1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Lý thuyết về lợi ích

I. Lý thuyết về lợi ích

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giả thiết 1- thị hiếu là hồn chỉnh

 Có nghĩa là người tiêu dùng có thể so sánh

và xếp hạng tất cả các giỏ hàng hố.

 Ví dụ, nếu có 2 giỏ hàng hố A và B, người

tiêu dùng có thể thích A hơn B hoặc thích B

hơn A hoặc bàng quan (thờ ơ) đối với 2 giỏ

hàng hố trên.03/2008© TS. Trần Văn Hồ4Giả thiết 2 - thị hiếu có tính bắc

cầu

 Nghĩa là nếu người tiêu dùng thích A

hơn B, và thích B hơn C thì sẽ thích A

hơn C03/2008© TS. Trần Văn Hồ5Giả thiết 3 - thích nhiều hơn ít

 Nếu bỏ qua chi phí thì người tiêu dùng ln

ln muốn có nhiều hàng hố hơn là có ít03/2008© TS. Trần Văn Hồ61.1. Thế nào là lợi ích?

Lợi ích (U) là sự hài lòng, sự thoả mãn

do tiêu dùng hàng hố hay dịch vụ

Tổng lợi ích (TU) là tổng thể sự hài lòng

do tiêu dùng các hàng hố hay dịch vụ

Lợi ích cận biên (MU) phản ảnh mức độ

hài lòng do tiêu dùng một đơn vị sản

phẩm cuối cùng mang lại03/2008© TS. Trần Văn Hồ7Lợi ích cận biên (MU) phản ảnh mức độ

hài lòng do tiêu dùng một đơn vị sản

phẩm cuối cùng mang lại∆TU

MU =

∆Q03/2008© TS. Trần Văn Hồ8Tổng lợi ích và lợi ích cận biên03/2008QTUMU00-133 (3 – 0)/(1-0) =

3)252 (5 – 3 = 2)361(6 – 5 = 1)460 (6 - 6 = 0)55-1(5 - 6 = -1)© TS. Trần Văn Hồ91.2. Quy luật lợi ích cận biên giảm dần

 Lợi ích cận biên của một hàng hố có

xu hướng giảm khi lượng hàng hố đó

được tiêu dùng nhiều hơn trong một

thời gian nhất định.03/2008© TS. Trần Văn Hồ10Đường lợi ích cận

biên là đường cầuTULợi ích cận biên có

xu hướng giảm dần7

6

5

4MU 433221100

012345-1Q123456

QTổng lợi ích (TU)

Lợi ích cận biên (MU)

03/2008© TS. Trần Văn Hồ111.3. Tối đa hố lợi ích của người tiêu dùng

 Mục tiêu của người tiêu dùng là tối đa

hố lợi ích (đạt được sự thoả mãn tối

đa)

 Sự lựa chọn bị ràng buộc bởi các yếu

tố:

– Sở thích (yếu tố chủ quan)

– Ngân sách và giá hàng hoá (khách quan) Làm thế nào để lựa chọn?

03/2008© TS. Trần Văn Hồ12Ngun tắc lựa chọn tối ưu

Tối đa hố lợi ích đạt được khi ngân sách

được phân bổ sao cho lợi ích cận biên trên

mỗi đồng chi tiêu đều bằng nhau đối với mọi

hàng hố03/2008© TS. Trần Văn Hoà13MU

MUCC = ... = MU

MUFF = MU

MUZZ

=

= ... =

PPFF

PPCC

PPZZGiải thích ngun tắc

lựa chọn tối ưu!

03/2008© TS. Trần Văn Hoà14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Lý thuyết về lợi ích

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×