1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Kém có: 7/39 BN (18 %).

- Kém có: 7/39 BN (18 %).

Tải bản đầy đủ - 0trang

68TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Boehler L. , (1982) “Kỹ thuật điều trị gãy xương T3”, tr 152-162. Tài

liệu dịch của Nguyễn Quang Long. Nhà xuất bản Y học.2.Bộ môn giải phẫu, trường Đại học Y Hà Nội (2006). “Xương và

khớp chi dưới”, tr 429 – 431.Giải phẫu người.Nhà Xuất bản Y học.3.Đặng Kim Châu, (1976). “Kết quả 100 trường hợp KHX bằng nẹp

vít AO khơng dùng sức ép.” , tr 1 – 5. Tạp chí Ngoại khoa số 24.Đặng Kim Châu, (1995). “Điều trị gãy xương ở Bệnh Viện Việt Đức”, Hội nghị khoa học chấn thương chỉnh hình Việt – Úc lần thứ I. Hà Nội

11 – 1995, tr 305.Đoàn Lê Dân, Đoàn Việt Quân, (1998). “Xử lý gãy trên lồi cầu và

liên lồi cầu xương đùi do tai nạn giao thông tại Bệnh viện Việt – Đức, Hà

Nội”, Tạp chí ngoại khoa số 6 – 1998, tr 9 – 17.6.Đoàn Lê Dân, Đoàn Việt Quân (1992). “ Xơ cứng duỗi gối ở người

lớn.”, Tạp chí ngoại khoa sơ 5 – 1992, tr 15 – 20.7.Bùi Văn Đức, (1989). “Gẫy đầu dưới xương đùi”. Bài giảng bệnh học

ngoại khoa Tập V. Trường đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, tr 270 – 276.8.Đỗ Xuân Hợp, (1976). “Giải phẫu thực dụng ngoại khoa chi trên,

chi dưới”, Nhà xuất bản Y học, tr 267 – 338.9.Đỗ Xuân Hợp, (1972). “Xương bánh chè”. Giải phẫu thực dụng ngoại

khoa chi trên – chi dưới. Nhà xuất bản Y học, tr 245 – 331.10.Lê Quốc Huy, (2003). “Đánh giá kết quả phẫu thuật kết hợp xương điều

trị gẫy kín phạm khớp đầu dưới xương đùi người lớn tại bệnh viện Việt Đức”.

Luận văn tốt nghiệp bác sỹ CKII, Đại học Y Hà Nội, tr 12 – 15.11.Trương Trí Hữu, (2014). “Kết quả điều trị gãy đầu dưới xương đùi

bằng nẹp vít khóa tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP. HCM”.12.Nguyễn Xuân Lành (1995). “Nhận xét kết quả điều trị phẫu thuật

270 trường hợp gẫy kín thân xương đùi người lớn do chấn thương”. Luận

văn thạc sỹ y học , Học viện Quân Y, Hà nội.13.Harold Ellis, (1997). “Giải phẫu học lâm sàng”, Tài liệu dịch. Nhà

xuất bản Y học, tr 271 – 273.14.Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh (1991). “Nhận xét về gẫy nhiều

đoạn xương đùi nhân 20 trường hợp”, Tạp chí ngoại khoa số 6, tr. 34 - 35.15.Phạm Đăng Ninh, (2014). “Nhận xét kết quả điều trị gãy kín phức tạp

mâm chày loại Schatzker V, VI bằng nẹp khóa tại Bệnh viện 103”.16.Nguyễn Minh Dương, (2016). “Kết quả điều trị phẫu thuật gãy đầu

trên xương cánh tay bằng nẹp vít khóa tại Bệnh viện Việt Đức”. Luận văn

thạc sỹ y học , Đại học Y Hà Nội.17.Nguyễn Đức Phúc, (2007). “Kỹ thuật mổ chấn thương chỉnh hình”,

Bộ mơn ngoại trường Đại học Y Hà Nội, tr 8.18.Nguyễn Hữu Ngọc, (1993) “Gãy lồi cầu xương đùi”, Bài giảng chấn

thương chỉnh hình, Học viện Quân Y, tr 192 – 196.19.Nguyễn Quang Quyền (1997). “Atlas giải phẫu người”. Tài liệu

dịch. Nhà xuất bản Y học, tr 457 – 475.20.Nguyễn Văn Thái, (1985). “Kết quả đièu trị theo phương pháp AO ở

Việt Nam.”, Tạp chí ngoại khoa số 1, tr 2 – 4.21.Nguyễn Trung Sinh, Ngơ Văn Tồn, (2001). “Nhận xét bước đầu về

sử dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình.”,

Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học Bệnh Viện Việt Đức, tr 184 – 188.22.Trần Vinh, (1996). “Góp phần nghiên cứu về phân loại và thái độ

điều trị trong gẫy kín đầu dưới xương đùi ở người lớn.”, Luận văn tốt nghiệp

Bác sỹ chuyên khoa cấp 2 Trường Đại học Y Hà Nội, tr 25.23.Trịnh Văn Minh (1999) Giải phẫu người Tập 1. Nhà Xuất bản Y

học, tr 367-369.24.Azazi M., Memik, R., Ogun T.C., yel M., (2001). “Ilizarov external

for severely comminuted supracondylar and intercondylar fractures of the

distal femur” Jourmal of Bone & joint surgery. Vol 83, pp 663-667.25.Cassidy R.E., Shaffer A. J., (1981). “Repair of peripheral meniscus

tear”. Am. J Sport. Med 9, pp 209.26.Chapman W.M., (1993). “Supracondylar and articular fractures of

the distal femur”. Operative orthopaedics, vol 1. J.B Lippincott Company,

Philadenphia, pp 651-661.27.Chiron H.S., Muller M.E.,(1974). “Fractures of the diatal part of

the fermur treated by internal fixation”. Clin. Orthop 100, pp 160-170.28.Connolly J.F., and King P., (1973). “Closed reduction and early cast

brace ambulation in treatment of fermoral fracturess”. Part 1 An in-vivo

quantitative analysis of immobilization in skelatal traction and cast brace.

J.Bone & joint Surg 55A, pp 1559.29.Crenshaw A.H., (1987). “Fractures of the distal third of the femur.”.

Campell’s operative orthopaedics, volume three, pp 1670-1680.30.Cruees R.Land Dumont J., (1975). “Healing of bone, tendon and

ligament.”. Philadenphia J.B Lippincott, pp 97.31.David L.H., (1992) “Supracondylar and Intercondylar of the femur

fractures”. Vol. 2. The skeletal trauma. W.B Saunders company, pp 16431683.32.David S. M., Erics I., (1994) “Zickel supracondylar nailing for

supracondylar femoral fractures in elderly patient” J.Bone & Jointsurg. 76B,

pp 596-601.33.De pama A.F.,(1992). “Supracondylar and intercondylar fractures of

the femur”. Fractures and dislocation, vol 2. Philadelphia, W.B.Saunders, pp

638-699.34.Donald A.W., et al (1991). “Interlocking nailing for the treatment of

femoral fractures due to gunshot wounds”. J.Bone & joint surg. 21, pp 598605.35.Geissler W.B, Powell T.E.et al. (1995). “Compression plating of a

cute femoral fractures”, Orthopedics, 18: 655 - 660.36.Giles J.B., Dellee J.C., (1982). “Supracondylar – intercondylar

fractures of the femur treated by supracondylar plate and lag screw.” J.Bone

& joint surg. 64A, pp 864.37.Hall M.F., (1988). “Two- plate fixation of acute suparcondylar and

intracondylar fractures of the femur”. South med. 71, pp 1474.38.Hamberg P., Gill quist, J., (1983). “Suture of new and old

peripheral meniscus tear”. J.Bone & joint surg. 65A, pp 1993.39.Healy W.L., Brooker J.B., (1983). “Distal femoral fractures.

Comparision of opened and closed method of treatment”. Clin.Orthop. 174,

pp 220.40.Healy W.L., Brooker A.F., (1983). “Distal femoral fractures.

Comparision of opened and closed methods of treatment”. Clin.Orthop. 174.

pp 166.41.Heathley F.M., (1980). “The meniscus – can be repaired?”. J.Bone

& joint surg. 65B, pp 397.42.Heiple K.G., Herndon C.H., (1965). “The pathologic physiology of

non union.”. Clin. Orthop. 43(11), pp 11-21.43.Ianacome W.H.Taffet R., (1994). “Early exchanges intramedullary

nailing of distal femoral fractures with vascular injury initially stabilized

with external fixation.”. J.Trauma 37(3), pp 466-451.44.Janzing H.M., Stockman B., (1998). “The retrograde intramedullary

nail”. Prospective experience in patient older than sixty five years J.Orthop

trauma12(5), pp 330-333.45.Kolmert L.,et al., (1983). ”Internal fixation of supracondylar and

bicondylar femoral fractue using a new semillastic device”. Clin.

Orthop.181, pp 204-219.46.KolmertL.,(1981).“Operativetechniwueinsemi-slasticosteosynthessis of distal femoral fractures”. Stockholm, stille-werner, pp185195.

47.Kolmert L., Pesson B.M., (1982). “An experimental study of device for

internal fixation of distal femoral fracture”. Clin.Orthop.171, pp 290.48.Krettek C ., et al, (1997). “Minimally invasive percutanous plate

osteosynthesis using the DCS in proximal and distal femoral fractures.

Injury.28 suppl 1A, pp 20-30.49.Trần Đình Chiến (2006). Quá trình liền xương và các yếu tố ảnh

hưởng tới quá trình liền xương. Bệnh học ngoại khoa sau đại học Học viện

Quân y. Tập 2. 623-630.50.Lesin B.E., Mooney V., (1977) “Cast bracing for fractures of the

femur”. A preliminary report of a modified device. J.Bone & joint surg.59A,

pp 917 – 923.51.Leung K.S., Shen W.Y., So W.S., Mui L.T., Grosse A. and Sharton

N.T.(1991). “Interlocking intramedullary nailing for supracondylar and

intercondylar Fractures of the distal part of the femur”. J.Bone & joint surg

52A, pp 1563.52.Loomer R.L, Meek R. et al. (1980). “ Plating of femoral shaft

fractures: the vancouver experience”, J Trauma, 20: 1038 - 1042.53.Magert F., Wyss A. et al (1979), “ Plate osteosynthesis ò femoral

shaft fractures in adults, a follow up study need to get”, Clin Ortho, 138: 62 73.54.Mc Ginty J.B., Geus L.F., (1977) “Partial or total meniscectomy”.

J.Bone & joint surg 59A, pp 763.55.Mc Kibbin B., (1978). “The biology of fractures healing in long

bone”. J.Bone & joint surg 60B, pp 150-162.56.Mc Kie J.S., Burn P.J., (1993). “Intramedullary supracondylar nails

early experience”. J.Bone & joint surg 75B, pp 160-162.57.Mize R.D., (1989). “Surgical management of complex fractures of the

distal femur”. Clin.Orthop 243, pp 115-128.58.Mize R.D., (1985). “Treatment of fractures of the diatal the femur”.

Orthop surg.update series 4, pp 150.59.Mize R.D., Bucholoz R.W and Groan D.P., (1982). “Surical

treatment of displaced comminuted fractures of the distal end of the femur”.

J.Bone & joint surg 64A, pp 871.60.Mooney V., Nikel V.L., Hearvey J.P and Snelson R.(1970). “Cast

brace treatment for fracture of the distal part of the femur”. J.Bone & joint

surg 52A, pp 1560.61.Muller M.E., Allgewer M., Schneider R., Willenegger H.(1990).

“Manual of internal fixation of fractures”. Third edition Newyork, Springer

– Verlag, pp 1430 – 1447.62.Muller M.E., Allgewer M., Schneider R., and Willenegger H.

(1979). “Manual of internal fixation of fractures”. Second edition Newyork,

Springer – Verlag.63.Muller M.E.,(1987). “AO classification of fractures of the distal

femur. Newyork, Springer – Verlag,pp 33.64.NeerC.SGranthamS.A.,andSheltonM.L.(1972).“Supracondylar fracture of the adult femur” .A study of 110 cases. Journal

Bone & joint surgery 54A, pp 1015.

65.Neer C.S Grantham S.A., and Shelton M.L.(1967). “Neer’s

classification of supracondylar and intercondylar fractures”. J.Bone & joint

surg 49A, pp 591.66.Oleruds S.(1972). “Operative treatment of supracondylar – condylar

fractures of the femur”. Technique and result in fifteen cases. J.Bone & joint

surg 54A, pp 1015-1032.67.Peltier R.F., (1968). “A brief history of traction”. J.Bone & joint surg

50A, pp 1603.68.Radfort P.J., (1992). “The AO dyamic condylar screws for fractures

of the femur”. J.Injuries vol. 23, pp 89-93.69.Ruedi P., Luscher JN. (1989), “Results after internal fixation of

comminuted factures ò the femoral shaft with D.C plates”, Clin ortho,138: 74

- 7670.Sanders R., Regazzoni P., and Ruedi T.P., (1984). “Treatment of

supracondylar – Intercondylar fractures of the femur”. Using the dyamic

condylar screw. J Trauma.3, pp 214.71.Sanders R., (1991). “Double plating of comminuted unstable fractures of

the distal part of the femur”. J.Bone & joint surg. Vol 73A, pp 332-340.72.Schatzker J., and Lambert D.C., (1979). “Suparcondylar fractures

of the femur”. Clin. Ortho, 138.73.Seinsheimer F. et al. (1980). “Fractures of the distal of the femur”.

Clin. Orthop 153, pp 169-170.74.Selbourne K.D., (1982). “Rush pine fixation of the supracondylar

and intercondylar fractures of the femur”. J.Bone & Joint Surg Vol. 64A, pp

161 – 169.75.Siliski J.M., Maring M., Hofer H.P., (1989). “Supracondylarintercondylar fractures of the femur. Treatment by internal fixation”. J.Bone

& joint surg 71, pp 95-104.76.Slatis P.,Ryoppy S.,(1971). “Osteosynthesis of the distal third of the

femur”. Acta Orthop. Scand 42, pp 162.77.Stewart M.J., Stick T.D and Wallace S.L., (1966). “Fractures of the

distal third of the femur. A comparison of treatment”. J.Bone & joint surg

48A, pp 784.78.Thompson F., O’beirne J. et al. (1985). “Factures of the femoral

shaft treated by plate”, Ịnjury, 16: 335-338.79.Vesly D.G., (1966). “Use of the single and double split diamond nail

for fracture of the femur”. J.South med. 59, pp 394.80.Watson - Jones R.(1955). “Supracondylar fractures of the femur.

Fractures and injury”. Ediburgh and London.E. Livingstone. Vol. 2, pp 69699.81.Zickel R.E., Fieetti V.G., (1977). “A new device for the distal third of

the femur”. Clin. Othop.25, pp 185-192.82.Zickel R.E., Paul H., (1986). “Zickel supracondylar nails for

fractures of distal end of the femur”. Clin. Orthop.212, pp 79-88.83.Zimmerman.,(1979). “Intra-Articular fractures of the distal femur”.

Orthop.Clin.North.Am. 10, p 75.84.Nguyễn Huy Thành (2009). “Kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín trên

và liên lồi cầu xương đùi người lớn tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức ”. Luận

văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội.85.Đặng Trung Kiên (2015). “ Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm

chày theo phân loại của Schatzker V, VI bằng nẹp khóa tại bệnh viện Việt

Đức”. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú, Đại học Y Hà NộiBỆNH ÁN MINH HỌA1. Bệnh án 1:

BN: Đinh Thị T, sinh năm 1957, nam. SBA: 20555/2016

Địa chỉ: Tân yên, Hàm Yên, Tuyên Quang

Vào viện: 23.05.2016; Ra viện: 27.05.2016.

* Tóm tắt bệnh án.

Hồi 18 giờ 00 phút ngày 23.05.2016, BN đi xe máy tự ngã đập gối trái xuống nền

đường. Sau tai nạn tỉnh táo, mất vận động chủ động chân trái, được cố định tạm thời và

chuyển vào CTCH I lúc 21 giờ cùng ngày trong tình trạng:

- Tỉnh, tiếp xúc bình thường.

- Huyết động ổn định.

- Vùng gối trái nề, bầm tím, mất vận động chủ động, ấn đầu dưới xương đùi

trái đau chói.

- XQ: hình ảnh gãy phức tạp trên lồi cầu trái.

- Chẩn đốn: Gãy kín trên lồi cầu đùi trái loại C3 (theo phân loại của AO).

Ngày phẫu thuật: 25.05.2017

Đường rạch da: Đường rạch bên ngoài.

Phương pháp: Kết xương trên lồi cầu xương đùi bằng nẹp khóa.

- Kết quả XQ sau phẫu thuật: xương thẳng trục, phục hồi diện khớp.

* Kiểm tra ngày 02.11.2017 thời gian theo dõi 6 tháng.

- BN đi lại không đau.

- Gấp gối 1250, duỗi gối 00.

- Không biến dạng, không ngắn chi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Kém có: 7/39 BN (18 %).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×