1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Lý luận chính trị >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vị trí, chức năng của Vụ

Vị trí, chức năng của Vụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vị trí, chức năng của Thanh tra

10 TT là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng giúp BT QLNN về công tác TT, GQ

khiếu nại tố cáo, PCTN, tiến hành TT, giải quyết KNTC và PCTN thuộc ngành,

lĩnh vực Bộ quản lý theo QĐ của PL;

 Nhiệm vụ và quyền hạn của TT thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

 TT có con dấu và tài khoản riêng; được thành lập các phòng nghiệp vụ theo quy

định của PL. Số lượng phòng được quy định trong NĐ quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ.

 Chánh TT được ký thừa lệnh Bộ trưởng các văn bản hành chính khi được Bộ

trưởng giao và được XPHC theo quy định của pháp luật về XLVPHC; Chánh TT

Bộ ký các văn bản và đóng dấu TT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của TT Bộ

theo quy định của pháp luật thanh tra.9/21/19Vị trí, chức năng của Cục

11 Cục là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp và giải quyết các vấn

đề cụ thể trong một hoặc một số lĩnh vực, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ QLNN và

tổ chức thực thi PL đối với chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi QLNN của Bộ theo

phân cấp, ủy quyền của BT.

 Trường hợp Bộ quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật theo hệ thống dọc từ Trung ương đến địa

phương thì được thành lập cục thuộc Bộ để thực hiện chức năng quản trị nội bộ.

 Cục có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; Cục trưởng được ban hành văn

bản cá biệt, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc

phạm vi quản lý của cục.9/21/19Vị trí, chức năng của Tổng Cục

12 Tổng cục là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý

nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp trên

phạm vi cả nước theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

 Tổng cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Tổng cục trưởng được

ban hành văn bản cá biệt, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành,

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của tổng cục.9/21/19Nhận định

13 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định tại Hội nghị lần thứ sáu Ban

Chấp hành Trung ương khoá XII “tổ chức bộ máy vẫn còn cồng kềnh,

nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả...” Vì sao có thực trạng này? Liên hệ với Bộ, cấp VụGVCC.PGS.TS. Trần Thị Diẹu Oanh9/21/19Lý giải

14 Xu hướng chuyển vụ thành cục diễn ra phổ biến trong các bộ, cơ quan

ngang bộ Tính pháp quyền trong cải cách tổ chức BMHC không nghiêm

 Trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN

 Phân định thẩm quyền, phân công, phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa

các đơn vị .......GVCC.PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh9/21/19Đặt vấn đề

15 Các con số nói lên điều gì và Xu hướng tiếp theo sẽ như thế nào để

thực hiện tinh chỉnh bộ máy, phân định thẩm quyền giữa các cơ quan,

đơn vị?9/21/19Phương pháp chuyên gia

 Đánh giá về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

và cách thức tổ chức thực hiện tinh giản, thu gọn đầu mối, xác định

chức năng, nhiệm vụ của Bộ, các đơn vị của Bộ hiện nay ở Việt NamVấn đề đặt ra

 Vị trí, tính chất pháp lý của các Bộ - các đơn vị thuộc Bộ.

 Số lượng người đứng đầu, cấp phó, giải quyết biên chế sau khi sáp

nhập, hợp nhất.

 Phân định thẩm quyền giữa các Bộ.

 Xác định trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà

nước

 Phân cấp, phân quyền, uỷ quyền trong Luật Tổ chức CQĐP năm 2015

và Nghị quyết số 21 của CP về PCQLNN giữa CP và UBND cấp tỉnh và

thực tiễn thực hiện tại các Bộ.

 Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ.2. Vị trí, chức trách, tiêu chuẩn, nhiệm vụ của Vụ

trưởng, Phó VT

18 Vị trí, chức trách

Vụ trưởng: Công chức đứng đầu một vụ, tham mưu giúp Bộ trưởng thực

hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành

được giao theo phân công, phân cấp và uỷ quyền của BT, chịu trách

nhiệm trước Bộ trưởng và PL về toàn bộ hoạt động của đơn vị9/21/1919 Phó Vụ trưởng: Cơng chức lãnh đạo giúp việc VT, được VT phân công

phụ trách, chỉ đạo, quản lý một hoặc một số lĩnh vực công việc trong

lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao; thay mặt VT điều hành

các hoạt động của Vụ khi được VT uỷ quyền, chịu trách nhiệm trước VT

và chịu trách nhiệm trước PL về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ

được phân công.9/21/19 Tiêu chuẩn

20 Quyết định 89 –QĐ/TW ngày 4/8/2017 của BCHTW quy định khung tiêu chuẩn

chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các

cấp

 Quyết định 83/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 của BTBNV về việc ban hành

tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

 Quyết định 124/QĐ-BNV ngày 01/02/2019 của BT BNV ban hành quy định tiêu

chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý của Bộ Nội vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH

đất nước (thay thế QĐ1204)

 Quyết định 2303/QĐ-BTC ngày 7/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban

hành về tiêu chuẩn chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng của các đơn vị cơ

quan thuộc Bộ Tài chính

 Quyết định 4268/QĐ-BCT ngày 7/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy

định tạm thời về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan quản lý

thị trường.......

 Quyết định 2529/QĐ-BVHTTDL ngày 7/7/2019 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban

hành về tiêu chuẩn chức danh LĐ,QL của các cơ quan HC, ĐVSN thuộc Bộ

VHTTDL

9/21/19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vị trí, chức năng của Vụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×