1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

94KẾT LUẬN

Hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Việt Nam nói

chung và Đà Nẵng nói riêng là một trong những vấn đề rất cần thiết và quan

trọng góp phần sử dụng hiệu quả, đúng mục đích NSNN. Đồng thời làm lành

mạnh nền tài chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, dân chủ trong việc

sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia nói chung và NSNN nói riêng, đáp ứng

được nhu cầu trong quá trình đổi mới chính sách tài chính của nước ta khi hội

nhập với nền kinh tế thế giới.

Với kết cấu 3 chương, đề tài "Hồn thiện hoạt động kiểm sốt chi thường

xun NSNN qua KBNN Đà Nẵng" đã giải quyết được một cách cơ bản những

yêu cầu đặt ra, thể hiện thông qua những nội dung chủ yếu sau đây:

Từ phương diện lý luận cũng như các quy định của Luật NSNN và các

văn bản pháp quy có liên quan, đề tài đã phân tích, làm rõ thêm về chi thường

xuyên NSNN, cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN; vai trò, vị thế và

trách nhiệm của KBNN trong việc quản lý và kiểm soát chi thường xuyên các

khoản chi của NSNN, trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách trong quá

trình chi tiêu NSNN.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, thống kê, tổng hợp và phân tích, đề tài đã

đánh giá được thực trạng về cơ chế cũng như kết quả thực hiện cơ chế KSC

thường xuyên NSNN qua KBNN, thấy được những thành tựu đạt được cũng

như những tồn tại, hạn chế và tìm ra nguyên nhân của những tồn tại. Từ đó,

đề tài nêu quan điểm hồn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua

KBNN. Đồng thời đưa ra các giải pháp, bao gồm cơ chế và quy trình có tính

chất đổi mới cả về phương thức và cách làm trong việc KSC thường xuyên

NSNN; đề xuất các điều kiện cần thiết chủ yếu có liên quan đến các cấp, các

ngành và cho chính bản thân hệ thống KBNN để thực hiện có hiệu quả cơ chế95KSC thường xuyên NSNN qua hệ thống KBNN trong các giai đoạn tiếp theo.

Cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN là vấn đề phức tạp, nhạy

cảm, động chạm trực tiếp tới quyền lợi cũng như tư duy, cách làm của các

cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có sử dụng NSNN trên phạm vi tồn

quốc, đòi hỏi phải có sự đầu tư nghiên cứu cơng phu, tồn diện. Các giải pháp

phải có tính hệ thống và xun suốt, cần phải có sự sửa đổi, bổ sung từ các

văn bản luật đến các văn bản hướng dẫn thực hiện của các bộ, ngành và địa

phương.

Tác giả hy vọng bản luận văn này sẽ là cơ sở tham khảo để KBNN tiếp

tục hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN trong thời gian tới.

Mặc dù đã rất cố gắng trong nghiên cứu, tìm hiểu thực tế cơ chế KSC thường

xuyên NSNN trên địa bàn. Song do thời gian cũng như công tác chi thường

xuyên NSNN rất phức tạp, phong phú và đa dạng nên những kết quả nghiên

cứu không thể trách khỏi những thiếu sót và hạn chế. Tác giả rất mong nhận

được nhiều ý kiến đóng góp bổ sung của các thày, cô giáo, của các nhà khoa

học, các đồng nghiệp và những ai quan tâm đến cơ chế KSC thường xuyên

NSNN qua KBNN để có thể hồn thiện hơn nữa đề tài nghiên cứu này.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1].Bộ Tài chính (2002), Thơng tư số 59 /2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP

ngày 6/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi

hành Luật NSNN.[2].Bộ Tài chính (2003), Thơng tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016

của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐCP ngày 21/12/216 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng

dẫn thi hành Luật NSNN.[3].Bộ Tài chính (2012), Thơng tư 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ

Tài chính về quy định chế độ kiểm sốt, thanh toán các khoản chi

ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.[4].Bộ Tài chính (2003), Thơng tư 79/2003/TT- BTC ngày 13/8/2003 hướng

dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các kiểm sốt chi NSNN

qua KBNN.[5].Bộ Tài chính (2005), Quyết định 30/2005/QĐ-BTC ngày 26 tháng 5 năm

2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản

của KBNN.[6].Bộ Tài chính (2006), Thơng tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006

hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực

hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh

phí quản lý hành chính.[7].Bộ Tài chính (2006), Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng

dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của

Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự

nghiệp cơng lập.[8].Bộ Tài chính (2006), Thơng tư số 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006 của

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm sốt chi đối với các đơn vị sự

nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về

thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.[9].Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ (2006), Thơng tư liên tịch số 03/2006/TTLTBTC- BNV ngày 17/01/2006 về Hướng dẫn thực hiện nghị định số

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của chính phủ quy định chế độ

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý

hành chính đối với các cơ quan nhà nước.[10].Bộ Tài chính (2007), Thơng tư số 84/2007/TT-BTC ngày 17/7/2007 của

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điểm của Thông tư số

18/2006/TT-BTC chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà

nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên

chế và kinh phí quản lý hành chính.[11].Bộ Tài chính (2007), Thơng tư số 135/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007

của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự

tốn NSNN.[12].Bộ Tài chính (2008), Thơng tư số 108/2008/TT- BTC của Bộ Tài chính

ngày 18/11/2008 hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo

cáo quyết tốn ngân sách nhà nước hàng năm.[13].Bộ Tài chính (2008), Quyết định 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế tốn ngân

sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.[14].Bộ Tài chính (2009), Quyết định số 1441/QĐ-BTC ngày 10/6/2009 về

việc ban hành hệ thống Mục lục NSNN của Bộ Tài chính.[15].Bộ Tài chính (2011), Thơng tư số 164/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy

định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×