1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nội dung nghiên cứu.

Nội dung nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.

1.1.1. Khái quát về tín dụng.

1.1.1.1. Khái niệm.

Theo quan niệm của các nhà nghiên cứu kinh tế, tín dụng được coi là quan hệ

lẫn nhau giữa người cho vay và người đi vay với điều kiện có hồn trả cả gốc lẫn lãisau một thời gian nhất định. Hay nói một cách khác, tín dụng là một phạm trù kinhH

Utế phản ánh mối quan hệ kinh tế mà trong đó mỗi cá nhân hay tổ chức nhườngTẾquyền sử dụng (chuyển nhượng) một khối lượng giá trị hoặc hiện vật cho một cáHnhân hay tổ chức khác với những ràng buộc nhất định về: số tiền hoàn trả (gốc vàKI

Nlãi), thời gian hoàn trả, lãi suất, cách thức vay mượn và thu hồi…

CTín dụng xét theo nội dung hoạt động của các tổ chức tín dụng có nghĩa kháHrộng. Đó là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động đểẠIcấp tín dụng, trong đó theo Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/ QH12 thì "CấpĐtín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc camNGkết cho phép sử dụng một khoản tiền theo ngun tắc có hồn trả bằng nghiệp vụƯcho vay, chiết khấu, cho th tài chính, bao thanh tốn, bảo lãnh ngân hàng và cácTRnghiệp vụ cấp tín dụng khác”.

Từ các khái niệm trên ta thấy: bản chất của tín dụng là một giao dịch về tiền

và tài sản trên cơ sở có hồn trả. Thực chất của tín dụng là sự vay mượn dựa trên cơ

sở tin tưởng, tín nhiệm lẫn nhau. Trong đó sự hồn trả của tín dụng là đặc trưng

thuộc về bản chất vận động của tín dụng, là dấu ấn để phân biệt phạm trù tín dụng

với các phạm trù kinh tế khác..

1.1.1.2. Các hình thức tín dụng ngân hàng.

Tuỳ theo tiêu chí phân loại người ta chia tín dụng thành nhiều loại khác nhau

để quản lý vì mỗi loại tín dụng có những đặc thù riêng về cách thức chuyển giao

vốn, luân chuyển vốn, thu hồi vốn....5- Căn cứ vào thời gian cho vay:

+ Tín dụng ngắn hạn: là loại tín dụng có thời hạn dưới một năm, thường

được sử dụng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời về vốn lưu động của các doanh

nghiệp và cho vay phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng cá nhân.

+ Tín dụng trung hạn: là loại tín dụng có thời hạn từ 1 đến 5 năm. Loại tín

dụng này được dùng để cho vay vốn phục vụ nhu cầu mua sắm tài sản cố định, cải

tiến và đổi mới kỹ thuật, mở rộng và xây dựng các cơng trình nhỏ, các dự án vừa

phải có thời gian thu hồi vốn nhanh.

+ Tín dụng dài hạn: là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm. Loại tín dụng nàyH

Uđược sử dụng để cung cấp vốn cho xây dựng cơ bản, cải tiến và mở rộng sản xuất

có quy mơ lớn, có thời gian thu hồi vốn lâu hơn.TẾ- Căn cứ vào mục đích sử dụng:KI

NH+ Tín dụng phục vụ sản xuất và lưu thơng hàng hố: là loại tín dụng được

cung cấp cho các nhà doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh để tiến hành sản xuất và

Clưu thơng hàng hố.H+ Tín dụng tiêu dùng: là hình thức tín dụng sử dụng cho cá nhân để đáp ứngẠIcác nhu cầu tiêu dùng. Ngày nay, tín dụng tiêu dùng đã trở thành một trong nhữngGĐxu hướng phát triển và trở thành một thị trường tín dụng rộng lớn. Tuy nhiên doNtính chủ động của việc sử dụng vốn, nguồn trả nợ từ cá nhân, ngân hàng khó đánhƯgiá hiệu quả nên loại tín dụng này có mức độ rủi ro cao hơn.TR- Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng:

+ Tín dụng có đảm bảo: là loại tín dụng mà khi cho vay đòi hỏi người vay

vốn phải có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của người thứ ba.

+ Tín dụng khơng đảm bảo (tín chấp): là loại tín dụng khơng có tài sản thế

chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của người thứ ba, mà việc cho vay chỉ dựa vào uy tín

của bản thân khách hàng.

- Căn cứ vào phương pháp hồn trả:

+ Tín dụng trả góp theo định kỳ: là loại tín dụng mà khách hàng phải hồn

trả vốn gốc và lãi theo định kỳ.6+ Tín dụng trả góp: là loại tín dụng được thanh tốn một lần theo kỳ hạn đã

thoả thuận.

+ Tín dụng hồn trả theo u cầu: là loại hình tín dụng mà người vay có thể

hồn trả bất cứ lúc nào khi có thu nhập.

- Bảo lãnh: là cam kết của ngân hàng dưới hình thức thư bảo lãnh về việc

thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng của ngân hàng khi khách hàng

không thực hiện đúng nghĩa vụ như cam kết.

1.1.2. Rủi ro tín dụng.

1.1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng.H

URủi ro là những biến cố không mong đợi khi xảy ra dẫn đến tổn thất về tài

sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêmTẾmột khoản chi phí để có thể hồn thành được một nghiệp vụ tài chính nhất định. RủiKI

NHro tín dụng là khả năng xảy ra những tổn thất mà ngân hàng phải chịu do khách

hàng vay không trả đúng hạn, không trả, hoặc không trả đầy đủ vốn và lãi.

CTrong hoạt động kinh doanh ngân hàng, tín dụng là hoạt động kinh doanhHđem lại lợi nhuận chủ yếu của ngân hàng nhưng cũng là nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro rấtẠIlớn. Các thống kê và nghiên cứu cho thấy, rủi ro tín dụng chiếm đến 70% trong tổngGĐrủi ro hoạt động ngân hàng. Một số ý kiến cho rằng trên quan điểm quản lý toàn bộNngân hàng, tỷ lệ tổn thất dự kiến đối với hoạt động tín dụng ln được xác địnhƯtrước trong chiến lược hoạt động chung. Do vậy, khi tổn thất dưới mức tỷ lệ tổn thấtTRdự kiến, ngân hàng coi đó là một thành công trong quản lý.

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/1/2013 Quy

định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và

việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi

nhánh ngân hàng nước ngồi của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, rủi ro tín dụng

trong hoạt động ngân hàng (sau đây gọi tắt là rủi ro) là tổn thất có khả năng xảy ra

đối với nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi do khách hàng

khơng thực hiện hoặc khơng có khả năng thực hiện một phần hoặc tồn bộ nghĩa vụ

của mình theo cam kết.7Theo quan niệm của Ủy ban Basel thì “Rủi ro tín dụng là khả năng khách

hàng vay hoặc bên đối tác của ngân hàng không thực hiện đúng cam kết đã thỏa

thuận”. Theo khái niệm này thì rủi ro tín dụng có phạm vi khá rộng, khơng chỉ trong

quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với khách hàng mà trong cả các hoạt động khác

như đầu tư, phái sinh mà ngân hàng thực hiện. Tuy nhiên, như đã giới thiệu trong

phạm vi nghiên cứu của đề tài, luận án chỉ nghiên cứu rủi ro tín dụng trong hoạt

động cấp tín dụng của ngân hàng, vì vậy rủi ro tín dụng có thể hiểu đơn giản là sự

phạm khơng hồn trả nợ từ phía khách hàng vay.

1.1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng.H

UViệc xây dựng các tiêu chí phân loại RRTD chính là cơ sở quan trọng để

thiết lập chính sách Quản trị RRTD, quy trình và mơ hình Quản trị RRTD của hệTẾthống ngân hàng. Có nhiều tiêu chí để làm căn cứ phân loại RRTD, thơng qua phânKI

NHloại RRTD, ngân hàng nhận biết đầy đủ nguyên nhân rủi ro và phân biệt được

những rủi ro phát sinh trong các giai đoạn thực hiện nghiệp vụ tín dụng. Tuy nhiên,

Cphổ biến nhất là cách phân loại căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, RRTDHđược phân loại như sau:ẠIa. Rủi ro giao dịch.GĐRủi ro giao dịch là rủi ro liên quan đến từng khoản tín dụng cụ thể hoặcNtừng khách hàng cụ thể khi ngân hàng ra quyết định cấp một khoản tín dụng mớiƯcho khách hàng. Đây là rủi ro cá biệt của từng khoản tín dụng và nguyên nhân phátTRsinh từ sai sót, hạn chế trong quá trình tác nghiệp như đánh giá, thẩm định để quyết

định cấp tín dụng, kiểm sốt q trình giải ngân, kiểm sốt mục đích sử dụng vốn và

kiểm sốt bảo đảm tài sản thế chấp, kiểm soát nghĩa vụ của khách hàng trong hợp

đồng tín dụng (HĐTD). Rủi ro giao dịch được phân thành 3 loại, bao gồm:

- Rủi ro xét duyệt: là rủi ro có liên quan đến q trình thu thập số liệu,

thơng tin để đánh giá và phân tích tín dụng từ đó ra quyết định cho vay. Sai sót

trong q trình tác nghiệp đã dẫn đến việc đưa ra quyết định cho vay thiếu chính

xác hoặc kém hiệu quả.8- Rủi ro kiểm sốt: hay còn được gọi là rủi ro nghiệp vụ là rủi ro liên quan

đến công tác quản lý khoản vay và hoạt động cho vay. Rủi ro kiểm soát bao gồm

việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các khoản nợ vay có vấn đề.

- Rủi ro bảo đảm: là rủi ro phát sinh từ các tiêu chuẩn bảo đảm như các điều

khoản trong hợp đồng tín dụng, các tài sản bảo đảm, hình thức bảo đảm, chủ thể bảo

đảm và tỷ lệ vốn vay so với giá trị của tài sản bảo đảm.

b. Rủi ro danh mục tín dụng.

Rủi ro danh mục tín dụng là rủi ro liên quan đến sự kết hợp nhiều khoản tín

dụng trong danh mục tín dụng của ngân hàng. Rủi ro này thường phát sinh do đặcH

Uthù cá biệt của từng loại hình tín dụng hoặc phát sinh do thiếu đa dạng hóa danhTẾmục tín dụng. Rủi ro danh mục tín dụng được phân thành 3 loại, bao gồm:

- Rủi ro nội tại: hay còn gọi là rủi ro cá biệt, rủi ro này xuất phát từ các yếuKI

NHtố, các đặc điểm nội tại, riêng có bên trong của mỗi khách hàng hoặc ngành, lĩnh

vực kinh tế, điều đó phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động hay đặc điểm sử dụng vốn

Ccủa khách hàng.H- Rủi ro tập trung: là rủi ro xẩy ra trong trường hợp ngân hàng tập trung vốnẠIcho vay quá nhiều đối với một hoặc một số khách hàng, cho vay cùng một hoặc mộtGĐsố lĩnh vực, vùng địa lý hoặc cùng một loại hình cho vay có rủi ro cao.N1.1.2.3. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng.Ư* Nhân tố khách quan.TR- Rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng.

Trong hoạt động kinh doanh những tai hoạ và rủi ro do thiên tai nhiều khi

quá lớn mà con người đành bó tay. Nhưng những biến động của thiên nhiên có tính

chất chu kỳ hoặc theo mùa thì đối với nhà kinh doanh có sự quan tâm nghiên cứu

dự báo đều có thể tránh hoặc hạn chế thiệt hại.

Bên cạnh đó, q trình tự do hố tài chính và hội nhập kinh tế quốc tế cũng

đem đến nhiều rủi ro tất yếu. Môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, khiến nhiều

khách hàng của ngân hàng phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ và quy luật chọn lọc

khắc nghiệt của thị trường. Bên cạnh đó, bản thân sự cạnh tranh giữa các ngân hàng9cũng khiến cho các ngân hàng trong nước với hệ thống quản lý yếu kém gặp phải

nguy cơ rủi ro nợ xấu tăng lên bởi hầu hết các khách hàng có tiềm lực tài chính lớn

sẽ bị các ngân hàng nước ngồi thu hút.

- Rủi ro từ chính sách vĩ mơ của Nhà nước.

Kinh doanh tiền tệ là ngành kinh doanh có ảnh hưởng rất nhiều đến sự ổn

định và phát triển của nền kinh tế, vì vậy hoạt động ngân hàng cũng chịu sự điều tiết

về pháp lý của Nhà nước trong đó hoạt động tín dụng ngân hàng là đối tượng chịu

sự tác động trực tiếp. Khi hành lang pháp lý chưa an tồn, mơi trường kinh doanh

kém lành mạnh và những chính sách thường thay đổi, thiếu đồng bộ sẽ gây nhữngH

Uách tắc, hệ lụy nặng nề cho hoạt động của ngân hàng nói chung và hoạt động tín

dụng nói riêng.TẾSự chồng chéo, kém hiệu quả của hệ thống văn bản pháp luật nhà nước, hànhKI

NHlang pháp luật yếu, thường xuyên thay đổi và không đồng bộ, việc thực thi pháp luật

một cách chậm chạp có thể là một trong những nguyên nhân khách quan dẫn đến rủi

Cro cho các ngân hàng thương mại. Đây là điều không tránh khỏi tại các quốc giaHkém hoặc đang phát triển.ẠIHoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả của cơ quan giám sátGĐngân hàng. Đây là nhân tố có tác động hai chiều đối với hoạt động của các ngân hàngNthương mại. Ở chiều tích cực, nếu cơ quan giám sát ngân hàng hoạt động có hiệu quả,Ưsẽ tạo ra một hiệu ứng tốt, có tác dụng cảnh báo rủi ro từ xa cho các ngân hàng thươngTRmại. Nhưng ngược lại, sự trì trệ yếu kém của cơ quan giám sát ngân hàng có thể tạo

tâm lý ỷ lại, thiếu chủ động của các ngân hàng thương mại trong việc phòng chống rủi

ro, dẫn đến nhiều khi xử lý rủi ro chậm trễ, hậu quả khắc phục rất thấp.

Hệ thống quản lý và cung cấp thông tin, hỗ trợ cho hoạt động của các ngân

hàng thương mại còn bất cập. Chủ trương chính sách quản lý của Ngân hàng nhà

nước, các cơ quan có liên quan đến hoạt động của hệ thống ngân hàng mang tính

ngắn hạn, hình thức, có định hướng ép buộc hơn là khoa học trong quản lý. Đó cũng

là thách thức cho hệ thống ngân hàng trong việc mở rộng và kiểm sốt tín dụng cho

nền kinh tế trong điều kiện thiếu một hệ thống thông tin tương xứng. Nếu các ngân10hàng thương mại cố gắng chạy theo thành tích, mở rộng tín dụng trong điều kiện

mơi trường thơng tin khơng cân xứng thì sẽ gia tăng nguy cơ nợ xấu cho hệ thống

ngân hàng.

- Rủi ro do thông tin bất đối xứng.

Thông tin không cân xứng trên thị trường tài chính dẫn đến sự lựa chọn đối

nghịch và rủi ro đạo đức đã đặt các ngân hàng trước nguy cơ rủi ro cao. Môi trường

kinh tế cũng có ảnh hưởng đến sức mạnh tài chính của người đi vay và gây ra thiệt

hại hoặc mang đến thành công đối với người cho vay.

- Rủi ro từ phía khách hàng.H

UNguyên nhân từ phía người đi vay là một trong những nguyên nhân chính

gây ra rủi ro tín dụng cho ngân hàng. Thơng thường loại rủi ro này bao gồm:TẾRủi ro trong kinh doanh của người đi vay: Rủi ro kinh doanh của doanhKI

NHnghiệp được thể hiện ở mức độ biến động ít hay nhiều theo chiều hướng xấu của kết

quả kinh doanh. Rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp sẽ xảy ra nếu việc xây

Cdựng và triển khai các phương án, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh của doanhHnghiệp không khoa học, việc dự tốn chi phí và xác định mức sản lượng không phùGĐcấp, thị trường tiêu thụ...ẠIhợp. Các thiệt hại doanh nghiệp phải gánh chịu do sự biến động của thị trường cungNRủi ro tài chính: Rủi ro tài chính của doanh nghiệp thể hiện ở các doanhƯnghiệp không thể đối phó với các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi tiền vay cho chủ nợ.TRRủi ro tài chính diễn ra cùng với mức độ sử dụng nợ, nó gắn liền với cơ cấu tài

chính doanh nghiệp. Rủi ro này thể hiện ở việc doanh nghiệp sử dụng không hợp lý

nguồn vốn vay, dùng nguồn vốn vay trung dài hạn phục vụ cho các nhu cầu đầu tư

vốn lưu động dẫn đến mất cân đối tài chính, mất khả năng chi trả. Đây là loại rủi ro

thường gặp ở một số doanh nghiệp trong thời gian vừa qua.

Nhìn chung đối với các nguyên nhân này ngân hàng có thể xác định được

thơng qua q trình tìm hiểu, nắm vững tình hình của khách hàng cả trước, trong và

sau khi cho vay, tìm hiểu mục đích sử dụng tiền vay và hiệu quả của phương án sản

xuất kinh doanh.11Ngồi ra còn một số nguyên nhân khác thuộc về khách hàng vay như khách

hàng sử dụng vốn sai mục đích, hoặc khách hàng cố tình lừa đảo ngân hàng như lập

hồ sơ giả, làm giả giấy tờ tài sản thế chấp để vay tiền ngân hàng... Nội bộ khách

hàng khơng đồn kết nhất trí, tồn tại mâu thuẫn trong cơng tác quản lý cũng khiến

cho hoạt động bị ngừng trệ, sản xuất bị đình đốn, khơng có tiền trả nợ ngân hàng.

* Nhân tố chủ quan.

- Nhóm rủi ro xuất phát từ chiến lược, chính sách của các ngân hàng:

Ngân hàng quá chú trọng đến lợi nhuận, đặt kỳ vọng về lợi nhuận cao hơn

sự an toàn của các khoản vay, hoặc ngân hàng đang ở trong giai đoạn nóng vộiH

Uvề tăng trưởng, chạy theo doanh số để tăng trưởng thị phần, dẫn đến coi nhẹ

hoặc hạ thấp các tiêu chuẩn hoặc điều kiện vay vốn, làm phát sinh nhiều khoảnTẾnợ có chất lượng thấp.KI

NHChiến lược cho vay của các ngân hàng khơng phù hợp, tập trung q

nhiều tín dụng vào một lĩnh vực hoặc một ngành kinh tế hẹp, hoặc cho một

Cnhóm khách hàng.HNgân hàng khơng tìm hiểu kỹ thị trường, thiếu thơng tin thị trường dẫn đếnĐẠIchính sách cho vay, thị trường mục tiêu không hợp lý, tập trung cho những mảngGkhông phải là thế mạnh của ngân hàng.N- Do sự yếu kém trong công tác điều hành quản trị.ƯYếu tố con người đóng vai trò quyết định trong kinh doanh khi môi trường kinhTRdoanh ngày càng được quốc tế hoá và cạnh tranh quyết liệt như ở nước ta hiện nay.

Nhiều nhà quản trị chưa đủ các điều kiện để điều hành ngân hàng, chưa được đào tạo

một cách cơ bản, không nắm bắt kịp thời thông tin thay đổi, thiếu bản lĩnh trong điều

hành, chưa am hiểu pháp luật, bố trí nhân sự khơng phù hợp với trách nhiệm.

Một số ngân hàng áp dụng việc giải quyết cho vay theo kiểu “trực tuyến cá

nhân” từ CB QLKH đến trưởng phòng đến Giám đốc. Thực tế, việc áp dụng tổ chức

cho vay này thì quyền lực tập trung vào Giám đốc còn trách nhiệm của cá nhân cấp

dưới thường khơng rõ ràng, từ đó dẫn đến thiếu tinh thần trách nhiệm, dễ xảy ra rủi

ro tín dụng12- Rủi ro do cán bộ khơng thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ.

Quy trình cho vay ở hầu hết các ngân hàng thương mại hiện nay là tương đối

đầy đủ và phù hợp với cơ chế thị trường và quy định pháp luật nhằm đảm bảo an

toàn vốn vay cho tổ chức tín dụng.

Quy trình nghiệp vụ cho vay phải tn thủ các nguyên tắc:

+ Vốn vay phải bảo đảm bằng giá trị vật tư, hàng hóa tương đương. Cho vay

phải hồn trả vốn, trả lãi đúng hạn và sử dụng vốn vay đúng mục đích.

+ Cho vay phải tuân thủ các điều kiện: lập hồ sơ vay, có tài sản đảm bảo…

+ Phải tuân thủ chặt chẽ các bước kiểm tra, kiểm sốt ở các cơng đoạn trước,H

Utrong và sau khi cho vay.Tuy nhiên, khi thực hiện cho vay vì nhiều lý do khác nhau mà Cán bộ QLKHTẾđã bỏ qua các quy trình nghiệp vụ, việc kiểm tra, kiểm sốt trong nội bộ ngân hàngKI

NHcòn bộc lộ nhiều hạn chế từ việc thẩm định cho vay đến việc bảo lãnh vay vốn, bảo

lãnh mở L/C...

CCác ngân hàng thường có thói quen tập trung nhiều công sức cho việcHthẩm định trước khi cho vay mà lơi lỏng quá trình kiểm tra, kiểm soát đồng vốnẠIsau khi cho vay. Khi ngân hàng cho vay thì khoản cho vay cần phải được quản lýGĐmột cách chủ động để đảm bảo sẽ được hoàn trả. Theo dõi nợ là một trong nhữngNtrách nhiệm quan trọng nhất của CB QLKH nói riêng và của ngân hàng nóiƯchung. Tuy nhiên, trong thời gian qua các NHTM chưa thực hiện tốt công tácTRnày. Điều này do một phần yếu tố tâm lý ngại gây phiền hà cho khách hàng của

cán bộ ngân hàng, một phần do hệ thống thông tin quản lý phục vụ kinh doanh

của các khách hàng quá lạc hậu, không cung cấp được kịp thời, đầy đủ các thông

tin mà NHTM yêu cầu.

- Rủi ro do nhân viên ngân hàng thoái hoá về đạo đức, biến chất, tư lợi.

Một số trường hợp CB QLKH hoặc lãnh đạo ngân hàng cấu kết với khách

hàng, xảy ra những tiêu cực trong cho vay thì nguy cơ xảy ra rủi ro đối với món vay

đó là rất cao. Khơng phải do trình độ năng lực yếu kém, không đủ sức thẩm định độ

tin cậy của dự án hay phương án xin vay mà do tư lợi, đạo đức phẩm chất của một13số cán bộ ngân hàng có chiều hướng thái hoá biến chất. Mặc dù luật pháp, quy chế

nghiệp vụ và những ràng buộc khác có chặt chẽ đến đâu họ vẫn tìm cách vi phạm và

rủi ro xảy ra.

1.2. Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.

1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng.

Đối với mọi hoạt động kinh doanh ngân hàng, khi rủi ro xảy ra đều dẫn đến

những ảnh hưởng khó lường và hậu quả của chúng cũng khơng dễ dàng khắc phục

trong một thời gian ngắn. Chính vì thế, quản trị rủi ro được coi là hoạt động trọng

tâm trong các tổ chức tài chính – ngân hàng bởi kiểm soát và quản lý rủi ro chặt chẽH

Uđồng nghĩa với việc sử dụng vốn một cách có hiệu quả. Mặt khác, nền kinh tế thị

trường nếu không chấp nhận rủi ro thì khơng thể tạo ra các cơ hội đầu tư và kinhTẾdoanh mới. Do đó, quản trị rủi ro là một nhu cầu tất yếu đặt ra trong quá trình tồnKI

NHtại và phát triển của ngân hàng thương mại. Rủi ro tín dụng có thể mang lại những

hậu quả rất nguy hiểm đối với ngân hàng thương mại. Vì vậy quản trị rủi ro tín dụng

Cđược xem là một cơng việc có ý nghĩa sống còn đối với tất cả các ngân hàng thươngHmại, dù quy mô lớn hay nhỏ, phạm vi hoạt động rộng hay hẹp. Hoạt động quản trịẠIrủi ro tín dụng của ngân hàng gắn chặt với hoạt động cấp tín dụng, nó thể hiện sựNtrình cấp tín dụng.GĐvận dụng các ngun tắc quản trị nói chung vào hoạt động có tính đặc thù của quáƯNhư vậy: Quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng là q trình tiếp cận rủi roTRtín dụng một cách khoa học, tồn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm sốt,

phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát cũng như những ảnh hưởng bất

lợi của rủi ro tín dụng.

Quản trị rủi ro tín dụng bao gồm các bước: nhận dạng rủi ro; phân tích và đo

lường rủi ro; kiểm sốt và phòng ngừa rủi ro, tài trợ rủi ro; báo cáo hoạt động quản

trị rủi ro.

1.2.2. Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.

Thứ nhất, quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng tốt góp phần giảm tổn thất, giảm

thiểu chi phí hoạt động và gia tăng lợi nhuận cho chính bản thân ngân hàng. Chi phí14cho việc trích lập dự phòng và xử lý các khoản rủi ro tín dụng là rất lớn và thường

được tính vào chi phí hoạt động, vì vậy việc trích lập dự phòng rủi ro sẽ ảnh hưởng

rất lớn đến lợi nhuận của ngân hàng. Do đó, nếu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng có

hiệu quả, các khoản tín dụng trên danh mục của ngân hàng có chất lượng tốt sẽ tạo

điều kiện để ngân hàng giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận.

Thứ hai, quản trị rủi ro tín dụng tốt góp phần tạo điều kiện làm lành mạnh

tình hình tài chính, ngăn ngừa nguy cơ vỡ nợ của các ngân hàng, cũng như gia tăng

năng lực tài chính của các ngân hàng trong quá trình thực hiện các cam kết về việc

gia nhập WTO trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.H

UThứ ba, quản trị rủi ro tín dụng tốt góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội

của đất nước, khu vực. Thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế ổn định và bềnTẾvững, tạo lòng tin vững chắc từ công chúng và khách hàng của các ngân hàng cũngKI

NHnhư tạo niềm tin và gia tăng mức độ tín nhiệm đối với cộng đồng, các tổ chức quốc

tế đối với việc quản trị hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

C1.2.3 Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng.H(i) Nhận diện rủi ro.ẠI- Nhận diện rủi ro tín dụng bao gồm các bước như theo dõi, xem xét, nghiênGĐcứu mơi trường hoạt động và quy trình cho vay đề thống kê các dạng RRTD,Nnguyên nhân từng thời kỳ và dự báo những nguyên nhân tiềm ẩn có thể gây raƯRRTD cho ngân hàng thương mại.TRĐể quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả thì phải xác định rủi ro hiện tại và rủi ro

tiềm ẩn trong tương lai và nhận biết những rủi ro cho phép. Việc chấp nhận mức độ,

loại rủi ro nào chính là điều kiện quan trọng để điều tiết những tác động tiêu cực

trong q trình quản trị rủi ro.

Có nhiều phương pháp nhận dạng rủi ro và các phương pháp nhận dạng rủi

ro cần phải được kết hợp với nhau: phân tích các báo cáo tài chính, hợp đồng kinh

doanh của doanh nghiệp, chỉ số thanh khoản, các chỉ sổ khả năng sinh lời, từ đó

đánh giá được khả năng thanh tốn, sinh lời, cấu trúc nguồn vốn của khách hàng,

phân loại khách hàng nhằm ước đốn được các tổn thất có thể xảy ra.15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×