1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 6. PHÂN TÍCH HỒI QUY

PHỤ LỤC 6. PHÂN TÍCH HỒI QUY

Tải bản đầy đủ - 0trang

106Coefficientsa

ModelUnstandardizedStandardizedCoefficientsCoefficientsB1Std. Error(Constant).728.370NT.521.097CK.185TT

XDtSig.CorrelationsBetaZero-order Partial

1.966.051.4345.343.000.508.342.308.093.1371.993.048.332.135.115-.008.098-.007-.084.933.390-.006-.005.089.090.069.983.327.304.067.057a. Dependent Variable: LTTCoefficient Correlationsa

ModelXDCorrelations1CovariancesNTCKTTXD1.000-.060-.334-.237NT-.0601.000-.084-.604CK-.334-.0841.000-.167TT-.237-.604-.1671.000XD.008-.001-.003-.002NT-.001.010-.001-.006CK-.003-.001.009-.002TT-.002-.006-.002.010a. Dependent Variable: LTTResiduals Statisticsa

Minimum

Predicted ValueMaximumMeanStd. DeviationN2.33294.66383.8341.39974220-1.969711.27953.00000.63462220Std. Predicted Value-3.7552.075.0001.000220Std. Residual-3.0751.998.000.991220Residuala. Dependent Variable: LTTPart107108PHỤ LỤC 7. PHÂN TÍCH T-TEST, ANOVA

1. Phân tích ANOVA giữa các Ngân hàng

Descriptives

NNTCKTTXDLTTMeanStd.Std.95% Confidence Interval forDeviationErrorMean

Lower BoundUpper BoundMinimumMaximumAGR453.7148.73737 .109923.49333.93631.005.00BIDV434.2752.37776 .057614.15894.39152.334.83DAB443.9811.67074 .101123.77714.18502.675.00VCB424.0476.35743 .055153.93624.15903.174.83VTB464.1123.72184 .106433.89804.32672.005.00Total2204.0242.62456 .042113.94134.10721.005.00AGR453.6778.52392 .078103.52043.83522.504.75BIDV433.8372.35306 .053843.72863.94593.004.50DAB443.6136.58433 .088093.43603.79132.505.00VCB423.7143.48631 .075043.56273.86582.754.50VTB463.7989.73147 .107853.58174.01612.005.00Total2203.7284.55398 .037353.65483.80202.005.00AGR453.5444.67270 .100283.34233.74651.504.75BIDV434.3663.44771 .068274.22854.50413.255.00DAB443.9318.66552 .100333.72954.13422.505.00VCB423.9107.45806 .070683.76804.05352.754.75VTB463.8696.71829 .105913.65634.08292.005.00Total2203.9205.65596 .044233.83334.00761.505.00AGR453.7481.43319 .064583.61803.87833.004.33BIDV434.1628.45059 .068714.02414.30153.005.00DAB444.0379.61091 .092103.85214.22362.335.00VCB423.8571.51610 .079643.69634.01802.675.00VTB463.9855.76645 .113013.75794.21312.335.00Total2203.9576.58409 .039383.88004.03522.335.00AGR453.6889.90635 .135113.41663.96121.005.00109BIDV433.8488.51795 .078993.68944.00822.005.00DAB443.7386.82468 .124333.48793.98942.005.00VCB424.0119.70268 .108433.79294.23092.005.00VTB463.8913.72198 .106453.67694.10572.505.00Total2203.8341.75002 .050573.73443.93371.005.00AGR452.0444.47461 .070751.90192.18701.003.00BIDV432.2791.93416 .142461.99162.56661.004.00DAB441.8636.63212 .095301.67152.05581.003.00VCB422.1667.72974 .112601.93932.39411.003.00VTB461.8696.68666 .101241.66572.07351.003.00Total2202.0409.71715 .048351.94562.13621.004.00AGR452.4667.99087 .147712.16902.76441.004.00BIDV432.6977.67383 .102762.49032.90501.004.00DAB442.4091.65833 .099252.20892.60922.004.00nhập VCB422.66671.00406 .154932.35382.97961.004.00VTB462.4565.68982 .101712.25172.66142.004.00Total2202.5364.81848 .055182.42762.64511.004.00TuổiThuANOVA

Sum of Squares

Between Groups

NTTT41.870Within Groups77.948215.363Total85.4262191.4414.360Within Groups65.769215.306Total67.210219Between Groups15.03843.759Within Groups79.195215.368Total94.2332194.52841.132Within Groups70.187215.326Total74.7152192.8384.709Within Groups120.357215.560Total123.194219Between Groups

XDBetween Groups

LTTMean Square7.478Between Groups

CKdfFSig.5.157.0011.178.32210.206.0003.467.0091.267.284Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 6. PHÂN TÍCH HỒI QUY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×