1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Y học thưởng thức >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Gangliogliom Tổn thương trong tủy từ C2-C7. giảm tín hiệu trên T1, tăng tín hiệu trên T2, ngấm thuốc mạnh sau tiêm Có cấu trúc nang ngang mức C2

Gangliogliom Tổn thương trong tủy từ C2-C7. giảm tín hiệu trên T1, tăng tín hiệu trên T2, ngấm thuốc mạnh sau tiêm Có cấu trúc nang ngang mức C2

Tải bản đầy đủ - 0trang

là u có nguồn gốc mạch máu lành tính

Chiếm 2 – 6% các u nội tủy (đứng thứ 3

sau Ep và As)

 1/3 có kết hợp với H/C Von – Hippel –

Lindau

 50% ở CSN

 80% là các nốt đơn độc

 Thường nằm lệch tâm, tăng kích thước tủy

 Có thể có nang or xuất huyết

 Là u lành tính, phát triển chậm và khơng

có khả năng ác tính hóa

MRI

Tăng kích thước tủy

T1W: giảm or đồng tín hiệu

T2W: đồng or tăng

Có dấu hiệu “Flow – void”.

T1+C: phần u ngấm thuốc mạnhBN nam 35T, yếu chi trên tăng dần. MRI CSC tăng kích thước tồn bộ tủy cổ, nốt tổn

thường ngang mức C5 tăng tín hiệu khơng đồng nhất trên T2W, STIR, giảm tín hiệu trên

T1W, ngấm thuốc mạnh sau tiêm. Trên axial tổn thương nằm lệch sang trái. Lưu ý có sự

hiện diện của các dòng “Flow void trong tổn thương và các nang quanh tổn thương. ST

chẩn đoán hemangioblastoma.U bao dây thần kinh (Nerve sheath

tumors)

 U màng não (meningioma)

 Các khối dạng nang

- Epidermoid

- Dermoid

Neurofibroma

 Là u bao dây thầnkinh phổ biến

nhất nhưng thường kết hợp với NF1

(neurofibromatosis 1)

 Thường phát sinh từ rễ thần kinh

cảm giác của cột sống lưng

Schwannoma

 Thương đơn độc, gặp ở BN NF2

(neurofibromatosis 2)

 Thường phát sinh từ rễ vận động

của cột sống ngựcMRI

 Không thể phân biệt được

neurofibroma và schwannoma trên

MRI

 T1W: giảm or đồng tín hiệu

 T2W: tăng tín hiệu

 Sau tiêm: ngấm thuốc trung bình or

mạnh, schwannoma thương ngấm

thuốc đồng nhất hơn neurofibroma

 Tổn thương dạng viền: biểu hiện giảm

tín hiệu ở trung tâm, tăng tín hiệu ở

ngoại viSchwannoma vùng nón tủy, giảm tín hiệu trên T1W, tăng trên T2W, ngấm thuốc

đồng nhất sau tiêm. Lưu ý signs đè ép tủy, mở rộng lỗ tiếp hợp phát triển ra

ngoài ống sống nhưng không xâm lấn xung quanh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Gangliogliom Tổn thương trong tủy từ C2-C7. giảm tín hiệu trên T1, tăng tín hiệu trên T2, ngấm thuốc mạnh sau tiêm Có cấu trúc nang ngang mức C2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×