1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đối với bệnh nhân có sống hàm tốt là yếu tố thuận lợi để giúp chống xoay hàm giả nhưng các bệnh nhân trong nghiên cứu này có nhiều hình dạng sống hàm khác nhau nên các tựa ở các vùng răng còn lại phải được tận dụng: do đó 100% các bệnh nhân đều được thiết

Đối với bệnh nhân có sống hàm tốt là yếu tố thuận lợi để giúp chống xoay hàm giả nhưng các bệnh nhân trong nghiên cứu này có nhiều hình dạng sống hàm khác nhau nên các tựa ở các vùng răng còn lại phải được tận dụng: do đó 100% các bệnh nhân đều được thiết

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối với bệnh nhân có sống hàm tốt là yếu tố thuận lợi để giúp chống xoay hàm giả nhưng các bệnh nhân trong nghiên cứu này có nhiều hình dạng sống hàm khác nhau nên các tựa ở các vùng răng còn lại phải được tận dụng: do đó 100% các bệnh nhân đều được thiết

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×