1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.9 Bảng giá trị chẩn đoán vùng sa van của bốn phương pháp siêu âm tim (đối chiếu với kết quả phẫu thuật).

Bảng 3.9 Bảng giá trị chẩn đoán vùng sa van của bốn phương pháp siêu âm tim (đối chiếu với kết quả phẫu thuật).

Tải bản đầy đủ - 0trang

483.2.2.Vai trò cuả bốn phương pháp siêu âm tim trong đánh giá đứt dây

chằng van hai lá.

Bảng 3.10.Bảng đối chiếu kết quả tình trạng đứt dây chằng trên bốn

phương pháp siêu âm tim với kết quả phẫu thuật.

Phương pháp

Đứt dây chằng

2DTTEKết quả phẫu thuật

Đứt dây

Không đứt

chằngNdây chằngKhông đứt dây chằng

N

Độ phù hợp

Kappa

Đứt dây chằng

2DTEE

Không đứt dây chằng

N

Độ phù hợp

Kappa

Đứt dây chằng

3DTTE

Không đứt dây chằng

N

Độ phù hợp

Kappa

Đứt dây chằng

3DTEE

Không đứt dây chằng

N

Độ phù hợp

Kappa

3.2.3.Vai trò của bốn phương pháp siêu âm tim trong đánh giá các tổn

thương khác:thủng lá van,sùi van hai lá,vơi hóa dây chằng,vơi hóa mép

van.... Vơi hóa dây chằng:

Bảng 3.11.bảng đối chiếu kết quả đánh giá tổn thương vơi hóa lá van

trên bốn phương pháp siêu âm tim với kết quả phẫu thuật.

Phương pháp

2D TTE Có vơi hóaKết quả phẫu thuật

Có vơi hóa

Khơng vơi hóaN49Khơng vơi hóa

N

Độ phù hợp

Kappa

2D TEE Có vơi hóa

Khơng vơi hóa

N

Độ phù hợp

Kappa

3D TTE Có vơi hóa

Khơng vơi hóa

N

Độ phù hợp

Kappa

3D TEE Có vơi hóa

Khơng vơi hóa

N

Độ phù hợp

Kappa

3.3.Vai trò của phương pháp siêu âm tim 3D qua thực quản trong đánh

giá tổn thương tim ở bệnh nhân hở hai lá(đối chiếu với siêu âm tim 2D

qua thành ngực). Đánh giá tình trạng sa van hai lá trên siêu âm 3D TEE và 2D TTE.

Bảng 3.11.Bảng đánh giá tình trạng sa van hai lá trên siêu âm 3D

TEE và 2D TTE.

Phương pháp

Thông số

Sa lá trước VHL2D TTE

n

%3DTEE

n

%pSa lá sau VHL

Khơng sa van

Tổng

 Đánh gía tình trạng vơi hóa dây chằng trên siêu âm 3D TEE và 2D

TTE.50Bảng 3.12.bảng đánh giá tình trạng vơi hóa dây chằng trên siêu âm

3D TEE và 2D TEE.Tổn thương

Vôi hóa

Khơng vơi hóa

Tổng2D TTE

n

%3D TEE

n

%p51 Đánh giá tình trạng thủng hoặc rách lá van trên siêu âm 3D TEE và 2D

TTE.

Bảng 3.12.Bảng kết quả đánh giá tình trạng thủng hoặc rách

van hai lá trên siêu âm tim 3D TTE và 2D TTE.

Phương pháp2D TTE

n

%3D TEE

n

%pTổn thương

Tình trạng thủng,rách van

Khơng thủng,rách van

Tổng

 Đánh gía tình trạng đứt dây chằng trên siêu âm 3D TEE và 2D TTE.

Bảng 3.13.Bảng kết quả đánh giá tình trạng đứt dây chằng trên siêu

âm 3D TEE và 2D TTE.

Phương pháp

Tổn thương

Không đứt

Đứt dây chăng lá3D TEE

n%2D TTE

n%trước VHL

Đứt dây chằng lá sau

VHL

Tổng So sánh diện tích dòng hở đo trên siêu âm 2DTTE với kết quả đo trên

siêu âm 3D TEE cho nhóm hở đồng tâm với nhóm hở lệch tâm.52Bảng 3.14:Bảng so sánh diện tích dòng hở ở nhóm hở đồng tâm và

lệch tâm trên siêu âm 3D TEE và 2D TTE

Nhóm

Hở

tâmPhương phápTB±ĐLCKhác biệtpđồng SHoHL-TD

SHoHL-3DTEEHở lệch tâmSHoHL-4B

SHoHL-3D TEE

SHoHL-TD

SHoHL-3DTEE

SHoHL-4B

SHoHL-3D TEE Tương quan giữa diện tích dòng hở trên siêu âm 3D TEE và 2D TTE.

Bảng 3.15.Bảng tương quan giữa diện tích dòng hở trên siêu âm 3D

TEE và 2D TTE.

NhómPhương phápTB±ĐL

CPhương trình

tương quanp tương

quanSHoHL-3DTEE

SHoHL-TD

SHoHL-4B

SHoHL-3DTEE

Hở đồng tâm

SHoHL-TD

(n=)

SHoHL-4B

SHoHL-3DTEE

Hở lệch tâm

SHoHL-TD

(n=)

SHoHL-4B

...................................................................................................

Chung

(n=)Chương 4

DỰ KIẾN BÀN LUẬN53DỰ KIẾN KẾT LUẬNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.9 Bảng giá trị chẩn đoán vùng sa van của bốn phương pháp siêu âm tim (đối chiếu với kết quả phẫu thuật).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×