1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 3. PHIẾU KHẢO SÁT

PHỤ LỤC 3. PHIẾU KHẢO SÁT

Tải bản đầy đủ - 0trang

95Với ngân hàng vừa điền ở trên, Anh/Chị hãy cho ý kiến của Anh/Chị:

Câu 1: Đối với tôi, ngân hàng này là sự lựa chọn số 1

1.

2.

3.

4.

5.Hoàn toàn phản đối

Phản đối

Khơng ý kiến

Đồng ý

Hồn tồn đồng ýCâu 2: Khi có nhu cầu giao dịch với ngân hàng, tôi tới ngay ngân hàng này

1.

2.

3.

4.

5.Hồn tồn phản đối

Phản đối

Khơng ý kiến

Đồng ý

Hồn tồn đồng ýCâu 3: Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình trong các phát

biểu dưới đây đối với ngân hàng vừa điền ở trên bằng cách đánh dấu “X”

vào các điểm số theo quy ước:

1.

2.

3.

4.

5.Hoàn toàn phản đối

Phản đối

Khơng ý kiến

Đồng ý

Hồn tồn đồng ý

Mức độ đồng ý

1 2 3 4 51

2

3

4

5

6Ngân hàng rất quan tâm đến bảo mật cho các giao

dịch của khách hàng

Ngân hàng luôn giữ đúng lời hứa với khách hàng

Ngân hàng luôn cung cấp các dịch vụ có chất lượng

Nhân viên ngân hàng thể hiện sự tôn trọng với khách

hàng

Ngân hàng luôn hồn thành các nghĩa vụ của mình

với khách hàng

Tơi có niềm tin vào các dịch vụ của ngân hàng967

8

9

10

11

12

13

14

1

5Ngân hàng luôn thực hiện các điều chỉnh phù hợp với

nhu cầu của khách hàng

Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng cá nhân đa

dạng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Khi các dịch vụ cung cấp có sự thay đổi, ngân hàng

ln điều chỉnh linh hoạt vì lợi ích của khách hàng

Ngân hàng linh động trong việc phục vụ nhu cầu của

khách hàng

Ngân hàng cung cấp thông tin kịp thời và đáng tin

cậy

Ngân hàng cung cấp thông tin cho khách hàng khi có

dịch vụ mới

Ngân hàng ln thực hiện đúng thông tin đã cung

cấp cho khách hàng

Ngân hàng luôn cung cấp thơng tin chính xác

Ngân hàng cố gắng tránh các xung đột có thể xảy raNgân hàng ln cố gắng giải quyết các biểu hiện

xung đột trước khi nảy sinh vấn đề

Ngân hàng có khả năng đưa ra các giải pháp khác

17 nhau để giải quyết các vấn đề phát sinh của khách

hàng

16PHẦN THƠNG TIN CÁ NHÂN

Câu 1. Giới tính: 1. Nữ2. NamCâu 2. Anh/Chị bao nhiêu tuổi?

1. Từ 18 – 25 tuổi

2. Từ 26 – 35 tuổi

3. Từ 36 – 45 tuổi

4. Trên 45 tuổi

Câu 3. Mức thu nhập hàng tháng của Anh/Chị là bao nhiêu?

1. Dưới 5.000.000 đồng972. Từ 5.000.000 – 10.000.000 đồng

3. Từ 10.000.000 – 15.000.000 đồng

4. Trên 15.000.000 đồng

Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị!98PHỤ LỤC 4. THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU

Bảng thống kê:

Statistics

NTTTXDLTT22022022022022000000Mean4.02423.72843.92053.95763.8341Median4.16673.75004.00004.00004.00004.334.004.004.004.00.62456.55398.65596.58409.75002.390.307.430.341.563-1.676-.159-.857-.477-.852Std. Error of Skewness.164.164.164.164.164Minimum1.002.001.502.331.00Maximum5.005.005.005.005.00885.33820.25862.50870.67843.50253.83333.50003.50003.66673.5000504.16673.75004.00004.00004.0000754.33334.00004.50004.33334.0000NValidCKMissingMode

Std. Deviation

Variance

SkewnessSumPercentiles99PHỤ LỤC 5. PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO BẰNG

CRONBACH’S ALPHA1. Kiểm định thang đo Niềm tin

Reliability Statistics

Cronbach'sCronbach'sAlphaAlpha Based onN of ItemsStandardized

Items

.869.8706Item-Total Statistics

Scale Mean ifScale Variance if Corrected Item-Item DeletedItem DeletedTotal CorrelationCronbach's

Alpha if Item

DeletedNgân hàng rất quan tâm đến

bảo mật cho các giao dịch20.113610.613.569.86320.10919.741.695.84220.195510.094.663.84720.104510.103.600.85920.04559.514.727.83620.15919.979.764.832của khách hàng

Ngân hàng luôn giữ đúng lời

hứa với khách hàng

Ngân hàng luôn cung cấp

các dịch vụ có chất lượng

Nhân viên ngân hàng thể

hiện sự tơn trọng với khách

hàng

Ngân hàng ln hồn thành

các nghĩa vụ của mình với

khách hàng

Tơi có niềm tin vào các dịch

vụ của ngân hàng2. Kiểm định thang đo Sự cam kết

Reliability Statistics100Cronbach'sCronbach'sAlphaAlpha Based onN of ItemsStandardized

Items

.685.6864Item-Total Statistics

Scale Mean ifScale Variance if Corrected Item-Item DeletedItem DeletedTotal CorrelationCronbach's

Alpha if Item

DeletedNgân hàng luôn thực hiện

các điều chỉnh phù hợp với11.22273.078.498.60010.89553.363.315.71511.41822.719.600.52711.20453.049.473.615nhu cầu của khách hàng

Ngân hàng cung cấp dịch vụ

đa dạng để đáp ứng từng

nhu cầu của khách hàng

Khi các dịch vụ cung cấp có

sự thay đổi, ngân hàng ln

điều chỉnh linh hoạt vì lợi ích

của khách hàng

Ngân hàng linh động trong

việc phục vụ nhu cầu của

khách hàng3. Kiểm định thang đo Truyền thông

Reliability Statistics

Cronbach'sCronbach'sAlphaAlpha Based onN of ItemsStandardized

Items

.814.8214Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 3. PHIẾU KHẢO SÁT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×