1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải pháp hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền của Tòa án trong tố tụng hành chính đối với văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay

Giải pháp hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền của Tòa án trong tố tụng hành chính đối với văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÀI TẬP HỌC KỲ MƠN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Luật Tố tụng hành chính nên giao cho tòa án thẩm quyền xét xử cả các quyết

định hành chính mang tính chất nội bộ của cơ quan như quyết định về tuyển dụng công

chức, quyết định luân chuyển công chức và một số quyết định khác liên quan đến công

tác tổ chức cán bộ… Bởi lẽ điều này sẽ giúp kiểm sốt cơng khai tình trạng tiêu cực

trong thi tuyển cán bộ, công chức và chạy chức, chạy quyền trong xã hội

Thứ ba, về thẩm quyền ra phán quyết của Tòa án, cần quy định nội dung bản án

được tuyên một cách rõ ràng. Theo quy định, tòa án nhân dân ở nước ta chỉ tuyên về

tính hợp pháp của quyết định hành chính nhằm đảm bảo quyền tư phán khơng lấn sâu

vào quyền hành pháp, nhưng phải có cơ chế cụ thể, nghiêm minh để buộc cơ quan

hành chính và các đối tượng có liên quan nghiêm chỉnh chấp hành phán quyết của Tòa

án.Vấn đề này có thể vận dụng kinh nghiệm của Trung Quốc, Nhật Bản đặt ra các biện

pháp cưỡng chế cần thiết: Áp dụng một khoản tiền phạt nhất định mỗi ngày đối với

các chủ thể không thi hành bản án đúng thời hạn quy định; Yêu cầu cơ quan cấp trên

chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra công tác thi hành án của cơ quan cấp dưới và xử

lí đối với cơ quan, cá nhân cố tình khơng thi hành bản án; đề nghị truy cứu trách nhiệm

hình sự đối với người đứng đầu cơ quan hoặc cán bộ vi phạm công tác thi hành án để

lại hậu quả nghiệm trọng.

Luật Tố tụng hành chính cần sửa đổi theo hướng gắn trách nhiệm của tòa với

việc thi hành án hành chính. Theo đó, ngồi việc xét xử thì tòa còn phải ban hành

quyết định thi hành án hành chính và buộc người thua kiện thi hành. Ngoài ra, cũng

cần gắn trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính cấp trên theo hướng trong một

số trường hợp luật định, cơ quan này phải trực tiếp ban hành quyết định thi hành án

hành chính buộc cấp dưới phải thi hành theo bản án đã có hiệu lực của tòa.

Thứ tư, tòa án các cấp tiến hành tổ chức tập huấn, trau đồi kiến thức sâu về quản

lí hành chính, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ Thẩm phán, thường xuyên tổ

chức rút kinh nghiệm đối với những vụ án có sai sót; trao đổi thống nhất hướng dẫn

của Tòa án cấp trên về những vướng mắc trong quá trình xét xử liên quan đến thẩm

quyền xét xử. Có thể kéo dài việc bổ nhiệm nhiệm kì thẩm phán 10 năm, chúng ta nên

tham khảo học hỏi kinh nghiệm nước ngoài về vấn đề này. Nhà nước cần chú trọng

nâng cao chất lượng xét xử của đội ngũ thẩm phán cấp huyện, giao cho Tòa án cấp

huyện giải quyết các khiếu kiện hành chính của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND

cấp huyện là hoàn toàn hợp lý; tạo điều kiện để đội ngũ thẩm phán phát huy hết năng

lực, tài năng, đạo đức của mình để bảo vệ công lý. Về lâu dài, cần tiếp tục nghiên cứu

mơ hình tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực nhằm tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật11BÀI TẬP HỌC KỲ MƠN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

chất, chất lượng đội ngũ xét xử, cũng như tăng cường tính độc lập, khách quan trong

q trình giải quyết vụ án, đặc biệt là vụ án hành chính.

Thứ năm, cùng với công cuộc cải cách tư pháp, tiến hành việc xây dựng tòa án

khu vực để đảm bảo tính độc lập của tòa án, tăng cường tính khách quan, minh bạch,

chỉ tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp hành chính. Về lâu dài cần

nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới để áp dụng nguyên

tắc thẩm quyền tự động của Tòa án giải quyết tất cả các vụ việc tranh chấp. Qua đó

khơng chỉ tăng cường độc lập xét xử mà còn xây dựng Tòa án thực sự trở thành một

thiết chế quan trọng của nhà nước trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người,

quyền công dân.4

Cuối cùng, cần sớm ban hành Luật về quyết định hành chính, trong đó cụ thể hóa

các tiêu chí đánh giá tính hợp pháp và tính hợp lí của quyết định hành chính để tạo ra

căn cứ thống nhất trong việc đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính bị khởi

kiện. Đồng thời ban hành các văn bản dưới luật hướng dẫn Tòa án các cấp trong cả

nước áp dụng thống nhất các tiêu chí cụ thể để đánh giá tính hợp pháp của quyết định

hành chính và hành vi hành chính bị khởi kiện. Đây là vấn đề quan trọng nhằm nâng

cao chất lượng xét xử vụ án hành chính theo quy định của pháp luật.

KẾT LUẬN

Tóm lại, so với Luật Tố tụng hành chính năm 2010, Luật Tố tụng hành chính

năm 2015 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung liên quan đến thẩm quyền của Tòa án trong

việc giải quyết các khiếu kiện hành chính nói chung và các khiếu kiện liên quan đến

văn bản quy phạm pháp luật nói riêng. Những sửa đổi, bổ sung này đã cụ thể hóa được

các quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Luật

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong

cơng tác giải quyết, xét xử các khiếu kiện hành chính, bảo đảm cho Tòa án thực hiện

có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm trình tự và thủ tục tố tụng hành

chính có tính khả thi, minh bạch, cơng khai, công bằng và thuận lợi cho người tham

gia tố tụng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, bảo đảm tính đồng bộ, thống

nhất của hệ thống pháp luật.4 ThS. Nguyễn Văn Quang (2000), "Quyền hạn của Toà án nhân dân trong xét xử sơ thẩm các vụ ánhành chính", Tạp chí Luật học, tr. 36.

12BÀI TẬP HỌC KỲ MƠN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014;

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015;

2. Luật Tố tụng hành chính 2015;

3.ThS. Nguyễn Mạnh Hùng, "Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hành chính theo

Luật Tố tụng hành chính - Sự kế thừa, phát triển và những nội dung cần tiếp tục được

hồn thiện", Tạp chí Luật học, (9/2011), tr. 33 – 39;

4. ThS. Nguyễn Văn Quang (2000), "Quyền hạn của Toà án nhân dân trong xét

xử sơ thẩm các vụ án hành chính", Tạp chí Luật học, tr. 35 – 40;

5. Khoa Luật – Đại học Vinh, Bàn về thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hành

chính của Tòa án Nhân dân ở nước ta, http://khoaluat.vinhuni.edu.vn/nghien-cuukhoa-hoc/seo/bai-viet-ban-ve-tham-quyen-xet-xu-so-tham-vu-an-hanh-chinh-cua-tando-nuoc-ta-hien-nay-79198, ngày 26/3/2019.13BÀI TẬP HỌC KỲ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU..............................................................................................................1

NỘI DUNG...........................................................................................................1

1. Nội dung quy định pháp luật về thẩm quyền của Tòa án trong tố tụng hành

chính đối với văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay...................................1

1.1. Khái quát vê văn bản quy phạm pháp luật......................................................1

1.2. Những văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án.....2

2. Đánh giá các quy định pháp luật về thẩm quyền của Tòa án trong tố tụng hành

chính đối với văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay...................................4

2.1. Những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án...........................4

2.2. Thẩm quyền của Tòa án cấp huyện, Tòa án cấp tỉnh......................................6

2.3. Xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn

khởi kiện........................................................................................................................ 7

2.4. Chuyển vụ án cho Tòa án khác và giải quyết tranh chấp về thẩm quyền........9

2.5. Nhập hoặc tách vụ án hành chính.................................................................10

3. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền của Tòa án trong tố tụng hành

chính đối với văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay.................................10

KẾT LUẬN.........................................................................................................12

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền của Tòa án trong tố tụng hành chính đối với văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×