1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Định hướng nghiên cứu tiếp theo

Định hướng nghiên cứu tiếp theo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liu lun vn kinh te1 of 63.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH-------------------------------TRINH HIEP THIENTác động trung gian của kế toán quản trị

chiến lược trong mối quan hệ giữa vốn trí tuệ

và kết quả hoạt động doanh nghiệp

Bằng chứng từ Việt NamTÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành Kế toán

Mã số: 9.34.03.01TP.HCM – Năm 2018

Footer Page 1 of 63.Tài liu lun vn kinh te2 of 63.TÁC ĐỘNG TRUNG GIAN CỦA KẾ TOÁN QUẢN

TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA

VỐN TRÍ TUỆ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA

DOANH NGHIỆP

BẰNG CHỨNG TỪ VIỆT NAMTrịnh Hiệp Thiện

MPAcc (University of Sydney), MBA (UEH), BBus (UEH)TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành Kế tốn

Mã số: 9.34.03.01Người hướng dẫn khoa học:

TS. Đồn Ngọc Quế

TS. Lê Đình TrựcTrường đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh

Năm 2018Footer Page 2 of 63.Tài liu lun vn kinh te3 of 63.–1–PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Hoạt động trong nền kinh tế tri thức, nhiều tổ chức ngày nay không

chỉ đầu tư vào tài sản hữu hình mà còn dành nhiều khoản đầu tư cho các

tài sản vơ hình, một trong những nguồn lực chính mang lại giá trị tăng thêm

cho doanh nghiệp (Mehralian, Rasekh, Akhavan, & Ghatari, 2013). Trong

những tài sản vơ hình, vốn trí tuệ đóng một vai trò rất quan trọng mà q

trình đầu tư, quản lý vốn trí tuệ sẽ giúp tạo ra lợi thế cạnh tranh trực tiếp

hoặc gián tiếp cho doanh nghiệp (N Bontis, 1998; Edivinsson & Malone,

1997).

Nhiều doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam với nền kinh tế chuyển

đổi đang dần áp dụng các kỹ thuật của kế toán hiện đại gắn với định hướng

thị trường và chiến lược do phần lớn là những doanh nghiệp có sự đầu tư

của nước ngoài. Những nhà đầu tư nước ngoài đã đưa vào trong phương

thức quản lý mơ hình kế tốn quản trị chiến lược (KTQTCL), từ đó mà mơ

hình KTQTCL được giới thiệu đến không chỉ những đối tượng hành nghề

kế tốn chun nghiệp mà còn trong giới học thuật. Do đó, khơng nên nhận

định là các doanh nghiệp lớn và vừa ở Việt Nam không áp dụng các kỹ

thuật KTQTCL trong quá trình vận hành doanh nghiệp. Vấn đề KTQTCL

bắt đầu được nghiên cứu tại Việt Nam từ những năm 2010. Qua đó, tác

giả tin rằng nghiên cứu vấn đề quản lý vốn trí tuệ bằng KTQTCL để đạt

được kết quả hoạt động doanh nghiệp tốt hơn là rất cần thiết trong bối

cảnh Việt Nam hiện nay. Môi trường kinh doanh tại Việt Nam hiện tại có

đầy đủ thơng tin về vốn trí tuệ và vấn đề vận dụng KTQTCL để đảm bảo

thực hiện được nghiên cứu này.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii2. Câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến 3 câu hỏi nghiên cứu:

Câu hỏi nghiên cứu 1: Các bộ phận của vốn trí tuệ có tác động trực

tiếp như thế nào đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam?

Footer Page 3 of 63.Tài liu lun vn kinh te4 of 63.–2–Câu hỏi nghiên cứu 2: Ảnh hưởng của vốn trí tuệ đến kết quả hoạt

động của doanh nghiệp sẽ thay đổi như thế nào nếu doanh nghiệp có

áp dụng KTQTCL?

Câu hỏi nghiên cứu 3: KTQTCL quản lý các bộ phận của vốn trí tuệ

như thế nào?

Mục tiêu nghiên cứu chung:

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát là tìm hiểu tác động trung gian của

việc áp dụng KTQTCL đến mối quan hệ giữa các bộ phận vốn trí tuệ và

kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng phân

tích vai trò của KTQTCL trong quản lý vốn trí tuệ.

Mục tiêu nghiên cứu cụ thể:

- RO1: Kiểm định sự tồn tại mối quan hệ trực tiếp giữa các bộ

phận vốn trí tuệ với kết quả hoạt động doanh nghiệp.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- RO2: Kiểm định ảnh hưởng trực tiếp của KTQTCL đến kết quả

hoạt động doanh nghiệp.

iiiiiiiiiiiiiii- RO3: Kiểm định việc vận dụng KTQTCL có làm tăng ảnh

hưởng của vốn trí tuệ đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- RO4: Kiểm định nhóm cơng cụ nào của KTQTCL phục vụ quản

lý loại vốn trí tuệ nào.

iiiiiiiiiiiiiiiii- RO5: Kiểm định tác động qua lại giữa các bộ phận vốn trí tuệ.

iiiiiiiiiiiii3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là mối quan hệ giữa ba yếu tố: vốn trí tuệ,

việc vận dụng KTQTCL và kết quả hoạt động. Đối tượng phân tích là các

cơng ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. Do đề tài

này sử dụng cả nguồn dữ liệu sơ cấp (thu thập thông qua gửi bảng câu

hỏi khảo sát để xác định mức độ vận dụng KTQTCL) và nguồn dữ liệu

thứ cấp (thu thập thông tin trên báo cáo tài chính doanh nghiệp để xác

định giá trị vốn trí tuệ và kết quả hoạt động doanh nghiệp) nên đối tượng

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiFooter Page 4 of 63.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Định hướng nghiên cứu tiếp theo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×