1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. Thặng dư tiêu dùng

VI. Thặng dư tiêu dùng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nghịch lý giữa nước và kim

cương

Kim cươngGiá cao nhưng thặng

dư tiêu dùng nhỏ

03/2008NướcGiá thấp nhưng thặng

dư tiêu dùng lớn© TS. Trần Văn Hồ50Tóm tắt chương 4

Thị hiếu/sở thích của người tiêu dùng

Lợi ích, tổng lợi ích, lợi ích cận biên

Đường bàng quan

Tỷ lệ thay thế biên (MRS)

Đường giới hạn ngân sách (đường ngân sách)

Đường tiêu dùng - thu nhập, giá cả-tiêu dùng

Lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng

Hiệu ứng thay thế và hiệu ứng thu nhập

Thặng dư tiêu dùng (CS)03/2008© TS. Trần Văn Hồ51Bài tập chương 4..\Baitap\chg3BT.doc

Bài tập chương 3 trong 101 Bài tập Vi mơ chọn lọc03/2008© TS. Trần Văn Hoà52Đọc thêm

1. R. S. Pindyck, D.L. Rubinfeld, Kinh tế học

vi mô, NXB Thống kê, Hà Nội 1999

2. D. Begg, Kinh tế học (tập 1), NXB Giáo

dục, Hà Nội 1992

3. Mansfield Edwin, Microeconomics - Theory

and application, W.W.Norton&Company,

Inc, New York

03/2008© TS. Trần Văn Hoà53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. Thặng dư tiêu dùng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×