1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.4: Các chỉ số về mức độ hoạt động bệnh tại thời điểm nghiên cứu

Bảng 3.4: Các chỉ số về mức độ hoạt động bệnh tại thời điểm nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

453.3. Các chỉ số đánh giá hiệu quả điều trị của tocilizumab phối hợp với

Methotrexate

3.3.1 Hiệu quả giảm đau theo thang điểm đau VASp<0,0001Điểm VAS trung bình100

80

68.8

66.7

6053.74030.646.720

0

T012.1

Nhóm can thiệpT12Nhóm chứngT24Biểu đồ 3.3: Hiệu quả giảm đau theo thang điểm đau VAS

Nhận xét:Sau 12 tuần và 24 tuần điều trị thang điểm VAS của hai nhóm

giảm rõ rệt so với trước điều trị nhưng nhóm can thiệp giảm rõ rệt hơn so với

nhóm chứng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với P< 0,0001.46Thời gian cứng khớp buổi sáng TB (phút)3.3.2. Hiệu quả trên thời gian cứng khớp buổi sáng

p<0,0001120

104.06

101.510080

60

42.6735.540

20

0

T014.69Nhóm can thiệpT122.32Nhóm chứngT24Biểu đồ 3.4: Hiệu quả trên thời gian cứng khớp buổi sáng

Nhận xét: Sau 24 tuần điều trị, thời gian cứng khớp buổi sáng trung bình ở

nhóm can thiệp giảm rõ rệt so với thời điểm trước điều trị và thấp hơn so với

nhóm chứng tại cùng thời điểm. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<

0,0001, cụ thể nhóm điều trị Actemra+ Methotrexat có thời gian cứng khớp

buổi sáng trung bình giảm từ 104 phút xuống 2,3 phút còn nhóm chứng giảm

từ 101,5 phút xuống 35,5 phút473.3.3. Hiệu quả điều trị qua số khớp đaup< 0,0001

Số khớp đau TB25Nhóm can

thiệp

Nhóm chứng16.62 15.6720

157.63103.76

1.4250

T0T12T24Thời điểmBiểu đồ 3.5: Hiệu quả điều trị qua số khớp đau

Nhận xét: số khớp đau trung bình của 2 nhóm sau 12và sau 24 tuần đều giảm

có ý nghĩa so với trước điều trị nhưng ở nhóm can thiệp giảm rõ rệt hơn so

với nhóm chứng với P< 0,0001

3.3.4. Hiệu quả điều trị qua số khớp sưngp< 0,0001Số khớp sưng TB65.4Nhóm can

thiệp

Nhóm chứng4.335

42.772.073

20.6210.110

T0T12T24Thời điểmBiểu đồ 3.6: Hiệu quả điều trị qua số khớp sưng

Nhận xét: Số khớp sưng ở can thiệp giảm rõ rệt sau 24 tuần điều trị so với

trước điều trị và so với nhóm chứng ở tại cùng thời điểm (p< 0,0001)483.3.5. Hiệu quả điều trị theo chỉ số Ritchie

Bảng 3.5: Chỉ số Ritchie

Nhóm

Thời gian

T0

T12

T24

pT0-pT24Chỉ số Ritchie

Nhóm can thiệp

Nhóm chứng

n=32

n=30

25,8±13,2

24,7±11,4

4,4±3,7

13,9±8,7

1,7±2,2

10,2±5,3

0,000

0,000Giá trị p

0,734

0,000

0,000Nhận xét : Chỉ số Ritchie trung bình của 2 nhóm sau 12và sau 24 tuần điều

trị đều giảm so với trước điều trị nhưng ở nhóm can thiệp giảm rõ rệt hơn so

với nhóm chứng với P< 0,0001

3.3.6. Hiệu quả điều trị qua thang điểm HAQ

T12Cải thiện thang điểm HAQ0T24-0.5

-1-1

-1.27-1.5

-2Nhóm can thiệp

Nhóm chứng-1.94-2.5-2.45

Thời điểmBiểu đồ 3.7: Cải thiện thang điểm HAQ

Nhận xét: Điểm HAQ trung bình ở nhóm can thiệp có cải thiện rõ rệt và thấp

hơn của nhóm chứng sau 12 và 24 tuần điều trị ( p<0,0001).

3.3.7. Hiệu quả điều trị qua các chỉ số viêm

3.3.7.1. Tốc độ máu lắng giờ thứ nhất49Bảng 3.6: Tốc độ máu lắng giờ thứ nhất

Nhóm

Thời gian

T0

T12

T24

pT0-pT24Máu lắng giờ thứ nhất(mm)

NhómnghiêncứuNhóm chứngGiá trị pn=32

53,8±26,9

17,0±19,1

13,2±15,5

0,000n= 30

42,7±18,1

36,5±21,9

16,3±23,3

0,0220,064

0,000

0,000Nhận xét: Sau 24 tuần điều trị tốc độ máu lắng giờ đầu trung bình của nhóm

can thiệp giảm rõ rệt so với trước khi điều trị và thấp hơn hẳn so với nhóm

chứng tại cùng thời điểm. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,0001

3.3.7.2. Protein C phản ứng (CRP)

Bảng 3.7: Protein C phản ứng

Nhóm

Thời gian

T0

T12

T24

pT0-pT24CRP (mg/dl)

Nhóm can thiệpNhóm chứngGiá trị pn=32

3,8±3,2

0,9±1,5

0,5±1,1

0,000n=30

3,3±3,8

2,4±3,1

2,3±3,2

0,2670,545

0,021

0,007Nhận xét:Sau 24 tuần nồng độ Protein C phản ứng trung bình ở nhóm can

thiệp giảm rõ rệt hơn so với trước điều trị và so với nhóm chứng với

p<0,0001, trong khi nồng độ Protein C của nhóm chứng sau 12 tuần và 24

tuần giảm không có ý nghĩa thống kê với p>0,05.

3.3.8. Hiệu quả điều trị qua DAS28 sử dụng CRPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.4: Các chỉ số về mức độ hoạt động bệnh tại thời điểm nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×