1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Kết quả sau phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ mi dưới

2 Kết quả sau phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ mi dưới

Tải bản đầy đủ - 0trang

50100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%Khơng đạt

ĐạtTa

hừdướ

id

amiTh

m

a

ư

id

mớiTa

hừd

m

à

avư

id

mớiBiểu đồ 3.9: Kết quả phẫu thuật tạo hình mi dưới (theo đánh giá của bệnh

nhân).51TRƯỚC MỔSAU MỔ52Hình 3.6: Ảnh trước và sau mổ: cắt da kèm giàn mỡ mi dưới sau 5 tuần.

Kết quả đạt theo đánh giá của bệnh nhân. Bệnh nhân số 6 (phụ lục 2).Bảng 3.6: Kết quả phẫu thuật tạo hình mi dưới theo thời gian hậu phẫu.

(đánh giá của bệnh nhân)

ĐạtThời gian hậu

phẫuKhông đạtTổngpcộng

n%

n

%

Dưới 3 tháng

1 25.0

3 75.0

4

3 – 6 tháng

5 62.5

3 37.5

8

0.365

6 – 12 tháng

4 66.7

2 33.3

6

Trên 12 tháng

6 60.0

4 40.0

10

Tổng cộng

16 57.1

12 42.9

28

Nhận xét: tỷ lệ bệnh nhân hài lòng (đạt) trong tất cả các trường hợp là 57.1%.

Trong đó, nhóm < 3 tháng đạt tỷ lệ thấp nhất (25%), các thời gian sau đó, tỷ lệ

hài lòng cao hơn (> 60%). Tuy nhiên, sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê.53100%

90%

80%

70%

60%Không đạt

Đạt50%

40%

30%

20%

10%

0%Dưới 3 tháng3-6 tháng6-12 thángTrên 12 thángBiểu đồ 3.10: Kết quả phẫu thuật tạo hình mi dưới theo khoảng

thời gian hậu phẫu (đánh giá của bệnh nhân).

Bảng 3.7: Kết quả phẫu thuật tạo hình mi dưới theo nhóm màu sắc da mi

dưới (đánh giá của bệnh nhân).

Màu sắc da miĐạtKhơng đạt

n

%Tổngpn

%

dưới (trước mổ)

cộng

Thâm

3

42.9

4

57.1

7

0.510

Khơng thâm

13

61.9

8

38.1

21

Tổng cộng

16

57.1

12

42.9

28

Nhận xét: ở nhóm màu da mi dưới trước mổ không thâm, sau mổ tỷ lệ đạt cao

hơn nhóm có thâm: 61.9% so với 42.9%. Tuy nhiên, sự khác biệt chưa đủ ý

nghĩa thống kê.54100%

90%

80%

70%

60%Không đạt

Đạt50%

40%

30%

20%

10%

0%ThâmKhông ThâmBiểu đồ 3.11: Kết quả phẫu thuật tạo hình mi dưới theo màu sắc da

mi dưới. (đánh giá của bệnh nhân).Hình 3.7: Màu sắc da mi dưới thâm. Bệnh nhân số 7 (phụ lục 2).55Hình 3.8: Màu sắc da mi dưới bình thường. Bệnh nhân số 8 (phụ lục 2).Bảng 3.8: Kết quả phẫu thuật thẩm mỹ mi dưới theo các loại rãnh lệ.

(đánh giá của bệnh nhân).

Loại rãnh lệ

Tuýp 2

Tuýp 3

Tuýp 4

Tuýp 5

Tổng cộngĐạt

n

4

10

1

1

16%

50.0

62.5

50.0

50.0

57.1Không đạt

n

%

4

6

1

1

1250.0

37.5

50.0

50.0

42.9Tổngpcộng

8

16

2

2

280.996Nhận xét: không có sự khác biệt giữa tỷ lệ đạt và khơng đạt trong các tuýp56100%

90%

80%

70%

60%Không đạt

Đạt50%

40%

30%

20%

10%

0%Tuýp 2Tuýp 3Tuýp 4Tuýp 5Biểu đồ 3.12: Kết quả phẫu thuật thẩm mỹ mi dưới theo các loại

rãnh lệBảng 3.9: Kết quả phẫu thuật tạo hình mi dưới theo phương pháp phẫu

thuật. (đánh giá của bệnh nhân) .

Phương pháp phẫu thuật

Phẫu thuât cắt da và mỡ thừa

Phẫu thuật cắt da và giàn mỡ

Tổng cộngĐạt

n

10

6

16%

62.5

50

57.1Không đạt

n

%

6

6

1237.5

50

42.9Tổngpcộng

16

12 0.498

28Nhận xét: Kết quả phẫu thuật tạo hình mi đưới ở nhóm phẫu thuật cắt da và

mỡ thừa cao hơn hẳn so với nhóm phẫu thuật cắt da và giàn mỡ. T uy nhiên,

sự khác biệt chưa đủ ý nghĩa thống kê.57100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

hu

t

ẫu

Phắt

tcd

m

à

avừa

th

hu

t

ẫu

Phắt

tcdgi

à

avàn

mKhơng đạt

ĐạtBiểu đồ 3.14: Kết quả phẫu thuật tạo hình mi dưới theo phương

pháp phẫu thuật.Bảng 3.10: Kết quả phẫu thuật tạo hình mi dưới theo nhóm tuổi.

(đánh giá của bệnh nhân)

Nhóm tuổiĐạt

n%Khơng đạt

n

%Tổngpcộng

35-50 tuổi

5

50.0

5

50.0

10

>50 tuổi

11

61.1

7

38.9

18 0.906

Tổng cộng

16

57.1

12

42.9

28

Nhận xét: Kết quả ở bảng 3.11 cho thấy: tỷ lệ đạt theo đánh giá của bệnh nhân

khơng phụ thuộc vào nhóm tuổi.58100%

90%

80%

70%

60%

Khơng đạt

Đạt50%

40%

30%

20%

10%

0%35-50 tuổi> 50 tuổiBiểu đồ 3.15: Kết quả tạo hình mi dưới theo nhóm tuổiBảng 3.11: Các biến chứng của phẫu thuật thẩm mỹ mi dưới

Tụ máu

Sưng nềSẹo cứng

Tổng cộngĐối tượng

Dưới 1 tuần

1 tuần - 1 thángTần số (n)

3

4Tỷ lệ (%)

10.7

14.3Dưới 1 tuần1035.71 tuần - 1 tháng

Trên 1 tháng15

3

16

9

3

2853.6

10.7

57.1

32.1

10.8

100.0Dưới 1 tháng

1-3 tháng

Trên 3 tháng59Nhân xét: Biến chứng tụ máu chiếm 25% các trường hợp. Thời gian tụ máu

tối đa <1 tháng; Thời gian sưng nề phổ biến từ 1 tuần – 1 tháng. Còn 10.7%

sưng nề kéo dài > 1 tháng; Sẹo cứng kéo dài > 3 tháng chỉ còn lại 10.8%.

Tụ máuKhông tụ máu

Tụ máu dưới 1 tuấn

Tụ máu trên 1 tuầnBiểu đồ 3.16: Tỷ lệ tụ máu theo nhóm thời gian.60Hình 3.9: Hình ảnh tụ máu sau 1 tuần. Bệnh nhân số 9,10 (phụ lục 2).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Kết quả sau phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ mi dưới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×