1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Đánh giá thực tiễn và đề xuất một số giải pháp

II. Đánh giá thực tiễn và đề xuất một số giải pháp

Tải bản đầy đủ - 0trang

khiếu nại của ơng A. Ơng A tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh C và

Chủ tịch UBND tỉnh C ban hành quyết định E với nội dung không chấp nhận

khiếu nại của ông A, giữ nguyên quyết định D của Chủ tịch UBND huyện B.

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại nên ông A đã khởi kiện quyết

định D của Chủ tịch UBND huyện B và quyết định E của Chủ tịch UBND tỉnh

C đến Toà án nhân dân tỉnh C và được Toà án nhân dân tỉnh C thụ lý trong cùng

một vụ án. Trường hợp này thì chỉ xác định Chủ tịch UBND tỉnh C là người bị

kiện hay căn cứ theo thẩm quyền ban hành từng quyết định hành chính bị khởi

kiện để xác định người bị kiện?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 119 Luật TTHC thì người khởi kiện có thể

nộp đơn khởi kiện đến tòa án bằng phương thức gửi trực tuyến thông qua cổng

thông tin điện tử của tòa án. Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 118 lại quy định “Kèm

theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp

pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà

người khởi kiện không thể nộp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi

kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp

pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Các tài liệu, chứng cứ khác, người khởi

kiện phải tự mình bổ sung theo yêu cầu của tòa án trong q trình giải quyết vụ

án”. Ở đây có sự mâu thuẫn, bởi lẽ để có căn cứ thụ lý vụ án thì tòa án phải dựa

vào nội dung đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, mà các tài liệu,

chứng cứ đương sự nộp cho tòa án phải là bản chính hoặc bản sao có cơng

chứng, chứng thực. Như vậy, trong trường hợp người khởi kiện gửi đơn khởi

kiện thông qua cổng thông tin điện tử thì việc thụ lý sẽ được thực hiện như thế

nào? Vì thơng qua cổng thơng tin điện tử thì các tài liệu, chứng cứ mà người

khởi kiện cung cấp sẽ không đảm bảo theo quy định tại Điều 82 Luật TTHC, (đó

là nguyên tắc xác định chứng cứ).

Về đề xuất, cần làm rõ hơn đối tượng bị khởi kiện hành chính

Luật TTHC 2015 đã làm rõ hơn đối tượng bị khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa

án. Quyết định hành chính bị kiện phải là quyết định hành chính làm phát sinh,

thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá

7nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp

pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hành vi hành chính nhà nước thực hiện

hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật bị kiện

phải là làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan,

tổ chức, cá nhân. Quyết định kỷ luật buộc thôi việc bị kiện là quyết định bằng

văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc

thơi việc đối với cơng chức thuộc quyền quản lý của mình; Quyết định hành

chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức không phải là

đối tượng khởi kiện vụ án hành chính; đó là những quyết định, hành vi chỉ đạo,

điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác; quản lý, tổ

chức cán bộ, kinh phí, tài sản được giao; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện

nhiệm vụ, cơng vụ, chính sách, pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức,

người lao động và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức.

Ngành Tòa án cũng tăng cường cơng tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn

nghiệp vụ cho đội ngũ thẩm phán, thư ký và hội thẩm nhân dân, nhất là kỹ năng

giải quyết án hành chính; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến

hành tố tụng, cơ quan có liên quan nhằm giải quyết nhanh, hiệu quả, triệt để,

đúng pháp luật các vụ án hành chính; kiến nghị hồn thiện các quy định của

pháp luật về TTHC trong giải quyết các vụ án hành chính.

KẾT LUẬN

Các tranh chấp về tố tụng hành chính đang ngày càng diễn ra phổ biến

trong chính đời sống nhân dân, nhưng không phải ai cũng được hay tự cung cấp

trang bị cho mình được những kiến thức pháp luật cần thiết cho bản thân khi làm

đơn khởi kiện giải quyết các vụ án hành chính. Vì vậy , qui định về quyền khởi

kiện luôn là những yêu cầu cần thiết cơ bản khi đương sự làm đơn khởi kiện giải

quyết một vụ án hành chính.8DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Tố tụng hành chính 2015;

2. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tố tụng hành chính 2009;

3.TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng quan về giải quyết tranh chấp hành

chính, Hội thảo khoa học “ Giải quyết tranh chấp hành chính ở Việt Nam hiện

nay”;

4. TS. Nguyễn Thị Thủy, Quan niệm về người tham gia tố tụng hành chính

theo luật tố tụng hành chính 2015, Hội thảo khoa học “ Giải quyết tranh chấp

hành chính ở Việt Nam hiện nay”;

5.Thời

hiệu

khởikiệnvụánhànhchính,http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2104, ngày

truy cập 08/10/2017;

6. Điều kiện, thủ tục khởi hiện vụ án hành chính tại Tòa án,

https://phamlaw.com/dieu-kien-thu-tuc-khoi-kien-vu-an-hanh-chinh-tai-toaan.html, ngày truy cập 11/10/2017.9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Đánh giá thực tiễn và đề xuất một số giải pháp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×