1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
63 Troupis T, Chatzikokolis S, Zachariadis M et all (2008), “Rare anatomic variation of left gastric artery and right hepatic artery in a female cadaver”, Am Surg, 74, 5, pp.430-432.

63 Troupis T, Chatzikokolis S, Zachariadis M et all (2008), “Rare anatomic variation of left gastric artery and right hepatic artery in a female cadaver”, Am Surg, 74, 5, pp.430-432.

Tải bản đầy đủ - 0trang

MÃ BỆNH ÁN: HN.........

BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

1. HÀNH CHÍNH

Họ và tên................................................................ Tuổi...... Giới: 1. Nam 2. Nữ

Địa chỉ :..................................................................................................................................

Nghề nghiệp:..........................................................................................................................

Ngày vào viện:....................... Khoa điều trị................... Số bệnh án....................................

Ngày chụp ĐMG ...................................................................................................................

2. Loại chụp CLVT:.............................................................................................................

3. BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU

3.1. ĐMG riêng

A1. Phân loại theo Hiatt ( I, II, III, IV,V, VI) hoặc dạng khác:

A2. Ngun ủy :1 = CóA3. Đường kính:mmA4. Chiều dài:mm2 = Không+ Phân nhánh của động mạch gan riêng

A5. Động mạch gan phải1= Có2 = KhơngA6. Động mạch gan trái1= Có2 = KhơngA7. Các nhánh khác

Khơng có nhánh khác0Động mạch phân thùy giữa trái 1

Nhánh ĐM khác23.2. ĐMG phải

B1. Nguyên ủy :

I.

II.

III.

IV.

V.Từ ĐM Gan riêng

Từ ĐM Gan chung

Từ ĐM MTTT

Từ ĐM Thân tạng

Từ ĐM khácB2. Đường kính:mmB3. Chiều dài:mm+ Khả năng hiện ảnh của các nhánh bênB4. Động mạch túi mật1 = Có2 = KhơngB5. Động mạch thùy đi1 = Có2 = KhơngB6. Động mạch phân thùy giữa phải1 = Có2 = KhơngB7. Động mạch phân thùy bên phải1 = Có2 = Khơng3.3. ĐMG trái

C1. Ngun ủy ( I, II, III, IV, V, VI):

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.Từ ĐM Gan riêng

Từ ĐM Vị trái

Từ ĐM gan chung

Từ ĐM Thân tạng

Từ ĐM Chủ bụng

VI. Từ ĐM khácC2. Đường kính:mmC3. Chiều dài:mm+ Nhánh bên

C4. Động mạch thùy đi1 = Có2 = KhơngC5. Động mạch phân thùy giữa trái1 = Có2 = KhơngC6. Động mạch các phân thùy bên trái1 = Có2 = Khơng3.4. ĐM phân thùy giữa phải (Cấp máu cho Hạ phân thùy V, VIII)

D1. Nguyên ủy (I, II) :

I.

II.Từ ĐM Gan phải

Từ ĐM khácD2. Khả năng hiện ảnh của các ĐM HPT:1. Có2. Khơng3.5 Động mạch phân thùy bên phải (Cấp máu cho hạ phân thùy VI, VII)

E1. Nguyên ủy :

I.

II.Từ ĐM Gan phải

Từ ĐM khácE2. Khả năng hiện ảnh của các nhánh bên:1. Có3.6 Động mạch phân thùy giữa trái (Cấp mấu cho Hạ phân thùy IV)

F1. Nguyên ủy (1, 2, 3) :

1. Từ ĐM Gan phải

2. Từ ĐM Gan trái

3. Từ ĐM Gan riêngF2.Khả năng hiện ảnh của các nhánh ĐM HPT:

1. Có2. Khơng2. Khơng3.7 Động mạch các phân thùy bên trái ( Cấp máu cho Hạ phân thùy II, III)

G1. Nguyên ủy ( I,II, III, IV, V, VI, VII, ) :

Từ ĐM Gan trái

Từ ĐM Gan riêng

Từ ĐM vị trái

Từ ĐM thân tạng

Từ ĐM chủ bụng

Từ ĐM hoành trên

Từ ĐM Gan chungI.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.G2. Khả năng hiện ảnh của các nhánh ĐM HPT:

1. Có2. KhơngNHỮNG BẤT THƯỜNG GIẢI PHẪU

1. ĐM Gan chung:................................................................................................................................

2. ĐMG riêng:.................................................................................................................................

3. ĐMG phải:................................................................................................................................

4. ĐMG trái:................................................................................................................................

5. ĐM khác................................................................................................................Hà Nội, Ngày …….. tháng ……… năm 2017

Người chụp:

Người dựng ảnh:

Người đọc:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

63 Troupis T, Chatzikokolis S, Zachariadis M et all (2008), “Rare anatomic variation of left gastric artery and right hepatic artery in a female cadaver”, Am Surg, 74, 5, pp.430-432.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×