1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DÙNG QUỸ PHÚC LỢI

DÙNG QUỸ PHÚC LỢI

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỐI QUAN HỆ HAI CHIỀU GIỮA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ TÀI CHÍNH CÁ

NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH-Cá nhân( khách hàng) là chủ thể chính quyết định sự duy trì và tồn tại của doanh nghiệp, do đó mỗi cá

nhân đều có tác động rất lớn đến doanh nghiệp. Dựa và các hình thức kinh doanh tác động lẫn nhau như

mua bán hàng hóa, trao đổi sản phẩm tạo ra một thị trường hàng hóa và tiền tệ. Nếu lượng cầu cao sẽ

đẩy giá sản phẩm của doanh nghiệp lên cao cũng như quy mô sản xuất của doanh nghiệp….tạo ra 1 thị

trường hàng hóa rộng lớn.MỐI QUAN HỆ HAI CHIỀU GIỮA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ TÀI CHÍNH CÁ

NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH-Ngược lại doanh nghiệp cũng có tác động rất lớn đến cá nhân và hộ gia đình. Nếu lượng cầu cao mà

lượng cung khơng đủ hoặc khơng có cũng sẽ dẫn đến việc làm nhiễu loạn thị trường . Ngồi ra doanh

nghiệp còn tạo ra cơng việc, ban hành trái phiếu để tăng lợi ích cho cá nhân, người lao động từ đó tạo ra

thị trường tiền tệ…THANK YOU!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DÙNG QUỸ PHÚC LỢI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×