1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính chất của đường bàng quan

Tính chất của đường bàng quan

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hàng hoá YHàng hoá YNgười tiêu dùng ANgười tiêu dùng BHàng hố X

Hàng hố X03/2008© TS. Trần Văn Hồ29Hàng hố YHàng hoá YNgười tiêu dùng CNgười tiêu dùng DHàng hoá X

Hàng hố X03/2008© TS. Trần Văn Hồ30YA31

2BoX

Các đường bàng quan khơng cắt nhau?!

03/2008© TS. Trần Văn Hồ31Tỷ lệ thay thế biên (MRS)

 Tỷ lệ thay thế biên của hàng hoá X đối với

hàng hoá Y là lượng hàng hoá Y mà một

người tiêu dùng sẵn sàng từ bỏ để mua

thêm một đơn vị hàng hoá X, mà vẫn giữ

nguyên mức độ hài lòng (lợi ích) như cũ∆Y

MRS =

∆X

03/2008© TS. Trần Văn Hoà32 Tỷ lệ thay thế biên (MRS) là độ dốc của

đường bàng quan

YY 2 − Y1

MRS =

X 2 − X1Đường bàng quanY2

Y1X103/2008© TS. Trần Văn HồX2X33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính chất của đường bàng quan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×