1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận xét: Trẻ gái: 95,1 % là vô căn còn lại 4,7% nguyên nhân là tổn thương ở não, 0,2% do tăng sản thượng thận bẩm sinh.

Nhận xét: Trẻ gái: 95,1 % là vô căn còn lại 4,7% nguyên nhân là tổn thương ở não, 0,2% do tăng sản thượng thận bẩm sinh.

Tải bản đầy đủ - 0trang

65



Ảnh 3.4. Trẻ gái 4,6 tuổi, dậy thì sớm trung ương do não úng thuỷ.



Ảnh 3.5. Hình ảnh harmatoma vùng



Ảnh 3.6. Tuổi xương 5 tuổi ở trẻ nữ



dưới đồi



có tuổi thực là 2,5 tuổi



Ảnh 5. Hình ảnh harmatoma vùng dưới đồi



Ảnh 6. Tuổi xương 5 tuổi ở trẻ nữ

có tuổi thực là 2,5 tuổi



66



Ảnh 3.7. Bệnh nhân Bùi A.T. 6 tuổi. Dậy thì sớm TƯ do U tuyến n có

chèn ép gây giãn não thất.

3.4.2. Đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm theo nguyên nhân

Bảng 3.18. Nguyên nhân dậy thì sớm trung ương theo nhóm tuổi

Giới

Trẻ gái

n=451

Trẻ trai

n =24



 6 tuổi



6-8 tuổi



 8 tuổi



13 (2,9%)



9 (2,0 %)



0 (0%)



11 (45,8%)



5 (20,8%)



2 (8,3%)



Tổng

22/451

(4,9%)

18/24 (75%)



67



Nhận xét: Trẻ trai có ngun nhân gây dậy thì sớm gặp ở mọi nhóm tuổi

trong đó nhóm dưới 6 tuổi chiếm 45,8%, 6-8 tuổi là 20,8% và trên 8 tuổi là

8,3%. Ngược lại trẻ gái trên 8 tuổi chưa phát hiện thấy có ngun nhân nào, còn

lại 2,9% và 2% trẻ gái dậy thì sớm có ngun ở nhóm dưới 6 tuổi và 6-8 tuổi.

Bảng 3.19. Đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm theo ngun nhân ở trẻ trai

Nhóm khơng



Nhóm có



Đặc điểm



có ngun



ngun nhân



Tuổi dậy thì (tuổi)

Tăng chiều cao (+SD)

Trứng cá

Lơng mu

Dài dương vật (cm)

Thể tích tinh hồn (ml)

Tuổi xương hơn tuổi thực (tuổi)

Testosteron cơ bản (nmol/L)



nhân (n=9)

7,37± 0,73

4,04±0,54

33,3 %

44,4% (P2-P3)

6,27±0,57

9,88±1,64

2,63±0,54

8,01±1,97



(n=15)

4,69 ± 0,64

3,78±0,53

53,3 %

46,7 % (P2-P3)

7,00 ± 0,42

9,33 ± 1,43

3,39 ± 0,49

12,9 ± 2,54



p

p<0,05



p >005



Nhận xét: Tuổi dậy thì sớm ở nhóm trẻ trai có nguyên xuất hiện sớm hơn

nhóm khơng có ngun nhân, 4,69 ± 0,64 tuổi so với 7,37± 0,73 tuổi, sự khác

biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Tuổi xương, giá trị xét nghiệm

testosteron tăng cao hơn ở nhóm trẻ có nguyên nhân và các triệu chứng khác

như lông mu, trứng cá, chiều dài dương vật và thể tích tinh hồn, tuy nhiên

các dấu hiệu này khơng có sự khác biệt giữa 2 nhóm (p> 0,05).



68



Bảng 3.20. Đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm theo nguyên nhân ở trẻ gái

Đặc điểm

Tuổi dậy thì (tuổi)

Tăng chiều cao (SD)



Lông mu



Vú to

Kinh nguyệt

Tuổi xương tăng (tuổi)

Chiều cao tử cung (mm)

Chiều rộng (mm)

LH cơ bản

FSH cơ bản

Estradiol



Khơng có

ngun nhân

(n= 429)

7,91 ± 0,06

3,32 ± 0,56

P1=76,9%

P3=20,3%

P2= 2,6%

P4= 0,2%

P5= 0%

B1= 0,9%

B2=32,9%

B3=51,7%

B4=14,3%

B5= 0,2%

10,5%

2,29± 0,91

38,84±9,51

14,04±5,8

2,06±2,00

4,53±3,40

99,61±69,13



Có nguyên

nhân (n=22)

5,39 ±2,03

3,15±1,06

P1=86,4%

P2=13,6%

P3= 0%

P4= 0%

P5= 0%

B1= 4,5%

B2=31,8%

B3=54,5%

B4= 0%

B5= 9,1%

18,2%

2,47 ± 0,99

38,86 ± 9,60

16,10 ± 4,65

3,93 ± 3,53

6,98 ± 4,56

121,78 ± 66,54



p

p < 0,05



p > 0,05



Nhận xét: sự phát triển vú, lông mu, tốc độ phát triển chiều cao, mức độ tăng

tuổi xương và các giá trị xét nghiệm ở cả hai nhóm trẻ gái đều ở mức dậy thì.

Tuy nhiên không thấy sự khác nhau về triệu chứng lâm sàng cũng như chỉ số

xét nghiệm giữa 2 nhóm trẻ gái dậy thì sớm có ngun nhân và nhóm vơ căn

(p>0,05). Tuy nhiện lứa tuổi xuất hiện triệu chứng của nhóm vơ căn muộn

hơn nhóm có ngun nhân là 7,91± 0,06 tuổi so với 5,39 ± 2,03 tuổi (p<0,05).

3.5. Kết quả điều trị dậy trẻ gái thì sớm vơ căn

Có 57 trẻ gái kết thúc điều trị:



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận xét: Trẻ gái: 95,1 % là vô căn còn lại 4,7% nguyên nhân là tổn thương ở não, 0,2% do tăng sản thượng thận bẩm sinh.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×