1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA THU, CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA THU, CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

mà đối tượng thanh tra đã tự phát hiện thực hiện sai Luật NSNN, vi phạm các quy

định liên quan. Trong các trường hợp này thường bị che dấu, lập lờ, thậm chí thiếu,

mất thơng tin cần thiết liên quan phục vụ Đồn thanh tra. Nhiều trường hợp cố tình

khơng tn thủ theo quy trình, quy định do Đồn thanh tra u cầu.

Chính vì thế, thanh tra thu, chi NSNN cần tổ chức thực hiện đúng quy trình thanh tra,

đó là việc chuẩn bị thanh tra; tiến hành một cuộc thanh tra; việc áp dụng các trình tự,

thủ tục... và quyền hạn của đoàn thanh tra, thanh tra viên. Để việc thanh tra bảo đảm

đúng mục đích, nội dung, thời hạn thanh tra thì quá trình chuẩn bị phải xây dựng

được kế hoạch thanh tra phù hợp. Đối với phương pháp thanh tra phải thể hiện được

phương thức làm việc của Đoàn thanh tra (nội dung nào làm việc trực tiếp với đối

tượng, nội dung nào yêu cầu đối tượng báo cáo bằng văn bản, xác định nội dung cần

kiểm tra, xác minh trực tiếp, cách thức thu thập thông tin tài liệu và cách thực tiến

hành kiểm tra, xác minh thơng tin, tài liệu), chương trình làm việc cụ thể và những

cơng việc khác có liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra…bảo đảm tránh gây

xáo trộn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra.

Trong công tác chỉ đạo, cần bám chắc các quy định hiện hành về quy trình thanh tra,

nguyên tắc hoạt động thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh

tra, mối quan hệ giữa Trưởng đoàn thanh tra với người ra quyết định thanh tra; quy

trình tiến hành thanh tra… thấy cần thực hiện tốt các nguyên tắc sau:

- Tuân thủ pháp luật, quy trình, quy định về công tác thanh tra: Người ra quyết định

thanh tra chỉ đạo hoạt động của Đoàn thanh tra phải trên cơ sở các quy định của pháp

luật, bảo đảm để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được giao với năng suất, chất

lượng, hiệu quả cao nhất. Nội dung nguyên tắc này đòi hỏi việc chỉ đạo phải đúng

thẩm quyền, chính xác, khách quan, kịp thời.

- Thực hiện tốt quy trình thanh tra là thực hiện cơng tác thanh tra thu, chi NS trên

nguyên tắc tập trung, dân chủ, chế độ thủ trưởng, trách nhiệm cá nhân. Khi chỉ đạo,

quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra, người ra quyết

định thanh tra cần phải lắng nghe ý kiến của Trưởng đoàn thanh tra, các thành viên

Đồn thanh tra. Trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên Đồn thanh tra

hoặc có đề xuất khác với quan điểm chỉ đạo của mình thì người ra quyết định thanh

tra cần phải thực sự khách quan trong việc xem xét, đánh giá thận trọng, cân nhắc tỷ

mỷ, trên cơ sở đó đưa ra những ý kiến chỉ đạo, quyết định và chịu trách nhiệm cá

nhân về những chỉ đạo, quyết định của mình.

- Thực hiện tốt quy trình thanh tra là thực hiện nguyên tắc bám sát mục tiêu, yêu cầu,

nội dung cụ thể của cuộc thanh tra: Mỗi cuộc thanh tra do Đoàn thanh tra tiến hành

đều có mục đích, u cầu, nội dung, phạm vi cụ thể, rõ ràng. Việc chỉ đạo là nhằm

bảo đảm cho Đoàn thanh tra triển khai thực hiện đúng quan điểm, định hướng của

người ra quyết định thanh tra. Vì vậy khơng chỉ Đồn thanh tra phải tuân thủ quy

trình, kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt mà người ra quyết định thanh

tra cũng phải căn cứ vào từng nội dung của kế hoạch tiến hành thanh tra do mình phê

duyệt để chỉ đạo thực hiện.

Thực hiện đúng quy trình thanh tra, trước hết phải thực hiện tốt công việc chuẩn bị

tiến hành thanh tra: chuẩn bị hồ sơ tài liệu, nghiên cứu kỹ hồ sơ tài liệu, làm việc với

các bên, các cơ quan đơn vị liên quan đến nội dung thanh tra; họp đoàn thanh tra để

phổ biến, quán triệt kế hoạch thanh tra...58Q trình tiến hành thanh tra phải cơng bố quyết định thanh tra; yêu cầu đơn vị được

thanh tra báo cáo theo đề cương yêu cầu báo cáo...và xác minh, thu thập tài liệu làm

căn cứ kết luận nội dung thanh tra. Khi kết thúc thanh tra Đoàn thanh tra phải báo cáo

kết quả thanh tra; xin ý kiến chỉ đạo của người ra quyết định thanh tra đối những vấn

đề vượt quả thẩm quyền... và kết luận rõ các nội dung thanh tra.

Để bảo đảm tính chính xác, khách quan, tính chủ động và tự chịu trách nhiệm cá nhân

của từng thành viên Đồn thanh tra thì người ra quyết định thanh tra không trực tiếp

thực hiện các nhiệm vụ đó mà chỉ đạo, đơn đốc để Đồn thanh tra thực hiện. Trong

q trình thanh tra, Trưởng đồn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra thực hiện các

quyền của mình theo quy định của pháp luật để tiến hành các biện pháp thu thập

thông tin, hồ sơ, tài liệu, xác minh, đánh giá chứng cứ, yêu cầu giải trình, trả lời chất

vấn… từ đó đưa ra các nhận xét, đánh giá, đề xuất các kiến nghị.

3.3.2. Tăng cường số lượng, chất lượng nhân lực đảm bảo tổ chức tốt bộ máy

thực hiện công tác thanh tra thu, chi NS

- Tăng cường số lượng cán bộ cơ quan thanh tra huyện

Hiện tại, Thanh tra huyện Vĩnh Linh có số lượng cán bộ quá mỏng với 5cán bộ,

trong đó có 2 người là cán bộ quản lý: 1 chánh thanh tra và 1 phó chánh thanh tra, 2

thanh tra viên và 1 chuyên viên. Với lực lượng này chưa thể đáp ứng yêu cầu thanh

tra sâu vào các lĩnh vực như thu, chi NS trên địa bàn huyện. Chính vì thế, để đáp ứng

nhu cầu thanh tra, đặc biệt là thanh tra thu, chi NS, nhất thiết phải tăng cường số

lượng cán bộ làm công tác thanh tra.

Cần xây dựng kế hoạch tuyển dụng cán bộ mới có trình độ, có chun mơn sâu,

đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, quản lý thu, chi NS; có phẩm chất đạo đức tốt,

các tiêu chuẩn tuyển dụng, qui trình tuyển dụng đảm bảo chất lượng, trong sạch.

Cũng có thể trên cơ sở cán bộ chun mơn từ các phòng, ban chun mơn của

huyện, thực hiện luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ làm công tác thanh tra. Tuy

nhiên cần phải đảm bảo mục tiêu phát triển cán bộ chuyên sâu và cần được tiến

hành hợp lý, công khai, minh bạch.

Vấn đề cán bộ cần thực hiện như là một chiến lược thường xuyên, dài hơi, đặc biệt là

việc tăng biên chế và đối mới cơ cấu chuyên môn của đội ngũ cán bộ thanh tra. Từ

đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra. Với nhiệm vụ của ngành

hiện nay, thấy cần sớm kiện toàn bộ máy Thanh tra cấp huyện, đảm bảo biên chế để

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Song song với việc đảm bảo về số lượng biên chế cần thiết, cần đổi mới phương thức

tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch thanh tra viên để đảm bảo cho cán bộ, công chức được

tuyển dụng vào Thanh tra huyện phải đảm bảo các chức danh cần tuyển dụng, đạt các

tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, về trình độ chun mơn, nghiệp vụ phù hợp với yêu

cầu nhiệm vụ của công tác thanh tra ở huyện. Làm được như vậy, Thanh tra huyện

mới chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hạn chế phụ thuộc các ngành chuyên

môn phối hợp liên quan, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra.

Trước mắt, để khắc phục tình trạng thiếu cán bộ thực hiện thanh tra, có thể đề nghị

Thanh tra tỉnh tăng cường cử cán bộ thanh tra tỉnh tham gia, phối hợp để tăng

cường số lượng cán bộ thanh tra khi tiến hành các cuộc thanh tra, đặc biệt thanh

tra chuyên mơn như thanh tra thu, chi NS. Bên cạnh đó, có thể điều động CBCC từ

các Phòng chun mơn thuộc huyện tham gia đồn thanh tra như: Phòng Tài chính59- Kế hoạch, Phòng Kinh tế & Hạ tầng.... Như vậy vừa tăng cường được lực lượng

thanh tra, vừa nâng cao hiệu quả thanh tra do cán bộ, công chức tham gia thanh

tra, kiểm tra là người trực tiếp theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đối

với các đơn vị có thu, chi NS và họ là người có hiểu biết nhất định về đặc điểm,

tình hình và chun mơn liên quan thu, chi NS. Bên cạnh đó, qua cơng tác thanh

tra thu, chi NS các CBCC từ các phòng chun mơn cấp huyện cũng nắm bắt được

các thông tin, quy định liên quan, giúp họ thực hiện tốt các tác chuyên môn, đúng

quy định và pháp luật.

- Nâng cao chất lượng công chức Thanh tra huyện

Kết quả công tác thanh tra phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của cơng chức làm cơng

tác thanh tra của Thanh tra huyện. Đó là sự nắm vững quy định của pháp luật, không

chỉ là pháp luật chuyên môn mà còn nắm vững những pháp luật liên quan và vận

dụng pháp luật vào thực tế, xử lý các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền của mình.

Ngồi ra, cán bộ thanh tra nhất thiết phải có kỹ năng sử dụng công nghệ tin học, biết

khai thác thông tin nhất định để phục vụ thanh tra.

Do tính đặc thù của ngành, yêu cầu khách quan đối với đội ngũ cán bộ, thanh tra viên

phải có năng lực phân tích, tổng hợp vấn đề; có khả năng phối hợp tốt, cũng như có

thể độc lập trong nghiên cứu và tiến hành thực thi cơng vụ; có khả năng trình bày, kết

luận vấn đề một cách logic, rõ ràng, mạch lạc...cả trong trao đổi trực tiếp và trong

biên tập văn bản. Thanh tra viên cũng phải thường xuyên cập nhật và nắm vững

những kiến thức về pháp luật, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, về

khoa học công nghệ phục vụ nhiệm vụ thanh tra. Với những đòi hỏi mang tính khách

quan này, đội ngũ cán bộ, Thanh tra viên của Thanh tra huyện Vĩnh Linh nói riêng

khơng chỉ cần tăng về số lượng, mà còn phải từng bước nâng cao chất lượng, năng

lực chuyên môn, nhằm đáp ứng được mục đích, yêu cầu của hoạt động thanh tra.

Cần xây dựng và thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn đối với công chức làm công tác

thanh tra. Đây là nội dung rất quan trọng trong công tác quản lý và phát triển

nguồn nhân lực của bộ máy thanh tra trong giai đoạn hiện nay. Đó chính là điều

kiện cơ bản để Thanh tra huyện có một tổ chức bộ máy hiện đại, hiệu quả.

Cần có các chương trình đào tạo dài hạn, trung hạn để nâng cao năng lực cán bộ

thanh tra huyện, nhất là thanh tra thu, chi NS. Đặc biệt, chú trọng đào tạo kỹ năng

thanh tra chuyên sâu lĩnh vực tài chính, bồi dưỡng kiến thức kế toán ngân sách, kỹ

năng tin học.

Thường xuyên tổ chức các buổi phổ biến chính sách mới, thảo luận, trao đổi kinh

nghiệm trong quá trình làm việc giữa Thanh tra huyện với các phòng ban chun

mơn của huyện, đặc biệt là Kho bạc, Tài chính-Kế hoạch. Xây dựng Sổ tay thanh

tra cho cán bộ thanh tra về quy trình, các phần việc cần thực hiện cũng như các

vấn đề cần xử lý khi tổ chức thanh tra thu, chi NS.

Tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ thanh tra có hành vi vi

phạm pháp luật thanh tra, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Áp dụng quy chế trách

nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo trực tiếp khi có cán bộ cấp dưới vi phạm pháp luật

thanh tra.

Đảm bảo về chế độ làm việc thoả đáng cho đội ngũ cán bộ làm cơng tác thanh tra.

Cần có chế độ tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng thoả đáng cho đội ngũ cán bộ thanh

tra. Hiện nay, tiền lương của cán bộ thanh tra cấp huyện quá thấp, gây khó khăn cho60việc duy trì cuộc sống hàng ngày của cán bộ thanh tra. Chế độ phụ cấp cũng chỉ có

tiền cơng tác phí với mức tượng trưng, khó có tác dụng kích thích cán bộ cơng chức

cống hiến hết mình cho cơng việc thanh tra, cơng việc có nhiều rủi ro trong điều kiện

hiện nay khi cán bộ thanh tra triển khai thực hiện đúng pháp luật thanh tra, thực hiện

phòng chống tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đơn vị có thu, chi NS. Do vậy, cần có

chế độ lương, thưởng thích đáng, có kế hoạch nâng lương trước hạn cho cán bộ, chế

độ phụ cấp thiết thực như: phụ cấp đi lại, phụ cấp tiền ăn trưa, phụ cấp điện thoại, giải

quyết chế độ làm thêm giờ... cho CBCC thanh tra.

3.3.3. Nâng cao chất lượng xây dựng chương trình, kế hoạch cơng tác thanh tra

thu, chi NS

Cơng tác xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra là việc làm quan trọng, nếu làm

tốt công tác này sẽ khắc phục việc chồng chéo giữa hoạt động thanh tra thu, chi NS

với thanh tra hành chính; giữa Thanh tra huyện về thu, chi NS và Kiểm toán Nhà

nước liên quan cơng tác thu, chi NSNN.

Chương trình, kế hoạch thanh tra nói chung, thanh tra thu, chi NS nói riêng được xây

dựng khoa học, hợp lý sẽ giúp khắc phục được tình trạng kéo dài thời gian thanh tra,

khơng ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị được thanh tra. Muốn vậy, ngay từ khâu

khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu ban đầu, phải được thực hiện có quy củ, nền nếp;

việc thu thập số liệu đúng trọng tâm thì mới phục vụ tốt trong việc lập kế hoạch thanh tra

và tiến hành thanh tra sau này. Kết quả khảo sát phải phản ánh được các nội dung cần

thanh tra; những thuận lợi, khó khăn khi tiến hành thanh tra; đề xuất thời hạn thanh tra,

mơ hình, tổ chức, số lượng, chất lượng cán bộ dự kiến tham gia Đoàn thanh tra, những

nội dung phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan khi cần thiết.

3.3.4. Đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền, hỗ trợ các đơn vị thu, chi NSNN

Hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ các đơn vị thu, chi NS đúng pháp luật, đúng quy

địnhlà nền tảng quan trọng giúp các cơ quan, đơn vị có thu và sử dụng NS cũng như

các tổ chức, cá nhân trong xã hội kịp thời nắm bắt các qui định về pháp luật liên quan,

hiểu rõ bản chất tốt đẹp và ý nghĩa quan trọng của nghĩa vụ thu, chi NS nhưng cũng là

quyền lợi của các đơn vị có thu, chi NSNN.

Thông qua những thông tin, dịch vụ hỗ trợ từ cơ quan thanh tra, các đơn vị nắm được

tinh thần chung của luật pháp và các quy định liên quan như Luật Ngân sách, thu, chi

NS… từ đó giảm dần các sai phạm khơng cố ý. Chính sự tự giác chấp hành đúng

pháp luật về quản lý thu, chi NSNN đảm bảo NSNN được thực hiện hợp lý, hiệu quả

là đòn bẩy để phát triển địa phương.

Do đó, để nâng cao chất lượng công tác thanh tra, công tác tuyền truyền, hỗ trợ các cá

nhân, đơn vị, tổ chức thực hiện thu, chi NS những cần tập trung thực hiện với những

biện pháp cụ thể sau:

- Xây dựng thống nhất thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho các đơn vị.

Thường xuyên cập nhật những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện thu, chi NS

mà các đơn vị phản ánh, để có biện pháp giải quyết và phối hợp với các phòng ban

chun mơn hỗ trợ hợp lý.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên mơn như Kho bạc, Phòng Tài chính Kế hoạch

huyện, các cơ quan quản lý các chương trình, dự án có thu, chi NS để có biện pháp

tuyên truyền hỗ trợ sâu về mặt chuyên môn, cập nhật các thông tin về chính sách pháp

luật hiện hành. Khi có thơng tin hoặc nghi ngờ các đơn vị thực hiện sai quy định, có61thể vi phạm luật pháp, lập tức cơ quan Thanh tra và Phòng ban chức năng có mặt, kịp

thời giúp đỡ, giải quyết và hướng dẫn các đơn vị điều chỉnh thực hiện đúng pháp luật.

Không để các đơn vị tổ chức thực hiện thu, chi NS không đúng quy định, sau đó tổ

chức thanh tra xử lý hậu quả.

- Phát triển, mở rộng hoạt động của mạng lưới Trang thông tin điện tử (Website) của

ngành thanh tra nhằm đăng tải thông tin hoạt động của các cơ quan thanh tra, cập

nhập chính sách cũng như hướng dẫn, giải đáp chính sách pháp luật về thanh tra.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để nâng cao chất lượng công tác tuyên

truyền, hỗ trợ của cơ quan thanh tra. Tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại với các đơn

vị để kịp thời nắm bắt nhu cầu cũng như phản ánh của các đơn vị về các vấn đề liên

quan đến công tác thu, chi NSNN. Phối hợp với các phòng ban chun mơn, các tổ

chức xã hội… tuyên truyền, giáo dục pháp luật về NSNN, thu chi NSNN.

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và các địa phương về các chuẩn mực trong công

tác tuyên truyền, hỗ trợ về công tác thu, chi NSNN, bản chất, trách nhiệm và nghĩa

vụ của các cá nhân, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện, quản lý thu, chi NSNN.

3.3.5. Nghiêm túc thực hiện các kết luận sau thanh tra khi có sai phạm

Thanh tra là để phát hiện những sai phạm liên quan pháp luật, kịp thời điều chỉnh, tổ

chức thực hiện cho đúng với luật pháp và các quy định hiện hành, đảm bảo tính cơng

bằng, minh bạch và hợp lý trong công tác thu NSNN và đảm bảo tính hiệu quả, thiết

thực trong cơng tác chi NSNN. Tuy nhiên, sau khi có kết luận thanh tra về các sai

phạm liên quan công tác thu, chi NSNN, nếu khơng được tổ chức thực hiện nghiêm

túc thì không những không quản lý tốt công tác thu, chi NSNN, đảm bảo công bằng

và hiệu quả về NS mà còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội, thất thốt

ngân sách, lãng phí tiền của nhân dân.

Cần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động theo dõi, đôn đốc,

kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; tăng cường

trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước và thủ trưởng cơ quan thanh tra

trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động theo dõi, đôn đốc,

kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; thực hiện

công khai, minh bạch kết luận, quyết định xử lý về thanh tra và kết quả thực hiện kết

luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận, kiến

nghị, quyết định xử lý về thanh tra; xây dựng cơ chế thẩm định dự thảo kết luận, kiến

nghị, quyết định xử lý về thanh tra và thiết lập một cơ chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra

việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra với chế tài phù hợp;

đổi mới mối quan hệ giữa cơ quan thanh tra với thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước

trong hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị,

quyết định xử lý về thanh tra đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cơ

quan thanh tra với cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động thanh tra.

3.3.6. Nhóm giải pháp liên quan đến cơ chế, chính sách

- Cần tăng thẩm quyền cho cơ quan thanh tra cấp huyện theo hướng tăng cường tính

độc lập, tuân theo pháp luật trong hoạt động thanh tra hiện nay. Để làm được điều này

cần nghiên cứu đổi mới cơ cấu tổ chức Thanh tra nhà nước theo hướng đề cao vai trò

của Thanh tra tỉnh đối với tổ chức, nhân sự và hoạt động của Thanh tra huyện. Theo

quy định hiện nay việc bổ nhiệm, bố trí cán bộ Thanh tra huyện hồn toàn lệ thuộc62vào Chủ tịch UBND huyện. Nên hoạt động thanh tra khó có thể độc lập, khách quan

khi đối tượng thanh tra chủ yếu là cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính và chủ

thể tham gia chủ yếu là người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy nhà nước cấp

huyện. Do đó, cần phải sửa đổi theo hướng tăng cường vai trò của Thủ trưởng cơ

quan Thanh tra cấp trên trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo và bố trí cán bộ

của Thanh tra cấp huyện.

Hiện nay, Thanh tra cấp huyện được giao nhiệm vụ thanh tra tất cả các lĩnh vực của đời

sống xã hội trên địa bàn. Do vậy, chỉ với cơ quan này thì khơng thể đảm nhận tồn bộ

cơng tác thanh tra một cách đầy đủ, có hiệu quả. Do vậy, cần có những quy định mang

tính pháp lý, nhằm đảm bảo có sự hỗ trợ của Thanh tra tỉnh trong cơng tác thanh tra

hàng năm, đặc biệt có thể tham gia trực tiếp các đoàn thanh tra ở huyện đối với những

lĩnh vực mà Thanh tra huyện còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ.

-Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thanh tra cấp huyện, cơ quan quản lý chuyên

môn cấp huyện và cơ quan thanh tra cùng cấp ở các địa phương khác trong việc hỗ

trợ trong hoạt động thanh tra.

Hiện nay do số lượng cán bộ làm công tác thanh tra cấp huyện quá ít, thiếu về số

lượng và yếu về chuyên môn. Việc các cơ quan thanh tra cấp tỉnh điều động cán bộ

thanh tra ở huyện hoặc địa phương khác đến kết hợp với thanh tra huyện khi triển

khai công tác thanh tra chuyên môn, đồng thời phối hợp với cán bộ các cơ quan

chuyên môn cấp trên liên quan đảm bảo cho cơ quan thanh tra cấp huyện đủ về số

lượng khi triển khai công việc, đảm bảo tính bao quát tất cả các vấn đề, tính chia sẻ

kinh nghiệm trong chun mơn và các thông tin quản lý cần thiết phục vụ công tác

thanh tra. Tuy nhiên, khi điều động cán bộ cần nhận thức đúng về vai trò, mục đích, ý

nghĩa của việc phối hợp trong công tác thanh tra. Phối hợp phải xuất phát từ chức

năng, nhiệm vụ của các cơ quan thanh tra và các cơ quan hữu quan. Quá trình phối

hợp phải căn cứ vào nội dung, cơ sở pháp lý để xác định cơ quan nào chủ trì, cơ quan

phối hợp. Trong đó, cần chú trọng việc phối hợp giữa cơ quan thanh tra với cơ quan,

tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc xử lý các kết luận, kiến nghị thanh tra,

đảm bảo xử lý các sai phạm kịp thời, có như vậy thì hoạt động thanh tra mới thực sự

có hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và

phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

-Tăng cường điều kiện vật chất, trang thiết bị và ngân sách cho cơng tác thanh tra.

Cơng tác thanh tra đòi hỏi người cán bộ thanh tra khơng chỉ có bản lĩnh chính trị vững

vàng, tinh thơng về nghiệp vụ và kiến thức pháp luật mà còn cần sự hỗ trợ, ứng dụng

của những phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại, các điều kiện làm việc thuận lợi

nhằm giải quyết những vấn đề mà thực tiễn hoạt động thanh tra đặt ra, nâng cao chất

lượng các cuộc thanh tra, đặc biệt là thanh tra công tác thu, chi, quản lý NSNN. Do đó

việc tăng cường trang thiết bị như: máy tính, máy ghi âm, ứng dụng các phần mểm

quản lý của các ngành liên quan, phương tiện đi lại…và điều kiện làm việc tại cơ

quan là rất cần thiết.

Thực tế hiện nay, việc phân bổ nguồn ngân sách cho hoạt động thanh tra cấp huyện

chưa được quan tâm nhiều, hàng năm phần lớn nguồn phân bổ ngân sách là chi cho

lương, phần chi cho công tác hoạt động chuyên môn rất thấp. Với đặc thù hoạt động

của ngành, hàng năm gặp nhiều khó khăn trong cơng tác chun mơn, ảnh hưởng

khơng nhỏ đến chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra.6364PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN

Công tác thanh tra, trong đó có thanh tra cơng tác thu, chi, quản lý NSNN trên địa bàn

huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có nhiều kết quả tích cực, chất lượng, hiệu quả các

cuộc thanh tra được nâng lên.

Thanh tra huyện Vĩnh Linh đã tổ chức thực hiện thanh tra công tác thu, chi NSNN

trên địa bàn theo đúng quy trình thanh tra được Chính phủ ban hành, cơng tác chuẩn

bị thanh tra, tiến hành thanh tra và kết thúc thanh tra theo đúng quy định, đảm bảo

chặt chẽ, khoa học và hiệu quả. Công tác tổ chức bộ máy thanh tra, chuẩn bị và ra

quyết định thanh tra, công tác lập kế hoạch, tuyên truyền hỗ trợ, tổ chức tiến hành

thanh tra và ra các kết luận thanh tra hợp lý, đúng quy định.

Kết quả thanh tra công tác thu, chi NSNN của Thanh tra huyện Vĩnh Linh giai đoạn

2015-2017 đã phát hiện và chỉ ra nhiều sai phạm của các đơn vị được thanh tra. Qua 3

năm đã phát hiện hơn 1,7 tỷ đồng sai phạm, thu ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng, đảm bảo

thu, chi và sử dụng NSNN hiệu quả, hợp lý và đúng quy định.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy đánh giá của các đối tượng điều tra là các cán bộ thu,

chi NS về các tiêu chí liên quan cơng tác thanh tra thu, chi NSNN trên địa bàn huyện

Vĩnh Linh của Thanh tra huyện ở mức tốt và cao. Một số tiêu chí được đánh giá cao

như “Tính cụ thể, rõ ràng của đề cương yêu cầu báo cáo thanh tra”, giá trị trung bình

4,2 điểm; “Cơng tác hướng dẫn, đơn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định, kiến

nghị, kết luận xử lý về thanh tra hợp lý”, giá trị trung bình đánh giá 4,0 điểm; “Tác

động đối với hoạt động QLNN (chấn chỉnh, khắc phục khuyết điểm, hạn chế...) tốt”,

giá trị trung bình đánh giá 4.05 điểm và “Đánh giá chung về công tác thanh tra thu,

chi ngân sách tốt”, giá trị trung bình 4,23 điểm.

Tuy nhiên cơng tác thanh tra thu, chi NSNN của Thanh tra huyện thời gian qua cùng

còn một số khó khăn, hạn chế như lực lượng cán bộ cơ quan thanh tra thiếu về số

lượng, yếu về chất lượng, nội dung thanh tra thu, chi NS chưa được sâu, chưa được

chi tiết, cơng tác chuẩn bị còn hạn chế, do công tác quản lý đối tượng, hồ sơ chưa tốt,

tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra còn kéo dài, chưa đáp ứng được yêu cầu khẩn

trương, kịp thời của công tác quản lý nhà nước, một số kiến nghị về kinh tế, hành

chính của Chánh thanh tra huyện Vĩnh Linh chưa đảm bảo được tính khả thi, … Để

khắc phục những hạn chế trên, cần thực hiện đồng bộ hệ thống các giải pháp được đề

xuất. Trong đó các giải pháp như Tăng cường số lượng, chất lượng nhân lực đảm bảo

tổ chức tốt bộ máy thực hiện công tác thanh tra thu, chi NS; Đẩy mạnh công tác tuyên

truyền, hỗ trợ các đơn vị thu, chi NSNN cần ưu tiên thực hiện.

2. KIẾN NGHỊ

2.1. Đối với UBND tỉnh, Bộ ngành trung ương

- Đối với Bộ Tài chính cần có những quy định cụ thể và thực tế hơn trong việc hướng

dẫn, triển khai các luật pháp liên quan đối với lĩnh vực tài chính, thu, chi và quản lý

NSNN. Cần phân cấp quản lý sâu hơn nữa cho các cơ quan ban ngành địa phương

trong việc tổ chức thực hiện công tác thu, chi và quản lý NSNN, đặc biệt các vấn đề,

nội dung đặc thù của địa phương, hoặc vấn đề, nội dung có sự khác biệt lớn giữa các

địa phương, các Bộ ngành không nên thống nhất quy định, làm như vậy đã gây ra

nhiều sai biệt với thực tế địa phương, nhất là các tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật trong

các lĩnh vực chuyên môn như đầu tư, xây dựng, dự án…. Khi áp dụng gây ra nhiều65khó khăn cho địa phương khi thực hiện.

- Để đảm bảo một cuộc thanh tra có hiệu quả, đồng thời để đánh giá cơng việc của

thanh tra viên đã làm thì cần phải có một chuẩn mực chung về cơng tác thanh tra,

trong đó hướng dẫn cụ thể thanh tra viên xử lý những tình huống phát sinh trong quá

trình thanh tra cũng như hướng dẫn các bước, trình tự và cơng việc cụ thể mà thanh

tra viên phải làm khi tiến hành thanh tra một khoản mục nào đó. Khi xây dựng được

chuẩn mực thanh tra, thì sẽ nâng cao vai trò của người làm cơng tác thanh tra, nếu

như q trình thực hiện các cuộc thanh tra mà người thanh tra viên không làm đúng

và đủ các bước, công việc như theo chuẩn mực quy định thì sau này nếu có những sai

phạm phát sinh mà qua thanh tra không phát hiện được thì việc xử lý trách nhiệm của

người thanh tra viên được thuận lợi dễ dàng. Thực tế hiện nay có những trường hợp

qua thanh tra không phát hiện ra được những sai phạm, nhưng một thời gian sau, sai

phạm bị phát hiện ra. Lúc này, vì khơng có chuẩn mực chung để xem xét thanh tra

viên đã làm hết trách nhiệm chưa, có khách quan khơng trong q trình thực hiện

nhiệm vụ. Do đó việc xử lý gặp khó khăn.

- Đối với việc cưỡng chế trong xử lý sau thanh tra, chế tài xử lý trong việc không

chấp hành các yêu cầu của Đoàn thanh tra, kết luận thanh tra hiện nay chưa đủ mạnh.

Cần xác định rõ một cơ quan chuyên trách có trách nhiệm thực hiện, thi hành kết luận

thanh tra, tương tự như cơ quan thi hành án để thi hành các Bản án, quyết định của

Tòa án. Cần có quy định cụ thể về quy trình kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận

thanh tra thống nhất trong toàn ngành; Quy định cụ thể về xử lý về trách nhiệm cá

nhân đối với thủ trưởng các cơ quan hành chính khi trong việc tổ chức thực hiện các

kết luận thanh tra.

- UBND tỉnh cần nghiên cứu cơ cấu và tổ chức, biên chế cơ quan thanh tra, đặc biệt

cơ quan thanh tra cấp huyện sao cho đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng chun

mơn. Có chế độ đãi ngộ hợp lý cho đội ngũ cơng chức thanh tra để động viên, khích

lệ tinh thần làm việc, thu hút người tài vào cơ quan thanh tra như quy định ngạch

công chức và chế độ tiền lương riêng cho cơ quan thanh tra; hỗ trợ phần trăm trên giá

trị sai phạm thu hồi nộp NSNN cho công chức, thanh tra viên trực tiếp làm việc, phát

hiện sai phạm trong quá trình thanh tra.

- Đối với cấp tỉnh, hàng năm Thanh tra tỉnh cần tổ chức các cuộc tập huấn về thanh

tra thu, chi, quản lý NSNN cho các cơ quan có chức năng thanh tra tài chính trên địa

bàn. Cần nghiên cứu đề xuất và tổ chức điều động các cán bộ làm công tác thanh tra

của các huyện cùng tham gia, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp tổ chức thanh tra để

hoàn thành tốt nhiệm vụ thanh tra. Trước mắt giải quyết khó khăn về lực lượng, tăng

cường và chia sẻ kiến thức chuyên mơn, đảm bảo tính khách quan trong cơng tác

thanh tra thu, chi NSNN.

2.2. Đối với UBND huyện Vĩnh Linh

- Để các cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi và hiệu quả, việc chỉ

đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra phải được tiến hành chặt chẽ, khoa học,

bám sát thực tế từng đối tượng, đơn vị.

- Hiệu quả công tác thanh tra phải gắn với bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi

ích hợp pháp của tổ chức, cơng dân, đồng thời bảo đảm tránh trùng dẫm, gây phiền hà

và bảo đảm hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra.

- Cần nghiên cứu bổ sung biên chế cho Thanh tra, đặc biệt từ các đơn vị phòng ban66Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA THU, CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×