1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sinh tủy bình thường là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc để chỉ định cắt lách.

Sinh tủy bình thường là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc để chỉ định cắt lách.

Tải bản đầy đủ - 0trang

7611 cm≤ KTL < 15 cm

15 cm ≤ KTL < 20 cm

20 cm ≤ KTL ≤ 22 cm

Tổng61

25

6

15339.9

16.3

3,9

100Nhận xét: Nhóm bệnh nhân có kích thước lách bình thường và to vừa

(< 15cm) chiếm 79,7%. Kích thước lách to (≥ 15 cm) có 31 TH, trong đó lách

rất to (≥ 20 cm) 6 TH chiếm 3,9%. Kích thước lách nhỏ nhất là 7 cm, lớn nhất

22 cm.

3.3.4. Phân bố kích thước lách theo chẩn đốn bệnh

Bảng 3.11. Phân bổ kích thước lách theo chẩn đốn bệnh

Kích thước lách

(KTL)

7cm ≤ KTL < 11 cm

11 cm≤ KTL < 15 cm

15 cm ≤ KTL < 20 cm

20 cm ≤ KTL ≤ 22 cm

Tổng

Giá trị trung bìnhXHGTC

n

%

61 43,9

59 42,5

19 13,7

0

0

139 100

11,5±2,9Bệnh lý khác

n

%

0

0,0

2

14,3

6

42,9

6

42,9

14

100

18,4±2,9Tổng

p-value

n

%

61 39,9 <0,01

61 39,9

25 16,3

6

3,9

153 100

12,1±3,5

<0,01Nhận xét: Lách trong bệnh lý XHGTC thường có kích thước bình

thường và to vừa chiếm 86,3% khơng có TH nào lách có kích thước ≥ 20cm.

Đối với nhóm bệnh lý cường lách, thalassemie và u lách, kích thước lách

thường to. Trong 14 TH khơng phải XHGTC thì kích thước lách to ≥ 15 cm là

12 TH chiếm 85,8%, 6 bệnh nhân trong số này có kích thước lách rất to ≥ 20

cm chiếm 42,9%. Kích thước lách lớn nhất trong nhóm nghiên cứu là 22cm.

Sự khác biệt về kích thước lách ở nhóm bệnh XHGTC tự miễn và bệnh lý về

máu khác là có ý nghĩa thống kê.

3.3.5. Kết quả chụp CT

Bảng 3.12. Kết quả chụp CT

Kết quả chụp CT

Lách toSố BN (27 TH)

27Tỷ lệ %

10077Lách phụ

U lách

Hạch rốn lách1

3

03,7

11,1

0Nhận xét: Trong 31 TH lách ≥ 15 cm trên siêu âm, chỉ định chụp CT

27 TH, lách phụ được phát hiện 1 TH tương ứng với kết quả trên siêu âm, U

lách có 3 TH chiếm 11,1%.

3.4. Những diễn biến trong phẫu thuật.

3.4.1. Phương pháp phẫu thuật.

Trong 153 trường hợp, PTNSCL hoàn toàn thực hiện 145 TH chiếm

94,8%. 8 TH chuyển mổ mở chiếm 5,2%. Tất cả các trường hợp chuyển mổ mở

đều do chảy máu không kiểm soát được bằng nội soi, phải chuyển mổ mở.BN Trần Thị H 34 T, chẩn đoán XHGTC, mã hồ sơ 160301094

Tất cả các bệnh nhân đều được đặt ở tư thế nghiêng phải 50 o-70o so với

bàn mổ, tay trái vắt cao, có độn vùng ngực phải, chân dưới co, chân trên duỗi

nhằm làm rộng vùng sườn chậu.

3.4.2. Số lượng và vị trí trocar.

Bảng 3.13. Số trocar sử dụng

Số trocar sử dụngSố BNTỷ lệ %783 trocar9461,44 trocar5938,65 trocar00Tổng

153

100

Nhận xét: Phần lớn các bệnh nhân được dùng 3 trocar trong mổ (61,4%).

Trocar đầu tiên được đặt bằng phương pháp mở của Hasson, vị trí đặt trocar này

ở trên rốn, lệch trái nằm trên đường giữa đòn trái. Có 59 trường hợp cần dùng

thêm trocar thứ 4, đặt ở đầu trước xương sườn thứ 11, đây là trocar được đặt

muộn nhất, thường được dùng để luồn dưới cuống lách, nâng lên khi phẫu tích

vào rốn lách hoặc để hút rửa và cho lách vào túi lấy ra.

3.4.3. Thời gian phẫu thuật.

X  SD = 75,3  20,5 (phút)Bảng 3.14. Thời gian phẫu thuật

XHGTC Bệnh lý khác

Tổng

Thời gian mổ

p-value

n

%

n

%

n

%

(TGM: phút)

40 ≤ TGM <70

<0,01

53 40,5

1

7,1

54 37,2

70 ≤ TGM ≤ 90

56 42,8

1

7,1

57 39,3

90 < TGM ≤120

22 16,8

12

85,7

34 23,5

Tổng

131 100

14

100

145 100

Trung bình

72,5±18,7

101,4±19,3

75,3±20,5

Nhận xét: Thời gian trung bình là 75,3 phút, trong đó nhanh nhất là 40

phút và lâu nhất là 120 phút.

Nhóm bệnh nhân XHGTC có thời gian mổ trung bình 72,5 phút, nhóm

các bệnh lý khác có thời gian mổ trung bình là 101,4 phút, sự khác biệt là có ý

nghĩa thống kê.

3.4.4. Tai biến trong phẫu thuật.

Bảng 3.15. Tai biến trong phẫu thuật

Tai biến trong phẫu thuật

Thủng cơ hồnh

Chảy máu khơng kiểm sốt phải chuyển mổ mở

Rách bao láchSố BN

1

8

11Tỷ lệ %

0,6

5,2%

7,2%79Tổng

20

13,1%

Nhận xét: trong 153 TH, không trường hợp nào phải truyền máu trong

phẫu thuật, khơng có trường hợp nào tử vong. Xảy ra 1 tai biến thủng cơ

hoành, 8 trường hợp phải chuyển mổ mở do chảy máu đều nằm trong nhóm

bệnh lý XHGTC tự miễn. Rách bao lách là tai biến thường gặp nhất 7,2%.

3.4.5. Nguyên nhân chuyển mổ mở

Thất bại trong cầm máu bằng Hem-o-lok, clip và khâu cầm máu là nguyên

nhân của việc chuyển mổ mở. Không bệnh nhân nào được sử dụng Stapler

Bảng 3.16. Chuyển mổ mở

Nguyên nhân chuyển mổ mởBệnh nhân

n%Tồn thương tĩnh mạch lách53,3Tổn thương động mạch lách21,3Tổn thương mạch vị ngắn10,65Tổng85,2Nhận xét: 8 trường hợp chuyển mổ mở (5,2% ) là do chảy máu khó cầm

khi phẫu tích vào cuống lách, trong đó tổn thương tĩnh mạch lách chiếm tỷ lệ

cao nhất 3,3 % các trường hợp.

3.4.6. Hình ảnh đại thể lách và phương tiện kiểm sốt cuống lách

Trong nghiên cứu, khơng có trường hợp nào lách to quá rốn hay tới

mào chậu.

Phương tiện kiểm soát cuống lách.

Bảng 3.17. Phương tiện kiểm soát cuống lách

Phương tiện kiểm soát cuống lách

Kẹp Hem-o- lok đơn thuần

Phối hợp Hem-o-lok và clipSố lượng (n)

80

53Tỉ lệ (%)

55,2

36,6Phối hợp Hem-o-lok và khâu buộc

Tổng12

1458,3

100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sinh tủy bình thường là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc để chỉ định cắt lách.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×