1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Kích thước cung răng hàm trên của các dạng cung răng

5 Kích thước cung răng hàm trên của các dạng cung răng

Tải bản đầy đủ - 0trang

33pppRộng trước trên

Rộng sau trên 2

Rộng trước dưới

Rộng sau dưới 2

BẢNG 3.9. CHIỀU DÀI CUNG RĂNG GIỮA CÁC LOẠI KHỚP CẮN

Loại IKích thướcLoại II

p

pLoại III

p

Dài trước trên

Dài sau trên 2

Dài trước dưới

Dài sau dưới 2Bảng 3.10. Chu vi cung răng giữa các loại khớp cắn

Kích thướcLoại I

pLoại IILoại IIIpLoại đối đầuppChu vi trên

Chu vi dưới

BẢNG 3.11. SO SÁNH CHIỀU RỘNG CUNG RĂNG GIỮA CÁC LOẠI

KHỚP CẮN

Kích thước

Rộng trước trên

Rộng sau trên 2

Rộng trước dưới

Rộng sau dưới 2Loại I

pLoại II

pLoại III

p34BẢNG 3.12. SO SÁNH CHIỀU DÀI CUNG RĂNG GIỮA CÁC LOẠI

KHỚP CẮN

Kích thước

Dài trước trên

Dài sau trên 2

Dài trước dưới

Dài sau dưới 2Loại I

pLoại II

pLoại III

p35CHƯƠNG 4

DỰ KIẾN BÀN LUẬN

4.1. Về đối tượng nghiên cứu

4.2. Về phương pháp nghiên cứu

4.2.1. Phương pháp đo đạc

4.2.2. Qúa trình thu thập, xử lý số liệu

4.3. Về kết quả nghiên cứu

4.3.1. Xác định một số kích thước cung răng ở trẻ em 7 tuổi dân tộc tày

4.3.2. Mơ tả 1 số hình dạngcung răng của trẻ 7 tuổi36DỰ KIẾN KẾT LUẬN

Kết luận theo các mục tiêu đã đề ra của đề tài.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Hoàng Tử Hùng (1993): Đặc điểm hình thái nhân học bộ răng người

Việt. Luận án tiến sĩ khoa học Y học, Trờng Đại học Y-Dược TP Hồ Chí

Minh, 150: 87-95.2.Vũ Khối (1978): Góp phần xác định chỉ số răng hàm mặt cho ngời

Việt Nam. Luận văn chuyên khoa cấp II. Trường đại học Y Hà Nội.3.Asami Asakawa(2006) The characteristics of the deciduous dental arch

formofchildreninChangchum-city,China.Pediatricdentaljuornal16(2):170-178

4.Kaisa Heikinheimo (2012). Dental arch width, overbite, and overjert in

finnish population with normal occlusion between the ages of 7 and 32

years, Eu.J.Orthod, 418-4265.Hassanali J., Odhiambo J.W. (2000), Analysis of dental cast of 6-8 and

12-year-old Kenyan children, Eu. J. Orthod., 135-142.6.Nakatsuka M, Iwai Y, Huang ST, Huang CH, Kon-I H, Morishita A,

Hsiao SY (2011). Cluster analysis of maxillary dental arch forms. The

Taiwan J Oral Med Sci, 27, 66-81.7.Bishara SE,JakobsenJS(1998), Arch length changes from 6 weeks to 45

years, The Angle Orthod, 68(1), 69-748.Trần Thuý Nga, Phan Thị Thanh Yên, Phạm Ái Hùng, Đặng Thị Nhân

Hoà (2001), Nha khoa trẻ em, NXB Y học, Thành phố Hồ Chí Minh, 56

- 72.9.Võ Trương Như Ngọc(2015),Răng trẻ em,NXB Đại Học Huế,381 0 . McDonald R.E., Avery. D.R, Dean J.A. (2004), Growth of Face &

thDental Arches, Dentistry for the Child & Aldolescent, 8

Mosby, St.Louis, 588-596.edition1 1 . J. R. Pinkham (2005), Pediatric Dentistry: Infancy Through

Adolescence, 4th Edition, Saunders Company, Missouri, 276-283.

1 2 . Trần Thuý Nga, Phan Thị Thanh Yên, Phan Ái Hùng (2001), Nha khoa

Trẻ em, Nhà xuất bản Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 22-73.

1 3 . Leighton B.C. (1977), Early recognition of normal occlusion. In

McNamara JA, editor: The biology of occlusion development,

Monograph No 7, Craniofacial Growth Series, Ann Arbor, University

of Michigan, 44-67

1 4 . Hoàng Tử Hùng (2005), Khớp cắn học, NXB Y học, Tp Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, 43-53.

1 5 . Angle E. (1907), Malocclusion of the Teeth, Philadelphia 1907, The

S.S. White Dental Mfg. Co, 45-57.

1 6 . Carlsen D.B., Meredith H.V. (1960), Biologic variation in selected

relationships of opposing posterior teeth, Angle Orthod., 30, 162- 73.

1 7 . HEW (1978). Report on occlusion: Summary and discussion, J. Clin.

Orthod, 12, 849- 862.

1 8 . Mark H. Taylor, Transition From Primary to Permanent Teeth, Creighton

University School of Dentistry, http://cudental.creighton.edu.

1 9 . Võ Trương Như Ngọc, Trần Thị Mỹ Hạnh, Đào Thị Hằng Nga (2013),

Răng trẻ em, NXB Giaó dục Việt Nam, Hà Nội, 209-219

2 0 . Hudson APG, Harris AMP, Mohamed N, Joubert J (2013). Use of the

passive lower lingual arch in the management of anterior mandibular

crowding in the mixed dentition. Journal of the South African Dental

Association, 3 (68), 114 – 119.

2 1 . Proffit WR (2007), Contemporary Orthodontics4thed, Mosby, St Louis,

2-22.

2 2 . Moorrees C.F.A. (1959), The dentition of the growing child: A

longitudinal study of the dental development between 3 and 18 years of

age, Cambridge: Havard University Press, 87- 110.2 3 . Moorrees C.F.A. (1969), Growth study of the dentition: A review, Am.

J. Orthod., 55 (6), 600-615.

2 4 . MeredithH.V., HoppW.M (1956), A longitudinal study of dental arch

width at the deciduos secord molars on children 4 to 8 years of age.

2 5 . Chapman H.P. (1935), The normal dental arch and its changes from

birth to adult, The British Dental Journal, LVIII(5), 201-229.

2 6 . Foster T.D., Grundy M.C., Lavelle C.L.B. (1977), A longitudinal study

of dental arch growth, Am. J. Orthod., 72 (3), 309-314.

2 7 . Foster T.D., Hamilton M.C. (1969), Occlusion in the primary dentition:

Study of children at 2½ to 3 year of age. British Dental Journal.76-79.

2 8 . Chang H.P. (1998), A morphological study on the craniofacial complex

and dental arch of chinese children with primary dentition, Journal

Osaka Dent. Univ., 22(2), 55-100.

2 9 . Ngô Thị Quỳnh Lan (2000), Nghiên cứu dọc sự phát triển của đầu mặt

và cung răng ở trẻ từ 3 đến 5,5 tuổi, Luận án tiến sỹ y học, Trường Đại

học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 64-167.

3 0 . Lê Đức Lánh (2002), Đặc điểm hình thái đầu mặt và cung răng ở trẻ

em từ 12 đến 15 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sỹ y

học, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh,109-116.

3 1 . Trịnh Hồng Hương (2007), Nhận xét một số đặc điểm khớp cắn, kích

thước răng hàm sữa và cung răng ở trẻ 6-8 tuổi tại trường tiểu học

thành công B Hà Nội.

3 2 . Sidlauskas A, Lopatiene K. (2009), The prevalence of malocclusion

among7-15-year-oldLithuanianschoolchildren,Medicina(Kaunas),45(2), 147-52.

3 3 . Marcos AVB, Andre WM (2010). An overview of the prevalence of

malocclusion in 6 – 10 year – old children in Braxzil. Dental Press J

Orthod, 15(6), 113-22.3 4 . Góis E.G, Valeb M.P., Paivac S.M., Abreud M.H., Serra-Negrac

J.M., andPordeuseJ.A(2011),Incidenceofmalocclusionbetween primary and mixed dentitions among Brazilian children: A 5year longitudinal study, The Angle Orthod., published online

10/10/2011.

3 5 . Huang S. T., Miura F., Soma K. (1991). A Dental anthropological study

of Chinese in Taiwan: Teeth size, dental arch dimensions and forms,

Gaoxiong Yi Xue Ke Xue ZaZhi, 7(12), 635-643.

3 6 . John Y.K.Ling, Ricky W.K.Wong (2009). Dental arch widths of Southern

Chinese, Angle Orthod, 79, 54 - 63.

3 7 . Al-Khatib AR, Rajion ZA, Masudi SM, et al (2011). Tooth size and dental

arch dimensions: a stereophotogrammetric study in Southeast Asian

Malays, Orthod Craniofac Res, 14, 243 – 253.

3 8 . Al-Khateeb S.N., Abu-Alhaija E.S.J. (2006), Tooth size discrepancies

and arch parameters among different malocclusions in a Jordanian

sample. Angle Orthod., 76, 459-65.

3 9 . Stanley R.N., Stuntz WW.R., Peterson L.C. (1985), A comparison of

arch widths in adults with normal occlusion, Am J Orthod, 88, 163-9.

4 0 . Rasool Ghulam, Kundi Ibadullah. (2009), Comparison of dental arch

dimensionsamong variousmalocclusion classes.J. Med.Sci.(Peshawar, print) July, vol.17, No. 2, 71-77.

4 1 . Hashim H.A., Al-Ghamdi S. (2005), Tooth width and Arch Dimensions

in normal and malocclusion Samples: An Odontometric Study,J.

Contemp. Dent. Pract, 6, 36-51.

4 2 . Lê Hồ Phương Trang, Trần Ngọc Khánh Vân, Lê Võ Yến Nhi (2013).

Hình dạng cung răng hàm trên ở người trưởng thành từ 18 đến 24 tuổi.

Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, 17, 214-222.

4 3 . Mytutoyo corporation (2010). Mitutoyo CD-6”CSX manual, Kanagawa,

Japan.

PHỤ LỤC 1

PHIẾU KHÁMMã phiếu của học sinh

I. Phần hành chính.

1. Họ và tên:…………………………………………………………………..

2. Ngày tháng năm sinh : ....................................................................................

3. Giới:........................Nam/Nữ

4. Lớp :................................................................................................................

5. Trường:............................................................................................................

6. Họ tên bố hoặc mẹ: …………………………………………………………

7. Địa chỉ liên hệ: (Bố hoặc mẹ)..........................................................................

8. Điện thoại: ......................................................................................................

II. Khám lâm sàng.

1. Khám ngoài miệng.

1.1. Mặt cân đốiLệch phảiLệch trái2. Khám trong miệng.

2.1. RHL vĩnh viễn thứ nhất.

Chưa mọc.

Đã mọcHoàn toàn.Chưa hoàn toàn2.2.Răng cửa giữa vĩnh viễn HT

Chưa mọc.

Đã mọcHoàn toàn.Chưa hoàn toàn2.3.Răng cửa giữa vĩnh viễn HD

Chưa mọc.

Đã mọcHồn tồn.2.4Khám các răng còn lại:

-Các răng sâu:

-Răng đang mọc:Chưa hồn tồn3. Phân tích trên mẫu.

3.1. Tương quan răng 6

R6 P :Angle IAngle IIAngle IIILoại đối đầuR6 T:Angle IAngle IIAngle IIILoại đối đầu3.2.Tương quan răng cửa

LoạiILoại II Tiểu loại12Loại III3.3.Khớp cắn ngược vùng răng cửa

PT3.4.Khớp cắn sâu vùng răng cửa

KhơngĐộ cắn chìa..............mm

Độ cắn chùm..........mmCắn vào lợi hoặc niêm mạc hàm ếch hàm trên

Khơng3.5.Khớp cắn hở:

Khơng3.6.Khe thưa giữa 11-21:

Khơng3.7. Chen chúc răng vùng cửa:

KhơngHàm trênHàm dướiHai hàm:3.8. Chiều rộng cung hàm

6-65-53-3Hàm trên

Hàm dưới

3.9. Chiều dài cung hàm

1-3

Hàm trên

Hàm dưới

3.10. Chu vi cung hàm1-51 -61.5-1.31.3-1.11.1-2.32.3-2.5TổngHàm trên

Hàm dưới

3.11. Kích thước răng cửa bên, răng cửa giữaHàm trên

Hàm dướiRăng cửaRăng cửaRăng cửaRăng cửabên phảibên tráigiữa phảigiữa tráiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Kích thước cung răng hàm trên của các dạng cung răng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×