1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.15 MB, 99 trang )


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM

KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢNNGUYỄN HỒNG ANH THƯĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH VÀ

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MĨNG HỢP LÝ XÂY DỰNG

CƠNG TRÌNH VINCOM SA ĐÉC, ĐỒNG THÁPĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ ĐỊA CHẤT HỌC

Mã ngành: 52440201TP. HỒ CHÍ MINH – 12/2017TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG TP.HCM

KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢNĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH VÀ

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MĨNG HỢP LÝ XÂY DỰNG

CƠNG TRÌNH VINCOM SA ĐÉC, ĐỒNG THÁPSinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Anh ThưMSSV: 0250100098Khóa: 2013 – 2017Lớp: 02_ĐH_ĐKTGiảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Phương DungTP. HỒ CHÍ MINH – 12/2017TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG TP.HCM

KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHỐNG SẢNNGUYỄN HỒNG ANH THƯĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH

VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MĨNG XÂY DỰNG

CƠNG TRÌNH TRUNG TÂM VINCOM

PHƯỜNG 1, TP SA ĐÉC, ĐỒNG THÁPĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ ĐỊA CHẤT HỌC

Mã ngành: 52440201TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2017TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM

KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢNĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH

VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NỀN MĨNG HỢP LÝ

CƠNG TRÌNH: TRUNG TÂM VINCOM

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG 1, TP SA ĐÉC, ĐỒNG THÁPSinh viên thực hiện:NGUYỄN HỒNG ANH THƯMSSV:0250100098Khóa:2013 – 2017Giảng viên hướng dẫn: TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNGTP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2017TRƯỜNG ĐH TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHỐNG SẢNCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2017NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Khoa: ĐỊA CHẤT VÀ KHỐNG SẢN

Bộ mơn: KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

Họ và tên: NGUYỄN HỒNG ANH THƯMSSV: 0250100098Ngành: ĐỊA CHẤT HỌCLớp: 02_DH_DKT1. Đầu đề đồ án: Đánh giá điều kiện địa chất cơng trình và đề xuất giải pháp

móng hợp lý cơng trình Vincom Sa Đéc – Đồng Tháp.

2. Nhiệm vụ:

-Đánh giá điều kiện địa chất cơng trình khu vực nghiên cứu tới hoạt động xây

dựng cơng trình.-Đề xuất giải pháp móng hợp lý.3. Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 22/08/2017

4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 01/12/2017

5. Họ và tên người hướng dẫn: TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG

Người hướng dẫnTRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG

Nội dung và yêu cầu đã được thông qua bộ môn

Ngày 01 tháng 12 năm 2017

Chủ nhiệm bộ mônTHIỀM QUỐC TUẤNLỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian học tập tại trường đến nay, em đã nhận được sự quan tâm

giúp đỡ của Thầy Cô, bạn bè và gia đình. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến

q Thầy Cơ trong Khoa Địa chất khống sản – Trường Đại Học Tài Nguyên và Môi

Trường Thành Phố Hồ Chí Minh đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền

đạt kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập tại trường.

Đồ án được thực hiện trong 15 tuần. Do còn hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm

thực tế nên bài báo cáo này khơng tránh khỏi sai sót, em rất mong nhận được sự đóng

góp q báu của q Thầy Cơ và các bạn để có thể hồn thiện bài báo cáo này hơn.

Và em cũng chân thành cảm ơn cô Trần Thị Phương Dung đã tận tình hướng dẫn

em hồn thành bài báo cáo này.

Sau cùng, em xin kính chúc q Thầy Cơ trong khoa Địa chất khống sản thật

dồi dào sức khỏe, niềm tin để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình là truyền đạt

kiến thức cho thế hệ mai sau.

Ngày 29 tháng 12 năm 2017

Sinh viên thực hiệnNGUYỄN HỒNG ANH THƯMỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .................................................................................... iii

DANH MỤC BẢNG .................................................................................................vii

DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ .................................................................................. viii

MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 1

CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN ........................................................................................ 3

1.1 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ................. 3

1.2 ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU ........................................................... 4

1.2.1 Vị trí địa lý ......................................................................................................... 4

1.2.2. Đặc điểm địa hình. ............................................................................................. 4

1.2.3. Đặc điểm cấu trúc địa chất ................................................................................. 5

1.2.4 Mạng lưới sơng ngòi ........................................................................................ 11

1.2.5 Đặc điểm địa chất thủy văn. ............................................................................. 11

1.2.6. Khí hậu. ............................................................................................................ 14

1.2.7. Mạng lưới giao thơng. ...................................................................................... 14

1.2.8. Đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội. ................................................................... 15

1.3 ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH. ....................................................... 16

1.3.1. Yếu tố địa hình địa mạo. .................................................................................. 16

1.3.2 Yếu tố địa tầng và tính chất cơ lý của các loại đất đá. ..................................... 16

1.3.3. Yếu tố cấu tạo địa chất và đặc điểm kiến tạo................................................... 16

1.3.4. Yếu tố địa chất thủy văn trong các điều kiện địa chất công trình. ................... 16

1.3.5. Yếu tố về các quá trình và hiện tượng địa chất động lực cơng trình. .............. 16

1.3.6. Yếu tố về vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên. ................................................. 18

1.4 TỔNG QUAN VỀ MÓNG ............................................................................... 18

1.4.1. Khái niệm về nền móng. .................................................................................. 18

1.4.2. Móng nơng. ..................................................................................................... 18

1.4.3. Móng sâu – Móng cọc. .................................................................................... 19

1.4.4. Nguyên tắc đặt móng ...................................................................................... 20

CHƯƠNG 2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................... 22

2.1. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP TÀI LIỆU VÀ THAM KHẢO TÀI LIỆU

.................................................................................................................... 22

2.2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH – THÍ NGHIỆM .............................................. 22

i2.3. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU ................................................................ 24

2.4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN ....................................................................... 25

CHƯƠNG 3.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ............................................................. 39

3.1 ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT KHU VỰC NGHIÊN CỨU .................. 39

3.1.1 Địa hình – địa mạo khu vực nghiên cứu. ......................................................... 39

3.1.2 Đặc điểm địa tầng. ............................................................................................ 39

3.1.3 Tính chất cơ lý của đất đá................................................................................. 40

3.1.4 Địa chất thủy văn. ............................................................................................ 42

3.1.5. Hiện tượng địa chất động lực công trình......................................................... 43

3.2 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP MĨNG ...................................................................... 43

3.3 TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ ............................................................................. 44

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................................................... 57

KẾT LUẬN ............................................................................................................... 57

KIẾN NGHỊ .............................................................................................................. 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 58

PHỤ LỤC…………………………………………………………………………..59iiDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

𝑎khoảng cách từ đầu mút cọc đến móc cẩu𝑎1−2hệ số nén lúnApdiện tích tiết diện ngang của mũi cọcAsdiện tích xung quanh cọcA, B, Dcác hệ số khơng thứ ngun, phụ thuộc vào góc ma sát trong  của đấtblà khoảng cách từ đầu mút đoạn cọc đến móc cẩu được sử dụng.clực dính kết giữa các hạt đấtcalực dính giữa đất và thân cọcdđường kính hạt𝐷𝑐đường kính hay cạnh cọcĐCCTđịa chất cơng trìnhĐCTVđịa chất thủy vănehệ số rỗng của đấteihệ số rỗng ứng với lớp phân tố thứ i𝑒𝑥 , 𝑒𝑦độ lệch tâm của tải trong N theo phương 𝑥, 𝑦𝑓𝑠ma sát bên tác dụng lên cọcFatiết diện ngang của cốt thép dọcFbtiết diện ngang của cọc𝐹𝑐diện tích tiết diện cọcFshệ số an toànFSshệ số an toàn cho thành phần ma sát bênFSphệ số an tồn cho sức chống dưới mũi cọc𝐹𝑠𝑏diện tích sơ bộ đáy đàiGđộ bão hòaℎ𝑚chiều sâu đặt móngHvùng chịu nénℎ𝑖chiều dài đoạn cọc qua lớp i mà cọc đi qua𝐻𝑚chiều dài làm việc của cọc

iiiK0hệ số góc tại tâm tiết diện𝐾𝑡𝑐hệ số tin cậy phụ thuộc phương pháp xác định các chỉ tiêu cơ lý của đấtnền

Kshệ số áp lực ngang phụ thuộc vào loại đất và phương pháp hạ cọcIpchỉ số dẻolochiều dài tính tốn của cọcLlà chiều dài thực của cọc hay chiều dày lớp đất yếu có cọc đi quamhệ số phụ thuộc liên kết hai đầu cọc𝑚1 𝑚2 :hệ số điều kiện làm việc của nền đất và của cơng trình𝑀𝑥 , 𝑀𝑦moment của tải trọng ngoài lấy đối với trục 𝑂𝑥𝑐, 𝑂𝑦𝑐 ở đáy đàinc:số cọc trong móngN:tải trọng thẳng đứngnđộ lỗ rỗng của đấtNSPTsố búa SPT𝑁0𝑡𝑡lực dọc tính tốn xác định tại cốt đỉnh đài𝑡𝑡

𝑁𝑠𝑏trọng lượng tính tốn sơ bộ của đài và đất trên các bậcPáp lực do tải trọng cơng trình và móng khối qui ước gây nên𝑃𝑖tải trọng tác dụng lên cọc ở mức đáy đài𝑃𝑒𝑝lực ép lớn nhất khi thi cơng𝑃𝑑𝑡lực gây đâm thủng𝑃𝑡𝑏tải trọng trung bình𝑃𝑡𝑥tải trọng tiếp xúc𝑃𝑚𝑎𝑥giá trị lớn nhất của tải trọng tiếp xúc𝑃𝑔ℎtải trọng giới hạn[𝑃 ]tải trọng cho phép𝑞𝑝cường độ chịu tải dưới mũi cọc𝑄𝑎sức chịu tải tính tốn của mỗi cọc𝑄𝑠tổng sức chống cắt giữa đất và mặt bên của cọcQttsức chịu tải tính tốn của cọc

iv𝑄𝑣𝑙sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc𝑄𝑢sức chịu tải cực hạn của cọcrbán kính của cọc tròn hoặc cạnh của cọc vng𝑅cường độ vật liệu cọc tương ứng với ứng suất 𝜎𝑚𝑎𝑥Racường độ tính tốn của cốt thépRbcường độ tính tốn của bê tơng khi nén mẫu hình trụRkcường độ chịu kéo của bê tôngTPthành phốTCVNtiêu chuẩn Việt Nam𝑢𝑐chu vi tiết diện ngang cọcWđộ ẩm của đấtWpđộ ẩm giới hạn dẻoWLđộ ẩm giới hạn chảyxi, yikhoảng cách từ tim cọc thứ i đến các trục đi qua trọng tâm diện tích tiếtdiện các cọc tại mặt phẳng đáy đài

xmax, ymaxtọa độ trong hệ trục 𝑂𝑥𝑐 𝑦𝑐 của cọc chịu tải lớn nhấtxmin, ymintọa độ trong hệ trục 𝑂𝑥𝑐 𝑦𝑐 của cọc chịu tải nhỏ nhất𝛼phụ thuộc vào loại đất và giá trị qc𝛼𝑖hệ số hiệu chỉnh𝛽hệ số xét đến ảnh hưởng của moment tác động lên cọc𝜑góc ma sát trong𝛾khối lượng tự nhiên của đất𝛾𝑑khối lượng thể tích khơ∆, 𝛾𝑠khối lượng riêng đất𝛾𝑡𝑏trọng lượng riêng trung bình của đất𝛾𝐼dung trọng tự nhiên (xét đến lực đẩy nổi) của lớp đất nằm dưới khối móngquy ước

𝛾𝐼𝐼dung trọng tự nhiên của lớp đất nằm trên đáy móngφhệ số uốn dọc phụ thuộc vào độ mảnh𝜑𝑖góc ma sát trong của đất ở lớp i mà cọc đi qua

vXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (99 trang)

×