1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng lãnh đạo >

CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CHI CỤC THUẾ HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (100.53 KB, 19 trang )


ngành; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào

ngân sách nhà nước.

Kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp

thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp

thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm

quyền quản lý của Chi cục trưởng chi cục Thuế;

Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức,

cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công

tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân

không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện

nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước;

Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành

quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các

phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người

nộp thuế;

Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, theo quy

định của pháp luật; giữ bí mật thơng tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực

hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật;

Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu

nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức, viên chức thuế

thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của

pháp luật.6Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm

quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của

Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Quản lý bộ máy, biên chế, lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ

công chức, viên chức của Chi cục Thuế theo quy định của Nhà nước và của

ngành thuế...

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục thuế giao.

2.1.3. Cơ cấu tổ chức các Đội thuế trực thuộc Chi cục thuế huyện Hồng Ngự

Chi cục thuế huyện Vĩnh Thạnh cơ cấu bộ máy gồm có các Đội thuế:

Đội TH - NV - DT và Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế; Đội Kê khai

- Kế toán thuế và Tin học; Đội Kiểm tra thuế; Đội quản lý nợ và Cưỡng chế nợ

thuế; Đội Hành Chính - Nhân sự - Tài vụ - Ấn chỉ; Đội quản lý thuế thu nhập cá

nhân – Trước bạ và thu khác; Hai Đội thuế liên xã, thị trấn.

2.1.4. Lãnh đạo Chi cục thuế huyện Hồng Ngự:

Chi cục thuế có Chi cục trưởng và hai Phó Chi cục trưởng.

Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục thuế và trước pháp

luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục thuế trên địa bàn.

Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp

luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.72.2. Thực trạng cải cách thủ tục hành chính thuế theo cơ chế “một cửa”:

Vai trò của thuế khơng chỉ là đảm bảo nguồn thu để đáp ứng cho nhu cầu

chi tiêu của nhà nước mà nó còn đảm bảo vai trò điều tiết vĩ mô kinh tế, thúc

đẩy kinh tế phát triển. Trong những năm qua với mục tiêu cải cách hệ thống thuế

có nhiều vấn đề tồn tại, tiến đến thiết lập hệ thống thuế hiện đại, văn minh phù

hợp với cơ chế thị trường và xu thế chung của thế giới, trong đó cơng tác cải

cách thủ tục hành chính thuế theo cơ chế “một cửa” là nhiệm vụ quan trọng

nhằm ngăn chặn những hành vi gây phiền hà cho người nộp thuế đồng thời tạo

điều kiện cho người nộp thuế hiểu và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế của mình đối

với ngân sách Nhà nước.

Trước tình hình trên nhằm thực hiện tốt chiến lược cải cách hệ thống thuế

để đáp ứng nhu cầu đổi mới và hiện đại hóa cơng tác thuế thì giải quyết các thủ

tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa” nhằm đảm bảo

việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế được thuận lợi, đồng

thời đảm bảo giám sát được công chức thuế trong việc thực hiện các thủ tục

hành chính thuế của người nộp thuế.

2.2.1. Một số thủ tục hành chính thuế theo cơ chế “một cửa”:

Cơ chế “một cửa” của Chi cục thuế thực hiện việc hướng dẫn tiếp nhận hồ

sơ và giải quyết các yêu cầu vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế của

người nộp thuế và trả kết quả thực hiện tại một đầu mối là “Bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả” như sau:

- Lệ phí trước bạ xe và các tài sản đăng ký quyền sở hữu, sử dụng.

- Đăng ký thuế và cấp mã số thuế.

- Nộp hồ sơ khai thuế.

- Bán hóa đơn.

- Hồn thuế, miễn giảm, gia hạn nộp thuế, ...

- Các tài liệu khác gửi cơ quan thuế theo quy định.82.2.2. Quy định chung về thủ tục hành chính thuế:

Văn bản giao dịch với cơ quan thuế bao gồm tài liệu kèm theo hồ sơ thuế,

công văn, đơn từ và các tài liệu khác do người nộp thuế, tổ chức được ủy nhiệm

thu thuế và các tổ chức, cá nhân khác gửi đến cơ quan thuế. Đối với những văn

bản, hồ sơ phải nộp cơ quan thuế theo quy định thì người nộp thuế nộp 01 bộ.

Văn bản giao dịch với cơ quan thuế phải được soạn thảo, ký, ban hành

đúng thẩm quyền; thể thức văn bản, chữ ký, con dấu trên văn bản phải thực hiện

theo quy định của pháp luật về công tác văn thư.

Văn bản giao dịch với cơ quan thuế được thực hiện thơng qua giao dịch

điện tử thì phải tn thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Ngôn ngữ được sử dụng trong hồ sơ thuến là tiếng Việt. Tài liệu bằng

tiếng nước ngồi thì phải được dịch ra tiếng Việt. Người nộp thuế ký tên, đóng

dấu trên bản dịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trên bản dịch.

Trường hợp phát hiện văn bản giao dịch với cơ quan thuế không đáp ứng được

các yêu cầu nêu trên thì cơ quan thuế yêu cầu người có văn bản giao dịch khắc

phục sai sót và nộp bản thay thế.

Thời điểm cơ quan thuế nhận được bản thay thế hoặc bản dịch có đầy đủ

các nội dung liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế được coi là thời điểm nhận

văn bản giao dịch.

Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế trực tiếp kí hoặc giao

cho cấp phó của mình ký thay trên các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế

thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách. Việc giao ký thay phải được quy

định bằng văn bản và lưu tại doanh nghiệp.9Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể ủy quyền cho cán

bộ phụ trách cấp dưới mình ký thừa ủy quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với

cơ quan thuế.

Trường hợp người nộp thuế ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế với

tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (gọi chung là đại lý thuế) thì

người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế ký tên, đóng dấu vào phần đại diện

hợp pháp của người nộp thuế trên văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.

Trên tờ khai thuế phải ghi đầy đủ họ tên và số chứng chỉ hành nghề của nhân

viên đại lý thuế. Các văn bản, hồ sơ giao dịch đại lý thuế thực hiện chỉ trong

phạm vi công việc thủ tục về thuế được ủy quyền nêu trong hợp đồng dịch vụ

làm thủ tục về thuế đã ký.

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, cơng chức thuế tiếp

nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng

tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, cơng chức thuế đóng

dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận,

kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ

thống xử lý dữ liệu điện tử.

Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người

nộp thuế hoặc đại lý thuế trong ngày nhận hồ sơ đối với trường hợp trực tiếp

nhận hồ sơ; trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với

trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc thơng qua giao dịch điện tử.102.2.3. Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế:

Chi cục thuế bố trí địa điểm “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” thuận tiện,

lịch sự, dễ thấy để người nộp thuế đến thực hiện các yêu cầu thủ tục hành chính

thuế dễ dàng, thuận lợi. Niêm yết cơng khai các quy định thủ tục hành chính

thuế tại địa điểm “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” rõ ràng các yêu cầu của thủ

tục hành chính thuế để người nộp thuế dễ dàng thực hiện.

Công khai địa điểm “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” giải quyết yêu cầu

thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế, công bố số điện thoại liên hệ, hộp

thư điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng để người nộp thuế biết và

liên hệ.

Chi cục thuế giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp người nộp thuế hoặc được

giao nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thuế của người nộp thuế theo

quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành có trách

nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn giải đáp vướng mắc các yêu cầu về chính sách thuế,

quản lý thuế của người nộp thuế.

Công chức thuế khi giải quyết các yêu cầu thủ tục hành chính thuế phải

tuân thủ theo đúng quy định, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế của ngành về nội

quy, quy chế làm việc của cơ quan, có phong cách ứng xử văn minh, lịch sự,

khơng được yêu cầu người nộp thuế nộp các loại giấy tờ, hồ sơ khơng có trong

quy định thủ tục hành chính thuế.

Tiếp nhận yêu cầu giải đáp vướng mắc về chính sách thuế của người nộp

thuế:

+ Trường hợp người nộp thuế trực tiếp đến Chi cục thuế thì liên hệ “Bộ

phận tiếp nhận và trả kết quả” để được giải đáp vướng mắc về chính sách thuế.11+ Trường hợp người nộp thuế liên hệ bằng điện thoại thì được bộ phận

Tuyên truyền và Hỗ trợ của Chi cục thuế giải đáp vướng mắc về chính sách thuế

qua điện thoại hỗ trợ nguồi nộp thuế.

+ Trường hợp người nộp thuế yêu cầu giải đáp vướng mắc qua đường

bưu chính thì bộ phận Hành chính văn thư của Chi cục thuế tiếp nhận, thực hiện

các thủ tục đăng ký văn bản “đến” theo quy định và chuyển văn bản yêu cầu giải

đáp vướng mắc về chính sách thuế cho bộ phận chức năng quản lý thuộc Chi cục

thuế.

Tiếp nhận các hồ sơ thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế:

+ Trường hợp người nộp thuế trực tiếp đến Chi cục thuế, bộ phận Tuyên

truyền và Hỗ trợ của Chi cục thuế kiểm tra tính đầy đủ, đúng thủ tục của hồ sơ

thuế; hướng dẫn cung cấp mẫu biểu cho người nộp thuế hoặc viết phiếu hẹn nếu

hồ sơ đầy đủ đúng thủ tục; ghi sổ nhận hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký văn bản

“đến” theo quy định; chuyển hồ sơ cho bộ phận chức năng Chi cục thuế giải

quyết ngay trong ngày làm việc hoặc đầu giờ ngày làn việc tiếp theo kể từ khi

nhận được hồ sơ.

+ Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ thủ tục hành chính thuế qua

đường bưu điện, bộ phận Hành chính văn thư của Chi cục thuế ghi sổ nhận hồ sơ

thực hiện thủ tục đăng ký văn bản “đến” theo quy định; chuyển hồ sơ cho bộ

phận chức năng Chi cục thuế giải quyết ngay trong ngày làm việc hoặc đầu giờ

ngày làm việc tiếp theo kể từ khi nhận hồ sơ.

Các bộ phận chức năng thuộc Chi cục thuế có trách nhiệm giải quyết các

hồ sơ thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo đúng quy định tại Luật

quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Trong q trình giải quyết

12cơng việc nếu phát sinh các nội dung cần liên hệ với người nộp thuế thì các bộ

phận chức năng có trách nhiệm:

+ Thơng báo bằng văn bản cho người nộp thuế bổ sung, hòan chỉnh hồ sơ

thuế đối với hồ sơ chưa đầy đủ, đúng thủ tục theo quy định trong thời hạn ba

ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận được hồ sơ thuế theo quy định.

+ Bộ phận Tuyên truyền và Hỗ trợ của Chi cục thuế liên hệ các bộ phận

chức năng cử cán bộ trực tiếp đến làm việc với người nộp thuế tại địa điểm tiếp

nhận và trả kết quả của Chi cục thuế khi người nộp thuế đến cơ quan thuế giải

trình theo yêu cầu của bộ phận chức năng.

Trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế:

+ Bộ phận hành chính văn thư có trách nhiệm thực hiện thủ tục đóng dấu

đăng ký văn bản “đi” và gửi kết quả giải quyết yêu cầu thủ tục hành chính thuế

bằng văn bản cho người nộp thuế qua đường bưu chính.

+ Bộ phận Tuyên truyền và Hỗ trợ của Chi cục thuế có trách nhiệm trả kết

quả giải quyết yêu cầu thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế đến nhận trực

tiếp tại Chi cục thuế.

2.2.4. Kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế:

Bộ phận Tuyên truyền – Hỗ trợ, Kiểm tra thuế của Chi cục thuế có trách

nhiệm tổ chức thăm dò ý kiến của người nộp thuế đối với việc giải quyết các yêu

cầu thủ tục hành chính thuế, báo cáo kết quả thăm dò và đề xuất với Thủ trưởng

cơ quan các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế và

nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thuế theo chức năng, nhiệm cụ được

phân công.13Các bộ phận chức năng của Chi cục thuế thực hiện việc tiếp nhận và giải

quyết các thủ tục hành chính thuế, có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả giải

quyết các thủ tục hành chính thuế trong phạm vi cơng việc được phân công gửi

bộ phận Tuyên truyền và Hỗ trợ, chịu trách nhiệm về tính chính xác đầy đủ về

số liệu báo cáo trước Thủ trưởng cơ quan.

Bộ phận Tuyên truyền và Hỗ trợ Chi cục thuế có trách nhiệm lập và tổng

hợp báo cáo kết quả, giải quyết các yêu cầu thủ tục hành chính thuế cho Thủ

trưởng cơ quan.

2.3. Những kết quả đạt được:

Từng bước cải cách thủ tục hành chính theo đúng các quy định của Pháp

luật, đảm bảo tính kịp thời, chính xác và hợp pháp của các thủ tục hành chính

thuế; xây dựng và áp dụng, thực hiện các quy trình xử lý, giải quyết công việc

hợp lý, rõ ràng, thống nhất, công khai và đúng pháp luật, đảm bảo sự minh bạch

rõ ràng, tạo thuận lợi cho người nộp thuế xóa bỏ các thủ tục không cần thiết gây

phiền hà cho người nộp thuế.

Cán bộ cơng chức có thái độ đúng mực trong giao tiếp, sẵn sàng phục vụ

khi tiếp nhận, xử lí, hướng dẫn và giải quyết các yêu cầu, hồ sơ của cá nhân, tổ

chức đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện. Đảm bảo sự phối hợp giải

quyết công việc giữa các bộ phận chức năng trong giải quyết công việc của

người nộp thuế.

Các chương trình ứng dụng đã đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế, cập

nhật kịp thời các thơng tin, khai thác có hiệu quả các ứng dụng giúp cơ quan

thuế quản lý tốt các đối tượng, thông tin báo cáo kịp thời, tiết kiệm được thời

gian, công sức nhân lực cho việc quản lý thuế, đồng thời hỗ trợ các tổ chức, cá

nhân kê khai thuế thuận lợi, hạn chế những sai sót trong việc kê khai thuế.

14Công tác quản lý thuế hiệu lực, hiệu quả, thống nhất, minh bạch, đơn giản,

dễ hiểu, dễ thực hiện dựa trên nền tảng cơ bản thể chế chính sách thuế minh

bạch, quy trình thủ tục hành chính thuế đơn giản, khoa học, nguồn nhân lực có

chất lượng và ứng dụng CNTT hiện đại.

Cải cách toàn diện về thủ tục hành chính thuế nhằm giảm thời gian, chi

phí, hồ sơ, giấy tờ trong việc thực hiện các nghĩa vụ thuế của người nộp thuế,

tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế tự giác thực hiện tốt các quy định

của luật thuế.

2.4. Những tồn tại, hạn chế:

Trình độ chun mơn, chế độ, chính sách hỗ trợ cho cán bộ cơng chức làm

ở “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” còn hạn chế, sự phối hợp giữa “Bộ phận

tiếp nhận và trả kết quả” và các Đội thuế trực thuộc chưa cao dẫn đến sai sót,

đùng đẩy trách nhiệm,...làm ảnh hưởng đến thời gian đi lại của người nộp thuế.

Cán bộ, công chức của “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” kiêm nhiệm

nhiều công việc khác nhau nên công tác hướng dẫn giải đáp về chính sách, thủ

tục hồ sơ thuế chưa đúng quy định, chưa kịp thời cho người nộp thuế.

Công tác kiểm tra “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” chưa được quan tâm

đúng mức nên ít phát hiện các sai sót; cơng tác niêm yết cơng khai bộ thủ tục

hành chính chưa kịp thời, ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong giải quyết cơng

việc còn hạn chế...15Phần 3

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Một số giải pháp:

Xóa bỏ các thủ tục khơng cần thiết gây phiền hà cho người nộp thuế,

ngành thuế xây dựng các thủ tục hành chính thuế rõ ràng, minh bạch các chức

năng Quản lý thuế ở tất cả các khâu: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn

thuế,...nhằm nâng cao ý thức của người nộp thuế trong việc tự khai, tự nộp thuế.

Bố trí cán bộ, cơng chức có trình độ chun mơn, nghiệp vụ và có kinh

nghiệm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp kịp thời các yêu

cầu của người nộp thuế. Niêm yết công khai quy trình, thủ tục hành chính, thời

hạn giải quyết công việc đối với các loại công việc được áp dụng tại bộ phận

“một cửa”.

Thủ tục nộp thuế cải cách theo hướng đơn giản, thuận tiện cho đối tượng

nộp thuế, hồn thiện quy trình quản lý thuế, quy trình quản lý hóa đơn, ấn chỉ

thuế.... Cải tiến tổ chức bộ máy quản lý thuế theo hướng đáp ứng yêu cầu cơ chế

tự khai, tự tính, tự nộp thuế của người nộp thuế, chuyển đổi toàn bộ hệ thống

thuế quản lý theo chức năng: Tuyên truyền, hỗ trợ cho đối tượng nộp thuế; đẩy

mạnh việc ứng dụng công nghệ tin học để trợ giúp công tác quản lý thuế theo

hướng hiện đại hóa cơng nghệ quản lý. Tăng cường cơng tác xây dựng lực lượng

theo hướng chuyên nghiệp hóa, cải cách nội dung chương trình đào tạo bồi

dưỡng đội ngũ cán bộ, thường xuyên cập nhật kiến thức mới cho cán bộ nhằm

nâng cao năng lực quản lý điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sử dụng

công nghệ tin học.16Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (19 trang)

×