1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Đặc điểm hình ảnh CHT u hố sau.

2 Đặc điểm hình ảnh CHT u hố sau.

Tải bản đầy đủ - 0trang

43Vị trí u

Nhóm GPBĐường giữaBán cầu tiểu

nãopUNBT (1)41 (85,4%)7 (14,6%)p = 0,001USBL (2)15 (35,7%)27 (64,3%)p (1-2) = 0,001UMNT (3)11 (73,3%)4 (26,7%)U khác6(45.5%)6(54,5%)Tổng72(62,1%)44 (37,9%)p (1-3) = 0,28

p (2-3) = 0,013

116Nhận xét:

Trong số 15 trường hợp UMNT trong nghiên cứu, có 11 trường hợp

nằm ở trên đường giữa chiếm tỷ lệ 73,3%, cao hơn so với tỷ lệ u nằm trên

đường giữa trong nhóm USBL (35,7%) với p <0,05.

Tỷ lệ UNBT nằm trên đường giữa là 85,4% và UMNT là 73,3%, sự

khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

Trong số 66 trường hợp u nằm trên đường giữa trong nghiên cứu,

UNBT chiếm tỷ lệ cao nhất 56,7%.

Trong số 38 trường hợp u nằm ở vị trí bán cầu tiểu não, USBL chiếm tỷ

lệ cao nhất (27/38 trường hợp) chiếm tỷ lệ 71,05%.4344Bảng 3.9 Liên quan vị trí u với USBL

Bán cầu tiểu não

Loại uUSBL27 (64,3%)Khơng

USBLphải

TổngKhơng

15 (35,7%)17 (21,6%)57 (78,4%)44(37,1%)72(62,9%)OR

[CI 95%]

6,03

[2,6 – 13,8]p0,001Nhận xét:

U nằm ở trong bán cầu tiểu não thuộc nhóm USBL chiếm tỷ lệ 64,3%

cao gấp 6 lần so với nhóm u khơng phải USBL (p < 0,001)Hình 3.1. Hình ảnh CHT U nguyên bào tủy

Bệnh nhân Hoàng Văn Th, 5 tuổi, MSBA 145656744453.2.2 Kích thước

Bảng 3.10 Kích thước u hố sau theo nhóm GPB

Kích thước u (cm)

Nhóm GPBn

TB ± SDNhỏ

nhấtLớn nhấtUNBT484,12 ± 0,9826,5USBL424,41 ± 0,8336,2UMNT154,3 ± 0,735,5U khác113,2 ±0,824,5Tổng1164,16 ± 9426,5pp = 0,71Nhận xét:

Trong số 116 u hố sau thường gặp trong nghiên cứu, u có kích thước

nhỏ nhất là 2cm, lớn nhất là 6,5cm. Phần lớn u có kích thước trên 4cm.

USBL có kích thước trung bình lớn nhất 4,41 ± 0,83, UNBT có kích

thước trung bình nhỏ nhất 4,12 ± 0,98, tuy nhiên sự khác biệt về kích thước

trung bình giữa 3 nhóm u khơng có ý nghĩa thống kê (p = 0,7).45463.2.3 Mật độ

Bảng 3.11 Mật độ u theo nhóm GPB

Mật độ u

Nhóm GPBUNBT (1)p

Dạng đặcDạng nang36 (75,0%)12 (25,0%)

p = 0,001USBL (2)12 (28,6%)30 (71,4%)UMNT (3)11 (73,3%)4 (26,7%)U khác9(81,8%)2(18,2%)68 (56,2%)48 (43,8%)Tổngp (1-2) = 0,001

p (1-3) = 0,32

p (2-3) = 0,003Nhận xét:

USBL dạng nang chiếm tỷ lệ 71,4% cao hơn so với UNBT và UMNT.

Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

UNBT có dạng đặc chiếm tỷ lệ 75,0% khơng có sự khác biệt có ý nghĩa

thống kê với UMNT (73,3%) với p >0,05.4647Bảng 3.12: Liên quan giữa cấu trúc u dạng nang trên CHT với USBL.

U nangUSBLKhơng30 (71,4%)12 (28,6%)Khơng24 (32,4%)50 (67,6%)Tổng54 (34,5%)62 (65,5%)OR (CI 95%)p5,2

[2,3 – 11,9]0,000Nhận xét:

Tỷ lệ u dạng nang trong nhóm USBL là 71,4% cao gấp 5,2 lần các U hố

sau không phải USBL (p < 0,001).

Bảng 3.13: Phân bố USBL theo cấu trúc và theo vị trí

Vị tríCấu trúcTổngMột nangNhiều nang Đặc

nhỏBán cầu tiểu não14 (33,3%)6 (14,3%)5 (11,9%)25 (59,5%)Đường giữa4(9,5%)6(14,3%)7(16,7%)17(40,5%)18(42,8%)12 (28,6%)12(28,6%) 42 (100%)Tổng

Nhận xét:Trong tổng số 25 trường hợp USBL nằm trong bán cầu tiểu não, có 14

trường hợp dạng nang đơn độc với nốt đặc ở thành nang (chiếm tỷ lệ 73,5%),

5 trường hợp u dạng đặc chiếm tỷ lệ 14,7% và 7 trường hợp u dạng nhiều

nang chiếm tỷ lệ 11,7%.

Trong số các USBL dạng nang, u ở bàn cầu tiểu não chiếm 66,7%, %.

Trong số các USBL dạng đặc, u nằm ở đường giữa chiếm 58,3%.

4748Bảng 3.14: Phân bố UNBT theo cấu trúc và theo vị trí

Vị tríCấu trúcTổngMột nangNhiều nang Đặc

nhỏBán cầu tiểu não1(2,0%)2(4,1%)4(8,3%)Đường giữa1(2,1%8(16,7%)32(66,7%) 41(85,4%)2(4,1%)10 (20,8%)36(75,0%) 48(100%)Tổng7(14,6%)Nhận xét:

UNBT chủ yếu có dạng đặc chiếm 75%

Bảng 3.15: Phân bố UMNT theo cấu trúc và theo vị trí

Vị tríCấu trúc

Một nangBán cầu tiểu não0TổngNhiều nang Đặc

nhỏ

1(6,7%)2(13,3%)3(20,0%)Đường giữa03(20%)9 (60,0%)12(80,0%)Tổng04 (26,7%)11(73,3%)15(100%)Nhận xét:

UMNT dạng đặc chiếm 73,3% và chủ yếu nằm trên đường giữa

(60,0%).

3.2.4 Đặc điểm tín hiệu trên ảnh CHT thường quy

3.2.4.1Tín hiệu trên ảnh T1W.Bảng 3.16. Đặc điểm tín hiệu T1W các u hố sau trong nghiên cứu.

Nhóm GPB

48Tín hiệu T1WTổng49Giảm tín

hiệuĐồng tín

hiệuTăng tín hiệuUNBT45 (93,7%)1(2%)2 (4,3%)48USBL39 (95,2%)2(4,8%)1(2,3%)42UMNT12(80,0%)1(6,7%)2(13,3%)15U khác6 (54,5%)2(18,2%)3(27,3%)11Tổng103(92,4%)6(3,8%)7(3,8%)116Nhận xét:

Phần lớn các u hố sau trong nghiên cứu giảm tín hiệu trên ảnh T1W.

Bảng 3.17 . So sánh tỷ lệ giảm tín hiệu T1W giữa các nhóm u hố sau.

Nhóm GPBGiảm tín hiệu T1W

KhơngUNBT45(93,8%)3(6,2%)USBL40 (95,2%)2(4,8%)UMNT12(80,0%)3(20,0%)U khác6 (54,5%)5(45,5%)Tổng103(92,4%)13 (7,6%)pp = 0,161116Nhận xét:

Tỷ lệ USBL có hình ảnh giảm tín hiệu trên T1W là 93,8% cao hơn so

với UNBT và UMNT. Tuy nhiên sự khác biệt là khơng có ý nghĩa thống kê

với p >0,05.

3.2.4.2Tín hiệu trên ảnh T2W.Bảng 3.18 Đặc điểm tín hiệu ảnh T2W các u hố sau

Nhóm GPB

49Tín hiệu T2WTổng50Giảm tín

hiệuĐồng tín

hiệuTăng tín hiệuUNBT4(8,3%)10 (20,9%)34(70,8%)48USBL2(4,8%)3(7,1%)37(88,1%)42UMNT2(13,3%)3(6,7%)10(80,0%)15U khác3(27,3%)2(15,5%)6(54,4%)11Tổng11(9,5%)18(15,5%)87(75,0%)116Nhận xét:

Phần lớn các u hố sau ở trẻ em tăng tín hiệu trên ảnh T2W.

Trong số 22 trường hợp u hố sau đồng hoặc giảm tín hiệu trên ảnh

T2W, UNBT có 14 trường hợp chiếm tỷ lệ 63,6%.5051Bảng 3.19 So sánh tỷ lệ tăng tín hiệu trên T2W giữa các u hố sau.

Loại uTăng tín hiệu T2W

KhơngUNBT (1)34 (70,8%)14 (29,2%)USBL (2)37 (88,1%)5 (11,9%)UMNT (3)10 (80,0%)5 (20,0%)U khác6(66,7%)5(33,3%)Tổng89 (76,7%)27 (23,3%)pp=0,087116Nhận xét:

Tỷ lệ USBL tăng tín hiệu trên ảnh T2W là 88,1% cao hơn so với

UMNT (80%) và UNBT (70,8%). Sự khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với

p > 0,05.51523.2.5 Cấu trúc uẢnh T1WẢnh T2WẢnh T1W+GdHình 3.3. Hình ảnh CHT USBL.

Hình 3.2 Cấu trúc u

Bệnh nhân Trịnh Thị Yến Nh. 7 tuổi, MSBA 14147876.52533.2.5.1Hoại tử trong u

Bảng 20. Đặc điểm hoại tử trong u.Loại uHoại tử trong u

UNBT (1)pKhơng12 (25,0%)36 (75,0%)

p = 0,005USBL (2)5 (11,9%)p(1-2) =0,11337 (88,1%)p(1-3)= 0,04

p(2-3)=0,001UMNT (3)8 (53,3%)7 (46,7%)U khác6(54,5%)5(45,5%)31 (26,7%)85 (73,3%)Tổng116Nhận xét:

UMNT có tỷ lệ hoại tử trong u cao nhất 53,3%, USBL có tỷ lệ thấp

nhất (11,9%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Bảng 21: Liên quan giữa đặc điểm hoại tử trong u với UMNT.

UMNTHoại tử

8(53,3%)Khơng7(46,7%)Khơng23(22,8%)78(77,2%)Tổng31(26,7%)85(73,3%)OR

[CI 95%]p3,8

[1,3 – 11,8]0,018Nhận xét:

Tỷ lệ xuất huyết trong u thuộc nhóm UMNT cao gấp 3,8 lần các u vùng

hố sau không phải UMNT (p <0,05).

53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Đặc điểm hình ảnh CHT u hố sau.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×