1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác kiểm soát chi NSNN theo hướng :

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác kiểm soát chi NSNN theo hướng :

Tải bản đầy đủ - 0trang

89Do vậy, việc xây dựng một chương trình kho bac điện là cần thiết và

quan trọng. Chương trình này này phải đảm bảo theo dõi được các thông tin

về khách hàng, số bộ chứng từ, ngày giải quyết, lưu vết được các bước xử lý

hồ sơ qua các bộ phận để có thể xác định được trách nhiệm của từng bộ phận,

cán bộ giải quyết cơng việc, chương trình này cho phép kết xuất các báo báo

để quản lý việc theo dõi quá trình giao nhận hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi,

các hồ sơ, chứng từ bổ sung, sai sót, thời gian kiểm sốt thanh tốn đúng hạn

hay q hạn.

Thứ hai: Cần đẩy nhanh tốc độ triển khai và sớm hoàn thành mục tiêu

của TABMIS là kết nối giữa cơ quan Kho bạc, Tài chính các cấp với Bộ Kế

hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành sử dụng ngân sách. Nhằm tạo điều kiện

phát huy hết hiệu quả của một hệ thống quản lý tích hợp, với các quy trình

ngân sách khép kín, tự động; thơng tin quản lý tập trung; cung cấp báo cáo

đầy đủ, toàn diện, kịp thời và minh bạch…, làm tiền đề cải cách quy trình, thủ

tục kiểm sốt chi theo hướng chuẩn hóa, đơn giản, công khai…

Thứ ba: Trên nền tảng TABMIS, cần nghiên cứu triển khai các giao diện

phụ trợ, nhằm tận dụng những thông tin đã được quản lý tại các phần mềm

ứng dụng ngoài TABMIS với TABMIS và ngược lại, phục vụ cho cơng tác

quản lý, kiểm sốt chi.

Thứ tư: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận

CNTT tại Trung ương và cấp tỉnh; Đào tạo về quản lý, quản trị quá trình triển

khai dự án ứng dụng CNTT và tăng cường phát huy vai trò cho các cán bộ

quản lý, cán bộ chủ chốt thuộc các lĩnh vực nghiệp vụ khi tham gia quá trình

ứng dụng CNTT; Tăng cường đào tạo kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông

tin cho cán bộ, công chức của hệ thống; Bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu

CNTT cho cán bộ, công chức chuyên trách về công nghệ thơng tin theo vị trí

cơng việc; Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin90cho lãnh đạo các cấp.

Hồn thiện phương thức cấp phát NSNN

Hình thức cấp phát là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chấtlượng kiểm soát chi thường xuyên. Tương ứng với mỗi hình thức cấp phát

khác nhau, cần có cơ chế kiểm sốt chi khác nhau. Việc hồn thiện và áp dụng

các hình thức cấp phát phù hợp sẽ nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt chi,

hạn chế tiêu cực trong chi ngân sách, tiết kiệm và hiệu quả trong sử dụng kinh

phí NSNN. Để đạt được kết quả này, các hình thức cấp phát cần phải được

hồn thiện theo hướng sau:

Thứ nhất, tăng cường hình thức cấp phát theo dự tốn

Luật NSNN sửa đổi đã chuyển hình thức cấp phát theo hạn mức kinh phí

sang hình thức cấp phát theo dự toán là một bước chuyển quan trọng có tính

đột phá trong chi NSNN. Hình thức cấp phát theo dự toán thể hiện được

những ưu điểm nổi bậc như:

- Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong quản lý và sử dụng

NSNN được quy định rõ ràng hơn. Cụ thể là, cơ quan tài chính tăng cường tính

chủ động trong điều hành NSNN; KBNN giảm bớt khâu quản lý và kiểm tra

hạn mức khi cấp phát cho đơn vị nhưng đồng thời phải tăng cường trách nhiệm

trong kiểm soát chi nhằm đảm bảo các khoản chi phải có trong dự tốn và đúng

chế độ quy định; đơn vị sử dụng ngân sách được chủ động trong việc sử dụng

kinh phí NSNN theo dự tốn được giao. Qua đó, tăng cường tính tự chủ và tự

chịu trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong sử dụng kinh phí NSNN.

- Thơng qua kiểm sốt chi NSNN theo dự tốn, một mặt tạo tính chủ

động cho đơn vị sử dụng NSNN, một mặt buộc các đơn vị phải chấp hành

nghiêm dự toán được duyệt, đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ chi tiêu

NSNN theo qui định.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, hình thức cấp phát theo dự toán chưa91được áp dụng triệt để, hơn nữa dự toán được giao cho đơn vị sử dụng ngân

sách có chất lượng chưa cao, cơ quan tài chính còn bổ sung dự toán nhiều lần

trong năm... Để phát huy hiệu quả của hình thức cấp phát theo dự tốn, nâng

cao chất lượng kiểm soát chi theo dự toán chúng ta cần phải: triệt để áp dụng

hình thức cấp phát theo dự toán đối với các khoản chi thường xuyên, nâng cao

chất lượng dự toán năm, tăng cường ý thức chấp hành dự toán của các đơn vị

sử dụng ngân sách. Đặc biệt đối với các cơ quan đảng, cơ quan an ninh, quốc

phòng cũng phải chuyển sang hình thức cấp phát theo dự toán và chịu sự kiểm

soát chi theo chế độ qui định.

Thứ hai, hạn chế sử dụng hình thức cấp phát bằng lệnh chi tiền.

Với hình thức cấp phát bằng lệnh chi tiền, Kho bạc chỉ kiểm tra tính hợp

pháp, hợp lệ của lệnh chi tiền do cơ quan tài chính lập mà khơng kiểm tra dự

tốn và điều kiện của các khoản chi như hình thức cấp phát theo dự tốn. Vì

vậy, hình thức này chỉ nên áp dụng đối với các khoản chi đột xuất hoặc chi

cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội khơng có quan hệ thường

xun với NSNN; chi trả nợ, viện trợ; chi bổ sung từ ngân sách cấp trên cho

ngân sách cấp dưới. Hạn chế tối đa việc sử dụng hình thức cấp phát bằng lệnh

chi tiền để cấp phát các khoản chi thường xuyên cho các đơn vị dự tốn. Cần

phải có qui đinh cụ thể những khoản chi khơng được cấp phát theo hình thức

lệnh chi tiền đồng thời cho phép Kho bạc từ chối cấp phát khi cơ quan tài

chính dùng lệnh chi để cấp phát những khoản chi khơng thuộc đối tượng áp

dụng cho hình thức cấp phát này.

Thứ ba, hạn chế đến mức thấp nhất hình thức ghi thu – ghi chi.

Với hình thức ghi thu – ghi chi, đơn vị được giữ lại các khoản thu để đáp

ứng cho nhu cầu chi trả, thanh tốn phát sinh trong q trình hoạt động của

đơn vị. Sau đó (thường vào cuối năm ngân sách) cơ quan tài chính làm thủ tục

ghi thu – ghi chi để phản ánh các khoản thu, chi này vào NSNN. Như vậy,92những khoản thu, chi khơng được hạch tốn kịp thời vào NSNN, hơn nữa việc

chi tiêu của đơn vị khơng được KBNN kiểm sốt theo chế độ qui định dẫn

đến tình trạng đơn vị chi khơng đúng đối tượng, không đầy đủ thủ tục, vượt

tiêu chuẩn và định mức của Nhà nước. Vì vậy, để tăng cường cơng tác kiểm

sốt chi thường xun, hình thức ghi thu – ghi chi cần phải được hạn chế đến

mức thấp nhất, chỉ nên áp dụng hình thức này khi thật sự cần thiết như: thu,

chi bằng ngày công lao động hay bằng hiện vật.

Thứ tư, đối với cấp phát kinh phí uỷ quyền.

Hiện nay, việc cấp phát kinh phí uỷ quyền được thực hiện dưới cả hai

hình thức là lệnh chi tiền và chi theo dự toán. Nhưng do những hạn chế của

hình thức cấp phát bằng lệnh chi tiền nên thời gian tới chỉ sử dụng hình

thức cấp phát theo dự tốn để KBNN có cơ sở kiểm tra, kiểm sốt được

chặt chẽ hơn.

3.3.3. Với chính quyền và các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng

Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, định mức chi NSNN được phân

cấp một cách nhanh chóng và khơng trái với những quy định của các cơ quan

chức năng cấp trên. Tổ chức triển khai đầy đủ và kịp thời các văn bản quy

định chế độ chi tiêu NSNN đến tất cả các đơn vị sử dụng NSNN.

Chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách trong tỉnh thực hiện nghiêm

chỉnh các chế độ quy định về chi tiêu NSNN, chế độ thanh toán không dùng

tiền mặt nhất là việc chi trả lương qua tài khoản thẻ ATM. Có biện pháp tác

động đến các ngân hàng thương mại trên địa bàn để các ngân hàng này mở

rộng các điểm chi trả qua máy ATM nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người

sử dụng và dần dần hình thành thối quen khơng giữ tiền mặt.93KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Hoàn thiện KSC thường xuyên NSNN qua KBNN đòi hỏi phải dày cơng

nghiên cứu và giải quyết một đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau. Từ những

giải pháp mang tính định hướng đến những giải pháp cụ thể như: Hồn thiện

Kho bạc điện tử, hồn thiện thanh tốn khơng dùng tiền mặt, tăng cường

thanh tra chun ngành, hồn tiện hệ thống công nghệ thông tin, trau dồi kỹ

năng, kiến thức đội ngũ cán bộ…94KẾT LUẬN

Hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Việt Nam nói

chung và Đà Nẵng nói riêng là một trong những vấn đề rất cần thiết và quan

trọng góp phần sử dụng hiệu quả, đúng mục đích NSNN. Đồng thời làm lành

mạnh nền tài chính, nâng cao tính cơng khai, minh bạch, dân chủ trong việc

sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia nói chung và NSNN nói riêng, đáp ứng

được nhu cầu trong q trình đổi mới chính sách tài chính của nước ta khi hội

nhập với nền kinh tế thế giới.

Với kết cấu 3 chương, đề tài "Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi thường

xuyên NSNN qua KBNN Đà Nẵng" đã giải quyết được một cách cơ bản những

yêu cầu đặt ra, thể hiện thông qua những nội dung chủ yếu sau đây:

Từ phương diện lý luận cũng như các quy định của Luật NSNN và các

văn bản pháp quy có liên quan, đề tài đã phân tích, làm rõ thêm về chi thường

xuyên NSNN, cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN; vai trò, vị thế và

trách nhiệm của KBNN trong việc quản lý và kiểm soát chi thường xuyên các

khoản chi của NSNN, trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách trong quá

trình chi tiêu NSNN.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, thống kê, tổng hợp và phân tích, đề tài đã

đánh giá được thực trạng về cơ chế cũng như kết quả thực hiện cơ chế KSC

thường xuyên NSNN qua KBNN, thấy được những thành tựu đạt được cũng

như những tồn tại, hạn chế và tìm ra nguyên nhân của những tồn tại. Từ đó,

đề tài nêu quan điểm hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua

KBNN. Đồng thời đưa ra các giải pháp, bao gồm cơ chế và quy trình có tính

chất đổi mới cả về phương thức và cách làm trong việc KSC thường xuyên

NSNN; đề xuất các điều kiện cần thiết chủ yếu có liên quan đến các cấp, các

ngành và cho chính bản thân hệ thống KBNN để thực hiện có hiệu quả cơ chếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác kiểm soát chi NSNN theo hướng :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×