1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tuy nhiên, do hệ thống QTDND có phạm vi hoạt động hẹp chỉ trong phạm vi

xã, liên xã, phường cho nên dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngồi như thay đổi về

chính sách, điều kiện khách quan. Khách hàng của QTDND thường sống ở các

vùng nông thôn, xa xơi, đi lại gặp nhiều khó khăn, điều kiện sinh hoạt còn nhiều

hạn chế. Khả năng tài chính khách hàng yếu kém, năng lực sản xuất nhỏ bé, sản

xuất kinh doanh theo tập quán, phong trào, trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế, vì

vậy việc tổ chức sản xuất kinh doanh, vận dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản

xuất chưa đạt hiệu quả cao. Đặc điểm này phần nào ảnh hưởng đến kết quả sử dụng

vốn vay của khách hàng, đưa đến rủi ro tín dụng cho các QTDND. Ngoài ra, hoạt

động của QTDND đơn thuần chỉ là hoạt động cho vay với trình độ quản lý thấp,

công nghệ lạc hậu, hạn chế trong phát hiện và ngăn ngừa xử lý rủi ro. Quy trình

quản lý thiếu hiệu quả tại một số QTDND cùng những lỗ hổng trong kiểm soát rủi

ro tại các QTDND ngày càng gia tăng đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín dụng

của QTDND.

Xuất phát từ thực trạng hoạt động tín dụng và cơng tác quản lý rủi ro tín dụng

tại QTDND Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, đồng thời xác định được tính

cấp thiết của việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng nhằm đảm bảo sự an toàn

và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của QTDND, tơi chọn đề tài: “Hồn thiện

cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân Hồ Xá, huyện Vĩnh

Linh, tỉnh Quảng Trị” để nghiên cứu làm luận văn và từ đó có nhận thức rõ hơn về

tầm quan trọng của công tác quản lý RRTD đối với sự an toàn và vững mạnh của hệ

thống QTDND Việt Nam nói chung và QTDND Hồ Xá nói riêng.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung:

Trên cơ sở lý luận về công tác quản lý rủi ro tín dụng và thực trạng cơng tác

quản lý rủi ro tín dụng tại QTDND Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, luận

văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tại

QTDND Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.22.2. Mục tiêu cụ thể:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về rủi ro tín dụng và cơng tác quản lý

rủi ro tín dụng.

Đánh giá thực trạng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tại QTDND Hồ Xá.

Đề xuất các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tại

QTDND Hồ Xá.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến cơng tác quản

lý rủi ro tín dụng tại QTDND Hồ Xá.

3.2. Phạm vi nghiên cứu:

Nội dung trọng tâm: Phân tích thực trạng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tại

QTDND Hồ Xá.

Khơng gian: Đề tài được thực hiện nghiên cứu tại QTDND Hồ Xá, huyện

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu và phân tích thực trạng cơng tác quản

lý rủi ro tín dụng tại QTDND Hồ Xá từ năm 2015 đến 2017 và đề xuất giải pháp

đến năm 2025.

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp thu thập số liệu

a. Số liệu thứ cấp:

Thu thập thông tin từ dữ liệu tại QTDND Hồ Xá từ năm 2015-2017 như:

tình hình huy động vốn, cho vay và hoạt động kinh doanh; kết quả phân loại nợ

của khách hàng (KH); tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu; các quy trình chính sách về cho

vay...

Báo cáo chun ngành: Các cơng trình nghiên cứu khoa học, các tài liệu,

bài viết về quản lý rủi ro tín dụng trên tập chí Ngân hàng và tin học Ngân hàng.

b. Số liệu sơ cấp:

Số liệu sơ cấp được thu thập bằng cách xây dựng bảng khảo sát các ý kiến3đánh giá về cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tại QTDND Hồ Xá hiện nay, phát

phiếu khảo sát đến các đối tượng được điều tra sau đó thu lại phiếu điều tra để

tổng hợp thông tin. Thông tin số liệu sơ cấp thu thập được sẽ là cơ sở để tác giả

làm căn cứ cho việc đánh giá công tác quản lý RRTD tại QTDND Hồ Xá.

* Mẫu khảo sát

a. Đối tượng khảo sát:

Tác giả đề xuất bảng câu hỏi khảo sát với mong muốn tìm hiểu ý kiến đánh

giá của các cán bộ QTDND Hồ Xá và các cán bộ thanh tra giám sát NHNN Quảng

Trị về công tác quản lý RRTD của QTDND Hồ Xá hiện nay.

Phiếu khảo sát được thực hiện với mẫu khảo sát là 30 cán bộ (20 cán bộ

QTDND Hồ Xá và 10 cán bộ thanh tra giám sát NHNN Quảng Trị).

b. Phương pháp khảo sát

Trong nghiên cứu định lượng, do đối tượng về hiện tượng kinh tế - xã hội rất

phức tạp nên việc đánh giá đòi hỏi phải có những thang đo chuẩn xác với độ tin cậy

nhất định.

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng thang đo Likert 5 mức độ để đánh giá

cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tại QTDND Hồ Xá.

4.2. Phương pháp xử lý, phân tích số liệu

- Phương pháp so sánh: Phương pháp so sánh được sử dụng để xác định xu

hướng, mức biến động của các chỉ tiêu phân tích. So sánh tuyệt đối nhằm so sánh

mức tăng giảm của các số liệu phân tích qua các năm để tìm ra ngun nhân của sự

biến đổi đó, từ đó đưa ra các đánh giá và giải pháp. So sánh tương đối nhằm chỉ rõ

mức độ chiếm giữ của các chỉ tiêu thành phần trong tổng số. Đề tài sử dụng phương

pháp trên để tính tỷ trọng, cơ cấu tín dụng, nguồn vốn huy động…

- Phương pháp thống kê mô tả: Phương pháp này được sử dụng để tổng

hợp, xử lý số liệu từ phiếu điều tra sau đó thống kê và chỉ lấy giá trị Frequency (Tần

suất), Valid percent (% phù hợp), Mean (Giá trị trung bình), Std.Deviation (Độ lệch

chuẩn) Sau đó lập bảng tần số để mô tả mẫu thu thập theo các thuộc tính như: giới

tính, độ tuổi, trình độ…45. Kết cấu của luận văn

Kết cấu nội dung của luận văn gồm ba phần:

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (gồm có 3 chương)

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về rủi ro tín dụng và cơng tác quản lý

rủi ro tín dụng.

Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng và cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tại

Quỹ tín dụng nhân dân Hồ Xá.

Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tại Quỹ tín

dụng nhân dân Hồ Xá.

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×