1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

3 Đặc điểm chức năng thông khí và CT định lượng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.15 MB, 99 trang )


40- Rối loạn thơng khí tắc nghẽn khơng hồi phục gặp ở 100% bệnh nhân

với chỉ số Gaensler trung bình là 51,3 ± 10,2 (%).

- Chỉ số FEV1 trung bình là 50,0 ± 18,7 (%)

3.3.1.2 Phân loại theo mức độ tắc nghẽn đường thở

Bảng 3.7. Phân loại theo mức độ tắc nghẽn đường thở (N=47)

Phân độ theo GOLDSố bệnh nhânTỷ lệ %GOLD 100GOLD 22553,2GOLD 31429,8GOLD 4817,0Tổng: N = 47Tổng: 100%Nhận xét:

Trong 47 bệnh nhân nghiên cứu có 25 bệnh nhân (53,2%) thuộc nhóm

bệnh nhân GOLD 2, 14 bệnh nhân (29,8%) thuộc nhóm bệnh nhân GOLD 3

và 8 bệnh nhân (17,0%) thuộc nhóm bệnh nhân GOLD 4.413.3.2 Mơ tả đặc điểm hình ảnh các tổn thương phổi của đối tượng nghiên

cứu trên cắt lớp vi tính định lượng

3.3.2.1 Tỷ lệ các loại KPT của đối tượng nghiên cứu

Bảng 3.8. Tỷ lệ các loại KPT của đối tượng nghiên cứu (N= 47)

Loại KPTSố bệnh nhânTỷ lệ (%)Trung tâm tiểu thùy đơn thuần2757,4Trung tâm tiểu thùy + cạnh vách1531,9Trung tâm tiểu thùy + toàn tiểu thùy24,3Cả 3 thể36,4Tổng: N = 47Tổng: 100%Nhận xét:

Trong các loại tổn thương KPT thì loại tổn thương KPT trung tâm tiểu

thùy đơn thuần chiếm tỷ lệ cao nhất với 57,4% (27 bệnh nhân), đứng thứ hai

là loại tổn thương kết hợp KPT trung tâm tiểu thùy và thể cạnh vách chiếm

31,9% (15 bệnh nhân), loại tổn thương kết hợp cả 3 thể KPT chiếm 6,4% (3

bệnh nhân). Loại trung tâm tiểu thùy kết hợp thể toàn tiểu thùy chiếm 4,3% (2

bệnh nhân). Có thể thấy loại tổn thương KPT trung tâm tiểu thùy xuất hiện ở

tất cả các bệnh nhân nghiên cứu.423.3.2.2 Các loại tổn thương phổi kèm theo của đối tượng nghiên cứu

Bảng 3.9. Các tổn thương phổi kèm theo của đối tượng nghiên cứu (N= 47)

Tổn thương phổiSố lượng bệnhTỷ lệnhân(%)12,1nặng1429,8Giãn phế quản919,1Tổn thương tổ chức kẽ3778,7Tổn thương đông đặc1429,8Tổn thương xẹp phổi12,1Tổn thương khác: Tràn dịch, tràn khí,...00,0Kén khí

Dày thành phế quản mức độ vừa vàNhận xét:

Trong các loại tổn thương phổi kèm theo loại tổn thương tổ chức kẽ là loại

tổn thương gặp nhiều nhất với 37 bệnh nhân (chiếm 78,7%). Loại tổn thương

dày thành phế quản mức độ vừa đến nặng và tổn thương đông đặc cùng gặp ở 14

bệnh nhân (chiếm 29,8%), tổn thương giãn phế quản gặp ở 9 bệnh nhân (chiếm

19,1%). Khơng có bệnh nhân nào có các tổn thương khác như: tràn dịch, tràn khí

màng phổi. Chỉ có 1 bệnh nhân có tổn thương kén khí vùng đỉnh phổi.433.3.2.3 Các thơng số trên cắt lớp vi tính định lượng Thể tích tồn phổi và tỉ trọng trung bình tồn phổi

Bảng 3.10. Thể tích tồn phổi và tỉ trọng trung bình tồn phổi (N = 47)

Thể tích phổi (ml)

Tỉ trọng trung bình

tồn phổi (HU)X ±SD

4779,9±1078,0Nhỏ nhất

2392Lớn nhất

7176-846,1±35,9-895-714Nhận xét:

- Thể tích tồn phổi trung bình là 4779,9±1078,0 ml, nhỏ nhất là

2392 ml, lớn nhất là 7176 ml.

- Tỷ trọng trung bình tồn phổi thì hít vào của đối tượng nghiên cứu là

-846,1±35,9 HU, thấp nhất là -895 HU, cao nhất là -714 HU. Tỷ lệ phần trăm thể tích KPT của đối tượng nghiên cứu

Bảng 3.11. Tỷ lệ phần trăm KPT theo các thùy phổi (N = 47)

LAV950%

Toàn phổi

Thùy trên phổi trái

Thùy dưới phổi trái

Thùy trên phổi phải

Thùy giữa phổi phải

Thùy dưới phổi phảiX ±SD (%)

28,6±7,9

29,5±9,1

28,0±9,3

28,9±8,9

28,9±7,3

27,3±8,6Nhỏ nhấtLớn nhất9,8

8,0

8,2

8,8

11,6

7,544,6

47,9

45,0

47,0

46,7

49,4Nhận xét:

Tỷ lệ phần trăm thể tích KPT trung bình của đối tượng nghiên cứu với

ngưỡng giá trị thấp -950HU (LAV950) là 28,6±7,9%, nhỏ nhất là 9,8%, cao

nhất là 44,6%. Tỷ lệ trung bình này cao hơn ở thùy trên phổi trái, tuy nhiên sự

khác biệt giữa các thùy phổi khơng có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

3.3.2.4 Phân loại kiểu hình BPTNMT của đối tượng nghiên cứu

Bảng 3.12. Phân loại kiểu hình BPTNMT của đối tượng nghiên cứu

(N=47)Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (99 trang)

×