1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Y học thưởng thức >

Các chuỗi xung thường gặp: nhận biết, ứng dụng.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.05 MB, 64 trang )


3. Các chuỗi xung thường gặp: nhận biết, ứng dụng.T23. Các chuỗi xung thường gặp: nhận biết, ứng dụng.T2*3. Các chuỗi xung thường gặp: nhận biết, ứng dụng.SWAN3. Các chuỗi xung thường gặp: nhận biết, ứng dụng.T1IR3. Các chuỗi xung thương gặp: nhận biết, ứng dụng.FLAIR3. Các chuỗi xung thường gặp: nhận biết, ứng dụng.CHỐNG RUNG3. Các chuỗi xung thương gặp: nhận biết, ứng dụng.DIFFUSION3. Các chuỗi xung thương gặp: nhận biết, ứng dụng.T2 CISS3. Các chuỗi xung thương gặp: nhận biết, ứng dụng.T2 FATSAT3. Các chuỗi xung thương gặp: nhận biết, ứng dụng.T2 STIRT2 FATSAT3. Các chuỗi xung thường gặp: nhận biết, ứng dụng.T2, STIR, T2 FATSATXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pptx) (64 trang)

×