1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
RHL1 : Răng hàm lớn thứ nhất

RHL1 : Răng hàm lớn thứ nhất

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1

Chương 1. TỔNG QUAN...............................................................................3

1.1. Sự hình thành và phát triển bộ răng.......................................................3

1.2. Thời gian mọc và trình tự mọc của răng vĩnh viễn..............................3

1.3. Sự thay đổi khớp cắn từ hệ răng sữa sang hệ răng vĩnh viễn.................4

1.3.1. Tương quan răng cối sữa.....................................................................4

1.3.2. Sự phát triển khớp cắn khi răng 6 mọc..................................................4

1.3.3. Kích thước cung răng........................................................................10

1.3.4. Hình dạng cung răng.........................................................................12

1.4. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam...............................13

1.4.1. Các nghiên cứu về khớp cắn.............................................................13

1.4.2. Các nghiên cứu về kích thước và hình dạng cung răng.......................14

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............16

2.1. Đối tượng nghiên cứu...........................................................................16

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu........................................................16

2.3. Phương pháp nghiên cứu......................................................................17

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu...........................................................................17

2.3.2. Cỡ mẫu nghiên cứu...........................................................................17

2.3.3. Phương pháp chọn mẫu:....................................................................18

2.3.4. Các biến số và chỉ số nghiên cứu........................................................18

2.3.5. Phương tiện nghiên cứu.....................................................................19

2.3.6. Các bước tiến hành nghiên cứu..........................................................20

2.4. Xử lý số liệu.........................................................................................28

2.5. Sai số và biện pháp khống chế sai số...................................................29

2.5.1. Sai số................................................................................................292.5.2. Cách khống chế sai số.......................................................................29

2.6. Đạo đức nghiên cứu.............................................................................29

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........................................................30

3.1.Phân bố tỉ lệ nam nữ..............................................................................30

3.2. Đánh giá tương quan răng hàm lớn thứ nhất........................................30

3.3. Xác định một số kích thước cung răng.................................................31

3.3.1. Chiều rộng cung răng........................................................................31

3.3.2. Chiều dài cung răng...........................................................................31

3.3.3. Chu vi cung răng...............................................................................32

3.4. Hình dạng cung răng theo giới.............................................................32

3.5 Kích thước cung răng hàm trên của các dạng cung răng......................32

3.6. Kích thước cung răng hàm dưới của các dạng cung răng....................33

3.7. Phân bố tương quan giữa kích thước cung răng với khớp cắn.............33

CHƯƠNG 4. DỰ KIẾN BÀN LUẬN...........................................................35

4.1. Về đối tượng nghiên cứu......................................................................35

4.2. Về phương pháp nghiên cứu................................................................35

4.2.1. Phương pháp đo đạc..........................................................................35

4.2.2. Qúa trình thu thập, xử lý số liệu.........................................................35

4.3. Về kết quả nghiên cứu..........................................................................35

4.3.1. Xác định một số kích thước cung răng ở trẻ em 7 tuổi dân tộc tày........35

4.3.2. Mơ tả 1 số hình dạngcung răng của trẻ 7 tuổi....................................35

DỰ KIẾN KẾT LUẬN..................................................................................36

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCDANH MỤC BẢNGBảng 1.1. Thời gian mọc răng vĩnh viễn .......................................................3

Bảng 1.2. Phân bố MPTC RHS, tiếp khớp ban đầu và khớp cắn cuối cùng

...........................................................................................................6

Bảng 3.1. Phân bố loại khớp cắn răng 6.....................................................30

Bảng 3.2. Kích thước rộng cung răng theo giới..........................................31

Bảng 3.3. Chiều dài cung răng theo giới.....................................................31

Bảng 3.4. Chu vi cung răng..........................................................................32

Bảng 3.5. Hình dạng cung răng theo giới....................................................32

Bảng 3.6. Kích thước cung răng hàm trên của các dạng cung răng.........32

Bảng 3.7. Kích thước cung răng hàm dưới của các dạng cung răng........33

Bảng 3.8. Chiều rộng cung răng giữa các loại khớp cắn...........................33

Bảng 3.9. Chiều dài cung răng giữa các loại khớp cắn..............................33

Bảng 3.10. Chu vi cung răng giữa các loại khớp cắn.................................34

Bảng 3.11. So sánh chiều rộng cung răng giữa các loại khớp cắn.............34

Bảng 3.12. So sánh chiều dài cung răng giữa các loại khớp cắn....................34DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Sự phát triển khớp cắn...................................................................5

Hình 1.2. Sự di gần sớm của răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất .................7

Hình 1.3. Sự di gần muộn của răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất................7

Hình 1.5. Đường cắn khớp (A); Khớp cắn bình thường (B) ......................9

Hình 1.6. Khớp cắn sai loại I .......................................................................10

Hình 1.7. Khớp cắn sai loại II......................................................................10

Hình 1.8. Khớp cắn sai loại III.....................................................................10

Hình 1.10. Đo chiều rộng và chiều dài cung răng .....................................12

Hình 2.1. Bộ dụng cụ lấy dấu, đỡ mẫu, đo đạc...........................................20

Hình 2.2. Thước cặp điện tử Mitutoyo CD-6”CSX ...................................20

Hình 2.3. Mẫu hàm theo tiêu chuẩn............................................................22

Hình 2.4. Tương quan khớp cắn RHL thứ nhất loại I (A); loại II

(B); loại III (C)...............................................................................23

Hình 2.7. Sơ đồ điểm mốc và các kích thước cung răng............................25

Hình 2.8. Các mốc đo trên mẫu hàm...........................................................25

Hình 2.9. Đo chiều rộng cung răng..............................................................26

Hình 2.10. Đo chiều dài cung răng...............................................................26

Hình 2.11. Đo chu vi cung răng....................................................................27

Hình 2.14. Thước OrthoForm (3M).............................................................28

Hình 2.15. Xác định hình dáng cung răng .................................................28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

RHL1 : Răng hàm lớn thứ nhất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×