1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hàng hoá thay thế hoàn hảo và bổ sung hoàn hảo

Hàng hoá thay thế hoàn hảo và bổ sung hoàn hảo

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. Đường giới hạn ngân sách

 Giả sử một người tiêu dùng có ngân sách M

= 80 $ để mua 2 hàng hố: Thực phẩm (F)

và Quần áo (C)03/2008© TS. Trần Văn Hồ35Giỏ hàng

hốThực phẩm

(F)Quần áo (C)Ngân sáchA04080B203080D402080E601080G8008003/2008© TS. Trần Văn Hoà36Đường giới hạn ngân sách

5030∆C − 10

1

P

=

=− =− F

∆F 20

2

PCịQA)

đơn vC (S4020

10Độ dốc đường

ngân sách =

Giá hàng hoá

trên trục hồnh

chia cho giá

hàng hố trên

trục tung0

020406080100F (Số đơn vị TP)03/2008© TS. Trần Văn Hồ37 Phương trình của đường ngân sách:

M = PF.F + PC.C

M

PF

C=F

PC

PC03/2008© TS. Trần Văn Hồ38Thay đổi thu nhập100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0ịQA)

đơn vTác động

của thay

đổi thu

nhập đến

đường

ngân sáchC (SĐường giới hạn ngân sách020406080100120140160180F (Số đơn vị TP)03/2008© TS. Trần Văn Hồ39Thay đổi giá cả

Đường giới hạn ngân sách

đơn v40

30ịQA)C (STác động

của thay

đổi giá cả

hàng hố

đến

đường

ngân sách5020

10

0

020406080100120140160180F (Số đơn vị TP)03/2008© TS. Trần Văn Hoà40IV. Sự lựa chọn của người tiêu dùng

Lựa chọn của người tiêu dùng

60

50MRS = PF/PC40MU F MU C

=

PF

PC10ịq u

đơn vC (S20

n áo )300

01020304050607080F (Số đơn vị TP)03/2008© TS. Trần Văn Hoà41∆C

MRS =

∆F

∆U

MU C =

⇔ ∆U = MU C × ∆C

∆C

∆U

MU F =

⇔ ∆U = MU F × ∆F

∆F

⇔ MU C × ∆C = MU F × ∆F

∆C MU F

MU F

=

⇔ MRS =

∆F MU C

MU C

MU F PF

MU F MU C==

MU C PC

PF

PC

03/2008© TS. Trần Văn HồĐã c/m!

42Thay đổi thu nhập

Đường tiêu dùng - thu nhậpTác động

của thay

đổi thu

nhập đến

sự lựa

chọn tiêu

dùng tối

ưuY100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

020406080100120140160180XY và X là hai hàng hoá gì?

03/2008© TS. Trần Văn Hồ43Thay đổi thu nhập

Đường tiêu dùng - thu nhậpTác động

của thay

đổi thu

nhập đến

sự lựa

chọn tiêu

dùng tối

ưuY 100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

020406080100 120 140 160 180

XY và X là hai hàng hố gì?

03/2008© TS. Trần Văn Hồ44Thay đổi giá cả

Đường giá cả - tiêu dùng

50ịQA)

đơn v40

C (STác động

của thay

đổi giá cả

hàng hố

đến sự lựa

chọn tiêu

dùng tối

ưu30

20

100

020406080100120140160180F (Số đơn vị TP)03/2008© TS. Trần Văn Hoà45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hàng hoá thay thế hoàn hảo và bổ sung hoàn hảo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×