1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Giá trị chẩn đoán loại mô học u hố sau trên CHT.

3 Giá trị chẩn đoán loại mô học u hố sau trên CHT.

Tải bản đầy đủ - 0trang

66CHT thường quy chẩn đốn UNBT có độ nhạy 75,0% , độ đặc hiệu

85,3%, giá trị dự đoán dương 78,2%, giá trị dự đốn âm 82,8% và độ chính

xác 89,6%.6667Bảng 3.39. Đối chiếu kết quả chẩn đoán USBL trên CHT với GPB

GPBCHTĐúngSaiUSBL3511Giá trị dự đốn dương:76,1%Khơng phải

USBL758Giá trị dự đốn âm: 89,2%Tổng số4274Độ nhạy:Độ đặc hiệu:83,3%78,3%n = 116Nhận xét:

CHT thường quy chẩn đốn USBL có độ nhạy: 83,3%, độ đặc hiệu:

78,3%, giá trị dự báo dương: 76,1% và giá trị dự báo âm: 89,2%

Độ chính xác : 80,2%.6768Bảng 3.40. Đối chiếu kết quả chẩn đoán UMNT trên CHT so với GPB

GPBCHT

ĐúngSai1114Giá trị dự báo dương: 55,0%Không phải

4

UMNT87Giá trị dự báo âm: 95,6%Tổng số15101Độ nhạyĐộ đặc hiệu73,3%86,1%UMNTn = 116Nhận xét:

CHT chẩn đốn UMNT có độ nhạy: 73,3%, độ đặc hiệu:86,1%, giá trị

dự báo dương : 55,0%, giá trị dự báo âm: 95,3% và độ chính xác: 80,1%

Trong số 116 trường hợp u hố sau trong nghiên cứu, có 25 trường hợp

CHT chẩn đốn UMNT, 91 trường hợp CHT chẩn đốn khơng phải UMNT.

Trong khi 15 trường hợp có kết quả GPB là UMNT và 101 trường hợp kết

quả GPB không phải là UMNT.

Theo kết quả CHT, trong số 116 trường hợp u hố sau có 25 trường hợp

UMNT, 46 trường hợp UNBT, 46 trường hợp USBL, 1 trường hợp u lympho,

1 trường hợp u nhú đám rối mạch mạc và 1 trường hợp u nguyên bào mạch.

Đối chiêú kết quả CHT trong chẩn đoán UMNT với kết quả GPB, trong

116 trường hợp u hố sau có 11 trường hợp dương tính thật, 87 trường hợp âm

tính thật, 14 bệnh nhân dương tính giả, 4 bệnh nhân âm tính giả.

68693.3.2 Giá trị của ADC trong chẩn đoán phân biệt u hố sau.

3.3.2.1Xác định điểm cắt tối ưu của giá trị ADC trong chẩn đoán

UNBT.Biểu đồ 3,4. Đường cong ROC với ngưỡng giá trị ADC

Nhận xét:

Phân tích đường cong ROC giá trị ADC để phân biệt UNBT với các u

khác vùng hố sau cho thấy điểm cắt tối ưu là 0,85x10 -3 mm2/s. Diện tích dưới

đường cong là 0,94, độ nhạy là 91,7% độ đặc hiệu là 80%.69703.3.2.2Xác định điểm cắt tối ưu cuả giá trị ADC trong chẩn đốn

USBL.Nhận xét:

Mơ hình hố độ nhạy và độ đặc hiệu của giá trị ADC trong chẩn đoán

USBL cho thấy điểm cắt tối ưu là 1,20 mm 2/s với độ nhạy 85,7%, độ đặc hiệu

94%.

7071Có 15 bệnh nhân trong đối tượng nghiên cứu mà giá trị ADC ngưỡng

không phân biệt được USBL với UMNT và UNBT với UMNT. Có 5 trường

hợp UNBT có giá trị ADC cao hơn 0,85x10 -3 mm2/s, 5 trường hợp USBL có

giá trị ADC thấp hơn 1,2x10-3 mm2/s, 3 trường hợp UMNT có giá trị ADC cao

hơn 1,2x10-3 mm2/s và 2 trường hợp UMNT có giá trị ADC thấp hơn 0,85x10 3mm2/s.7172Ảnh FLAIRẢnh khuyếch tán72Ảnh T1W + GdẢnh bản đồ ADC.73Hình 3.8. Hình ảnh CHT thường quy và CHT khuyếch tán u nguyên

bào tuỷ

Bệnh nhân Chu Văn Tr. 13 tuổi, MSBA 15044962.Ảnh FLAIRẢnh T2WDấu hiệu vị trí u trong não thất IV có ý nghĩa cao nhất với

OR = 15,1, p < 0,05ẢnhKhuyếch tán

73Ảnh bản đồ ADC.74Hình 3.6. Hình ảnh CHT thường quy và CHT khuyếch tán u nguyên

bào tuỷ

Bệnh nhân Nghiêm Thị Ng. 3 tuổi. MSBA 131380377475Hình 3.7. Bệnh nhân Nguyễn Thị H, 6 tuổi, UNBT

(MSBA 1357867)

3.4Giá trị dự báo loại mô học u hố sau của các dấu hiệu CHT bằng

phân tích hồi quy đa biến.Bảng 3.41. Mơ hình hồi quy logistic các dấu hiệu trên CHT chẩn đoán phân

biệt UNBT.

Các dấu hiệuOR95%CIpU nằm trên đường giữa6,32,7 – 9,20,07Cấu trúc u đặc4,91,9 – 15,90,15Đồng tín hiệu trên ảnh T2W3,22,2 - 250,001Tăng tín hiệu

khuyếch tán7,62,1 - 450,01Hoại tử trong u0,60,28 – 1,30,23Xuất huyết trong u1,240,39 – 3,90,7Xâm lấn lỗ Luschka hoặc

Mgendie1,50,5 – 4,10,0675trênảnh76Di căn màng não tuỷ6,52,5 – 30,10,005Nhận xét:

Các dấu hiệu trên CHT thường quy có giá trị chẩn đoán phân biệt

UNBT với các u hố sau khác bao gồm: đồng tín hiệu trên ảnh T2W, tăng tín

hiệu trên ảnh khuyếch tán và di căn màng não tuỷ.

Tỷ lệ UNBT đồng tín hiệu trên ảnh T2W cao gấp 3,2 lần các u hố sau

khác không phải UNBT ( OR = 3,2 ,P<0,01).

Tỷ lệ UNBT đồng tín hiệu trên ảnh khuyếch tán cao gấp 7,6 lần các u

hố sau khác không phải UNBT (OR = 7,6, p<0,05).

Các trường hợp u hố sau có di căn màng não tuỷ có khả năng thuộc

nhóm UNBT cao hơn các u hố sau khác 6,5 lần (OR = 6,5, p<0,01).

Tỷ lệ UNBT nằm ở trên đường giữa cao gấp 6,3 lần các nhóm u hố sau

khác, tuy nhiên sự khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê (OR =6,2; p>0,05).

Bảng 3.42: Mơ hình hồi quy logistic các dấu hiệu CHT chẩn đoán USBL.

Các dấu hiệu CHTOR95%CIpVị trí u ở bán cầu tiểu não5,52,3 – 25,20,001U dạng nang7,12,4 - 27,10,001Tăng tín hiệu trên ảnh 2,5

T2W0,7 – 9,90,051Giảm tín hiệu trên ảnh 4,9

khuyếch tán2,7 – 11,10,067Xuất huyết trong u0,20,05 -1,30,084Hoại tử trong u1,10,5 -2,50,44Phù quanh u0,90,4 – 2,00,520,07 -0,560,55Xâm lấn lỗ Luschka hoặc 0,19

Magendie

76Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Giá trị chẩn đoán loại mô học u hố sau trên CHT.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×