1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong nghiên cứu của chúng tôi TAPSE có tương quan tuyến tính thuận với phân suất tống máu thất trái (r=0,33, p<0,001). Phương trình hồi quy TAPSE = 0,07* EF + 12,56 cho thấy khi EF giảm đi 1% thì TAPSE giảm đi 0,07mm. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi

Trong nghiên cứu của chúng tôi TAPSE có tương quan tuyến tính thuận với phân suất tống máu thất trái (r=0,33, p<0,001). Phương trình hồi quy TAPSE = 0,07* EF + 12,56 cho thấy khi EF giảm đi 1% thì TAPSE giảm đi 0,07mm. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi

Tải bản đầy đủ - 0trang

65ĐKTP +18,268 cho thấy khi đường kính thất phải tăng lên 1 mm thì TAPSE

sẽ giảm 0,76 mm. Mối tương quan này cũng được Kjaergaard[36] chứng minh

(r=-0,13, p<0,05). Theo tác giả, thất phải có thành mỏng độ chun giãn cao do

đó dung nạp với q tải thể tích tốt hơn quá tải áp lực. Tăng áp lực hậu gánh

mãn tính làm phì đại thất phải, thành thất phải dày lên và vách liên thất phẳng

hơn. Đáp ứng bù trừ này cho phép thất phải kiểm sốt được sự tăng cơng,

nhưng phì đại cơ thất phải làm giảm lưu lượng máu động mạch vành nuôi cơ

tim thất phải, gây thiếu máu cục bộ cơ tim mạn tính. Khi hậu gánh ngày càng

tăng kéo dài,đến một lúc nào đó thất phải giãn ra và gây rối loạn chức năng

thất phải bắt đầu xuất hiện. Như vậy khi đường kính thất phải tăng thì chức

năng tâm thu thất phải(TAPSE) sẽ giảm tương ứng.

Nghiên cứu cũng thấy TAPSE khơng tương quan với đương kính thất

trái cuối tâm trương (LVDd). Kết quả này cũng củng cố nhận định tác nhân

gây suy thất phải có thể tác động riêng rẽ không qua trung gian cơ chế hậu

phát sau tăng áp lực động mạch phổi do suy thất trái.

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy khơng có sự khác biệt

về giới giữa các mức độ điểm TAPSE điều này nói lên giới khơng phải là yếu

tố ảnh hưởng đến chức năng thất phải kết quả này cũng tương đồng với kết

quả nghiên cứu của Jesper Kjaergaard[38]

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi không thấy có sự khác biệt về chức

năng tâm thu thất phải (điểm TAPSE) giữa lứa tuổi dưới 45 và từ 45 -65 điểm

này của chúng tôi khác với các nghiên cứu khác có thể là do số lượng bệnh

nhân chưa đủ lớn ở nhóm dưới 45 tuổi chỉ có 3 bệnh nhân và tổn thương

mạch vành chủ yếu là một nhánh.66Chức năng tâm thu thất phải (điểm TAPSE) cũng có sự khác biệt giữa

nhóm tổn thương một nhánh và tổn thương ba nhánh sự khác biệt có ý nghĩa

thống kê (p<0,05). Sự khác biệt này có lẽ ở nhóm tổn thương ba thân làm

giảm chức năng cơ tim toàn bộ và trong nhóm này có tổ thương cả động mạch

vành phải là những yếu tố góp phần gây suy giảm chức năng tâm thất phải.

Khi xét mối tương quan giữa chức năng thất phải với động mạch vành

tổn thương ta thấy ở nhóm NMCT có thủ phạm là RCA thì có tương quan

nghịch biến giữa chức năng thất phải với đường kính thất phải (r=-0,46,

p<0,05). Điều này cũng chứng tỏ ở các BN NMCT sau dưới, do ảnh hưởng

trực tiếp của thiếu máu cục bộ thất phải (do tắc ĐM vành phải) gây giãn và

suy chức năng thất phải.

Khi động mạch vành thủ phạm là LAD ta thấy có mối tương quan đồng

biến giữa chức năng thất phải với chức năng tâm thu thất trái(EF) và phân

suất co rút cơ tim(r=0,33;0,31,p<0,05) trong khi động mạch vành thủ phạm là

RCA thì khơng thấy mối tương quan này. Điều này chứng tỏ chức năng thất

phải bị suy giảm thứ phát do suy chức năng thất trái ở các bệnh nhân NMCT

do động mạch thủ phạm là LAD. Điều này cũng được củng cố khi kết quả cho

thấy ở nhóm NMCT do thủ phạm là LAD, có mối tương quan nghịch biến

giữa chức năng thất phải với mức độ hoại tử cơ tim (troponin –T) và tình

trạng suy tim (NT- BNP). .67KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu chức năng thất phải bằng chỉ số TAPSE ở 79 bn NMCT

có ST chênh lên , chúng tơi rút ra kết luận sau

1.Ở bn NMCT có ST chênh lên, chỉ số TAPSE trung bình là 16,5 ± 2,58, Tỷ lệ

bệnh nhân có suy chức năng tâm thu thất phải (TAPSE<16 mm) là 32,9% . Tỷ

lệ suy chức năng thất phải ở bn NMCT thành sau ( thủ phạm là ĐMVP) là

46,7% cao hơn nhóm NMCT thành trước (thủ phạm là ĐM LTTR) 23,9 %2.Chức năng tâm thu thất phải (TAPSE) có tương quan với các Yếu tố tiên

lượng gồm huyết áp tâm thu ( r=0,28, p<0,01) và tần số tim (r=-0,34, p

<0,01). Ỏ nhóm NMCT thành sau, chức năng tâm thu thất phải (TAPSE) có

tương quan với ĐK thất phải ( r=-0,46, p<0,05) . Còn ở nhóm NMCT thành

trước, chức năng tâm thu thất phải (TAPSE) tương quan với Troponin (r =,

ProBNP (r=lúc nhập viện với %D (r =0,32, p<0,05)và với phân số tống máu

EF ( r=0,33 , p<0,05),68KHUYẾN NGHỊ

Qua kết quả nghiên cứu nhóm nghiên cứu khuyến nghị nên đo chỉ số

TAPSE một cách thường qui ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim giúp cho các bác sĩ

lâm sàng có cái nhìn khách quan về chức năng tâm thu thất phải và giúp ích

cho điều trị.[26]Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong nghiên cứu của chúng tôi TAPSE có tương quan tuyến tính thuận với phân suất tống máu thất trái (r=0,33, p<0,001). Phương trình hồi quy TAPSE = 0,07* EF + 12,56 cho thấy khi EF giảm đi 1% thì TAPSE giảm đi 0,07mm. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×