1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận xét: Nhóm bệnh vừa có hẹp và hở VHL chiếm tỷ lệ cao nhất (28,9%). Hở van ĐMC chiếm tỷ lệ thấp nhất (4,7%)

Nhận xét: Nhóm bệnh vừa có hẹp và hở VHL chiếm tỷ lệ cao nhất (28,9%). Hở van ĐMC chiếm tỷ lệ thấp nhất (4,7%)

Tải bản đầy đủ - 0trang

43Biểu đồ 3.4. Phân bố bệnh nhân theo nhóm bệnh lý van tim

Nhận xét: Nhóm bệnh chủ yếu là bệnh VHL có 253 BN (62.9%). Bệnh

cả hai van chiếm tỷ lệ thấp nhất có 67 BN (16.7%).

3.2. ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH VÀ ĐỘNG MẠCH

CHI DƯỚI3.2.1. Tỷ lệ có tổn thương ĐM cảnh , ĐMCD

Bảng 3.5. Tỷ lệ tổn thương đợng mạch cảnh do xơ vữa

Nhóm tổn thương ĐMCa

Nhóm I

Nhóm II

Nhóm III

Tổng cộngSố bệnh nhân

N

242

153

7

402%

60.2

38.1

1.7

100Nhận xét: trong nhóm nghiên cứu có 242 BN khơng có xơ vữa ĐMCa

(60.2%), có 153 BNcó tổn thương ĐMCa dưới 50% (38.1%) và có 7 BN

(1.7%) có tổn thương ý nghĩa ĐMCa trên 50 %.44Bảng 3.6. Tỷ lệ tắc động mạch cảnh do huyết khối

Số bệnh nhânNhóm kết quả tổn thương ĐMCan%Khơng tắc ĐMCa39798.8Tắc ĐMCa51.2Tổng cộng402100Nhận xét: Tỷ lệ tắc ĐMCa do huyết khối chiếm 12% (05 BN).

Bảng 3.7. Tỷ lệ tổn thương đợng mạch chi dướiNhóm kết quả tổn thương

ĐMCD

Nhóm I

Nhóm II

Nhóm III

Tổng cộngSố bệnh nhân

n%246

152

4

40261.2

37.8

1

100Nhận xét: Trong nhóm nghiên cứu có 246 BN chiếm 61,2 % khơng có

XVĐM, BN có tổn thương ĐMCD dưới 50% có 156 BN chiếm 38.8 %, tổn

thương có ý nghĩa trên 50% có 4 BN chiếm 1%.

Bảng 3.8. Tỷ lệ tắc động mạch chi dưới do huyết khối

Nhóm kết quả tổn thương ĐMC

Khơng tắc ĐMCD

Tắc ĐMCD

Tổng cộngSố bệnh nhân

n

395

7

402%

98.3

1.7

100Nhận xét: Tỷ lệ tắc mạch chi do huyết khối có 7 BN chiếm 1.7%.

Bảng 3.9. Tỷ lệ tắc mạch chung do huyết khối liên quan đến điện tim

Điện tim

Đều

Rung nhĩn=402

186

214Tắc mạch do huyết khốiKhơng

N

%

n

%

0

0

186

0

9

4,2

205

95,845Rối loạn nhịp khác2002100,0Nhận xét: Trong nghiên cứu có 9 BN tắc mạch trên điện tim đều là rung

nhĩ , chiếm 4,2% so với tổng số 205 BN bị rung nhĩ. Sự khác biệt có ý nghĩa

thống kê với p<0,05 (p=0,018).

Bảng 3.10. Tỷ lệ tắc mạch chung do huyết khối liên quan đến bệnh van tim

Bệnh van timn=402HHL

HoHL

HhoHL

HC

HoC

HhoC

Bệnh VHL và vanN

3

0

3

0

0

1

258

79

116

37

19

26

67Tắc mạch do huyết khốiKhơng

%

n

%

5,2

55

94,8

0

79

100,0

2,6

113

97,4

0

37

100,0

0

19

100,0

3,8

25

96,2

3,0

65

97,0ĐMC

Nhận xét: Trong 9 BN tắc mạch do huyết khối có 3 BN HHL, 3 BN

HHoHL, 1BN HhoC, 2 BN bệnh 2 van. Sự khác biệt khơng có ý nghĩa thống

kê với p >0,05 (p=0,433).3.2.2. Tỷ lệ tổn thương ĐM cảnh và ĐMCD theo tuổi, giới, khu vực

Bảng 3.11. Tỷ lệ tổn thương động mạch cảnh theo tuổi, giới, khu vực

Các đặc điểmnNhóm II

n

%Nhóm III

n

%44

88

211

3

3pNhóm tuổi

50-59

60-69

≥ 70238

139

25Nữ22828,8

57,5

13,714,3

42,9

42,90,10Giới tính

5737,3114,30,2146Nam1749662,7685,7Khu vực

Thành thị

Nơng thơn

Tuổi trung bình116

28650

10332,7

67,35

271,4

28,663,5  6,0402(X  SD)0,0367,5  5,90,08Nhận xét: Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ tổn thương ĐMCa ở

các nhóm tuổi khơng có sự khác biệt với p>0,05.

Tỷ lệ BN nam và nữ trong 2 nhóm tổn thương ĐMCa khơng có sự khác

biệt (p>0.05).

Sự khác biệt tỷ lệ BN ở nông thôn và thành thị trong 2 nhóm II và III

có ý nghĩa thống kê với p< 0,05.

Tuổi trung bình của nhóm II và nhóm III khơng có sự khác biệt với

p>0,05.Bảng 3.12. Tỷ lệ tổn thương ĐMCD theo tuổi, giới, khu vực

Các đặc điểmnNhóm II

n

%Nhóm III

n

%pNhóm tuổi

50-592384529,60060-691398958,6125,0≥ 70251811,8375,0Nữ2285536,2125,0Nam1749763,8375,0Thành thị1165234,2250,0Nơng thơn28610065,8250,00,01Giới tính

0,65Khu vực

0,5147Tuổi trung bình

(X  SD)40263,2±5,569,7±2,60,02Nhận xét: Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ tổn thương ĐMCD ở

các nhóm tuổi có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

Tỷ lệ BN nam và nữ trong 2 nhóm tổn thương ĐMCD khơng có sự

khác biệt (p>0.05).

Sự khác biệt tỷ lệ BN ở nông thôn và thành thị trong 2 nhóm II và III

khơng có sự khác biệt với p> 0.05.

Tuổi trung bình của nhóm III (69,7 2,6) cao hơn tuổi trung bình của

nhóm II (63,2 5,5) có ý nghĩa thống kê với p< 0.05.3.2.3. Tỷ lệ tổn thương ĐM cảnh và ĐMCD theo bệnh lý van tim.

Bảng 3.13. Tỷ lệ tổn thương ĐMCa theo bệnh lý van timHHL58Nhóm II

n

%

15

9,8HoHL793824,8114,3HHoHL1162918,9114,3HC372415,7228,5HoC19127,8114,3HHoC26138,6114,3Bệnh VHL và van ĐMC672214,4114,3Bệnh lý van timn=402Nhóm III

n

%

0

0,0p

0,8848Nhận xét: Bệnh lý van tim khơng có mối liên quan đến mức độ hẹp

ĐMCa (ý nghĩa thống kê p>0,05). Tỷ lệ hẹp ĐMCa dưới 50% gặp nhiều nhất

ở BN hở hai lá (24,8%) và tỷ lệ hẹp ĐMCa trên 50% gặp nhiều nhất ở BN hẹp

chủ (28,5%).

Bảng 3.14. Tỷ lệ tổn thương ĐMCD theo bệnh lý van timHHL58Nhóm II

N

%

15

9,9HoHL793825,0125,0HHoHL1162617,1125,0HC372415,8125,0HoC19138,600HHoC26138,5125,0Bệnh VHL và van ĐMC672315,100Bệnh lý van timNNhóm III

n

%

0

0p

0,82Nhận xét: Tỷ lệ hẹp ĐMCD dưới 50% gặp nhiều nhất ở BN

HoHL(25%). Tỷ lệ hẹp ĐMCD trên 50% gặp ở BN HoHL, HhoHL, HC,

HhoC là như nhau. Sự khác biệt của bệnh lý van tim trong 2 nhóm khơng có ý

nghĩa thống kê với p>0,05.

3.2.4. Vị trí tổn thương có ý nghĩa và tắc mạch do huyết khối của ĐMCa

và ĐMCD

Bảng 3.15. Vị trí tổn thương có ý nghĩa và tắc mạch do huyết khối theo

nhóm bệnh ĐMCa

Vị trí ĐMCa

Cảnh chung P

Cảnh trong P

Cảnh chung THẹp 50-69%Hẹp ≥70%n

1

2

1N

1

0

0%

0,2

0,5

0,2%

0,2

0,0

0,0Tắc mạch do

huyết khối

n

%

0

0,0

3

0,7

0

0,049Cảnh trong T20,510,220,5Nhận xét: Trong 402 ĐM mỗi bên

ĐMCa chung bên P có 1mạch hẹp từ 50-69%, 1mạch hẹp ≥70%.

ĐMCT bên P có 2 mạch hẹp từ 50-69%, có 3 mạch bị tắc do huyết khối.

ĐMCa chung bên T chỉ có 1 mạch hẹp từ 50-69%.

ĐMCT bên T có 2 mạch hẹp từ 50-69%, có 1 mạch hẹp ≥70% và có 2

mạch bị tắc do huyết khối.Bảng 3.16. Vị trí tổn thương có ý nghĩa và tắc mạch do huyết khối theo

nhóm bệnh ĐMCD

Vị trí ĐMCDHẹp ≥50%Tắc mạch do xơTắc mạch dovữahuyết khối

n

%

3

0,7

1

0,2

1

0,2

4

1

2

0,5

1

0,2

0

0,0

0

0,0

1

0,2

2

0,5

1

0,2

0

0,0n

%

N

%

ĐM đùi chung P

1

0,2

0

0,0

ĐM đùi nông P

1

0,2

0

0,0

ĐM khoeo P

0

0,0

0

0,0

ĐM chày trước P

1

0,2

1

0,2

ĐM chày sau P

0

0,0

2

0,5

ĐM mác P

0

0,0

0

0,0

ĐM đùi chung T

0

0,0

0

0,0

ĐM đùi nông T

1

0,2

0

0,0

ĐM khoeo T

0

0,0

0

0,0

ĐM chày trước T

1

0,2

1

0,2

ĐM chày sau T

1

0,2

2

0,5

ĐM mác T

0

0,0

0

0,0

Nhận xét: Trong 402 mạch mỗi bên ở chi dưới50Tỷ lệ hẹp ≥50 gặp ở ĐM dùi chung P đùi nông P, chày trước P, đùi nông

T, chày trước T và chày sau T. Mỗi loại ĐM chỉ có 1 mạch bị tổn thương.

Tỷ lệ tắc mạch do xơ vữa gặp ở ĐM chày trước P là 1 mạch, ĐM chày

sau P 2 mạch, ĐM chày trước T là 1 mạch, ĐM chày sau T là 2 mạch.

Tỷ lệ tắc mạch do huyết khối gặp ở hầu hết các mạch chi dưới , nhiều

hơn ở bên P, trong đó ĐM chày trước P và ĐM đùi chung P gặp nhiều hơn (4

mạch và 3 mạch.

3.2.5. Đặc điểm lâm sàng theo tổn thương ĐMCa và ĐMCD

Bảng 3.17. Triệu chứng đau đầu theo nhóm bệnh ĐMCa

Số bệnh nhân

Nhóm bệnh lý

ĐM cảnhĐau đầuKhơng đau đầun%N%Nhóm II7042,428335,02Nhóm III42,4231,27p0,55Nhận xét: Triệu chứng đau đầu giữa hai nhóm có tổn thương ĐMCa

khơng có sự khác biệt với p>0,05.Bảng 3.18. Mối liên quan giữa TBMMN và bệnh ĐMCa

Nhóm bệnh lý

ĐM cảnhSố bệnh nhân

Có TBMMN

n%pKhơng TBMMN

N%51Nhóm I3276,221058,3Nhóm II1023,814337,9Nhóm III00,071,90,07Nhận xét: Khơng có BN có hẹp ĐMCa có ý nghĩa có TBMMN, số BN

có TBMMN ở nhóm khơng có tổn thương ĐMCa là 32 BN (76,2%), ở nhóm

có tổn thương khơng có ý nghĩa là 10 BN (23,8%). Khơng có sự khác biệt

giữa 3 nhóm (p>0,05).

Bảng 3.19. Triệu chứng đau cách hồi theo nhóm bệnh ĐMCDNhóm bệnh lý ĐMCDĐau cách hồi Khơng đau cách hồi

n%N%Nhóm II0015238,2Nhóm III4100,000p

0,00Nhận xét: Triệu chứng đau cách hồi giữa hai nhóm có tổn thương

ĐMCD có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

Bảng 3.20. Huyết áp trong các nhóm ĐMCa

Huyết áp

HATT trung bình

(mmHg)

HATTr trung bình

(mmHg)Nhóm INhóm IINhóm III(n=270)

X ± SD(n=42)

X± SD(n=27)

X ± SD112,8  13,3120,3  19,2140,0  28,869,4  8,569,3  11,374,3  18,1Nhận xét: HATTr trung bình ở 3 nhóm khơng có sự khác biệt (p>0,05).

P1-2=1, p1-3=p2-3=0,876

HATT trung bình ở nhóm II cao hơn so với nhóm I có ý nghĩa thống kê

với p=0,00 , HATT trung bình ở 2 nhóm còn lại khơng có sự khác biệt với p1-523=0,135 và p2-3=0,326.Bảng 3.21. Huyết áp trong các nhóm ĐMCD

Nhóm I

(n=270)

X ± SDNhóm II

(n=42)

X ± SDNhóm III

(n=27)

X ± SD112,8 ± 13,2121,5 ± 20,4122,5 ± 569,4 ± 8,469,5  11,871,3  8,5Huyết áp

HATT

trung

bình (mmHg)

HATTr

trung

bình (mmHg)Nhận xét: HATTr trung bình ở 3 nhóm khơng có sự khác biệt (p>0,05).

P1-2=0,999, p1-3=0,971,p2-3=0,977

HATT trung bình ở nhóm II cao hơn so với nhóm I có ý nghĩa thống kê

với p=0,00 , HATT trung bình ở 2 nhóm còn lại khơng có sự khác biệt với p13=0,07 và p2-3=0,983.

3.2.6. Đặc điểm cận lâm sàng

Bảng 3.22. Các thông số về siêu âm mạch cảnh P ở nhóm bệnh ĐMCa

Thơng số

ĐMCa gốc P Vs (cm/s)

Vd (cm/s)

ĐMCT PRI

Vs (cm/s)Nhóm I

(n=242)

X ± SD

69,1 ± 14,4

(33-115)

19,8 ± 5,0

(8-32)

0,7 ± 0,06

70,7 ± 14,4

(40-122)Nhóm II

(n=153)

X ± SD

67,9 ± 15,2

(40-120)

18,5 ± 5,8

(6-38)

0,7 ± 0,07

72,7 ± 16,9

(38-121)Nhóm III

(n=7)

X ± SD

140,1 ± 139,1

(63-446)

25,7 ± 12,5

(14-48)

0,76 ± 0,09

125 ± 88,3

(46-255)53Vd (cm/s)

RI

Vs (cm/s)ĐMCN PVd (cm/s)

RI24,6 ± 5,9

(11-38)

0,64 ± 0,07

72,3 ± 15,9

(35-125)

12,9 ± 3,2

(4-23)

0,8 ± 0,0423,7 ± 6,6

(9-38)

0,66 ± 0,08

74,7 ± 20,3

(30-124)

13,0 ± 3,6

(4-27)

0,81 ± 0,0542,7 ± 33,2

(14-108)

0,66 ± 0,09

88 ± 34,6

(51-159)

13,2 ± 6,3

(5-21)

0,85 ± 0,05Nhận xét: Vận tốc đỉnh tâm thu và cuối tâm trương của ĐMCT,

ĐMCN, ĐMCa chung khơng có sự khác biệt giữa 3 nhóm (p>0,05). Ở ĐMCa

gốc P, vận tốc đỉnh tâm thu lớn nhất 446 cm/s, vận tốc cuối tâm trương lớn

nhất 48 cm/s. Ở ĐMCT phải vận tốc lớn nhất 255 cm/s, vận tốc cuối tâm

trương lớn nhất 108 cm/s.

Bảng 3.23. Các thông số về siêu âm mạch cảnh T ở nhóm bệnh ĐMCa

Thơng số

Vs (cm/s)

ĐMCa gốc TVd (cm/s)

RI

Vs (cm/s)ĐMCT TVd (cm/s)

RI

Vs (cm/s)ĐMCN TVd (cm/s)

RINhóm INhóm IINhóm III(n= 242)

X ± SD

71,5 ± 15,5(n=153)

X ± SD

71,3 ± 16,7(n=7)

X ± SD

103 ± 37,5(35-118)

21,4 ± 5,9(34, 124)

19,4 ± 6,5(55, 170)

22,4 ± 15,9(8-40)

0,7 ± 0,06

70,7 ± 12,9(4,37)

0,72 ± 0,07

74,0 ± 15,1(5,53)

0,78 ± 0,08

167,8 ± 103,9(41-120)

25,0 ± 5,6(41-112)

24,6 ± 6,5(82,362)

50,1 ± 37,4(11-39)

0,66 ± 0,35

71,4 ± 15,8(9-39)

0,65 ± 0,09

73,6±18,0(17-123)

0,71 ± 0,05

93,3 ± 22(34-122)

13,1 ± 3,2(33-122)

13,3 ± 3,7(55-125)

11,6 ± 6,9(5-26)

0,81 ± 0,04(5-30)

0,81 ± 0,05(1,23-24)

0,87 ± 0,06Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận xét: Nhóm bệnh vừa có hẹp và hở VHL chiếm tỷ lệ cao nhất (28,9%). Hở van ĐMC chiếm tỷ lệ thấp nhất (4,7%)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×