1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Sự lựa chọn của người tiêu dùng

IV. Sự lựa chọn của người tiêu dùng

Tải bản đầy đủ - 0trang

∆C

MRS =

∆F

∆U

MU C =

⇔ ∆U = MU C × ∆C

∆C

∆U

MU F =

⇔ ∆U = MU F × ∆F

∆F

⇔ MU C × ∆C = MU F × ∆F

∆C MU F

MU F

=

⇔ MRS =

∆F MU C

MU C

MU F PF

MU F MU C==

MU C PC

PF

PC

03/2008© TS. Trần Văn HồĐã c/m!

42Thay đổi thu nhập

Đường tiêu dùng - thu nhậpTác động

của thay

đổi thu

nhập đến

sự lựa

chọn tiêu

dùng tối

ưuY100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

020406080100120140160180XY và X là hai hàng hố gì?

03/2008© TS. Trần Văn Hoà43Thay đổi thu nhập

Đường tiêu dùng - thu nhậpTác động

của thay

đổi thu

nhập đến

sự lựa

chọn tiêu

dùng tối

ưuY 100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

020406080100 120 140 160 180

XY và X là hai hàng hố gì?

03/2008© TS. Trần Văn Hoà44Thay đổi giá cả

Đường giá cả - tiêu dùng

50ịQA)

đơn v40

C (STác động

của thay

đổi giá cả

hàng hoá

đến sự lựa

chọn tiêu

dùng tối

ưu30

20

100

020406080100120140160180F (Số đơn vị TP)03/2008© TS. Trần Văn Hoà45Suy ra đường cầu

Đường giá cả - tiêu dùng

5003/200830ịQ A )

đơn vC (STừ đường

giá cả-tiêu

dùng có

thể suy ra

được

đường cầu

của hàng

hố F4020

10

0

020406080100120140160180F (Số đơn vị TP)PF

1

0,5D© TS. Trần Văn HồQF46V. Hiệu ứng thu nhập và hiệu ứng thay thế

C

RF1E -Hiãûu æïng

thay thãú,

tỉång ỉïng våïi

chuøn tỉì A

sang DBA

DU1EF2 - Hiãûu ỉïng

F

E

thu

nháûp, tỉång

ỉïng våïi

03/2008

© TS. Trần Văn Hồ

1S

F2U2TF47 Hiệu ứng thay thế là sự thay đổi tiêu dùng

một hàng hố do có sự thay đổi giá cả của

hàng hố đó, với độ thoả dụng không thay

đổi

 Hiệu ứng thu nhập là sự thay đổi tiêu dùng

do sức mua tăng lên, trong điều kiện giá

hàng hố khơng đổi.03/2008© TS. Trần Văn Hồ48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Sự lựa chọn của người tiêu dùng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×