách kế tốn mà khơng phải là thay

đổi ước tính kế tốn;

 Khi khó xác định một thay đổi là thay đổi

chính sách kế tốn hay thay đổi ước tính kế

tốn thì thay đổi này được coi là thay đổi ước

tính kế tốn.3. THAY ĐỔI ƯỚC TÍNH KẾ TỐN

Ngun tắc ghi nhận ảnh hưởng của việc thay đổi ước tính

kế tốn(1) Các thay đổi ước tính kế tốn trừ những thay đổi quy định tại đoạn

20 của Chuẩn mực kế toán số 29 sẽ được áp dụng phi hồi tố và

được ghi nhận vào BCKQHĐKD

(2) Các thay đổi ước tính kế tốn dẫn đến thay đổi các khoản mục của

Bảng CĐKT được ghi nhận bằng cách điều chỉnh giá trị ghi sổ của tài

sản, nợ phải trả hay khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu

Các thay đổi ước tính kế tốn..., sẽ được áp dụng phi hồi tố và

ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

 (a) Của kỳ có thay đổi, nếu thay đổi chỉ ảnh hưởng đến kỳ hiện

tại; hoặc

(b) Của kỳ có thay đổi và các kỳ sau đó, nếu thay đổi ảnh hưởng

đến các kỳ này.3. THAY ĐỔI ƯỚC TÍNH KẾ TỐN• Ví dụ: Thay đổi ước tính thời gian sử dụng hữu

ích hoặc cách thức sử dụng TSCĐ làm cơ sở tính

khấu hao sẽ ảnh hưởng đến chi phí khấu hao của

cả năm hiện tại và các năm trong tương lai.

• Ví dụ : Doanh nghiệp thay đổi ước tính tỷ lệ phần

trăm (%) sản phẩm dở dang của năm nay không

làm ảnh hưởng đến Báo cáo kết quả hoạt động

kinh doanh năm trước mà chỉ ảnh hưởng đến giá

trị ghi sổ của tài sản và kết quả sản xuất của năm

nay.3. THAY ĐỔI ƯỚC TÍNH KẾ TỐN

• Trình bày thay đổi ước tính kế tốn

Doanh nghiệp phải trình bày tính chất và giá trị

của các thay đổi ước tính kế tốn có ảnh hưởng

đến năm hiện tại, dự kiến ảnh hưởng đến các

năm trong tương lai. Khi khơng thể xác định

được các ảnh hưởng này thì phải trình bày rõ lý

do.4. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY

KẾT THÚC KỲ KẾ TỐN NĂM

• Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm là những

sự kiện có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến báo cáo tài chính

đã xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm

đến trước ngày phát hành báo cáo tài chính.

• Có hai loại sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

(1) Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần

điều chỉnh là những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

năm cung cấp bằng chứng về các sự việc đã tồn tại trong năm tài chính

cần phải điều chỉnh trước khi lập BCTC. (phải xác định được - định

lượng được).

(2) Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm khơng

cần điều chỉnh là những sự kiện có dấu hiệu về các sự kiện phát sinh

sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cung cấp bằng chứng về các sự việc

đã tồn tại trong năm tài chính khơng ảnh hưởng đến BCTC nên không

cần phải điều chỉnh sổ kế toán và BCTC.4. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TỐN NĂMVí dụ Khách hàng bị phá sản sau ngày kết thúc kỳ kế toán

năm đã chứng minh khoản phải thu của khách hàng trên

Bảng cân đối kế toán cần phải điều chỉnh thành khoản lỗ

trong năm.

Ví dụ Việc giảm giá trị thị trường của các khoản đầu tư vốn

góp liên doanh, các khoản đầu tư vào công ty liên kết trong

khoảng thời gian từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến ngày

phát hành báo cáo tài chính. Sự giảm giá trị thị trường của

các khoản đầu tư thường không liên quan đến giá trị các

khoản đầu tư vào ngày kết thúc kỳ kế tốn năm. Doanh

nghiệp khơng phải điều chỉnh số liệu đã được ghi nhận trong

Bảng cân đối kế toán đối với các khoản đầu tư, tuy nhiên có

thể bổ sung giải trình trên thuyết minh BCTC theo quy định.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THAY ĐỔI ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×