1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng lãnh đạo >

Vai trò của thuế không chỉ là đảm bảo nguồn thu để đáp ứng cho nhu cầu chi tiêu của nhà nước mà nó còn đảm bảo vai trò điều tiết vĩ mô kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong những năm qua với mục tiêu cải cách hệ thống thuế có nhiều vấn đề tồn tại, t

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (100.53 KB, 19 trang )


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (19 trang)

×