1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÍN DỤNG TẠI QTDND HỒ XÁ

TÍN DỤNG TẠI QTDND HỒ XÁ

Tải bản đầy đủ - 0trang

triển, hạn chế và đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi ở nơng thơn. Góp phần quan trọng

vào việc xố đói giảm nghèo ở nơng thơn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 20/06/1995 Ban chỉ đạo Trung ương thí điểm thành lập QTDND có

thơng báo số 360/TB-BCĐ về việc cho phép Quảng Trị thành lập QTDND và đến

ngày 13/10/1995 Ban chỉ đạo thí điểm thành lập QTDND đã có phương án cụ thể

triển khai thành lập QTDND trên địa bàn Tỉnh.

Hồ Xá là thị trấn huyện lỵ thuộc Vĩnh Linh, nằm phía bắc tỉnh Quảng Trị. Thị

trấn Hồ Xá có diện tích tự nhiên là 692 ha, với dân số khoảng 13.000 người. Hồ Xá

cách thị xã Quảng Trị 45 km, cách bãi biển Cửa Tùng 6 km. Hồ Xá có vị trí thuận lợi

cho việc phát triển nơng nghiệp, kinh doanh dịch vụ, bên cạnh đó người dân có tính cần

cù chịu khó và được sự quan tâm của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

cùng các ban ngành đoàn thể nên QTDND Hồ Xá được phép thành lập.

QTDND Hồ Xá bắt đầu khai trương hoạt động từ ngày 01/11/1997 theo giấy

phép hoạt động số 10/NH-GP cấp ngày 04/10/1997 của Ngân hàng nhà nước Chi

nhánh tỉnh Quảng Trị.

Hoà chung với sự đổi mới của đất nước, của toàn bộ hệ thống QTDND, trong

hơn 20 năm hoạt động với những khó khăn khơng nhỏ, nhưng đơn vị đã từng bước

phát triển vững chắc, tự khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống QTDND

Trung ương. QTDND Hồ Xá đã góp một phần vào cơng cuộc xố đói, giảm nghèo

trong địa bàn dân cư, hơn nữa góp một phần vốn vào công cuộc phát triển kinh tế xã

hội trên địa bàn.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của QTDND Hồ Xá

2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của QTDND Hồ Xá

Khai thác nguồn vốn tại chổ nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển

SXKD, phát triển ngành nghề của các thành viên.

Hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ NH và các hoạt động kinh

doanh khác có liên quan theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thực hiện các hoạt động tín dụng khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

2.1.2.2. Tổ chức bộ máy của QTDND Hồ Xá

Để hoạt động kinh doanh có hiệu quả, QTDND Hồ Xá đã tìm mọi cách để nâng36cao hiệu quả nguồn vốn cả đầu vào lẫn đầu ra. Tìm cách để tăng thu nhập, giảm chi phí

là vấn đề quan trọng và hết sức cần thiết. Một trong những biện pháp để giảm, tiết kiệm

chi phí đó là sắp xếp tổ chức đúng người đúng việc và có hiệu quả.

Hiện nay cơ cấu tổ chức của QTDND Hồ Xá như sau:Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của QTDND Hồ Xá

Vai trò và chức năng của các phòng ban

- Đại hội thành viên: bao gồm các thành viên của QTDND Hồ Xá được

HĐQT bầu đi dự Đại hội thành viên. Số lượng tối thiểu là 50 người và được gọi là

Đại biểu thành viên. Đại hội thành viên thảo luận và quyết định những vấn đề như:

báo cáo kết quả HĐKD trong năm, báo cáo cơng khai tài chính- kế tốn, dự kiến

phân phối lợi nhuận và xử lý các khoản lỗ (nếu có), phương hướng HĐKD năm tới.

Tăng, giảm vốn điều lệ; mức góp vốn của thành viên. Bầu hoặc bãi miễn Chủ tịch

HĐQT, Giám đốc, các thành viên HĐQT, thông qua phương án của HĐQT về mức

tiền lương, phụ cấp...

- Hội đồng quản trị: bao gồm chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành và Phó

giám đốc phụ trách tín dụng. HĐQT là "đầu não" chịu trách nhiệm quản lý thiết lập

các chính sách, đề ra các chiến lược phát triển kinh doanh của quỹ, ngoài ra HĐQT

phải chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị mình.

- Ban kiểm sốt: gồm 03 cán bộ kiểm soát chuyên trách hoạt động độc lập,

kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các nghiệp vụ hoạt động của quỹ, kiểm tra phát hiện ra37những sai sót để kiến nghị sửa chữa hoặc quy trách nhiệm để xử lý, ngoài ra BKS

phải chịu trách nhiệm đôn đốc sửa chữa các nghiệp vụ sai mà BKS hay Thanh tra

NHNN phát hiện.

- Giám đốc điều hành: chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động kinh

doanh của Quỹ căn cứ vào Nghị quyết Đại hội thành viên, Nghị quyết HĐQT phân

cơng bố trí nhân viên và theo dõi hoạt động của từng bộ phận. Giám đốc chịu trách

nhiệm trước HĐQT về kết quả kinh doanh của Quỹ.

- Phòng tín dụng: là bộ phận chiếm giữ vị trí quan trọng vận động gia nhập

thành viên, huy động vốn và cho các thành viên vay.

- Phòng kế tốn: thực hiện các nghiệp vụ tính lãi, thanh toán theo yêu cầu

của khách hàng, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách chính xác đầy

đủ, kịp thời và có hệ thống.

- Phòng kho quỹ: thực hiện chức năng quản lý ngân quỹ của QTDND, đồng

thời quản lý việc thu chi tiền mặt cho QTDND.

 Tình hình lao động

Yếu tố con người hiện nay đang được quan tâm hàng đầu. Nó đóng vai trò hết

sức quan trọng quyết định đến sự thành công hay thất bại của bất kỳ một tổ chức, cơ

quan hay doanh nghiệp nào. Xác định rõ điều đó, trong thời gian qua QTDND Hồ Xá

đã quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, luôn tổ chức cho các cán

bộ trong đơn vị học tập nâng cao kinh nghiệm và trình độ nghiệp vụ.

Hiện tại, QTDND Hồ Xá có tất cả 20 cán bộ. Trong đó:

* Hội đồng quản trị: có 03 cán bộ

+ 01 Chủ tịch HĐQT

+ 01 Uỷ viên kiêm Giám đốc điều hành

+ 01 Uỷ viên kiêm Phó giám đốc phụ trách tín dụng

* Ban kiểm sốt: có 03 cán bộ

* Ban điều hành: có 02 cán bộ (nằm trong Hội đồng quản trị)

+ 01 Giám đốc điều hành

+ 01 Phó giám đốc phụ trách tín dụng

* Bộ phận kinh doanh: có 14 cán bộ38+ 06 cán bộ tín dụng

+ 06 nhân viên kế tốn

+ 01 thủ quỹ

+ 01 thủ kho

Bảng 2.1: Tình hình nhân sự của QTDND Hồ Xá

Đơn vị tính: Người

Trình độ2015Tỷ trọng

(%)2016Tỷ trọng

(%)2017Tỷ trọng

(%)Trên Đại học

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

THPT

Tổng0

17

2

1

0

200

85

10

5

0

1001

17

1

1

0

205

85

5

5

0

1002

16

1

1

0

2010

80

5

5

0

100(Nguồn: Báo cáo nhân sự của QTDND Hồ Xá)

Qua bảng số liệu trên, ta thấy: Số lượng lao động của QTDND Hồ Xá không

biến động qua 3 năm 2015-2017. Nguyên nhân là do Quỹ không mở rộng địa bàn

hoạt động nên khơng có chỉ tiêu tuyển dụng mới nhân sự.

Về trình độ chun mơn: Năm 2017, số cán bộ có trình độ từ Đại học trở lên

là 18 cán bộ, chiếm 90% tổng số cán bộ, đây là lực lượng lao động chủ chốt của

Quỹ, được bố trí đảm nhiệm các vị trí quan trọng như: Giám đốc điều hành, Phó

giám đốc phụ trách tín dụng, Trưởng phòng tín dụng, Trưởng phòng kế tốn... Số

cán bộ có trình độ Cao đẳng là 01 cán bộ, chiếm 5% tổng số cán bộ được bố trí làm

cơng tác kho quỹ và 01 cán bộ có trình độ Trung cấp là lái xe của Quỹ. Như vậy có

thể thấy chất lượng nguồn nhân lực của QTDND Hồ Xá tương đối cao, có khả năng

đáp ứng u cầu cơng việc đặt ra.

2.1.2.3. Quy trình tín dụng của QTDND Hồ Xá

Để nâng cao chất lượng tín dụng thì cơng tác kiểm soát RRTD phải phát huy

được hiệu quả. Trước hết cần thiết lập mơ hình quản lý tín dụng khoa học, chặt chẽ

từ khâu thẩm định đề xuất cho vay đến khâu xét duyệt cho vay, kiểm tra giám sát

khoản vay sau khi giải ngân.

Các nội dung của chính sách cho vay được thể hiện trong Thông tư số3904/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tổ chức

và hoạt động của QTDND và Thông tư số 06/2017/TT-NHNN ngày 05/7/2017 của

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định một số điều về QTDND. Nội dung bản

hướng dẫn này có thể sẽ được sửa đổi hoặc thay thế theo từng thời kỳ phù hợp với

thực tế và quy định của NHNN Việt Nam.

Do địa bàn hoạt động của QTDND Hồ Xá là địa bàn nông thôn và vốn tự có

của đơn vị còn thấp nên chỉ cho vay sản xuất, kinh doanh đơn giản. Đối tượng cho

vay chủ yếu là chăn nuôi, trồng trọt, ngành nghề kinh doanh, dịch vụ nhỏ, mua sắm

đồ dùng sinh hoạt... Vì vậy việc áp dụng phương thức cho vay cũng đơn giản,

phương thức cho vay chủ yếu là vay theo món.

QTDND Hồ Xá thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn

vay và trả nợ của thành viên phù hợp với quy trình nghiệp vụ cho vay của QTDND

Trung Ương, phù hợp với đặc điểm hoạt động của Quỹ và tính chất của khoản vay,

nhằm bảo đảm hiệu quả và khả năng thu hồi vốn vay. Quy trình tín dụng:

KHÁCH

HÀNG(1) (2) (3)

CÁN BỘ

TÍN DỤNG(4)

(5)TRƯỞNG PHỊNG

TÍN DỤNG(6)

(7)GIÁM ĐỐC

(P.GIÁM ĐỐC)(8)KẾ

TỐNHình 2.2: Quy trình xét duyệt cho vay của QTDND Hồ Xá Ghi chú:

(1). Các thành viên có nhu cầu vay vốn đến QTDND, đặt vấn đề với cán bộ

tín dụng phụ trách khu vực của khách hàng đó.

(2). CBTD xem xét và thẩm định mục đích vay vốn của khách hàng, tiến

hành thẩm định tài sản thế chấp, cầm cố và định giá tài sản thế chấp, cầm cố đó. Đối

với các khách hàng đạt yêu cầu, CBTD hướng dẫn họ lập hồ sơ vay vốn. Nếu không40đủ điều kiện cho vay thì từ chối.

(3). Khách hàng lập hồ sơ vay vốn và trình CBTD.

(4). CBTD kiểm tra đầy đủ hồ sơ vay vốn của khách hàng để trình lên trưởng

phòng tín dụng.

(5). Căn cứ vào hồ sơ của CBTD trình lên, trưởng phòng tín dụng có trách

nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ và báo cáo thẩm định do CBTD lập,

tiến hành xem xét, tái thẩm định (nếu cần thiết) và đưa ra đề nghị cho vay hoặc

không cho vay và nêu rõ lý do.

(6). Nếu trưởng phòng tín dụng đồng ý cho vay thì trình lên Giám đốc hoặc

Phó giám đốc quyết định mức cho vay sau cùng.

(7). Nếu Giám đốc hoặc Phó giám đốc xét thấy khách hàng chưa đủ điều

kiện cho vay thì trả hồ sơ cho phòng tín dụng để trả lại cho khách hàng.

(8). Nếu hồ sơ được Giám đốc hoặc Phó giám đốc quyết định cho vay thì

QTDND cùng khách hàng lập hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo tiền vay

(trường hợp cho vay có đảm bảo bằng tài sản).

Hồ sơ khoản vay được Giám đốc hoặc Phó giám đốc ký duyệt cho vay thì

được chuyển cho bộ phận kế toán thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán, thanh

toán, chuyển thủ quỹ để giải ngân cho khách hàng (nếu vay bằng tiền mặt).

2.1.3. Tình hình hoạt động của QTDND Hồ Xá giai đoạn 2015-2017

2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn

Huy động vốn đóng vai trò then chốt trong hoạt động của TCTD khi huy

động được nguồn tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế, đảm bảo cho nhu cầu nguồn vốn

cũng như tính thanh khoản của TCTD, và là nhân tố quan trọng có ảnh hưởng lớn

đến quy mơ và tốc độ tăng trưởng tín dụng. Đối với QTDND, vốn càng có ý nghĩa

quan trọng hơn. Hiện nay nhu cầu vốn cho nền kinh tế là rất lớn, vì vậy mà QTDND

Hồ Xá đã không ngừng đẩy mạnh công tác huy động vốn với nhiều hình thức,

phương thức rất đa dạng với nhiều mức lãi suất, quy mô và địa bàn hoạt động, các

quỹ tiết kiệm được mở rộng, thu hút một lượng khá lớn tiền gửi dân cư, tranh thủ tối

đa các nguồn vốn nhàn rỗi của các thành viên nhờ đó mà nguồn vốn huy động của41Quỹ tăng dần lên qua các năm.

Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn tại QTDND Hồ Xá giai đoạn 2015 – 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu2015201620172016/20152017/2016+/-%+/-%8,065.0372,54-42,83-111-35,698,215.1482,54Tổng nguồn vốn huy động 183.258 198.033 203.070 14.775

- Tiền gửi không kỳ hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn544311200-233182.714 197.722 202.870 15.008(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD của QTDND Hồ Xá năm 2015- 2017)

Nhìn vào bảng 2.2 ta thấy tình hình huy động vốn của QTDND Hồ Xá có

những chuyển biến tích cực, duy trì được sự tăng trưởng và ổn định của nguồn vốn

huy động, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng và đảm bảo tốt khả năng chi

trả, đặc biệt trong năm 2016 có sự tăng trưởng vượt bậc. Cụ thể: nguồn vốn huy

động năm 2016 là 198.033 triệu đồng, tăng 14.775 triệu đồng so với năm 2015,

tương ứng tăng 8,06%; năm 2017 là 203.070 triệu đồng, tăng 5.037 triệu đồng so

với năm 2016, tương ứng tăng 2,54%. Nguồn vốn huy động chủ yếu là tiền gửi có

kỳ hạn (TGCKH), năm 2017 TGCKH đạt 202.870 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,9%

trên tổng nguồn vốn huy động.42Hình 2.3: Tình hình huy động vốn tại QTDND Hồ Xá giai đoạn 2015-2017

Có được những kết quả này là nhờ trong những năm qua, Quỹ đã chú trọng

phát triển thành viên, đã phân công cán bộ về tận cơ sở, giới thiệu mơ hình hoạt

động, kêu gọi phát triển thành viên, khơi tăng nguồn vốn huy động bằng nhiều hình

thức, áp dụng lãi suất linh hoạt, khuyến mãi thích hợp nên đã có những mặt tích cực

nhất định trên.

2.1.3.2. Hoạt động tín dụng

Song song với hoạt động huy động vốn thì một vấn đề khơng kém phần quan

trọng đó là hoạt động tín dụng. QTDND cũng là một tổ chức kinh doanh, mục tiêu

lợi nhuận là một trong những mục tiêu mà Quỹ quan tâm hàng đầu, nó quyết định

đến sự tồn tại và phát triển của QTDND.

Trong những năm qua, QTDND Hồ Xá đã có những nỗ lực trong việc sử

dụng vốn huy động một cách có hiệu quả, khơng chỉ đem lại lợi nhuận cho Quỹ mà

còn đóng góp khơng nhỏ vào sự phát triển chung của địa phương.

Bảng 2.3: Dư nợ tín dụng tại QTDND Hồ Xá giai đoạn 2015 - 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu2015201620172016/20152017/2016+/-+/-%%Tổng dư nợ tín dụng181.756188.623 191.038 6.867 3,782.4151,281. Phân loại theo thời hạn181.756188.623 191.038 6.867 3,782.4151,28- DNTD ngắn hạn119.222124.889 126.559 5.667 4,751.6701,33- DNTD trung, dài hạn62.53463.7347451,162. Phân theo mục đích vay181.756188.623 191.038 6.867 3,782.4151,28- Cho vay SXNN67.68570.69171.0393.006 4,443480,49- Cho vay KD-dịch vụ48.29750.10851.8601.811 3,751.7523,5- Cho vay tiêu dùng65.77467.82468.1392.050 3,123150,4664.47912001,91(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015- 2017)

Qua bảng số liệu trên ta thấy tổng dư nợ tín dụng của QTDND Hồ Xá tăng

dần qua các năm với tốc độ tăng trưởng nhanh, cụ thể: Năm 2015, tổng dư nợ là

181.756 triệu đồng, năm 2016 đạt 188.623 triệu đồng, tăng so với năm 2015 là436.867 triệu đồng, tương ứng tăng 3,78%. Năm 2017 tổng dư nợ đạt 191.038 triệu

đồng, tăng so với năm 2016 là 2.415 triệu đồng, tương ứng tăng 1,28%. Tổng dư

nợ tăng phản ánh thành tích của Quỹ bởi tổng dư nợ tăng là cơ sở để tăng lợi

nhuận, tăng thu nhập cho đơn vị đồng thời nó phản ánh được sự cố gắng của Quỹ

trong công tác đẩy mạnh nguồn vốn cho vay đến các thành viên trên địa bàn.

Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, thị trường bất động sản vẫn chưa

hoạt động mạnh trở lại, nhu cầu tiêu dùng của dân cư chưa tăng trưởng tương

xứng và sự cạnh tranh gay gắt giữa các TCTD trên địa bàn nhưng kết quả đạt được

trong hoạt động tín dụng của QTDND Hồ Xá được đánh giá là tăng trưởng khá,

đạt mục tiêu theo kế hoạch từng năm, đảm bảo sự tăng trưởng lợi nhuận của đơn

vị. Việc giữ vững và đẩy mạnh hoạt động tín dụng là nhờ đơn vị đã bám sát tình

hình thực tế trên địa bàn, linh hoạt đáp ứng nhu cầu khách hàng... tạo đà cho sự

tăng trưởng vững mạnh qua các năm.Hình 2.4: Dư nợ tín dụng tại QTDND Hồ Xá giai đoạn 2015 - 2017

2.1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh

QTDND Hồ Xá là một trong những đơn vị có kết quả hoạt động kinh doanh

tốt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Quỹ đã nhanh chóng quán triệt và thực hiện đúng

đắn các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của địa phương góp phần thúc đẩy44kinh tế tỉnh nhà nói chung và địa phương nói riêng. Với kết quả kinh doanh khơng

ngừng tăng lên trong thời gian qua, Quỹ đã và đang khẳng định vị trí vai trò quan

trọng của mình trong q trình phát triển chung.

Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh của QTDND Hồ Xá giai đoạn 2015-2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Tổng thu nhập

Tổng chi phí

Lợi nhuận2016/2015

2017/2016

+/%

+/%

17.694 18.103 19.436

409

2,31

1.333

7,36

15.554 15.913 17.216

359

2,31

1.303

8,19

2.140

2.190

2.220

50

2,34

30

1,37

(Nguồn: Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính 2015-2017)

201520162017Qua các báo cáo tổng kết năm cũng như đánh giá tình hình sử dụng vốn và

huy động vốn, ta có thể nhận thấy tình hình kinh doanh của QTDND Hồ Xá tương

đối ổn định. Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng nhờ có định hướng đúng với thực tế

kinh doanh trên địa bàn và được sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Trị,

QTDND Hồ Xá đã đạt được kết quả khả quan, cụ thể:

- Về thu nhập: Năm 2015, tổng thu nhập của Quỹ là 17.694 triệu đồng, đến

năm 2016 tổng thu nhập của Quỹ đạt 18.103 triệu đồng, tăng so với năm 2015 là 409

triệu đồng, tương ứng tăng 2,31%. Năm 2017, tổng thu nhập đạt 19.436 triệu đồng,

tăng so với năm 2016 là 1.333 triệu đồng, tương ứng tăng 7,36%. Như vậy, tổng thu

nhập của Quỹ ngày càng tăng về lượng và tỷ lệ gia tăng ngày càng cao.Thu nhập của

Quỹ chủ yếu là từ hoạt động tín dụng, điều này chứng tỏ tình hình hoạt động tín dụng

của Quỹ rất tốt. Đạt được kết quả đó là do trong 3 năm qua Quỹ đã luôn chú trọng việc

phát triển thành viên, đã không ngừng hồn thiện, phát huy những mặt tích cực trong

cơng tác khách hàng, đặc biệt là chính sách lãi suất để thu hút thành viên và giữ vững

thành viên truyền thống, tăng cường đầu tư các phương tiện kỹ thuật để phục vụ các

thành viên của mình một cách nhanh nhất, đa dạng hố các loại hình dịch vụ.

- Về chi phí: Năm 2015 tổng chi phí của Quỹ là 15.554 triệu đồng, năm

2016 là 15.913 triệu đồng, tăng 359 triệu đồng so với năm 2015 triệu đồng, tương

ứng tăng 2,31%. Năm 2017 tổng chi phí là 17.216 triệu đồng, tăng 1.303 triệu đồng

so với năm 2016, tương ứng tăng 8,19%. Trong tổng chi phí thì chi phí cho hoạt45động tín dụng chiếm tỷ trọng cao là do Quỹ đã rất cố gắng trong việc huy động

nguồn tiền gửi từ các thành viên của Quỹ bằng chính sách lãi suất phù hợp.

- Về lợi nhuận: Qua bảng trên ta thấy, lợi nhuận của QTDND Hồ Xá tăng

dần qua các năm, cụ thể: Năm 2015 lợi nhuận đạt 2.140 triệu đồng, năm 2016 đạt

2.190 triệu đồng, tăng 50 triệu đồng so với năm 2015, tương ứng tăng 2,34%. Năm

2017 lợi nhuận đạt 2.220 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng so với năm 2016, tương ứng

tăng 1,37%. Đây là kết quả sự nổ lực của tồn bộ cán bộ cơng nhân viên QTDND

Hồ Xá và sự đổi mới trong cơ chế chính sách. Quỹ đã xác định chiến lược kinh

doanh hợp lý, tận dụng và phát huy sức mạnh từ nhiều mũi kinh doanh như quan

tâm cơng tác huy động vốn nhằm góp phần giảm lãi suất đầu vào hợp lý, cho vay,

sử dụng vốn có hiệu quả, hạn chế thất thốt, làm tốt công tác dịch vụ hộ nghèo, sự

quan tâm của NHNN Tỉnh về đơn giá. Chính vì thế năm 2017, Quỹ đã đạt và vượt

kế hoạch tài chính, lợi nhuận tăng cao, thu nhập của cán bộ công nhân viên được

đảm bảo, và góp phần khơng nhỏ vào nghĩa vụ đóng góp ngân sách Nhà nước.

Nhìn chung, QTDND Hồ Xá là một QTDND vững mạnh và có uy tín. Quỹ

đã có những chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh. Đạt được kết quả

trên là do sự cố gắng khơng ngừng của Ban lãnh đạo và tồn thể cán bộ công nhân

viên của Quỹ trong thời gian qua.

2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng của QTDND Hồ Xá qua 3 năm 2015-2017

2.2.1. Dư nợ tín dụng phân theo mục đích vay vốn của khách hàng

Mục đích vay vốn trong hồ sơ xin vay vốn của khách hàng là tương đối quan

trọng, nó được xem là tiền đề đối với đề xuất vay vốn của khách hàng tại các

TCTD. Trên cơ sở mục đích vay vốn của khách hàng, các TCTD mới xem xét và

quyết định cho khách hàng vay đúng với mục đích mà khách hàng đã đề xuất. Tuy

nhiên, trên thực tế không phải lúc nào khách hàng cũng vay và sử dụng tiền vay

đúng mục đích và cũng không phải lúc nào các TCTD cũng kiểm tra được việc sử

dụng vốn đúng mục đích của khách hàng do vậy rất dễ dẫn đến rủi ro.

Xuyên suốt hoạt động tín dụng của các QTDND, từ việc ban hành chính sách

quản lý rủi ro tín dụng, báo cáo thống kê… đều dựa trên phân loại dư nợ tín dụng46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÍN DỤNG TẠI QTDND HỒ XÁ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×