1. Trang chủ >
  2. Trung học cơ sở - phổ thông >
  3. Lớp 6 >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GV: - Giáo án, sgk, tài liệu tham khảo.

GV: - Giáo án, sgk, tài liệu tham khảo.

Tải bản đầy đủ - 0trang

64Giáo án Số học 6? Trên các hình vừa vẽ

có những tia nào? các

tia đó có đặc điểm gì?x

y

O- Tia Ox và Oy chung

gốc O

GV: Hai tia chung gốc

tạo thành một hình,

hình đó gọi là góc. Vậy

góc là gì ? đó là nội

dung bài học hơm nay.- HS: Lắng ngheB. Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1: Góc (10 phút)

Mục tiêu: HS hiểu thế nào là góc? Kí hiệu của góc

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp

- Cho hs quan sát hình

- Quan sát hình vẽ

4 sgk

- Dùng bảng phụ giới

thiệu hình 4 sgk các

- Góc là hình gồm hai tia

hình ảnh về góc.

chung gốc.

- Vậy góc là hình như

- Điểm O được gọi là

thế nào?

đỉnh của góc xOy

- Điểm O được gọi là

- Hai tia Ox và Oy gọi là

gì của góc xOy?

hai cạnh của góc xOy

- Hai tia Ox và Oy gọi - HS Quan sát và ghi

là gì của góc xOy?

nhận

- Giới thiệu cách viết

kí hiệu về góc xOy.

- Hình 4b: kí hiệu là

- Hãy viết kí hiệu góc

xOy hay NOM

của hình 4b?

- Cho hs quan sát hình - Hình 4c: Góc xOy có

4c. Góc đó có hai cạnh hai cạnh đối nhau

như thế nào với nhau?

- Giới thiệu góc bẹt.

- Nêu một vài hình ảnh

- Hãy nêu một số hình

về góc bẹt

ảnh thực tế của góc

bẹt?

Họ và tên giáo viên:1. Góc.

* Khái niệm: Góc là hình gồm

hai tia chung gốc. Góc chung gọi

là đỉnh. Hai tia là hai cạnh của

góc.

Kí hiệu: Góc xOy được kí

hiệu là: xOy hoặc ∠xOy

x

OyNOyM

xxOyTrường THCS ….65Giáo án Số học 6- Nhận xét và giải

thích.

Hoạt động 2: Góc bẹt (5 phút)

Mục tiêu:Biết thế nào là góc bẹt, một số hình ảnh của góc bẹt trong thực tế

Phương pháp: Thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành

2. Góc bẹt

- Quan sát hình 4c, 2 cạnh - Là 2 tia đối nhau- Góc bẹt là góc có hai cạnh là

của xOy có đặc điểm x Oy

hai tia đối nhau.

gì?

đó gọi là góc bẹt.

x

O

y

- Vậy góc bẹt là gì? u

cầu hs thảo luận nhóm - Hs trả lời

Trên hình, xOy là góc bẹt.

làm ?

- Hs lấy ví dụ

- Nêu 1 số hình ảnh của

góc, của góc bẹt trong

thực tế?

Hoạt động 3: Vẽ góc (10 phút)

Mục tiêu:Biết cách vẽ góc, đọc tên góc

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, luyện tập thực hành

3. Vẽ góc

-Để vẽ góc ta cần vẽ - HS: Nêu cách vẽ: vẽ

những gì ?

đỉnh và hai cạnh của nó. Để vẽ góc ta cần vẽ đỉnh và hai

cạnh của nó.

-Hãy vẽ góc xOy, vẽ tia + 1 HS lên bảng thực

Oz nằm giữa hai tia Ox, hiện vẽ.

t

y

x

Oy.

z

2

-GV: Hình vẽ trên có bao

1

nhiêu góc, hãy đọc tên

x

O

O

các góc đó ?

y

- Lưu ý: Trong hình có - Hình vẽ có ba góc

nhiều góc, để dễ thấy xOy

góc mà ta đang xét

; xOz ; zOy .

người ta vẽ thêm một HS: Vẽ hình và ghi bài.

hay nhiều vòng cung

nhỏ nối hai cạnh của

góc đó. khi cần phân

biệt các góc có chung

một đỉnh, chẳng hạn

chung đỉnh O ta dùng

ký hiệu O 1 , O 2 .

Hoạt động 4: Điểm nằm bên trong góc (5 phút)

Mục tiêu:Biết nhận biết điểm nằm bên trong góc

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, luyện tập thực hành

GV: Hãy quan sát hình HS: Quan sát hình vẽ

4. Điểm nằm bên trong góc

6 SGK và cho biết hai

SGK. Nêu nhận xét:

Khi hai tia Ox, Oy không đối

Họ và tên giáo viên:Trường THCS ….66Giáo án Số học 6tia Ox, Oy có đối nhau - Hai tia Ox và Oy

nhau, điểm M nằm trong

không?

không đối nhau.

xOy nếu tia OM nằm

GV: Vị trí của tia OM - Tia OM nằm giữ hai

giữa Ox, Oy.

như thế nào với hai tia tia Ox và Oy.

x

còn lại?

HS: Vẽ lại hình SGK và

M

GV: Khi đó điểm M là ghi bài vào vở.

y

điểm nằm bên trong

O

góc xOy và tia OM gọi

là tia nằm bên trong

góc xOy.

C. Hoạt động luyện tập ( 5 phút)

Mục đích: Củng cố, luyện tập cách vẽ góc, đọc tên góc

Phương pháp: thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập

GV: Cho hình vẽ:

Bài tập 6 (SGK-75)

x

HS: Quan sát hình vẽa) Hình gồm hai tia chung gốc Ox,

M

của GV, đọc hình vẽ: góc Oy là góc xOy. Điểm O là đỉnh.

O

xOy hoặc góc yOx hoặc Hai tia Ox, Oy là hai cạnh của

y

góc MON hoặc góc góc xOy.

N

Hãy đọc tên góc trên

NOM, …

b) Góc RST có đỉnh là S, có hai

hình theo các cách

cạnh là SR, ST.

khác nhau.

HS: làm bài tập 6, lầnc) Góc bẹt là góc có hai cạnh là

lượt từng HS trình bày hai tia đối nhau.

từng câu.

D. Hoạt động vận dụng ( 5 phút)

Mục tiêu: Học sinh vận dụng vào giải bài toán

Phương pháp: luyện tập

Bài tập

GV: Yêu cầu HS làm

HS: Quan sát tiếp hình

bài tập 6 SGK. (điền

vẽ, cho biết các đỉnh và - TMP có đỉnh M, hai cạnh là

vào chỗ trống, đứng tại các cạnh của các góc có MT, MP.

chỗ trình bày)

trên hình.

- MTP có đỉnh T, hai cạnh

GV: Cho hình vẽ:

là TM, TP.

M

- MPT có đỉnh P, hai cạnh là

PM, PT.

TPHãy cho biết đỉnh,

cạnh của từng góc có

trên hình.

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (2 phút)

Mục tiêu: Học sinh chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học ở

tiết học.

Phương pháp: Ghi chép

- Học bài theo SGK:

Họ và tên giáo viên:Trường THCS ….67Giáo án Số học 6nắm vững khái niệm

góc, góc bẹt, điểm nằm

bên trong góc.

- Rèn luyện kỹ năng vẽ

góc, đọc tên góc, đặt

tên góc, viết ký hiệu

góc.

- Làm các bài tập

(SGK -75)

- Chuẩn bị cho tiết học

sau. (dụng cụ thước đo

góc được sử dụng để

làm gì?)Họ và tên giáo viên:HS ghi chép nội dung

yêu cầuTrường THCS ….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GV: - Giáo án, sgk, tài liệu tham khảo.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×