1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả điều trị ung thư lưỡi giai đoạn I, II.

Kết quả điều trị ung thư lưỡi giai đoạn I, II.

Tải bản đầy đủ - 0trang

62KIẾN NGHỊ

1.Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cộng đồng, nâng cao kiến

thức về ung thư cho các bác sỹ đa khoa tuyến cơ sở để phát hiện sớm

bệnh ung thư lưỡi.2.Tỷ lệ di căn hạch giai đoạn I còn cao cần làm thêm các nghiên cứu sâu

hơn để cải thiện tình trạng tái phát.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Phạm Hồng Anh, Nguyễn Mạnh Quốc, Nguy ễn Bá Đức (2001),

“Tình hình bệnh ung thư ở Việt Nam năm 2000”, Tạp chí thông tin y

dược, số 2, 19 - 26.2.Xie X, Clausen O.P, Angelis D.P, et al (1991). The prognostic value of

spontaneous apoptosis, Bax, Bcl 2 and P53 in oral squamous cell

carcinoma of the tongue. Cancer, 913-9203Nguyễn Đức Lợi (2002), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng

và một số yếu tố tiên lợng bệnh ung th lỡi điều trị tại

bệnh viện K, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú các bệnh4viện, Trờng đại học y Hà nội.

.Ngụ Xuõn Quý (2010), ỏnh giỏ kết quả điều trị ung thư lưỡi giai

đoạn I,II tại bệnh viện K từ năm 2005-2010 , luận văn thạc sỹ y học,

trường Đại học Y Hà nội.5 . Su Jung Shim, Jihye Cha (2006), “ Clinical out comes for T1-2, No-1

Oral tongue cancer patients underwent surgery with and without

postoperative radiotheraphy”, Journal of Oncology.

6.Decroix Y, Ghossein A.N (1987), "Experience of the Curie Institute in

treament of cancer of the mobile tongue", Cancer, 492-502.7Trịnh Văn Minh (1999), Giải phẫu người tập I, nhà xuất bản Y Học, Hà

Nội, 538-558.8.Nguyễn Văn Huy (2001), Lưỡi và nền miệng, Giải phẫu học lâm sàng

(Sách dịch), Nhà xuất bản y học, 316-320.9Netter F. H (2010), Atlas giải phẫu ngời, Nhà xuất bản y

học, : 81.10. Robbins K.T, Clayman G, Levine P.A, et al (2002), Neck dissection

classification update: revisions proposed by the American Head andNeck Society and the American Academy of Otolaryngology-Head and

Neck Surgery, Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 128 (7), 751-8.

11.DeVita, Hellman, Rosenberg, et al (2008), Oral cavity, Principles and

pracitce of oncology, 8th ed, 829-840.12. Vi Huyền Trác (2000), U ác tính hay ung th, Giải phẫu

bệnh học, Nhà xuất bản y học, 115-129.

13. Ridge J.A, Glisson B.S, Horwitz E.M, and Meyers M.O (2003), Head

and neck tumors, Cancer Management: A Multidisciplinary Approach

(7th), The oncology Group, 39-85.

14. Jemal A, Bray F, Center M. M, Ferlay J, Ward E, Forman D (2011),

Global Cancer Statistics, CA Cancer J Clin, 61(2): 83.

15. Taylor IV. S.J (1999), Head and neck carcinomas, Current Therapy

in Cancer (2 nd edition), W.B. Saunders company, 29-41.

16Bùi Diệu và CS (2014). Báo cáo tình hình hoạt động phòng chống ung

thư giai đoạn 2011- 2014 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế.

Tạp chí Ung thư học Việt Nam, số 2- 2014.17. Nguyễn Văn Vi, Huỳnh Anh Lan(2000), “ Khảo sát một số đặc điểm

lâm sàng và yếu tố nguy cơ của ung thư miệng “, Tuyển tập cơng trình

nghiên cứu khoa học Răng-Hàm- Mặt, Trường Đại học Y Dược thành

phố Hồ Chí Minh, 107-122.

18. O’Sullivan B, Irish J, Siu L, Lee A (1999), Head and neck cancer,

Manual of clinical oncology (7th), United States of America, 341-358.

19. Nguyễn Hữu Thợi, Nguyễn Đức Lợi (2004), Những yếu tố nguy

cơ gây ung th khoang miệng, Tạp chí Y häc thùc hµnh,

7(483), 16-17.

20. Emani B (1998). Oral cavity. Principles and Practice of Radiation

Oncology (3rd), United State of America, 981- 100221. Abraham J, Gulley, Allegra C.J (2010), Head and neck, Handbook of

Clinical Oncology, 3th, Lippincott Williams and Wilkine, 2010, 3-32.

22. Nguyễn Quốc Bảo (2013), Ung th biểu mô khoang miệng,

gii thiu ung th u mt c, Nhà xuất bản y häc, 19-35.

23. Phạm Tuân (1991), Các ung thư đầu cổ, Ung thư học lâm sàng (Sách

dịch từ Manual of Clinical Oncology), Nh xut bn y hc, 306-328.

24. Lê Đình Roanh (2001), CÊu tróc cđa mét sè u phỉ biÕn,

BƯnh häc các khối u, Nhà xuất bản y học, 129-155

25. Nguyn Quốc Bảo (2007). Ung thư biểu mô khoang miệng. Chẩn đoán

và điều trị bệnh ung thư, Nhà xuất bản Y học, 113-131.

26. Trần Thị Hợp (1997). Ung thư lưỡi. Bài giảng ung thư học, Nhà xuất

bản y học, 104-108.

27. Trịnh Văn Quang (2002). Ung thư khoang miệng. Bách khoa ung thư

học, Nhà xuất bản y học, 231-241.

28. Strimson P.S, Luis B.H, et al (2001). Tumors of the nasal cavity and

paranasal sinuses, nasopharyns, oral cavity and oropharynx cancer

Principles and Practice of oncology. 5th Ed by Devita. V.T, in Hellman S,

Prosenbery A.S.J.B Lippincott-Raven publiskers, Philadelphia, 741-802.

29. Dammann F, Horger M, Mueller-Berg M, et al. (2005), Rational

diagnosis of squamous cell carcinoma of the head and neck region:

comparative evaluation of CT, MRI, and 18FDG PET, AJR Am J

Roentgenol, 184 (4), 326-31.

30. March A.R, et al (2011), supraomohyoid neck dissection, Medscape

Reference 2011.

31. Union For International Cancer Control (2010), Head and neck cancer,

UICC TNM classification. 6th ed, John Wily & Sons: NewYork, 113-124

32. National comprehensive Cancer network (2009), NCCN practice

Guidelines for Head and Neck cancers, Version 2009.33. Baileey B.J, Calhoun K.H, Coffeef A.R, Neely J.G (1996), Surgical

approaches, Section one: Head and neck, Atlas of Head and Neck

surgery- otolaryngology, Lippincott-Raven Publishers, 66-82.

34. Goldstein D.P, Hoffman H.T, Hellstein J.W, et al (2004), Oral cavity

lesions, ACS surgery: Principles and Practice 2004.

35. Tao S, Man B, et al (2008), Elective neck dissection on watchful

waiting :optimal management strategy for early stage N0 tongue

carcinoma using decision analysis techniques’, Chin Med J 2008;

121(17) : 1646-1650.

36. Bland K.I, Daly J.M and Karakousis C.P (2001), Cancer of the head and

neck, Surgical Oncology comtemporary principles and practice,

Mc.Graw-Hill Companies, 519-525.

37. Nguyễn Hữu Thợi (2003), Ung thư đầu mặt cổ, Thực hành xạ trị

bệnh ung thư, Nhà xuất bản y học, 215-225.

38. Tateda M, Shiga K, Saijo S, et al (2000), “ A Clinical study of oral

tongue cancer”, Tohoko J Exp Med, 45-59.

39. Myers Y.J, Kakins T, Roberts D, et al (2005), “Squamous cell

carcinoma of the tongue in young adults”, Otolarygol. Head Neck.

Surg, 44-51.

40Decroix Y, Labib A (1983), “ Traitement de la le’sion primaire dans

les

cancers de la langue mobile. Expe’rience de I’ Institut Curie (19591972), Ann. Otolaryng, 549-555.41. Brasnu D, Saint- Guily L. J, Parpounas C, et at (1984), Cancer de la

langue mobile. Evolution des the’rapeutiques et re’sultats”, Ann.

Otolaryng, Paris, 573-578.

42.Chiu M. Ho, Kam H.Lam, Wei I. W, et al (1992), “Occult lympho

node metastasis in small oral tongue cancers”, Head and neck, 359-363.43. Vũ Trung Chính (2014), Nghiên cứu đặc điểm lâm sang, mơ bệnh

học và tình trạng di căn hạch cổ trong ung thư lưỡi giai đo ạn s ớm

(T1,T2)tại bệnh viện K 2012-2014 , luận văn bác sỹ chuyên khoa cấp

2, trường Đại học Y Hà nội.

44. . Trần Văn Cơng, Phạm Đình Tn(1995), “ Nhận xét đặc điểm lâm

sàng 135 bệnh nhân ung thư lưỡi tại BVK từ năm 1989- 1994”, Tạp chí

y học thực hành, chuyên san ung thư học, 22-25.

45. Kiyoto Shiga, Takenori Ongawa, Shun Sagai, Kengokato and Toshimitsu

Kobayashi (2007). Management ò the patients with early stage Oral

tongue cancer. 389- 396

46. Shabbir Akhtar, Mubasher Ikaram (2007). Neck involvement in early

carcinoma of tongue, Is elective neck dissection warranted?. Journal of

Pakistan Medical Association.

47. Benoit J Gosselin (2010), “Malignant Tumors of the Mobile Tongue”,

emedecine.medscape.com

48. Trần Đặng Ngọc Linh (1998), Khảo sát dịch tễ học, bệnh học, lâm sàng,

điều trị ung thư hốc miệng, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú, trường

đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

49. Mondie M.J (1996), “ Cancer de la langue”, Revue du praticien vlo 46,

Centre national de recherche scientifique, 1775-1781.

50. Đoàn Hữu Nghị, Phạm Hoàng Anh, Trần Kim Chi (1995),

Buớc đầu nhận xét giai đoạn bệnh những ung th thng

gặp ở bệnh viện K 1992 1994, Chống đau ung th và

điều trị triệu chứng, Hà Nội, 15 17.

51. Lê Văn Quảng (2012), Nghiên cứu điều trị ung thư lưỡi giai đoạn III,IV

(M0) bằng Cisplatin-5 Fluorouracil bổ trợ trước phẫu thuật và/hoặc xạtrị, luận án tiến sỹ y học, trường Đại học Y Hà nội.

52. Myers N.J, Elkins T, Roberts D, et al (2000), Squamuos cell carcinoma

of the tongue in young adults: In creasing incidence and factors that

predict treatment outcomes, Otolaryngol. Head Neck Surg, 44 – 51.

53. NguyÔn Hữu Phúc, Nguyễn Chấn Hùng và cộng sự (2004),

Ung th lỡi, dịch tễ, chẩn đoán và điều trị, Y học thành phố

Hồ Chí Minh chuyên đề ung bớu học, Đại học y dợc thành

phố Hồ Chí Minh, 137-145.

54. Nguyn c Hn, Ngơ Xn Q (2012), Đánh giá tình trạng di căn

hạch cổ trong ung thư lưỡi giai đoạn sớm tại bệnh viện K năm 2012, tạp

chí ung thư học Việt Nam, số 1, 156-162.

55. Daniel D, Lydiatt, et al (2006), Treatment of stage I anf II oral tongue

cancer, Head neck 2006, Jul-Aug ;15(4) :308-12

56. Vũ Thị Quế Anh (2010), "Nhận xét đặc điệm lâm sàng, cận lâm sàng và

phương pháp điều trị của ung thư lưỡi di động tại bệnh viện K", Khóa

luận tốt nghiệp bác sỹ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

57. Sang- Chul Lim, Shichuan Zhang et al (2003), “ Predictive markers

for late cervical Metastasis in stage I and II Invasive Squamous cell

carcinoma of the oral tongue”, Clinical cancer (10), 166-172.

58. Ogasawara C. H, Okita M. T, Sakagami M (1999), “ Cervical lympho

node metastasis of early or late T2 tongue carcinoma”, Nippon

Jibiinkoka Gakkai Kaiho, 1242-1248.

59. RKC Ngan, RKY Wong, F.Tang (2004), “Interstitial Branchytherapy

for Early oral tongue cancer Using Iridium Hairpin or wire”, JHK Coll

Radiol (7), 88-94.

60. Holm E.L, Lundquist G.P, Ruden I.B, et al (2003), “combined

preoperative radiotherapy and surgery in the treatment of carcinoma of

the anterion two - thirds of the tongue”, Laryngoscope, 792-796.BỆNH ÁN UNG TH LI

S h s: ...

I. HNH CHNH

1. Họ và tên:.................................., 2. Tuæi:......,3. Giới: Tuổi:

4. Nghề nghiệp:...................................................................................................

5. Địa chỉ:............................................................................................................

6. Nơi giới thiệu đến:..........................................................................................

7. Điện thoại:.......................................................................................................

8. Khi cần báo tin cho:.........................................................................................

9. Ngày vào viện: ................................Ngày ra: ..................Tổng số..................

II. LÂM SÀNG

Hỏi bệnh:

1. Lý do vào viện:

1. U ở lưỡiVết trắng lưỡi 

2. Chảy máu lưỡiĐau tại u3. Vết loét lưỡiDấu hiệu khác 

2. Triệu chứng đầu tiên

U ở lưỡiNói khóChảy máu lưỡi 

Vết loét lưỡi

Nuốt vướng 

Vết trắng lưỡi 

Đau tại u 

Dấu hiệu khác 

3. Thời gian từ khi có triệu chứng đến vào viện:

Tuần: ................ Tháng ............ năm ............ Không rõ ........................

4. Các chẩn đoán trước đây:đâu:

........................................

Bao

giờ:

........................................................................................................................

Viêm lưỡiLoét lưỡi 

Chẩn đoán khác 

5. Nơi điều trị:

Bệnh viện TW 

Bệnh viện tỉnh6. Tiền sử:6.1. Bản thân:

Uống rượu

 Hút thuốc 

Ăn trầuBệnh lý răng miệng 

Tiếp xúc hóa chất 

6.2. Gia đình: Có ai mắc bệnh ung thư khơng?

Khám bệnh:

1. Tồn thân:

Thể trạng: ............... Cân nặng .......... (kg) Cao: ........................

Da, niêm mạc: ........................................

To: .....................................

Mạch: .......................... (lần/phút)

Huyết áp: ...................... (mmHg)

2. Khám thực thể:

2.1. U lưỡi: Lưỡi di động

- Kích thước: .......................

Bên phải

Bên trái

Bờ tự doBờ tự doMặt dướiMặt dướiHàm lưỡiHàm lưỡiĐầu lưỡiĐầu lưỡiMặt trênMặt trên- Dạng tổn thương:

Bên phải

Bên trái

SùiSùiLoétLoétSùi và loétSùi và loétSùi thâm nhiễmSùi thâm nhiễm 

Loét thâm nhiễmLoét thâm nhiễm 

III. XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG:

1. Xét nghiệm cơ bản:

1.1. Máu:

HC:

.........................................HST:

........................................................................................................................

BC:

.........................................

CTBC:

........................................................................................................................

Urê:

.........................................

Gluco:

........................................................................................................................CNĐM:

...................................

Nhóm

máu:

........................................................................................................................

1.2.

Tim

phổi:

........................................................................................................................

1.3.

Siêu

âm:

........................................................................................................................

1.4.

CT-Scanner:

........................................................................................................................

1.5.

Chụp

XQ

hàm:

........................................................................................................................

1.6. Nội soi đánh giá tổn thương .......................................................

2. U lưỡi:

2.1.

Tại

u

lưỡi:

........................................................................................................................

- Lần 1: ................. Ngày .................... Số tiêu bản:

........................................................................................................................

+

Kết

quả:

........................................................................................................................

+

Người

đọc:

........................................................................................................................

- Lần 2: ................. Ngày .................... Số tiêu bản:

........................................................................................................................

+

Kết

quả:

........................................................................................................................

+

Người

đọc:

........................................................................................................................

3. Sinh thiết tức thì:

3.1. Tại u:

+

Ngày

.......................................

Số

tiêu

bản:

........................................................................................................................

+

Kết

quả:

........................................................................................................................

+

Người

đọc:

........................................................................................................................

IV. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

V. ĐIỀU TRỊ:1. Điều trị phẫu thuật:

* Chẩn đốn trước mổ:

Ngày

mổ:

............................................

Kíp

mổ:

........................................................................................................................

1.1. Phẫu thuật u lưỡi:

Cách

thức

phẫu

thuật:

........................................................................................................................

1.2. Nạo vét hạch cổ:

Cách

thức

phẫu

thuật:

........................................................................................................................

* Chẩn đoán sau mổ:

* Các thuận lợi và khó khăn trong mổ:

VI. KẾT QUẢ GIẢI PHẪU BỆNH LÝ SAU MỔ:

1. Phân tích bệnh phẩm:

1.1. U lưỡi:

Kích

thước:

........................................................................................................................

Mật

độ:

........................................................................................................................

Sự

xâm

lấn:

........................................................................................................................

1.2. Tại hạch cổ:

Kích

thước:

........................................................................................................................

Mật

độ:

........................................................................................................................

Sự

xâm

lấn:

........................................................................................................................

2. Tại u lưỡi:tả:

........................................................................................................................

Độhọc:

........................................................................................................................

Kết

luận:

........................................................................................................................

3. Hạch cổ:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả điều trị ung thư lưỡi giai đoạn I, II.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×