1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bng 3.7: Giỏ tr trung bỡnh cỏc ch s lipid mỏu mỏu hai gii

Bng 3.7: Giỏ tr trung bỡnh cỏc ch s lipid mỏu mỏu hai gii

Tải bản đầy đủ - 0trang

493.2.3.2. Theo tuổi0510cholesterol toàn phần15 Tương quan giữa Cholesterol toàn phần và tuổi204060tuổi80100Biểu đồ 3.13: Tương quan giữa nồng độ Cholesterol toàn phần và tuổi

Chỉ số tương quan r = -0,1383 (spearman) với p<0,05

Nhận xét: Có tương quan giữa nồng độ Cholesterol tồn phần và tuổi:

tuổi càng cao thì Cholesterol tồn phần có xu hướng giảm dần, tuy nhiên mức

độ tương quan yếu với chỉ số tương quan r= - 0,1383.024LDL - C68 Tương quan giữa LDL- C và tuổiBiểu đồ 3.14: Tương quan giữa nồng độ LDL – C và tuổi

Chỉ số tương quan r= -0,08 với p>0,05; không có mối tương quan giữa

nồng độ LDL – C và tuổi.5001HDL - C

234 Tương quan giữa nồng độ HDL – C và tuổi204060Tuổi8010005Triglycerid1015Biểu đồ 3.15: Tương quan giữa nồng độ HDL – C và tuổi

Chỉ số tương quan r = 0,0436 với p>0,05; khơng có mối tương quan giữa

HDL – C và tuổi.

 Tương quan giữa Triglycerid và tuổi204060Tuổi80100Biểu đồ 3.16: Tương quan giữa nồng độ Triglycerid và tuổi

Nhận xét:

Chỉ số tương quan r = -0,2243 (spearman) với p<0,05 cho thấy có mối

tương quan giữa nồng độ Triglycerid và tuổi: tuổi càng cao thì nồng độ

Triglycerid có xu hướng giảm dần, tuy nhiên mức độ tương quan yếu.513.2.3.3. Theo BMI

Bảng 3.8: Tỷ lệ rối loạn lipid máu theo BMI

Tăng TC Tăng LDL – C Giảm HDL – C Tăng Triglycerid

<1818 – 23>23Tổng

p0081(0%)(0%)(88,9%)(11,1%)18144515(27,7%)(21,5%)(69,2%)(23,1%)20134317(38,5%)(25%)(82,7%)(32,7%)38279633(30,2%)(21,4%)(76,2%)(26,9%)<0,05>0,05>0,05>0,05Nhận xét:

- Ở nhóm bệnh nhân có BMI dưới 18, khơng gặp trường hợp nào tăng

Cholesterol tồn phần và tăng LDL – C. Trong nhóm này, loại rối loạn lipid

gặp chủ yếu là giảm HDL – C (88,9%).

- Ở nhóm bệnh nhân BMI trên 23, loại rối loạn lipid máu gặp nhiều nhất

là giảm HDL – C và tăng Cholesterol tồn phần (82,7% và 38,5%).

- So sánh 3 nhóm bệnh nhân, chúng ta thấy BMI càng cao thì gặp tỷ lệ

tăng Cholesterol toàn phần càng cao, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với

p<0,05.523.2.3.4. Theo yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành

Bảng 3.9: Trung bình các chỉ số lipid máu theo yếu tố nguy cơ của bệnh

mạch vành

Cholesterol

toàn phầnTiền sửHút thuốc

THAĐTĐ(  sd)Khơn

g

pKhơn

g

pKhơn

g

pLDL – CHDL – C(  sd)(  sd)(mmol/l)(mmol/l)Triglyceri

d

(  sd)(mmol/l)

4,49  1,122,56  0,86 1,11  0,37(mmol/l)

1,8  1,44,49  1,182,65  1,0 1,10  0,321,8  1,2>0,05

4,52  1,16>0,05

2,66  0,93>0,05

1,1  0,32>0,05

1,83  1,274,38  1,152,58  0,961,1  0,371,78  1,34>0,05

4,6  1,19>0,05

>0,05

>0,05

2,74  1,05 1,02  0,30 2,03  1,664,42  1,152,6  0,93>0,05>0,051,12  0,35 1,76  1,23

<0,05<0,05Nhận xét:

Khi so sánh trung bình các chỉ số lipid máu giữa các nhóm có và khơng

có yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành, chúng ta thấy:

- So sánh giữa nhóm có và khơng có tiền sử đái tháo đường: có sự khác

biệt có ý nghĩa thống kê về trung bình nồng độ HDL – C và Triglycerid giữa

hai nhóm (Nồng độ HDL – C ở nhóm có tiền sử đái tháo đường cao thấp hơn

ở nhóm khơng có đái tháo đường, nồng độ Triglycerid ở nhóm có đái tháo

đường cao hơn nhóm khơng có đái tháo đường).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bng 3.7: Giỏ tr trung bỡnh cỏc ch s lipid mỏu mỏu hai gii

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×