1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy thanh tra công tác thu, chi ngân sách nhà nước của Thanh tra huyện Vĩnh Linh

Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy thanh tra công tác thu, chi ngân sách nhà nước của Thanh tra huyện Vĩnh Linh

Tải bản đầy đủ - 0trang

góp phần quan trọng vào việc thành cơng đối với mỗi cuộc thanh tra. Qua khảo sát,

nắm tình hình, những thông tin, tài liệu thu thập được là những thông tin, tài liệu ban

đầu để có những nét khái quát về hoạt động của đối tượng thanh tra, từ đó có thể đưa

ra nhận định về những vấn đề nổi cộm, có khả năng sai phạm hoặc có dấu hiệu sai

phạm cần đi sâu, tập trung tiến hành thanh tra, là cơ sở để xây dựng kế hoạch tiến

hành thanh tra và xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo.

Trong 3 năm 2015-2017, Thanh tra huyện Vĩnh Linh chỉ đạo thực hiện 10 cuộc khảo

sát đối với cuộc thanh tra công tác thu, chi, quản lý và sử dụng ngân sách tại thị trấn

Hồ Xá và các xã trên địa bàn. Công chức được giao khảo sát đã tiến hành xây dựng

kế hoạch khảo sát, nắm tình hình, báo cáo Chánh thanh tra huyện trước khi thực hiện

nhiệm vụ. Đối với trường hợp khảo sát, nắm tình hình trực tiếp tại trụ sở đối tượng

thanh tra; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, sau khi được Chánh thanh tra

huyện phê duyệt kế hoạch khảo sát, nắm tình hình, cơng chức được phân cơng tiến

hành thông báo cho đối tượng được khảo sát, nắm tình hình và các cơ quan, tổ chức,

cá nhân liên quan được biết.

Các công chức được phân công tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy

định để nắm bắt, tìm hiểu, thu thập thơng tin ban đầu về hoạt động của đối tượng

thanh tra, từ đó có thể đưa ra nhận định về những vấn đề nổi cộm, có khả năng sai

phạm hoặc có dấu hiệu sai phạm cần đi sâu, tập trung tiến hành thanh tra; là cơ sở để

quyết định thanh tra, xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra và xây dựng đề cương

yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo.

2.2.3.2.Công tác quản lý các đơn vị có thu, chi ngân sách trên địa bàn và Lập báo

cáo khảo sát về đối tượng thanh tra

Trên cơ sở thông tin thu thập, công chức được giao nhiệm vụ thu thập thơng tin, khảo

sát tình hình tiến hành lập báo cáo khảo sát với các tiêu chí, nội dung cơ bản gồm:

Tình hình đặc điểm về địa lý, dân số, tổ chức hành chính và tình hình kinh tế xã hội

của huyện: Những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã

hội của địa phương; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ với ngân sách; những

hoạt động chủ yếu có liên quan, ảnh hưởng, tác động đến quản lý NSNN, ngân sách.

Tình hình thực hiện dự tốn thu, chi ngân sách của kỳ dự kiến thanh tra. Nhận định

đánh giá những vấn đề nổi cộm, khả năng và dấu hiệu sai phạm về chính sách, chế độ,

về quản lý và quá trình thực hiện. Đề xuất nội dung, thời kỳ, phạm vi tiến hành thanh

tra, trong đó nêu rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, những tổ chức, cơ quan, đơn vị

cần tiến hành thanh tra, kiểm tra; lực lượng, thời gian, thời điểm tiến hành thanh tra.

Trên cơ sở nội dung khảo sát được thực hiện, trong 03 năm từ 2015-2017, Thanh tra

huyện Vĩnh Linh đã ban hành 10 Báo cáo kết quả khảo sát, nội dung đánh giá thực

trạng thu, chi ngân sách tại các đơn vị được khảo sát; các thuận lợi, khó khăn gặp

phải; qua đó có định hướng nội dung thanh tra hợp lý, kịp thời; đảm bảo lập kế hoạch

thanh tra thu, chi ngân sách chính xác, khách quan, phù hợp với đặc điểm phát triển

kinh tế, xã hội của địa phương.

Bảng 2.3. Tình hình quản lý các đơn vị có thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện

Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2017

ĐVT: đơn vị

TTChỉ tiêu20153320162017Tổng số đơn vị có thu, chi ngân sách

1Thị trấn, xã7474752020212Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do UBND

huyện quản lý1212123Giáo dục (THCS+Mầm non có thu học phí)424242Nguồn: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vĩnh Linh

Để có thơng tin để lên kế hoạch thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước, trước hết cơ

quan thanh tra huyện phải quản lý được các đơn vị có thu, chi ngân sách trên địa bàn

huyện. Kết quả bảng trên cho thấy năm 2015-2016, trên địa bàn huyện có 74 đơn vị

có thu ngân sách. Đến năm 2017 thêm 1 đơn vị có thu là xã Vĩnh Khê. Nhìn chung số

cơ quan đơn vị có thu, chi ngân sách trên địa bàn lớn, tuy nhiên do lực lượng ít nên số

đơn vị được thanh tra trên địa bàn thường không nhiều.

2.2.3.3. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ các đơn vị thu, chi NSNN

Để thực hiện tốt chức năng thanh tra của Thanh tra huyện, hàng năm Thanh tra huyện

tổ chức tuyên truyền cho các cơ quan đơn vị có thu, chi ngân sách nắm được tinh thần

chung của luật pháp và các quy định liên quan như Luật thanh tra, Luật Ngân sách, …

và các văn bản liên quan và các yêu cầu, quy định về công tác thanh tra.

Bảng 2.4. Tình hình tuyên truyền, hỗ trợ các đơn vị có thu, chi ngân sách trên

địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2017

T

T

1

2

3Chỉ tiêuĐVT201520162017Tổng số buổi tuyên truyền, hỗ trợ

Buổi

3

3

6

Tổng số công văn tuyên truyền, hỗ trợ

Lần

3

3

6

Tổng số lượt tuyên truyền, hỗ trợ trực tiếp Lượt

0

0

2

Nguồn: Thanh tra huyện Vĩnh Linh

Qua bảng cho thấy mặc dù không nhiều nhưng hàng năm Thanh tra huyện cũng tổ

chức nhiều buổi tuyên truyền, hỗ trợ các cơ quan đơn vị có thu, chi ngân sách trên địa

bàn, đặc biệt các đơn vị mới thực hiện thu, chi hoặc các đơn vị có các cán bộ mới phụ

trách hoặc các đơn vị có các phát sinh mới về thu, chi ngân sách. Làm tốt công tác

này chắc chắn đảm bảo các đơn vị cơ quan có thu, chi ngân sách sẽ thực thi đúng hơn

các quy định của pháp luật liên quan.

2.2.3.4. Lập kế hoạch thanh tra các đơn vị thu, chi NSNN trên địa bàn huyện

Trên cơ sở nội dung báo cáo khảo sát, thu thập thông tin, công chức được phân công

tiến hành lập kế hoạch thanh tra, gồm các nội dung:34- Mục đích, yêu cầu cuộc thanh tra ngân sách: Đánh giá được ưu, khuyết điểm của

huyện trong việc triển khai thực hiện các chính sách chế độ về tài chính, ngân sách.

Đánh giá được ưu, khuyết điểm của huyện trong lập, quyết định dự toán, chấp hành

ngân sách và quyết tốn NSNN của đơn vị. Từ đó có những kiến nghị chấn chỉnh, xử

lý về tài chính, kinh tế... để đưa công tác quản lý và điều hành NSNN vào nền nếp.

Phát hiện kiến nghị bổ sung, sửa đổi chính sách, chế độ về kinh tế, tài chính còn thiếu

hoặc khơng phù hợp thực tế.

- Nội dung thanh tra ngân sách: Thanh tra việc lập, quyết định và giao dự toán

NSNN; Thanh tra việc chấp hành NSNN; Thanh tra việc quyết toán NSNN. Trong các

nội dung tiến hành thanh tra, xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, tùy theo đặc

điểm hoạt động của các cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra.

Bảng 2.5. Tình hình lập kế hoạch thanh tra thu, chi ngân sách trên địa bàn

huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2017

TT

1

1

2

1

2

3

2

1

2

1

2

3

1

2

3Chỉ tiêu

Tổng số cuộc thanh tra thu ngân sách

Phân theo địa phương

Thị trấnPhân theo lĩnh vực

Cơ quan hành chính

Giáo dục

HTX

Tổng số cuộc thanh tra chi ngân sách

Phân theo địa phương

Thị trấnPhân theo lĩnh vực

Cơ quan hành chính

Giáo dục

HTX

Phân theo hoạt động

Thanh tra cơng tác quản lý NSNN

Thanh tra công tác quản lý đầu tư XDCB

Thanh tra việc thực hiện cấp bù miễn thu

thủy lợi phíĐVT: số cuộc thanh tra

2015

2016

2

12017

21

10

10

20

1

1

21

0

0

12

0

0

21

11

00

21

1

11

0

02

0

01

01

01

1100Nguồn: Thanh tra huyện Vĩnh Linh

Từ năm 2015-2017, tập trung thanh tra công tác quản lý, sử dụng NSNN tại UBND các

xã, thị trấn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Vĩnh Linh. Nội dung

thanh tra tập trung ở các mảng thu phí, lệ phí, thu khác đơn vị hưởng 100%, thu bổ

sung cân đối ngân sách trong năm, ghi thu ghi chi các khoản đóng góp tự nguyện; các

khoản chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ...35Đồng thời đã tiến hành xây dựng nội dung chi tiết cho từng nội dung thanh tra; những

nơi đến thanh tra, kiểm tra, xác minh; thời gian thực hiện cụ thể.

- Thời kỳ thanh tra, thời hạn cuộc thanh tra ngân sách: Căn cứ vào mục đích, yêu cầu

của cuộc thanh tra để xác định thời kỳ thanh tra ngân sách huyện. Thời kỳ thanh tra

thường được xác định 1 năm, trong một số trường hợp có thể mở rộng các năm lân

cận nhằm tổng hợp thông tin đầy đủ, toàn diện. Thời hạn cuộc thanh tra thực hiện

theo quy định của pháp luật về thanh tra, thông thường được xác định 30 ngày làm

việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Trong một số trường hợp cần thiết, nội

dung thanh tra được mở rộng, cần có thêm thời gian để xác minh trực tiếp các nội

dung, đối tượng liên quan đến công tác thu chi ngân sách tại đơn vị thì Chủ tịch

UBND huyện hoặc Chánh thanh tra huyện (người ra quyết định thanh tra) quyết định

gia hạn thời hạn thanh tra, đảm bảo đạt được mục đích của cuộc thanh tra trên cơ sở

tuân thủ các văn bản quy định pháp luật.

Năm 2015, tổ chức thanh tra quản lý tài chính - kinh tế tại Trường THCS Tôn Thất

Thuyết, UBND thị trấn Hồ Xá và thanh tra cấp bù miễn thu thủy lợi phí tại các HTX:

DVNN Vĩnh Kim, DVNN Vĩnh Hiền, DVNN Nam Hồ, NNDVTH Vĩnh Thạch,

huyện Vĩnh Linh. Trên cơ sở đó ngày 07/7/2015, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh

đã ban hành Kết luận số 493/KL-UBND Về việc thanh tra thực hiện cấp bù miễn thu

thủy lợi phí tại các HTX: DVNN Vĩnh Kim, DVNN Vĩnh Hiền, DVNN Nam Hồ,

NNDVTH Vĩnh Thạch.

Ngày 18 tháng 12 năm 2015, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số

3575/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình kế hoạch cơng tác thanh tra năm

2016, trong đó phê duyệt kế hoạch thanh tra thu, chi ngân sách năm 2016 là 1 cuộc,

trong đó tập trung thanh tra chấp hành luật ngân sách nhà nước tại UBND TT Hồ Xá.

Năm 2016, do tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

phát sinh nhiều và phức tạp, do vậy Thanh tra huyện đã xin điều chỉnh kế hoạch

không thanh tra trách nhiệm thủ trưởng thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và

phòng chống tham nhũng tại 03 đơn vị phòng ban cấp huyện và giảm chỉ còn xây

dựng 1 cuộc thanh tra thu, chi ngân sách của UBND thị trấn Hồ Xá, tập trung lực

lượng thanh tra các chuyên đề và theo đơn thư khiếu nại của nhân dân.

Năm 2017, thực hiện Công văn số 688/TTr-VP ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Thanh

tra tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kế hoạch thanh tra thu chi ngân

sách của Thanh tra huyện năm 2017 được xây dựng nhiều hơn, tổng số có 4 cuộc

thanh tra. Trong đó thanh tra chấp hành luật ngân sách nhà nước tại UBND xã Vĩnh Hà,

thanh tra việc quản lý đầu tư XDCB xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Vĩnh Thạch,

Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy giai đoạn 2011-2015.

2.2.3.5. Ban hành quyết định, phê duyệt kế hoạch thanh tra

Căn cứ thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra được quy định tại Luật Thanh

tra 2010, Quyết định số 46/2013/QĐ-BTC và các văn bản hướng dẫn có liên quan,

trong thời gian từ 2015-2017, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh ban hành 10 quyết

định thanh tra, phê duyệt 10 kế hoạch tiến hành thanh tra; Chánh thanh tra huyện

Vĩnh Linh ban hành 10 quyết định thanh tra, phê duyệt 10 kế hoạch tiến hành thanh

tra về nội dung công tác thu, chi NSNN của các đơn vị.

Quyết định thanh tra đã nêu rõ đối tượng thanh tra; nội dung, thời kỳ và thời hạn

thanh tra; thành lập Đoàn thanh tra và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan

công tác thanh tra. Các quyết định thanh tra đã được gửi đến đối tượng thanh tra và36các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật.

Sau khi ban hành Quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra được người có

thẩm quyền phê duyệt, Trưởng đoàn thanh tra đã tổ chức họp đoàn thanh tra để quán

triệt kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, kế hoạch triển khai thanh tra; bàn các biện

pháp cụ thể để tổ chức thực hiện kế hoạch; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ thanh

tra, từng thành viên đoàn thanh tra. Đối với các cuộc thanh tra có nội dung phức tạp

như thanh tra diện rộng về xây dựng cơ bản, công tác quản lý, sử dụng ngân sách...,

Trưởng đoàn thanh tra đã tiến hành tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên

Đoàn thanh tra, đảm bảo quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra của các thành viên

hiệu quả, chính xác, chuyên nghiệp.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, từng thành viên đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch thực

hiện nhiệm vụ được phân cơng báo cáo trưởng đồn thanh tra trước khi triển khai

thanh tra. Kế hoạch đã nêu rõ được nội dung công việc, phương pháp tiến hành, thời

gian thực hiện. Đồng thời, thư ký các Đoàn thanh tra chủ động chuẩn bị đầy đủ văn

bản về chính sách, chế độ liên quan đến nội dung thanh tra (như các văn bản liên

quan đến cơng tác thu, chi NSNN; thu phí, lệ phí tại các đơn vị sự nghiệp cơng lập;

chế độ cấp bù thủy lợi phí được miễn; hỗ trợ người dân và địa phương sản xuất lúa;

cơng tác trích lập, sử dụng, chế độ thu, nộp các loại quỹ tại đơn vị); chuẩn bị phương

tiện, thiết bị, kinh phí và những điều kiện vật chất cần thiết khác phục vụ cho hoạt

động của Đoàn thanh tra.

Trên cơ sở nội dung Quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê

duyệt; Trưởng đồn thanh tra phân cơng nhiệm vụ đối với công chức xây dựng đề

cương gửi đối tượng thanh tra yêu cầu báo cáo nội dung được thanh tra.

Trong thời gian từ 2015-2017, Thanh tra huyện Vĩnh Linh đã ban hành 10 công văn

yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo nội dung theo đề cương. Trong đó, năm 2015,

Thanh tra huyện Vĩnh Linh đã tập trung thanh tra lĩnh vực quản lý tài chính kinh tế của

đơn vị trường học và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của một số HTX về

lĩnh vực miễn thu thủy lợi phí. Trong q trình hoạt động, các đồn thanh tra ln thực

hiện theo đúng nội dung và thời hạn trong quyết định thanh tra, đảm bảo tính khách

quan, chính xác, dân chủ và kịp thời. Qua đó góp phần phát hiện kịp thời các hành vi vi

phạm pháp luật và kiến nghị UBND huyện có những chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời, qua

đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

huyện nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khơng

để phát sinh các điểm nóng, phức tạp ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hộicủa

huyện nhà. Trong đó, đặc biệt là phải tăng cường biện pháp giáo dục, phòng ngừa;

đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh, triệt để đối với các hành vi tiêu cực tham

nhũng trong công tác quản lý tài chính; thực hiện cơng tác cải cách thủ tục hành chính

nhằm phục vụ cho nhân dân ngày càng tốt hơn; kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm nâng

cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, kết hợp với việc luân chuyển cán bộ nhằm

hạn chế phát sinh tham nhũng.

Như vậy, mặc dù số cuộc thanh tra thu chi ngân sách hàng năm của Thanh tra huyện

được lên kế hoạch khơng nhiều, tuy nhiên do tính phức tạp của lĩnh vực thanh tra tài

chính, thu chi ngân sách và lực lượng ít nên cơng tác thanh tra của cơ quan là khá

phức tạp. Sau khi kế hoạch thanh tra được phê duyệt, cơ quan thanh tra tiến hành

thông báo việc công bố quyết định thanh tra đến đối tượng thanh tra; trường hợp cần

thiết, ra quyết định thanh tra thông báo bằng văn bản đến đối tượng thanh tra. Thông

báo đã nêu rõ thời gian, địa điểm, thành phần dự họp công bố quyết định thanh tra.372.2.4. Tiến hành thanh tra

2.2.4.1. Công bố Quyết định thanh tra

Trong phạm vi thời hạn quy định (chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết

định thanh tra), Trưởng đoàn thanh tra đã tổ chức công bố quyết định thanh tra. Tại

các buổi công bố gồm đầy đủ thành phần tham dự theo đúng quy định (Thủ trưởng

đơn vị, đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các

UBND xã, thị trấn trên địa bàn; Ban đại diện Cha mẹ học sinh; Ban Thanh tra nhân

dân; Kế tốn; Thủ quỹ; cơng chức Địa chính - Xây dựng; cơng chức Văn phòng...).

Trưởng đồn thanh tra chủ trì buổi cơng bố quyết định thanh tra; thơng qua chương

trình làm việc; đọc tồn văn quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung,

thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách

nhiệm của đối tượng thanh tra; dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối

quan hệ cơng tác giữa Đồn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên

quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra. Đồng thời, Thủ trưởng cơ quan là đối tượng

thanh tra báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương Đoàn thanh tra đã yêu

cầu; các thành viên khác tham dự buổi công bố quyết định thanh tra phát biểu ý kiến

liên quan đến nội dung thanh tra. Việc công bố quyết định thanh tra đã được lập thành

biên bản theo Mẫu số 06-TTr ban hành kèm theo Thơng tư 05/2014/TT-TTCP.

Trong q trình thanh tra, Trưởng đoàn và thành viên đoàn yêu cầu đối tượng thanh

tra cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra, từ đó, kiểm tra, xác

minh thông tin tài liệu đã thu thập được để làm rõ nội dung thanh tra; đánh giá việc

chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra liên

quan đến nội dung thanh tra được phân cơng; u cầu người có trách nhiệm, người có

liên quan giải trình về những vấn đề chưa rõ và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác

để thực hiện nhiệm vụ.

2.2.4.2. Thanh tra việc lập dự toán thu, chi NSNN

* Thanh tra việc lập và quyết định dự toán thu ngân sách

Đoàn thanh tra tiến hành căn cứ vào quyết định giao dự toán ngân sách của Nghị

quyết của HĐND huyện, Quyết định giao dự toán của UBND xã, thị trấn, Nghị quyết

của HĐND xã, thị trấn, Quyết định dự toán ngân sách của UBND xã, thị trấn để lập

bảng tổng hợp số liệu tình hình về dự tốn thu ngân sách. Chi tiết theo từng loại,

khoản thu trên địa bàn theo biểu mẫu số 01/TTTC-NSH đính kèm Quyết định số

46/2013/QĐ-BTC. Trên cơ sở đó, xác định số tăng, giảm giữa dự toán thu UBND

huyện giao và HĐND xã, thị trấn quyết định (gồm cả tổng số thu và chi tiết từng loại,

khoản thu trên địa bàn). Xác lập các căn cứ địa phương quyết định số thu tăng, giảm

so với số giao của UBND huyện Vĩnh Linh về tổng số thu và chi tiết từng loại, khoản

thu trên địa bàn huyện. Kiểm tra xác định tính đúng đắn của các căn cứ làm cơ sở

quyết định tăng hoặc giảm số thu ngân sách nêu trên của huyện. Thực hiện rà sốt

tình hình, số liệu các năm trước liền kề và năm hiện tại, tình hình biến động về kinh tế

xã hội tại địa phương, các yếu tố ảnh hưởng đến số thu do thay đổi chế độ chính sách

để phát hiện đối tượng, nguồn thu chưa được đưa vào dự tốn thu ngân sách.

Mặt khác, xác định tính đúng đắn về việc tính tổng số thu ngân sách xã, thị trấn, gồm:

các khoản thu ngân sách được hưởng trên tổng số thu ngân sách trên địa bàn theo quy

định về tỷ lệ phân chia số thu giữa các cấp ngân sách thuộc ngân sách địa phương;

các khoản thu từ ngân sách cấp huyện bổ sung cho xã, thị trấn (gồm số thu bổ sung38cân đối và bổ sung có mục tiêu). Trên cơ sở đó, phân tích tính tích cực của dự toán

thu, việc chấp hành quy định về chỉ tiêu phấn đấu tăng thu hàng năm, những khó

khăn vướng mắc.

Qua thanh tra, UBND thị trấn Hồ Xá, và UBND các xã thực hiện lập dự toán trên cơ

sở Nghị quyết của HĐND huyện Vĩnh Linh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách

huyện, Nghị quyết của HĐND xã, thị trấn, UBND xã, thị trấn ra quyết định giao dự

toán thu, chi NSNN trong năm.

Tuy nhiên, hầu hết lập dự toán thu NSNN tăng so với Nghị quyết HĐND giao, tập

trung vào các khoản thu xã hưởng 100%, thu các khoản phí, lệ phí ngồi cân đối.

Một số UBND xã, thị trấn khơng lập dự tốn đối với các khoản thu kết dư ngân sách,

thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang. Kết dư ngân sách hàng năm, thu chuyển

nguồn, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên ngồi kế hoạch, một số khoản thu, chi vượt

dự tốn đầu năm thiếu lập bổ sung, điều chỉnh dự toán kịp thời thơng qua HĐND xã.Bảng 2.6. Tình hình thanh tra dự toán thu, chi ngân sách của các đơn vị đối

tượng thanh tra giai đoạn 2015-2017

ĐVT: Triệu đồng

T

T

IChỉ tiêu201520162017Tổng số tiền thanh tra dự toán thu ngân sách 2.493,7 14.523,3 41.543,4

Phân theo địa phương thị trấn, xã

1

Thị trấn Hồ Xá

743,9

9.260,6

2

Xã Vĩnh Thạch

533,5

5.262,7 24.825,5

3

Xã Vĩnh Kim

534,9

4

Xã Vĩnh Hiền

681,4

5

Xã Vĩnh Kim

6.810,1

6

Xã Vĩnh Thủy

9.907,8

Phân theo lĩnh vực hoạt động

1

Cơ quan hành chính

9.260,6 41.543,4

2

Giáo dục

5.262,7

3

HTX

2.493,7

II Tổng số tiền thanh tra dự toán chi ngân sách

414,3 14.357,6 3.563,4

Phân theo địa phương thị trấn, xã

1

Thị trấn Hồ Xá

414,3

9.094,9

2

Xã Vĩnh Thạch

5.262,7

3

Xã Vĩnh Hà

3.563,4

Phân theo lĩnh vực hoạt động

1

Cơ quan hành chính

9.094,9

3.563,4

2

Giáo dục

5.262,7

3

HTX

414,3

Nguồn: Thanh tra huyện Vĩnh Linh

Nhìn vào bảng trên cho thấy, năm 2015, Thanh tra huyện Vĩnh Linh đã tiến hành

thanh tra dự toán thu ngân sách của 4 HTX trên địa bàn huyện, gồm HTX DVNN

Nam Hồ, DVNN Vĩnh Kim, DVNN Vĩnh Hiền, NNDVTH Vĩnh Thạch. Tổng số tiền

dự toán thu của các HTX là 2,49 tỷ đồng, trong đó lớn nhất là HTX DVNN Nam Hồ39743,9 triệu đồng đến HTX DVNN Vĩnh Hiền 681,4 triệu đồng, thấp nhất là HTX

DVNN Vĩnh Thạch 533,5 triệu đồng. Sang năm 2016, Thanh tra huyện đã tiến hành

thanh tra thu ngân sách của UBND thị trấn Hồ Xá với số tiền dự toán là 9,26 tỷ đồng

và Trường THCS Tơn Thất Thuyết dự tốn thu 5,26 tỷ đồng. Lớn nhất là năm 2017,

Thanh tra huyện Vĩnh Linh đã tiến hành thanh tra dự toán thu ngân sách đối với

chương trình XDCB xây dựng nơng thơn mới trên địa bàn xã Vĩnh Thạch, Vĩnh Kim,

Vĩnh Thủy giai đoạn 2011-2015 giá trị dự toán lên đến 41,5 tỷ đồng. Như vậy do tính

chất phức tạp, hàng năm Thanh tra huyện chọn một số lĩnh vực đại diện để thanh tra,

* Thanh tra việc lập, quyết định dự toán chi ngân sách

Đoàn thanh tra tiến hành căn cứ vào quyết định giao dự toán ngân sách của UBND

huyện cho xã, thị trấn, Nghị quyết của HĐND xã quyết định dự toán ngân sách của

xã, thị trấn để lập bảng tổng hợp số liệu tình hình về dự tốn chi ngân sách. Chi tiết

theo từng loại, khoản chi trên địa bàn theo biểu mẫu số 02/TTTC-NSH kèm theo

Quyết định số 46/2013/QĐ-BTC. Xác định số tăng, giảm giữa dự toán chi UBND

huyện giao và HĐND xã quyết định về cả tổng số chi và chi tiết từng loại, khoản chi

ngân sách của UBND xã, thị trấn.

Xem xét việc UBND xã, thị trấn chấp hành các quy định của TW và của tỉnh về quyết

định dự toán chi một số nội dung: Những nội dung chi bắt buộc xã, thị trấn phải bố trí

khơng thấp hơn mức dự tốn huyện giao (nếu có); số chênh lệch bố trí thấp hơn,

khơng bố trí hoặc bố trí khơng đúng nội dung, ngun nhân. Những nội dung chi phải

tương ứng với các khoản thu, gắn với một số nội dung chi cụ thể theo yêu cầu về điều

hành ngân sách của Chính phủ và của tỉnh từng giai đoạn (bố trí chi từ nguồn thu tiền

sử dụng đất, thu khác). Những nội dung chi từ nguồn UBND xã, thị trấn quyết định

tăng thu so với dự toán UBND huyện giao với quy định về sử dụng nguồn tăng thu

theo quy định của Luật NSNN và yêu cầu tổ chức điều hành, thực hiện dự toán

NSNN từng thời kỳ của Chính phủ và của tỉnh, huyện. Những nội dung bố trí dự tốn

chi từ nguồn thưởng vượt thu ngân sách năm trước (nếu có).

Đồng thời, xác lập những căn cứ để UBND xã, thị trấn lập và ra quyết định dự toán

chi như: Quy định về phân cấp nhiệm vụ chi; tiêu chuẩn định mức chi ngân sách; số

biên chế cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cấp xã được huyện giao...Xem xét

đánh giá tính đúng đắn về các nội dung của quyết định dự toán chi: Việc quyết định

tổng mức dự toán chi của ngân sách cấp xã và tổng mức chi ngân sách cấp xã thuộc

huyện theo quy định về phân cấp nhiệm vụ chi và tiêu chuẩn định mức chi ngân

sách;việc tăng hoặc giảm số chi của HĐND xã quyết định so với dự toán UBND

huyện giao; mức chi và căn cứ chi cho từng nội dung; việc quyết định phân bổ dự

toán chi ngân sách cấp xã trên cơ sở các căn cứ chi. Đồn thanh tra tập trung phân

tích làm rõ nguyên nhân của việc huyện quyết định chênh lệch tăng, giảm so với

UBND huyện giao. Trường hợp giảm so với UBND huyện giao, kiểm tra xác định rõ

nguồn vốn còn dư đã bố trí chi cho nội dung chi khác, nguyên nhân.

Qua thanh tra, hầu hết các đơn vị lập dự toán chi các khoản tăng so với Nghị quyết

HĐND huyện Vĩnh Linh, Nghị quyết HDDND xã, thị trấn giao, chủ yếu tăng chi đầu

tư phát triển, chi mục tiêu; một số khoản chi phát sinh trong năm nhưng không lập dự

toán bổ sung (chi mục tiêu, chi kết dư ngân sách, chi chuyển nguồn...). Cụ thể đối với

một số đơn vị như sau:

Song song với thanh tra dự toán thu ngân sách, Thanh tra huyện cũng tiến hành thanh

tra dự toán chi ngân sách. Năm 2015, Thanh tra huyện Vĩnh Linh chỉ tiến hành thanh

tra dự toán chi đối với HTX NN Nam Hồ, thị trấn Hồ Xá. Nhưng đến năm 2016,40Thanh tra huyện đã tiến hành thanh tra lập dự toán chi đối UBND thị trấn Hồ Xá với

số tiền dự toán chi là 9,09 tỷ đồng và Trường THCS Tơn Thất Thuyết dự tốn chi

5,26 tỷ đồng, trường hợp này lập dự toán thu cân đối dự toán chi. Năm 2017, Thanh

tra huyện chỉ tiến hành thanh tra lập dự toán chi của UBND xã Vĩnh Hà.

2.2.4.3. Thanh tra việc chấp hành dự toán NSNN

- Thanh tra việc thực hiện các chỉ tiêu dự toán thu ngân sách: Lập bảng tổng hợp số

liệu tình hình về thực hiện thu ngân sách trong kỳ thanh tra của xã, thị trấn. Xác minh,

đối chiếu tại Chi cục Thuế huyện, Kho bạc Nhà nước huyện về tổng số thu ngân sách

và chi tiết từng khoản thu theo nội dung giao dự toán hoặc theo sắc thuế. Xác định số

tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm thực hiện được của từng chỉ tiêu; so với dự toán thu

UBND huyện giao, HĐND xã, thị trấn quyết định, UBND xã giao. Phân tích ngun

nhân thực hiện đạt hoặc khơng đạt dự tốn thu ngân sách được giao.

- Thanh tra việc hạch toán kế toán các khoản thu phát sinh của các HTX, xã, thị trấn

trên địa bàn huyện, thực hiện việc điều tiết sổ thu theo quy định giữa các cấp ngân

sách: Trưởng đồn thanh tra đã phân cơng nhiệm vụ cho thành viên đồn tiến hành

kiểm tra việc hạch tốn theo chương, khoản, hạng, mục theo quy định của mục lục

NSNN đối với từng khoản thu phát sinh của Các HTX, xã, thị trấn theo quy định của

chế độ kế toán ngân sách; kiểm tra việc thực hiện việc điều tiết số thu phát sinh trên

địa bàn được hưởng theo quy định về tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách đối với

từng loại khoản thu.

- Thanh tra các khoản thu phí, lệ phí được để lại chi quản lý qua ngân sách: Tổng hợp

số thực hiện dự toán thu các khoản phí, lệ phí tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp,

ngân sách các xã thuộc huyện có phát sinh thu được để lại một phần để chi quản lý

qua ngân sách (theo biểu số 06/TTTC-NSH đính kèm quyết định số 46/2013/QĐBTC) và đánh giá tình hình thực hiện.

Qua thanh tra các khoản thu từ phí, lệ phí, thu HLCS từ quỹ đất cơng ích, thu khác xã

hưởng 100%, hầu hết các đơn vị theo dõi, tổng hợp biên lai thu, chi nộp vào ngân

sách xã còn chênh lệch, số liệu thu giữa biên lai, phiếu thu, phiếu chi nộp vào ngân

sách, hợp đồng, danh sách tổng hợp chưa thống nhất. Ở một số đơn vị, còn chưa nộp

vào ngân sách các khoản thu theo quy định; tỷ lệ trích lập để lại thu, chi tại đơn vị

chưa đảm bảo.

Bảng 2.7. Kết quả thanh tra phát hiện vi phạm trong cơng tác quản lý tài chính

thu, chi NSNN các đơn vị đối tượng thanh tra giai đoạn 2015-2017

TT

Chỉ tiêu

1

Tổng số tiền sai phạm

2

Thu hồi nộp ngân sách

Số sai phạm phân theo hoạt động

1

Vi phạm trong thu ngân sách HTX

Vi phạm về chấp hành Luật ngân

2

sách của cơ quan hành chính

3

Vi phạm trong đầu tư XDCBĐVT: Triệu đồng

2015 2016

2017

515,9 397,9 797,6

437,4 342,2 331,2Tổng cộng

1.711,4

1.110,8515,9397,9-913,8--399,0399,0398,6

398,6

Nguồn: Thanh tra huyện Vĩnh Linh

- Thanh tra việc thực hiện các chỉ tiêu dự toán chi ngân sách: Đoàn thanh tra tiến hành

lập bảng tổng hợp số liệu tình hình về thực hiện chi ngân sách của địa phương trong

kỳ thanh tra. Xác định số tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm thực hiện được của từng chỉ41-tiêu; so với dự toán thu UBND huyện giao, HĐND xã, thị trấn giao. Đánh giá mức độ

thực hiện về tổng số và từng chỉ tiêu chi ngân sách. Xác định những yếu tố, nguyên

nhân ảnh hưởng dẫn tới chi vượt cao hoặc thực hiện đạt thấp.

- Thanh tra việc quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản: Thực hiện quy định pháp luật về

hoạt động xây dựng cơ bản, Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện giải

ngân, thanh toán về tổng số và chi tiết theo từng nguồn vốn đã được giao; xác định tỷ

lệ phần trăm thực hiện của từng chỉ tiêu được giao; phân tích, đánh giá chung việc

thực hiện của từng nguồn vốn đầu tư, các nguyên nhân dẫn đến thực hiện kế hoạch

vốn đạt thấp. Đồng thời, kiểm tra xác định tình trạng dự án giải ngân chậm; khơng

giải ngân được so với kế hoạch vốn đầu tư được giao; nguyên nhân của tình trạng

trên. Kiểm tra phân loại theo thời gian tạm ứng gắn với thời gian, kế hoạch thi cơng,

thực tế triển khai thi cơng của cơng trình để phát hiện các dự án tồn tại các khoản tạm

ứng chậm thanh toán. Chọn, kiểm tra xác suất một số dự án việc chấp hành quy định

về điều kiện, hồ sơ, thủ tục pháp lý khi thanh toán, tạm ứng vốn đầu tư; quy trình,

thời gian tiếp nhận xử lý hồ sơ đề nghị thanh toán, tạm ứng vốn đầu tư; tính đúng đắn,

chính xác của giá trị khối lượng hồn thành đề nghị thanh tốn.

+ Cơng tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc

đầu tư: Trong quá trình thực hiện, một số cơng trình thực tế có điều chỉnh, phát sinh

khối lượng không vượt quá tổng mức phê duyệt đầu tư thì chủ đầu tư phê duyệt điều

chỉnh; trường hợp vượt quá tổng mức phê duyệt ban đầu thì lập báo cáo bổ sung trình

cấp có thẩm quyền (kể cả những phát sinh tăng giảm do thay đổi về chế độ, chính

sách định mức, đơn giá). Việc áp dụng định mức tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ sở tính giá

thành các loại vật liệu, nhân cơng đã căn cứ vào quy định, hướng dẫn của Bộ Xây

dựng, Tỉnh, Liên ngành cấp tỉnh. Tuy nhiên, nhiều hạng mục công trình áp dụng chưa

đúng làm sai lệch giá trị dự toán của dự án.

Qua kiểm tra, thẩm tra hồ sơ lập, phê duyệt dự toán, đối chiếu kết quả nghiệm thu

thực tế, thẩm định quyết tốn, thực tế thi cơng cơng trình (chưa hồn thành), nhiều

đơn vị tư vấn lập dự tốn tính thừa thuế VAT của các hoạt động quản lý dự án, lựa

chọn nhà thầu...làm tăng giá trị dự tốn các cơng trình.

Việc thi cơng xây dựng cơng trình: Khối lượng cơng trình thi cơng, nhiều hạng mục

thi công thiếu so với thiết kế, vật liệu đưa vào thi công không đúng chủng loại, tiêu

chuẩn về chất lượng theo quy định. Qua kiểm tra, thẩm tra, quá trình thi công tập

trung các sai phạm như: không đắp đất giáp thổ biên hòa, gỗ cửa, ống nhựa thốt

nước, lan can sảnh, cầu thang khơng đạt tiêu chuẩn kích thước, dây điện sáng chưa

đúng chủng loại, đa số phần gỗ khuôn ngoại thi công không đúng chủng loại, đơn giá

gỗ so với thiết kế.

- Thanh tra việc quản lý chi thường xuyên: Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện dự

toán, xác định số tăng, giảm chi thường xuyên cả về tổng số và chi tiết theo từng

khoản chi; phân tích các nguyên nhân dẫn đến thực hiện tăng, giảm so với dự toán

được giao. Tổng hợp số bổ sung dự toán chi thường xuyên phát sinh trong năm, cân

đối các nguồn bổ sung dự toán; đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nước

trong việc điều hành, xử lý quyết định bổ sung các khoản chi thường xuyên; kiểm tra

tính hợp lý, hợp pháp trong việc huy động các nguồn bổ sung tăng chi thường xuyên.

Kiểm tra việc chấp hành chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu của Nhà

nước và chính quyền địa phương ban hành. Kiểm tra, xác định tính đúng, sai của việc

thanh, quyết toán các khoản chi. Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định về

xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, việc trích lập sử dụng các quỹ; việc mua sắm quản42lý tài sản công của các đơn vị dự toán trên địa bàn.

- Thanh tra quản lý chi nguồn kinh phí chương trình mục tiêu và hỗ trợ có mục

tiêu:Tổng hợp số liệu thực hiện kế hoạch vốn của từng chương trình mục tiêu và các

khoản hỗ trợ có mục tiêu. Đánh giá kết quả thực hiện so với dự tốn của từng chương

trình, ngun nhân tăng giảm. Kiểm tra tính phù hợp của việc điều chỉnh bổ sung

tăng, giảm vốn của các chương trình trong năm với mục tiêu của từng nguồn vốn theo

quy định của TW và của tỉnh. Xác định số vốn bố trí, sử dụng khơng đúng mục tiêu

và có kiến nghị xử lý. Kiểm tra xác suất việc thực hiện giải ngân thanh tốn tại một số

chương trình, dự án cụ thể, đánh giá căn cứ tạm ứng, thanh quyết toán vốn; xử lý

những sai phạm, khuyết điểm về tạm ứng, thanh quyết toán vốn.

Hầu hết các xã đều là xã thuần nơng, hoạt động chính là sản xuất nơng nghiệp, nguồn

kinh phí chương trình mục tiêu chủ yếu là cấp bù thủy lợi phí được miễn theo Nghị

định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết

thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ cơng trình thủy lợi và các văn

bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành khác; nguồn kinh phí hỗ trợ địa phương và người dân

sản xuất lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2012 của Chính

phủ về quản lý và sử dụng đất trồng lúa.

2.2.5. Thanh tra quyết tốn thu, chi NSNN

Đồn thanh tra tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định về nghiệp vụ khóa sổ kế

tốn khi kết thúc năm ngân sách của UBND xã, thị trấn; việc thực hiện các quy định

nghiệp vụ trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách theo quy định. Mặt khác, tiến

hành kiểm tra các khoản chi chuyển nguồn ngân sách xã, thị trấn: Rà sốt xác định

tính chính xác, đúng đắn của các khoản chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau để

thực hiện; đối chiếu với những khoản đã chi chuyển nguồn xác định những khoản chi

chuyển nguồn không đúng, chi chuyển nguồn còn thiếu. Xác định rõ nguyên nhân sai

phạm, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Kiểm tra việc xử lý kết dư

ngân sách thông qua xác định số kết dư ngân sách, phân tích cơ cấu khoản kết dư

ngân sách từ các nguồn; xem xét việc quyết định xử lý số kết dư ngân sách của cấp có

thẩm quyền theo quy định của Luật NSNN. Kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định

xử lý số kết dư ngân sách lại theo đúng Luật Ngân sách.

Đồng thời kiểm tra cân đối thu, chi ngân sách bằng việc xác định chính xác tổng

nguồn thu ngân sách huyện sau thanh tra bao gồm: Thu ngân sách trên địa bàn ngân

sách cấp huyện, cấp xã được hưởng theo phân cấp; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

cho huyện (gồm cả bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu); thu chuyển nguồn năm

trước chuyển sang; thu kết dư năm trước chuyển sang; thu khác. Xác định tổng chi

ngân sách huyện sau thanh tra (gồm chi ngân sách cấp huyện; chi ngân sách cấp xã)

theo các nội dung chi: Chi đầu tư phát triển; chi thường xuyên; chi dự phòng ngân

sách; chi chuyển nguồn ngân sách năm sau...v.v. Xác định số kết dư ngân sách qua

thanh tra, so sánh với kết dư ngân sách huyện, xã đã quyết toán xác định chênh lệch,

kiến nghị xử lý.

Qua kiểm tra, Báo cáo quyết tốn tài chính của các đơn vị còn thiếu chính xác, số liệu

nhiều tài khoản sai lệch khơng có văn bản điều chỉnh. Nguồn kinh phí khác đầu tư

XDCB chi vượt không đúng chế độ kế tốn tài chính quy định; kết chuyển chi phí

XDCB dở dang trên TK 241 khơng tn thủ trình tự hạch tốn kế tốn, khơng có văn

bản nghiệm thu, bàn giao cơng trình XDCB hồn thành đưa vào sử dụng. Lập Báo43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy thanh tra công tác thu, chi ngân sách nhà nước của Thanh tra huyện Vĩnh Linh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×