1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

[8].Bộ Tài chính (2006), Thơng tư số 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006 của

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm sốt chi đối với các đơn vị sự

nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về

thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.[9].Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ (2006), Thơng tư liên tịch số 03/2006/TTLTBTC- BNV ngày 17/01/2006 về Hướng dẫn thực hiện nghị định số

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của chính phủ quy định chế độ

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý

hành chính đối với các cơ quan nhà nước.[10].Bộ Tài chính (2007), Thơng tư số 84/2007/TT-BTC ngày 17/7/2007 của

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điểm của Thông tư số

18/2006/TT-BTC chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà

nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên

chế và kinh phí quản lý hành chính.[11].Bộ Tài chính (2007), Thơng tư số 135/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007

của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự

tốn NSNN.[12].Bộ Tài chính (2008), Thơng tư số 108/2008/TT- BTC của Bộ Tài chính

ngày 18/11/2008 hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo

cáo quyết tốn ngân sách nhà nước hàng năm.[13].Bộ Tài chính (2008), Quyết định 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán ngân

sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.[14].Bộ Tài chính (2009), Quyết định số 1441/QĐ-BTC ngày 10/6/2009 về

việc ban hành hệ thống Mục lục NSNN của Bộ Tài chính.[15].Bộ Tài chính (2011), Thơng tư số 164/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy

định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.[16].Bộ Tài chính (2012), Thơng tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/04/2012 của Bộ

Tài chính Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ

chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.[17].Bộ Tài chính (2012), Thơng tư 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của

Bộ Tài chính về quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản

chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.[18].Dương Thanh Bình (2017), “Giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao

dịch một cửa”, Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia số 178.[19].Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Nghị định

số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn

thi hành Luật Ngân sách nhà nước.[20].Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Nghị

quyết số 11/2011/NQ-CP ngày 24/2/2011 về những giải pháp chủ

yếu tập trung kiêm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an

sinh xã hội.[21].Lâm Hồng Cường (2018), “Giải pháp hạn chế chi NSNN qua KBNN

bằng tiền mặt” Tạp chí Ngân quỹ quốc gia số 182 tháng 08/2018.[22].Lâm Chí Dũng (2008), Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, Nxb Tài chính, Hà

Nội.[23].Lâm Chí Dũng, Phan Quảng Thống (2017), “Xây dựng hệ tiêu chí đánh

giá hiệu quả quản lý quỹ ngân sách nhà nước của Kho bạc nhà

nước” Tạp chí tài chính tháng 7/2017.[24].Phan Duy Hưng (2017), Hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN tại

Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam, luận văn cao học trường Đại

học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng[25].Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng (2017), Báo cáo khảo sát điều tra khách

hàng về tình hình kiểm soát chi NSNN.[26].Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng (2015, 2016, 2017), Báo cáo chi NSNN.[27].Kho bạc Nhà nước (2008), Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến

năm 2020, NXB Tài chính, Hà Nội.[28].Kho bạc Nhà nước (2009), Quyết định số 1116/QĐ-KBNN ngày

24/11/2009 về việc ban hành quy trình giao dịch một cửa trong

kiểm soát chi thường xuyên NSNN, Kho bạc Nhà nước, Hà Nội.[29].Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Luật Ngân

sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002.[30].Lê Thị Ngọc Quỳnh (2017), Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua

KBNN Đăk R’ Lấp, tỉnh Đắk Nông, luận văn cao học trường Đại

học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.[31].Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007),

Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/08/2007 về việc phê

duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020.[32].Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009),

Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc

Bộ Tài chính.[33].Lê Xn Tuấn (2015), Kiểm sốt chi thường xuyên NSNN qua KBNN

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, luận văn cao học trường Đại học Kinh

tế - Đại học Đà Nẵng.[34].Huỳnh Duy Trung (2015), Kiểm soát chi NSNN qua KBNN Krông Bông,

tỉnh Đắk Lắk, luận văn cao học trường Đại học Kinh tế - Đại học

Đà Nẵng.[35].Nguyễn Quốc Thắng (2017), Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thườngxun NSNN qua KBNN Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk, luận văn cao học

trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

[36].Võ Thị Thu Thủy – Phan Thị Thanh Thảo (2017), “Thực hiện Kiểm soát

chi thường xuyên tại KBNN Bến Tre: kết quả và kiến nghị”, Tạp

chí Quản lý Ngân quỹ quốc gia số 180.[37].Lương Thị Hồng Thúy – Nguyễn Thị Cẩm Bình (2017), “Kết quả triển

khai thí điểm thống nhất đầu mối kiểm soát chi và kế hoạch triển

khai diện rộng”, Tạp chí Ngân quỹ quốc gia số 182 tháng 08/2017.[38].Vũ Nguyệt Vân (2017), Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong thu, chi

NSNN, Tạp chí Ngân quỹ quốc gia số 185 tháng 11/2017.[39].Huỳnh Vũ (2014), Hồn thiện cơng tác KSC thường xuyên NSNN qua

KBNN Cẩm Lệ, luận văn cao học trường Đại Học Kinh tế - Đại học

Đà Nẵng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×