1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng lãnh đạo >

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẬP NHẬT VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (100.53 KB, 19 trang )


1.3. Nguyên tắc yêu cầu:

Nguyên tắc pháp chế là chế độ đặc biệt của đời sống chính trị - xã hội,

trong đó mọi cơ quan nhà nước tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, nhân viên nhà

nước, nhân viên của các tổ chức xã hội và mọi công dân đều phải tuân thủ pháp

luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để, chính xác. Pháp chế là điều kiện cơ bản để

phát huy dân chủ, theo đó có sự tơn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật,

đảm bảo tính thống nhất của pháp luật trên quy mơ tồn quốc, các cơ quan xây

dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật, bảo vệ pháp luật phải bảo đảm sự

phân cơng và phối hợp trong hoạt động một cách tích cực, chủ động và có hiệu

quả.

Nguyên tắc khách quan là một trong các nguyên tắc quan trọng của quá

trình nhận thức, nó đời hỏi việc nhận thức phải dựa vào những cơ sở thực tế

khách quan, xuất phát từ chính bản thân đối tượng, từ những thuộc tính và mối

liên hệ vốn có của nó, từ những quy luật vận động và phát triển của bản thân nó;

khơng thể dựa vào ý muốn chủ quan hoặc lấy ý chí chủ quan áp đặt cho thực tế,

đồng thời không được cắt xén, không được gán ghép cho sự vật, hiện tượng

những gì mà chúng vốn khơng có.

Ngun tắc cơng bằng đòi hỏi các chủ thể quản lý phải thận trọng, chừng

mực trong giao tiếp, ứng xử để tránh gây thiệt hại đáng tiếc cho các đối tượng

quản lý. Ý nghĩa này cần được đặc biệt nhấn mạnh đối với những thành viên

được xã hội phân công đảm nhận các chức năng hoạch định và thực thi chính

sách.

Yêu cầu cập nhật phải tin cậy: đúng thẩm quyền và có hiệu lực.

Yêu cầu đảm bảo tính pháp luật: phù hợp với pháp luật và đúng trình tự

qui định.

31.4. Các kỹ năng:

Phân tích đánh giá nội dung, điều kiện hoàn cảnh sự kiện thực tế cần áp

dụng pháp luật. Trước hết cần xác định đúng đắn nội dung, đối tượng, bản chất

pháp lý của sự kiện thực tế đó. Nếu xác định bản chất pháp lý khơng chính xác

thì tồn bộ q trình áp dụng pháp luật sẽ sai và gây hậu quả pháp lý và xã hội

khôn lường. Nếu áp dụng pháp luật thì phải làm rõ chủ thể nào có thẩm quyền

giải quyết vụ việc đó hay điều chỉnh quan hệ đó. Tiếp theo cần chuẩn bị về mặt

tổ chức, nhân sự, kỹ thuật cũng như xác định về mặt thời gian, thời điểm tiến

hành áp dụng pháp luật. Đồng thời với việc chuẩn bị về nội dung cần xác định

những thuận lợi, khó khăn hoặc những rủi ro có thể xảy ra cản trở quá trình áp

dụng pháp luật trên thực tế.

Lựa chọn văn bản pháp luật có hai loại qui phạm pháp luật cùng có liên

quan đến việc đưa ra quyết định áp dụng pháp luật, đó là qui phạm nội dung và

qui phạm thủ tục. Các qui phạm nội dung xác định nội dung cần áp dụng, điều

chỉnh pháp luật. Về nguyên tắc cần phải chọn qui phạm pháp luật còn hiệu lực

và xác thực với nội dung sự kiện, quan hệ cụ thể đó.

Áp dụng pháp luật là giai đoạn chuyển hóa những qui định chung được

nêu ra trong qui phạm pháp luật thành những qui định cụ thể cá biệt. Quyết định

áp dụng pháp luật được ban hành bởi cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm

quyền áp dụng pháp luật. Các quyết định áp dụng pháp luật được ban hành ra

phải đảm bảo tính khách quan hợp pháp cũng như phù hợp về cả nội dung và

hình thức.

Tổ chức thực hiện quyết định là sau khi những nội dung tham mưu đã

được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để đảm bảo cho các quyết định có hiệu lực

thực thi trên thực tế thì phải được các cá nhân, tổ chức có liên quan tơn trọng

thực hiện, để thực hiện tốt điều này, chúng ta cũng cần chuẩn bị tốt các điều kiện

thiết yếu để các chủ thể này thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình như: các điều

kiện về tài chính, về kỹ thuật, pháp lý...4Phần 2

CƠNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ TẠI BỘ PHẬN

MỘT CỬA CHI CỤC THUẾ HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

2.1. Chức năng, nhiệm vụ của chi cục thuế.

2.1.1. Vị trí, chức năng:

Chi cục thuế huyện Hồng Ngự là tổ chức trực thuộc Cục Thuế Đồng Tháp,

có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu

khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm

vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luât.

Chi cục Thuế huyện Hồng Ngự có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được

mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Chi cục Thuế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định

của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các qui định pháp luật khác có liên quan và

các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân

tích, đánh giá cơng tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa

phương về công tác lập và chấp hành dự tốn thu ngân sách Nhà nước, về cơng

tác quản lí thuế trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị

liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao;

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc

phạm vi quản lý của Chi cục Thuế: đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xử lí hồ sơ

khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hồn thuế, xóa nợ thuế, tiền

phạt, lập sổ thuế, thông báo thuế, phát hành các lệnh thu thuế và thu khác theo

qui định của pháp luật thuế và các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ của

5ngành; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào

ngân sách nhà nước.

Kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp

thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp

thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm

quyền quản lý của Chi cục trưởng chi cục Thuế;

Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức,

cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thơng tin cần thiết phục vụ cho công

tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân

không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện

nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước;

Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành

quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thơng báo trên các

phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người

nộp thuế;

Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, theo quy

định của pháp luật; giữ bí mật thơng tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực

hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật;

Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu

nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức, viên chức thuế

thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của

pháp luật.6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (19 trang)

×