1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nghiên cứu của Huỳnh Thị Ngọc Tuyết năm 2011 tại BV Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh yếu tố liên quan đến TV trong 24 giờ đầu nhập viện là chuyển viện trong tình trạng không ổn định, xảy ra các biến cố trên đường vận chuyển. Tác giả đặc biệt khuyến cáo cầ

Nghiên cứu của Huỳnh Thị Ngọc Tuyết năm 2011 tại BV Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh yếu tố liên quan đến TV trong 24 giờ đầu nhập viện là chuyển viện trong tình trạng không ổn định, xảy ra các biến cố trên đường vận chuyển. Tác giả đặc biệt khuyến cáo cầ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghiên cứu của Huỳnh Thị Ngọc Tuyết năm 2011 tại BV Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh yếu tố liên quan đến TV trong 24 giờ đầu nhập viện là chuyển viện trong tình trạng không ổn định, xảy ra các biến cố trên đường vận chuyển. Tác giả đặc biệt khuyến cáo cầ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×