1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mua sắm hàng hóa dịch vụ

Mua sắm hàng hóa dịch vụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Mua sắm hàng hóa dịch vụBằng cách trực tiếp hay gián tiếp đồng tiền đã luân chuyển từ cá nhân hộ

gia đình sang doanh nghiệp. Họ trả tiền để nhận lại giá trị là hàng hóa khi đó

tài chính doanh nghiệp sẽ tăng lên và họ có nguồn vốn để tiếp tục sản xuất5. Bán tài sảnCung cấp thiếu nguyên liệu dẫn đến ngừng sản

xuấtPhải đảm bảo cung cấp nguyên liệu đầy đủ, kịp

thời, đúng chủng loại.Cung cấp các nguyên liệu chế biến thông qua

thương lái hoặc bán trực tiếp cho doang nghiệpNguyên liệu là một trong những yếu tố chính của q trìnhVí dụ:

dụ: Bán

Bán lại

lại các

các loại

loại tài

tài sản

sản có

có giá

giá như

như vàng,

vàng, bạc

bạc

cho

cho các

các doanh

doanh nghiệp

nghiệp sản

sản xuất

xuất nữ

nữ trang

trang

Your own footersản xuấtTài chính – Tiền tệTÀI CHÍNH DOANH

NGHIỆP1.TRẢ LƯƠNG

2. THU MUA TÀI SẢN,

NGUYÊN VẬT LIỆU3. DÙNG QUỸ PHÚC LỢITÀI CHÍNH CÁ

NHÂN, HỘ GIA

ĐÌNH1. TIỀN LƯƠNG - TIỀN THƯỞNG- Khi cá nhân làm việc cho các cơng ty , doanh

nghiệp thì sẽ được trả lương trực tiếp và đúng hạn

được thỏa thuận trong hợp đồng, lương được trả

theo hai dạng là trả lương theo thời gian và trả

lương theo sản phẩm1. TIỀN LƯƠNG - TIỀN THƯỞNG- Ngoài ra, tiền thưởng cũng là 1 phần bổ sung cho tiền lương.

Cùng với tiền lương, tiền thưởng góp phần thỏa mãn nhu cầu vật

chất cho người lao động và ở một chừng mực nào đó tiền thưởng

là một trong những biện pháp khuyến khích có hiệu quả nhất để

làm cho người lao động quan tâm đến việc tiết kiệm lao động, đảm

bảo chất lượng sản phẩm cao và khẩn trương hồn thành cơng

việc trong thời gian ngắnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mua sắm hàng hóa dịch vụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×