1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Kiểm soát bằng việc tiến hành kiểm tra, kiểm soát nội bộ

a. Kiểm soát bằng việc tiến hành kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Tải bản đầy đủ - 0trang

quả và khả năng trả nợ.

Việc kiểm sốt q trình thẩm định và giải ngân vốn phải dựa trên quy trình

thẩm định tín dụng mà Quỹ đã đặt ra. Theo đó, quy trình được thực hiện trên cơ sở

3 nguồn thông tin: hồ sơ khách hàng, khảo sát thực tế và các nguồn khác. Cụ thể:

- Thẩm định hồ sơ do khách hàng cung cấp: CBTD kiểm tra hồ sơ của khách

hàng về tính hợp pháp, hợp lệ.

- Phân tích năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự của khách hàng vay

vốn thông qua các hồ sơ, tài liệu được cung cấp và thông tin từ các nguồn khác.

- Đánh giá năng lực tài chính và năng lực sản xuất kinh doanh của các hộ

kinh doanh trong 3 năm gần nhất (nếu có).

- Đối chiếu nội dung hồ sơ do khách hàng cung cấp với các thông tin thu

thập được.

2.3.5. Tài trợ rủi ro tín dụng

a. Giảm thiểu tổn thất do RRTD gây ra

Nhận biết, đo lường và ngăn ngừa RRTD giúp QTDND tránh được những rủi

ro trong hoạt động kinh doanh của mình. Nhưng khi rủi ro xảy ra QTDND phải có

những biện pháp cụ thể nhằm hạn chế tổn thất tới mức thấp nhất có thể.

QTDND Hồ Xá thực hiện quản trị rủi ro tín dụng theo Quyết định số

05/2016/QĐ-HĐQT ngày 11/3/2016 về “Quy chế quản lý rủi ro của QTDND Hồ

Xá”. Theo đó, các biện pháp nhằm giảm thiểu tổn thất do RRTD gây ra được

QTDND Hồ Xá sử dụng trong thời gian qua như:

- Giảm hạn mức cho vay, tạm dừng và chấm dứt cho vay: trong quá trình cho

vay và giám sát vốn vay nếu phát hiện nguy cơ rủi ro cao thì QTDND Hồ Xá có thể

áp dụng các biện pháp như giảm hạn mức cho vay, tạm dừng và chấm dứt cho vay

nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại khi rủi ro xảy ra.

- Hạn chế tổn thất bằng việc áp dụng các điều khoản trong nội dung hợp

đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay: như các điều khoản về lãi suất, đánh giá

lại tài sản đảm bảo, giảm hạn mức, ngừng cho vay…66- Áp dụng lãi suất cho vay theo mức độ RRTD: lãi suất cho vay phải tăng

cùng với mức độ rủi ro của khách hàng. Theo đó, lãi suất cho vay đối với khoản vay

tín chấp sẽ có mức lãi suất cao hơn cho vay có TSBĐ và mức lãi suất sẽ tăng dần

theo thời hạn vay.

Bảng 2.14. Lãi suất cho vay đối với khách hàng tại QTDND Hồ Xá

Đơn vị tính: %/năm

Hình thức

cho vay

- Ngắn hạn

- Trung hạnCho vay tín chấp

Cho vay có TSĐB

Nơng nghiệp,

Nơng nghiệp,

Thỏa thuận

Thỏa thuận

nơng thơn

nơng thơn

7,5

7,5-12,0

7,5

7,5-10,8

10,2-14,4

10,2-13,2

(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng năm 2015-2017)b. Công tác quản lý và xử lý nợ xấu

Xác định quyền và trách nhiệm của các cấp trong q trình thực hiện cơng

tác quản lý và xử lý nợ xấu nhằm đảm bảo quá trình quản lý và xử lý nợ xấu diễn ra

thống nhất, khoa học, phản ánh đúng thực trạng tín dụng, đảm bảo quản lý và xử lý

nợ xấu, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và gia hạn nợ đúng bản chất khoản nợ, nguồn

thanh toán khoản nợ.

Thời gian qua, QTDND Hồ Xá đã có nhiều cố gắng trong cơng tác quản lý

và xử lý nợ xấu; tiến hành đánh giá và phân loại nợ để có biện pháp xử lý kịp thời,

nhờ đó tình hình nợ xấu đã có những chuyển biến tích cực.

- Đối với các khoản nợ xấu nhưng được đánh giá là có khả năng thu hồi:

QTDND Hồ Xá tích cực chỉ đạo CBTD tích cực theo dõi khách hàng, bám sát

nguồn trả nợ của KH và đôn đốc KH trả nợ, theo dõi tình hình và hỗ trợ, tư vấn cho

khách hàng khi cần thiết.

- Đánh giá lại tình hình khách hàng, tiến hành định giá lại TSĐB.

- Thực hiện gia hạn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay cho các

khách hàng đang gặp khó khăn tạm thời nhưng có thiện chí trả nợ.

QTDND Hồ Xá thực hiện miễn, giảm lãi tiền vay theo Quyết định số

13/2017/QĐ-QTDHX ngày 15/3/2017 về “Quy chế miễn, giảm lãi tiền vay của

QTDND Hồ Xá”.67Kết quả việc thực hiện miễn, giảm lãi tiền vay cho các khách hàng trong giai

đoạn 2015-2017 tại QTDND Hồ Xá được tổng hợp qua bảng sau:

Bảng 2.15: Kết quả miễn, giảm lãi tiền vay cho khách hàng tại QTDND Hồ Xá

giai đoạn 2015-2017

ĐVT: Món, triệu đồng

Chỉ tiêu20152016201776

2. Tổng số tiền lãi được miễn, giảm 345112

453160

7031. Số món được miễn, giảm lãi2016/20152017/2016+/-%+/-%36

10847,37

31,3048

25042,86

55,19(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng năm 2015-2017)

Năm 2016, số món được miễn, giảm lãi tiền vay là 112 món, tăng 36 món so

với năm 2015 là do trong năm 2016 đã xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển dẫn đến

hải sản chết hàng loạt ven biển 4 tỉnh miền Trung, đã ảnh hưởng rất nhiều đến các hộ

vay vùng ven biển. QTDND Hồ Xá đã thực hiện miễn, giảm lãi tiền vay cho các hộ bị

ảnh hưởng nhằm giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn tạm thời. Số tiền lãi được miễn,

giảm trong năm 2016 là 453 triệu đồng, tăng 108 triệu đồng so với năm 2015.

Năm 2017, số món được miễn, giảm lãi tiền vay là 160 món, tăng 48 món so

với năm 2016 là do trong năm 2017 đã xảy ra cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề

cho các hộ sản xuất nông nghiệp. QTDND Hồ Xá đã thực hiện rất nhiều giải pháp

hỗ trợ các hộ vay vốn theo yêu cầu của NHTW và NHNN tỉnh Quảng Trị. QTDND

Hồ Xá đã thực hiện miễn, giảm lãi tiền vay cho các hộ bị thiệt hại theo quy định tại

Điều 12, Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015. Số tiền lãi được miễn, giảm

trong năm 2017 là 703 triệu đồng, tăng 250 triệu đồng so với năm 2016.

c. Tình hình sử dụng quỹ dự phòng xử lý rủi ro

Ngày 01/12/2013, Hội đồng quản trị QTDND Hồ Xá đã ban hành Quyết định

số 13/2013/QĐ-QTDHX về “Quy chế xử lý nợ bị rủi ro của QTDND Hồ Xá”. Theo

đó, những khoản nợ nhóm 5 hoặc các khoản nợ mà khách hàng chết hoặc mất tích

sẽ được xử lý dự phòng rủi ro. Nguyên tắc sử dụng DPRR như sau: sử dụng dự

phòng cụ thể đã trích của từng khoản nợ để xử lý, phát mại tài sản bảo đảm theo

thỏa thuận với khách hàng và theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ, trường hợp68sử dụng dự phòng cụ thể và số tiền thu được từ phát mại tài sản không đủ bù đắp rủi

ro của khoản nợ thì phải sử dụng dự phòng chung để xử lý.

Từ năm 2015 đến nay, QTDND Hồ Xá chưa phát sinh trường hợp nào phải

sử dụng quỹ dự phòng để xử lý nợ bị rủi ro.

2.4. Đánh giá công tác quản lý rủi ro tín dụng tại QTDND Hồ Xá thông qua số

liệu khảo sát

2.4.1. Thông tin về đối tượng điều tra

Số phiếu điều tra được phát ra là 30 phiếu và tất cả các phiếu đều hợp lệ do tác

giả có điều kiện thuận lợi là các cán bộ được lấy ý kiến cùng công tác trong ngành

với tác giả nên được tác giả hướng dẫn cách thức cụ thể khi đánh giá.

- Xét về giới tính: có 19 nam chiếm 63,3% và 11 nữ chiếm 36,7%.

- Xét về độ tuổi: độ tuổi dưới 30 tuổi có 10 người chiếm 33,3%, từ 30-45 tuổi

có 12 người chiếm 40%, trên 45 tuổi có 8 người chiếm 26,7%,.

- Xét về trình độ học vấn: có 3 người trình độ sau đại học chiếm 10%, 26

người trình độ đại học chiếm 86,7%, 1 người trình độ cao đẳng chiếm 3,3%, khơng

có trình độ trung cấp.

- Xét về thời gian công tác: thời gian công tác dưới 5 năm là 5 người chiếm

16,7%, thời gian công tác từ 5-10 năm là 10 người chiếm 33,3%, thời gian công tác

trên 10 năm là 15 người chiếm 50%.

Như vậy, các cán bộ được khảo sát có độ tuổi chủ yếu dưới 45 tuổi, trình độ

chun mơn chủ yếu là đại học trở lên và có thời gian công tác từ 5 năm trở lên.

Bảng 2.16. Thống kê về đối tượng điều tra

Số quan sát

Số lượng

Tỷ lệ (%)

30

100

30

100

19

63,3

11

36,7

30

100

10

33,3

12

40

8

26,7Chỉ tiêu

Tổng cộng

Theo giới tính

- Nam

- Nữ

Theo độ tuổi

- Dưới 30 tuổi

- Từ 30-45 tuổi

- Trên 45 tuổi69Số quan sát

Số lượng

Tỷ lệ (%)

30

100

0

0

1

3,3

26

86,7

3

10

30

100

5

16,7

10

33,3

15

50Chỉ tiêu

Theo trình độ học vấn

- Trung cấp

- Cao đẳng

- Đại học

- Sau đại học

Theo thời gian công tác

- Dưới 5 năm

- Từ 5-10 năm

- Trên 10 năm(Nguồn từ bảng phân tích thống kê mơ tả)702.4.2. Kết quả khảo sát ý kiến đánh giá về công tác quản lý RRTD tại QTDND Hồ

Xá hiện nay

Bảng khảo sát đưa ra 5 nội dung trong công tác quản lý RRTD, nỗi nội dung

sẽ có những cơng tác cụ thể. Các cán bộ được khảo sát sẽ đánh giá công tác quản lý

RRTD của QTDND Hồ Xá theo thang điểm từ (1) đến (5), với mức độ (1) là Rất

không tốt và mức độ (5) là Rất tốt.

Bảng 2.17. Tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến đánh giá về công tác quản lý

RRTD tại QTDND Hồ Xá hiện nay

Số quan sát

Mức độ ảnh hưởngChỉ tiêu

1. Nhận diện rủi ro tín dụng

1.1. Cơng tác thẩm định tín dụng

1.2. Cơng tác thu thập thông tin

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát vốn vay

1.4. Cơng tác kiểm sốt nội bộ

2. Đo lường rủi ro tín dụng

2.1. Cơng tác xếp hạng khách hàng

2.2. Cơng tác phân tích chất lượng tín dụng

3. Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng

3.1. Cơng tác bảo đảm tiền vay

3.2. Cơng tác trích lập DPRR

4. Kiểm sốt rủi ro tín dụng

4.1.Cơng tác điều hành của Ban lãnh đạo Quỹ

4.2. Việc chấp hành các quy trình, quy định

của cán bộ Quỹ

4.3. Các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt

động của Quỹ

5. Tài trợ rủi ro tín dụng

5.1. Chính sách lãi suất cho vay của Quỹ

5.2. Cơng tác đôn đốc thu hồi nợ

5.3. Công tác quản lý và xử lý nợ xấuGiá trị

trung

bình

(Mean)123450

0

0

04

3

4

017

17

12

39

10

14

200

0

0

70

02

020

55

180

70

00

03

119

248

50002283,4666

3,1667

3,2333

3,3333

4,1333

3,6334

3,2000

4,0667

4,1500

4,1667

4,1333

4,5000

4,266700315124,36670005254,866723

19

274,7222

4,7667

4,5667

4,83330

0

00

0

00

2

27

9

1(Nguồn từ bảng phân tích thống kê mơ tả)

- Nhận diện rủi ro tín dụng: qua bảng tổng hợp kết quả khảo sát trên ta thấy

công tác nhận diện rủi ro tín dụng của QTDND Hồ Xá được đánh giá chưa được tốt71(mean=3,4666). Trong đó, cơng tác kiểm soát nội bộ nhận được những đánh giá tích

cực từ các cán bộ được khảo sát (mean=4,1333), tuy nhiên cơng tác thẩm định tín

dụng, cơng tác thu thập thông tin và công tác kiểm tra, giám sát vốn vay lại được

đánh giá là bình thường (mean=3,1667; mean=3,2333 và mean=3,3333). Nguyên

nhân là do công tác thu thập thông tin và công tác kiểm tra, giám sát vốn vay của

QTDND Hồ Xá chưa được chú trọng, công việc kiểm tra chỉ mang tính hình thức,

đối phó, và việc thu thập thơng tin còn phụ thuộc rất nhiều vào bản thân cán bộ tín

dụng. Do đó, cơng tác thẩm định tín dụng cũng bị hạn chế.

- Đo lường rủi ro tín dụng: qua bảng tổng hợp kết quả khảo sát trên ta thấy

cơng tác đo lường rủi ro tín dụng của QTDND Hồ Xá cũng được đánh giá là chưa

được tốt (mean=3,6334). Trong đó, cơng tác phân tích chất lượng tín dụng của Quỹ

được đánh giá là tốt (mean=4,0667), trong khi công tác xếp hạng khách hàng lại

được đánh giá ở mức độ bình thường (mean=3,2000). Nguyên nhân là do Quỹ chưa

có điều kiện áp dụng các mơ hình chấm điểm xếp hạng khách hàng hiện đại như các

NHTM, vì vậy công tác xếp hạng khách hàng chưa thực sự hiệu quả.

- Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng: qua bảng tổng hợp kết quả khảo

sát trên ta thấy cơng tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng của QTDND Hồ Xá

được đánh giá là tốt (mean=4,1500). Trong đó, cơng tác bảo đảm tiền vay và cơng

tác trích lập DPRR của Quỹ được đánh giá là tốt (mean=4,1667 và mean=4,1333).

Điều này cho thấy Quỹ đã rất quan tâm đến việc phòng ngừa và hạn chế RRTD,

tuân thủ quy định của NHNN về việc cho vay có tài sản đảm bảo và trích lập DPRR

nhằm hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất.

- Kiểm sốt rủi ro tín dụng: qua bảng tổng hợp kết quả khảo sát trên ta thấy

cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng của QTDND Hồ Xá cũng được đánh giá là tốt.

Trong đó, công tác điều hành của Ban lãnh đạo Quỹ và việc chấp hành các quy trình,

quy định của cán bộ Quỹ được đánh giá là tốt (mean=4,2667 và mean=4,3667). Các

tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Quỹ được đánh giá là rất tốt

(mean=4,8667). Trong báo cáo chấm điểm xếp loại QTDND hàng năm của Phòng

thanh tra, giám sát NHNN Quảng Trị thì các tiêu chí về Ban lãnh đạo, sự chấp hành

72của các cán bộ và các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của QTDND Hồ Xá luôn

được chấm điểm rất cao.

- Tài trợ rủi ro tín dụng: qua bảng tổng hợp kết quả khảo sát trên ta thấy

cơng tác tài trợ rủi ro tín dụng của QTDND Hồ Xá được đánh giá là rất tốt

(mean=4,7222). Trong đó, chính sách lãi suất cho vay của Quỹ được đánh giá là rất

tốt và phù hợp với mức độ rủi ro của từng danh mục cho vay hiện nay của QTDND

Hồ Xá (mean=4,7667). Công tác đôn đốc thu hồi nợ và công tác quản lý và xử lý nợ

xấu của QTDND Hồ Xá cũng được đánh giá rất cao (mean=4,5667 và mean=

4,8333). Điều này chứng tỏ công tác quản lý và xử lý nợ xấu tại QTDND Hồ Xá rất

được quan tâm và thực hiện rất tốt.

Sau khi tổng hợp kết quả điều tra khảo sát thì tác giả ghi nhận được 2 nguyên

nhân chủ yếu khiến một số nội dung trong công tác quản lý RRTD của QTDND Hồ

Xá chưa được đánh giá tốt do các cán bộ được khảo sát chỉ ra đó là:

- Kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ còn hạn chế: Nếu

cán bộ tín dụng non kém về trình độ, thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm thì sẽ

khơng có khả năng thẩm định và xử lý thơng tin, đánh giá khách hàng thiếu chính

xác dẫn đến chất lượng tín dụng thấp, rủi ro cao. Hơn nữa, cán bộ tín dụng mà phẩm

chất đạo đức kém, khơng có tinh thần trách nhiệm, dễ bị cám dỗ thì sẽ gây thiệt hại

rất lớn cho Quỹ bằng cách cho vay chỉ dựa trên mối quan hệ với khách hàng, dựa

trên lợi ích cá nhân mà bỏ qua những điều kiện và thủ tục cần thiết.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật lạc hậu: Cơ sở vật chất đảm bảo, trang

thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại có vai trò đặc biệt quan trọng và là cơng cụ đắc

lực trong công tác quản lý RRTD của các QTDND. Trang thiết bị kỹ thuật hiện đại

giúp các QTDND linh hoạt trong việc cung ứng các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất,

với mục tiêu nhanh chóng, thuận tiện và chính xác; đồng thời giúp hạn chế tối đa

các rủi ro trong các quá trình giao dịch. Trang thiết bị kỹ thuật hiện đại còn đóng vai

trò trong việc cảnh báo và phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro có thể phát sinh trong

q trình kinh doanh, giúp ban lãnh đạo QTDND chủ động đưa ra các quyết định để73đảm bảo an toàn và hiệu quả nguồn vốn.

Với kết quả khảo sát trên cùng với thực tiễn hoạt động tại QTDND Hồ Xá đã

phản ánh rõ nét thực trạng công tác quản lý RRTD tại QTDND Hồ Xá hiện nay.

Dựa vào kết quả khảo sát và những phân tích trên tác giả sẽ có thêm cơ sở để đề

xuất các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý RRTD tại QTDND Hồ Xá

trong thời gian tới.

2.5. Đánh giá chung về cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tại QTDND Hồ Xá giai

đoạn 2015-2017

2.5.1. Những kết quả đạt được

Nhìn chung trong thời gian từ 2015 -2017, cơng tác quản lý RRTD của

QTDND Hồ Xá đã được quan tâm đúng mức và có những chuyển biến theo hướng

tích cực so với trước đây, cụ thể là:

- QTDND Hồ Xá đã xây dựng được ban quản lý điều hành Quỹ có nghiệp vụ

cơ bản, hăng say nhiệt tình trong công việc, đây là yếu tố quan trọng để dẫn dắt đơn

vị vượt qua những khó khăn và từng bước hoạt động an toàn, hiệu quả.

- Đánh giá được tầm quan trọng của hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu

mang lại lợi nhuận chính cho QTDND Hồ Xá, từ đó tích cực nâng cao khả năng

phát hiện và phòng ngừa nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đến mức thấp nhất.

- Xây dựng chính sách quản lý rủi ro tín dụng bằng văn bản, với các quy định

chặt chẽ và tăng cường khả năng kiểm soát những nguy cơ rủi ro tiềm ẩn, từ đó

trách nhiệm của các bộ phận được xác định cụ thể hơn, góp phần tăng cường khả

năng chủ động phòng ngừa rủi ro của Quỹ.

- Ngoài ra QTDND Hồ Xá cũng quan tâm thường xuyên đến công tác quản

lý rủi ro. Hàng tháng, quý đều có họp về cơng tác tín dụng, phân tích chất lượng tín

dụng, phân tích nợ xấu, nợ tồn đọng khó đòi để có biện pháp ứng phó kịp thời nhằm

ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro.

- Quan điểm chỉ đạo của Ban lãnh đạo QTDND Hồ Xá đến tất cả CBNV là

phải chú trọng đến công tác thẩm định khách hàng vay vốn để hạn chế phần nào rủi

ro tín dụng xảy ra do nguyên nhân từ phía khách hàng. Công tác này được tiến hành74khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng, bộ phận tín dụng thơng qua

việc tiếp xúc với khách hàng và trực tiếp đến nhà ở của khách hàng để kiểm tra, qua

đó nắm bắt thêm những thơng tin cần thiết làm cơ sở cho việc so sánh, kiểm tra,

đánh giá tính xác thực về năng lực pháp lý, năng lực tài chính, mục đích vay vốn,

tài sản đảm bảo… của khách hàng, từ đó có thể phát hiện ra những rủi ro có thể xảy

ra để phòng ngừa.

- Về lực lượng cán bộ làm cơng tác tín dụng: Quỹ thường xuyên cử cán bộ đi đào

tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, kiến thức nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc.

- Tranh thủ được sự chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương, sự ủng hộ

của các ban ngành, đồn thể, cơ quan thơng tin đại chúng từ đó nhân dân đã tin

tưởng vào mơ hình hoạt động của QTDND Hồ Xá.

Với những kết quả trên, có thể thấy rằng những biện pháp quản lý RRTD mà

QTDND Hồ Xá đã áp dụng trong thời gian qua đã có những tác dụng nhất định,

chất lượng tín dụng được cải thiện và được đánh giá đúng bản chất. Chính vì thế,

QTDND Hồ Xá được NHNN đánh giá là Quỹ loại 1, đạt các chỉ tiêu an toàn và hiệu

quả trong hoạt động kinh doanh nhiều năm liền.

2.5.2. Một số hạn chế

Trong những năm qua, có thể nói QTDND Hồ Xá đã đạt được những kết quả

rất đáng khích lệ trong công tác quản lý RRTD. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện

còn bộc lộ một số mặt hạn chế sau:

- QTDND Hồ Xá là một đơn vị hạch toán độc lập, tự chịu trách nhiệm về kết

quả hoạt động kinh doanh của mình, tất nhiên đơn vị được áp dụng cơ chế lãi suất

riêng, song mức lãi suất hiện tại chưa đủ sức cạnh tranh với các NHTM trên địa

bàn. Mặt khác việc đóng cổ phần thường xuyên hiện nay theo quy định còn cao nên

đa phần người dân chưa muốn tham gia góp vốn.

- Yếu tố con người trong quản lý điều hành của đơn vị rất quan trọng, ngồi

năng lực họ phải có kiến thức về Ngân hàng. Tuy nhiên công tác đào tạo về quản trị

tiền tệ tín dụng Ngân hàng vẫn còn nhiều hạn chế, năng lực quản lý của nhiều cán

bộ còn nhiều bất cập.75- Chưa có phương pháp nhận diện và dự báo rủi ro tín dụng mà chủ yếu dựa

vào kinh nghiệm tình hình thực tế tại Quỹ để thống kê, đánh giá. Thậm chí dựa vào

ý chí chủ quan của CBTD để nhận diện, đánh giá RRTD.

- Công tác thẩm định chưa được chun mơn hóa. Quỹ chưa có bộ phận thẩm

định độc lập, CBTD đang làm các nhiệm vụ thẩm định KH nên chưa khách quan,

năng lực còn thấp, chưa được đào tạo bài bản, còn thiếu trình độ nghiệp vụ, kinh

nghiệm... là nguy cơ tiềm ẩn RRTD cao.

- Công tác bảo đảm tiền vay còn một số bất cập. CBTD kiêm nhiệm từ

việc định giá TSĐB cho đến kiểm soát TSĐB sau cho vay nên định giá TSĐB

chưa phù hợp với thực tế. Hơn nữa, Quỹ có thể gặp nhiều khó khăn trong q

trình xử lý TSĐB.

- Cơng tác kiểm tra, giám sát sau cho vay chưa chặt chẽ, kịp thời, nhiều lúc

chỉ mang tính hình thức, tạo sơ hở cho khách hàng chiếm dụng vốn và sử dụng vốn

sai mục đích. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro mà CBTD không lường trước được.

- Công tác xử lý nợ xấu tại Quỹ chưa hiệu quả. Do Quỹ thực hiện xử lý nợ

quá hạn bằng cách gia hạn nợ hoặc cơ cấu lại thời hạn trả nợ nên nợ gốc lãi tồn

đọng nhiều, làm ảnh hưởng đến năng lực tài chính của Quỹ, chưa phản ánh đúng

hiệu quả hoạt động tín dụng và RRTD tiềm ẩn cao.76Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Kiểm soát bằng việc tiến hành kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×