1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả này cho thấy tổn thương ĐMV và trị trí can thiệp ĐMV trong nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với bệnh ĐNTÔĐ. Tổn thương ĐMV không quá nặng nề như trong hội chứng vành cấp. Điều này khiến kết quả can thiệp mạch của chúng tôi tiên lượng tốt hơn các B

Kết quả này cho thấy tổn thương ĐMV và trị trí can thiệp ĐMV trong nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với bệnh ĐNTÔĐ. Tổn thương ĐMV không quá nặng nề như trong hội chứng vành cấp. Điều này khiến kết quả can thiệp mạch của chúng tôi tiên lượng tốt hơn các B

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả này cho thấy tổn thương ĐMV và trị trí can thiệp ĐMV trong nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với bệnh ĐNTÔĐ. Tổn thương ĐMV không quá nặng nề như trong hội chứng vành cấp. Điều này khiến kết quả can thiệp mạch của chúng tôi tiên lượng tốt hơn các B

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×